Trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới không thể thiếu lời phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới. Đảng viên mới phải có trách nhiệm triển khai tốt nhiệm vụ, đồng thời phát huy quyền hạn của Đảng viên khi đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.

Mẫu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới này rất có thể áp dụng cho bất kỳ chi bộ Đảng nào, mà không cần thiết phải sửa đổi quá nhiều, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới

Mục lục bài viết

Mẫu bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

  • Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới – Mẫu 1
  • Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới – Mẫu 2
  • Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới – Mẫu 3

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới – Mẫu 1

– Kính thưa những đồng chí đại biểu!

– Thưa toàn thể chi bộ

Được sự phân công của Chi ủy chi bộ ……….. nhân dịp đồng chí ……… được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi xin TM Chi ủy CB tôi xin có vài lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c ……………….:

Kính thưa toàn bộ những đ/c, Bác Hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Từ giờ phút này đồng chí ……. đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh hạnh to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết những đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và triển khai đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp lý của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp lý của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng

3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân triển khai đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đồng thời, đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. Được thông tin và tranh luận những vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo những cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với những cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được reply.

4. trình diễn ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có toàn bộ những quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử, bầu cử vào những cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí …………… là đảng viên dự bị, thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày ………….. Sau khi đủ 12 tháng dự bị đồng chí …….. viết bản tự kiểm điểm để Chi bộ đánh giá đề nghị Đảng ủy cấp trên có thẩm quyền xét công nhận đảng viên chính thức.

Như vậy hôm nay kết nạp thêm đồng chí ……… vào Đảng thì tổng số đảng viên của Chi bộ chúng ta hiện nay là: ….. đồng chí (chính thức: …., dự bị: ….) có nhiệm vụ lãnh đạo phòng ………………

Chi bộ phân công đồng chí……………………………

tiếp tục theo dõi giúp đỡ đảng viên dự bị …………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Trong thời gian qua đồng chí đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, hiện nay mong đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Vì chúng ta phấn đấu để vào Đảng và vào Đảng là để phấn đấu góp sức và góp phần nhiều hơn thế nữa trong việc xây dựng Đảng, xây dựng vương quốc mà trước hết và trực tiếp là xây dựng khoa mình, bệnh viện mình ngày càng trưởng thành và lớn mạnh hơn. Trước mắt đề nghị đồng chí triệu tập khắc phục những điểm còn hạn chế mà chi bộ đã có ý kiến đóng góp trong lần xét phát triển Đảng cho đồng chí ………………….:

– Một là, …………………………………

– Hai là, ……………………………………

– Ba là, ………………………………………

Một lần nữa xin chúc mừng đồng chí …………… và cảm ơn toàn bộ những đồng chí

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới – Mẫu 2

– Kính thưa những đồng chí đại biểu

– Thưa toàn thể chi bộ

Trước hết được cho phép tôi được thay mặt Chi bộ trường THCS …………….. gửi tới đồng chí những đồng chí những tình cảm đẹp đẽ nhất, nhân dịp đồng chí Nguyễn Thị Lê được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

những đồng chí thân mến. Sinh thời Bác hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Từ giờ phút này đồng chí Nguyễn Thị Lê đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản việt Nam là niềm vinh hạnh to lớn, xong đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và triển khai đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên. Đó là:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp lý của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp lý của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng.

3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân triển khai đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đồng thời đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và được cử vào cơ quan lãnh đạo của Đảng khi những đồng chí còn trong thời gian là Đảng viên dự bị.

Về mặt tổ chức, những đồng chí được Chi ủy phân công sinh hoạt tại chi bộ trường THCS ……………… Đại hội chi bộ nhiệm kỳ đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo bảo đảm nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là Đảng viên mới, đồng chí phải nhanh gọn nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với những đồng chí Đảng viên trong chi bộ tổ chức triển khai nghiêm túc có kết quả. Bên cạnh những công việc đó, đồng chí còn phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng trong nhà trường.

Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sự quan tâm của tập thể Đảng viên trong chi bộ, chi ủy quyết định tiếp tục phân công đồng chí Đặng Văn Cư là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị Lê tiến bộ và trở thành đảng viên chính thức.

sau cùng xin chúc những đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc !

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới – Mẫu 3

Hôm nay, Chi bộ trường …….. tổ chức lễ kết nạp đ/c ……….vào Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt chi uỷ, tôi nêu rõ nhiệm vụ của Chi bộ nơi đ/c Bẩy sinh hoạt và giao nhiệm vụ cụ thể cho đ/c như sau:

NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp lý của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu lộ tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân triển khai đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Đối với đ/c ………. triển khai tốt nhiệm vụ khối trưởng chuyên môn khối 4 và công tác chủ nhiệm lớp. đ/c luôn triển khai xuất sắc nhiệm vụ mà những đoàn thể phó thác, đặc biệt là nhiệm vụ khối trưởng và công tác chủ nhiệm lớp. Tham gia xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Góp phần xây dựng tổ chức Đảng, để giữ vững danh hiệu Chi bộ trong trắng vững mạnh. triển khai tốt những quy định của địa phương nơi cư trú và nơi làm việc.

2. Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

III. Đ/c……….. có toàn bộ những quyền hạn của người đảng viên trừ quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

IV. Thay mặt Chi uỷ, tôi phân công đ/c…….. tiếp tục giúp đỡ đ/c Nguyễn Thị Bẩy trong thời gian dự bị để trở thành đảng viên chính thức.

Xin trân trọng cảm ơn.

Các Hình Ảnh Về Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất (hình minh họa)

Xem thêm thông tin về Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất tại Wikipedia

Bạn nên tra cứu thông tin chi tiết về Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất từ website Wikipedia tiếng Việt.

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Bài #phát #biểu #giao #nhiệm #vụ #cho #đảng #viên #mới #mẫu #mới #nhất, Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất, webcache.googleusercontent.com

Các câu hỏi về Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3

Bài viết Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.

Nếu thấy bài viết Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới (3 mẫu) mới nhất rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *