Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 2020 cũng cần phải thể hiện được sự hào hùng, tinh thần phấn khởi, đem lại không khí sôi động và ý nghĩa sâu sắc cho toàn bộ những thành viên tham gia.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức thường niên vào 18/11
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức thường niên vào 18/11

Thưa đồng bào, đồng chí,

Năm 1942, để cổ vũ, động viên đồng bào toàn quốc tham gia Mặt trận Việt Minh, cùng nhau đứng lên đánh đuổi đế quốc Nhật và thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân:

“Hỡi ai con cháu Rồng Tiên,

Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau”

Lời hiệu triệu đoàn kết năm xưa của Người vẫn như còn âm vang cùng non sông, giang sơn. Trong không khí của Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" hôm nay, tiến hành những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và nền tảng lịch sử, văn hóa hàng trăm năm của dân tộc ta, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa xã hội 54 dân tộc anh em trong ngôi nhà chung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường vững chắc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Xin chúc quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của Bí thư

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta đã gặp không ít khó khăn, đó là:

  • Tốc độ phát triển kinh tế của toàn quốc, thành phố và quận trong vài năm gần đây bị suy giảm do tác động của rủi ro khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
  • Tình hình an ninh trên biển và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.
  • Nạn tham nhũng, lãng phí và những thể hiện tiêu cực gây bức xúc trong xã hội, vẫn chưa được đẩy lùi một cách triệt để.
  • những quyền lực thù địch, bọn thời điểm, phản động trong và ngoài nước tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng quyết liệt.
  • Tình hình thiên tai, bão lụt diễn biến phức tạp.

toàn bộ những yếu tố trên đã tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của cán bộ và nhân dân, tác động đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

Trong bối cảnh chung đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, chính quyền, Mặt trận, những hội đoàn thể và những tầng lớp nhân dân phường nhà đã đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng phường.............. ngày càng phát triển.

chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự hào rằng, trong tình hình khó khăn như vậy nhưng kinh tế - xã hội của phường vẫn ổn định và có bước phát triển khá; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, diện mạo của phường ngày càng thay đổi; công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, những hội đoàn thể đặc biệt quan tâm, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, đời sống những đối tượng chính sách và đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến rõ nét và tích cực; hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư ngày càng vững chắc; dân chủ trong xã hội được phát huy, sự đồng thuận chính trị trong những tầng lớp nhân dân ngày càng cao, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăng cường.

Những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, nhân dân phường nhà đạt được trong những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận và những tổ chức thành viên của Mặt trận từ phường đến khu dân cư.

hoàn toàn có thể nhận thấy điểm nổi trội nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong nhiệm kỳ qua là: Trong quy trình tổ chức tiến hành nhiệm vụ đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy phường. Gắn việc tổ chức tiến hành cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và những trào lưu thi đua do Mặt trận thành phố và quận phát động với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Mặt trận và những tổ chức thành viên từ phường đến khu dân cư được kiện toàn, củng cố, có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức tập hợp, vận động nhân dân, động viên những tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống anh hùng, tích cực hưởng ứng và tham gia những trào lưu thi đua yêu nước.

Mặt trận và những tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tiến hành có kết quả công tác an sinh xã hội, nhất là chăm sóc đời sống những gia đình chính sách, giảm hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, giúp đỡ những người không may gặp khó khăn, hoạn nạn Trong 5 năm, chúng ta đã vận động quỹ vì người nghèo gần 400 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của thành phố và quận, đã xây mới 20 nhà, sửa chữa 61 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ nhiều phương tiện sinh kế làm ăn cho hộ nghèo, giúp hàng trăm hộ thoát nghèo với tổng số tiền gần một tỷ đồng - đây là kết quả cũng đáng ghi nhận. Mặt trận và những tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Vị thế của Mặt trận ngày càng được khẳng định, uy tín trong xã hội ngày càng cao, xứng đáng là một bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận và hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua vẫn còn đó đấy những hạn chế, yếu kém như đã nêu trong Báo cáo. Tôi tin rằng những hạn chế, yếu kém đó sẽ được khắc phục trong nhiệm kỳ đến.

Thay mặt Đảng ủy, UBND phường tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, trân trọng biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của Mặt trận từ phường đến những khu dân cư và của những tầng lớp nhân dân phường trong những năm qua.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường .................., tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ huy, hỗ trợ, giúp đỡ của thành phố, sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của Quận ủy, UBND quận, sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của Mặt trận, những ban ngành, đoàn thể quận, những cơ quan, đơn vị, những doanh nghiệp trên địa bàn phường đối với phường Thanh Khê Đông trong những năm qua.

Để phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận phường trong nhiệm kỳ đến đi vào cuộc sống và đạt được kết quả cao, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường tôi xin trao đổi với Đại hội 5 vấn đề tiếp trong tương lai:

Thứ nhất, những cấp ủy đảng, Mặt trận, chính quyền, những ban ngành, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm nhất quán của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam và là nhân tố có ý nghĩa sâu sắc quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh làm điểm tương đương; xóa sổ mặc cảm, định kiến về quá khứ; tôn vinh tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Đây đó là nhiệm vụ của những cấp ủy đảng và của cả hệ thống chính trị, của toàn bộ cán bộ, đảng viên, vì công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước đến với nhân dân và tổ chức nhân dân tiến hành là nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhưng trách nhiệm đó là của Mặt trận những cấp và những cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận.

Để tiến hành tốt nhiệm vụ này, Mặt trận phường phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa về phương thức hoạt động, về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh đoàn kết ở từng tổ dân phố, từng khu dân cư, tạo thành sức mạnh của sự đồng thuận, của khối đoàn kết chung trong toàn phường để xây dựng phường................... ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quận.........., thành phố................. ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giang sơn do Đảng lãnh đạo.

Thứ hai, việc tổ chức tiến hành những cuộc vận động, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận phải triệu tập ở những khu dân cư và phải thích hợp với tình hình trong thực tiễn của từng khu dân cư; đẩy mạnh những trào lưu thi đua yêu nước, tạo sự đồng đều ở toàn bộ những khu dân cư. Tuy nhiên, phải lấy chất lượng, kết quả làm đầu, không phô trương hình thức, không chạy theo thành tích, toàn bộ những hoạt động của Mặt trận đều nhằm mục tiêu chung là xây dựng từng khu dân cư vững mạnh toàn diện cả kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Để tiến hành tốt vấn đề này, đòi hỏi Ban Thường trực UBMT phường và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải hết sức năng động, sáng tạo và phải có tinh thần trách nhiệm cao.

Thứ ba, Mặt trận phải thể hiện tốt vai trò là trung tâm, là đầu mối của những tổ chức thành viên, đoàn kết, tập hợp những tổ chức thành viên; phải quan hệ chặt chẽ với những tổ chức thành viên, nắm vững tác dụng, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng tổ chức thành viên, phát huy tính sáng tạo của những tổ chức thành viên, hỗ trợ những tổ chức thành viên hoạt động nhằm tiến hành tốt chương trình thống nhất hành động của Mặt trận. Đồng thời, trải qua những tổ chức thành viên, Mặt trận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên, đoàn viên và nhân dân để kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Tóm lại, muốn tiến hành tốt công tác tập hợp, đoàn kết toàn dân, trước hết, Mặt trận phải tập, hợp đoàn kết những tổ chức thành viên của tôi. Đây là trách nhiệm của Ban Thường trực Mặt trận phường và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

Thứ tư, trong tình hình còn có những ý kiến trái chiều, những luồng tư tưởng không giống nhau trong xã hội như hiện nay, Mặt trận phải tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước thích hợp với từng đối tượng để nâng cao chất lượng, kết quả công tác tuyên truyền; phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng nhân dân, nhất là những vấn đề chính trị-xã hội nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo; kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trước mắt, trong năm 2020, Mặt trận cần triệu tập tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 trong những tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao trong xã hội; tuyên truyền vận động nhân dân tiến hành tốt 3 nhiệm vụ trong tâm quận giao cho phường, đó là: Lập lại trật tự vỉa hè trên toàn bộ những tuyến đường trên địa bàn, xây dựng cảnh quan, môi trường tuyến đường..................................; hoàn thành xây dựng cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy; hoàn thành việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ôtô, xe máy.

Thứ năm, về vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác Mặt trận. Đây là vấn đề quan trọng, có tính quyết định đến kết quả của công tác của Mặt trận. Trong tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, nhất là về tư tưởng, nhận thức, muốn tập hợp, đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận chính trị trong nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thì cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách phải hiểu sâu, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước để phổ biến, tuyên truyền đúng và đầy đủ; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng tham gia phản biện xã hội, chấn chỉnh những nhận thức sai lệch, đấu tranh phòng, chống những thể hiện tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc của những quyền lực thù địch và bọn thời điểm, phản động; phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, tiến hành “Dân vận khéo”; phải toàn tâm, toàn ý với công việc được giao, có trách nhiệm cao với nhân dân; phải chủ động, năng động, sáng tạo trong tổ chức tiến hành nhiệm vụ; phải có uy tín trong nhân dân thì mới được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, nói dân nghe, hô dân hưởng ứng, làm dân làm theo. Muốn vậy, cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, không ngừng học tập, rèn luyện, bám sát thực tiễn, gần dân, sát dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân.

Tôi tin rằng những vị được Đại hội tín nhiệm giới thiệu bầu vào UBMT phường nhiệm kỳ đến sẽ tiến hành tốt vai trò, trách nhiệm của tôi, xứng đáng với niềm tin của những cấp ủy Đảng và của nhân dân trong phường.

Kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội hôm nay là rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là kết quả tiến hành phương hướng, nhiệm vụ, Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ đến đã được Đại hội thống nhất trải qua. Đây đó là thước đo đánh giá tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ của cán bộ Mặt trận từ phường đến khu dân cư.

Tuy nhiên, để Mặt trận phường và Ban Công tác mặt trận khu dân cư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi đề nghị cấp ủy những chi bộ, UBND phường, những ban ngành, đoàn thể quan tâm nhiều hơn thế nữa nữa trong lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ. Tôi cũng mong rằng Mặt trận, những ban ngành, đoàn thể của thành phố và quận thường xuyên quan tâm theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ để Mặt trận phường.................... hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của tôi.

Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Mẫu 1

Kính thưa những vị đại biểu.

Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm ...........

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2020, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ những cấp, chào mừng...... năm xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp.

Hôm nay, ngày ... tháng 11 năm 2020, Ban công tác Mặt trận, cán bộ và nhân dân xóm .......... tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội khu dân cư thôn .......... ngày hội nhằm tôn vinh vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương những tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong xã hội khu dân cư.

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND và UB Mặt trận tổ quốc xã ..................., tôi xin trân trọng gửi lời chúc tới những cụ cao tuổi, cán bộ lãnh đạo và ........ đại biểu hộ gia đình đại diện cho ....... nhân khẩu của ...... dân tộc anh em gắn bó thủy chung trên mảnh đất khu dân cư thôn.......... đã tụ hội về đây dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm ...........

Trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Đồng thời cũng có thể có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của giang sơn. Dựa trên quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách với những nội dung cơ bản đó là: “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển” quan điểm đó đã thực sự trở thành sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết những dân tộc. Phương châm và hành động đó làm thất bại mọi thủ đoạn diễn biến hòa của những quyền lực thù địch chống tẩy chay và chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc, xây dựng mối quan hệ đẹp đẽ giữa dân tộc đa số với dân tộc thiểu số, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.

Với ý nghĩa sâu sắc của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân xóm .......... đã phát huy truyền thống đẹp đẽ của chính sách đại đoàn kết một lòng xây dựng khu dân cư có kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững, những hoạt động văn hóa xã hội có bước phát triển. những ban ngành đoàn thể và hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành quy ước hương ước khu dân cư. Từ đó làm thay đổi nếp nghĩ và việc làm bãi bỏ những hủ tục lỗi thời trong việc cưới việc tang. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường, những chính sách của Nhà Nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân như: Chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng nhà bán kiên cố, xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, bê tông đường giao thông nông thôn phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định và phát triển và tiến hành tốt nếp sống văn hóa mới trong khu dân cư của xóm ...........

Bên cạnh đó với tinh thần cần mẫn lao động đoàn kết và gắn bó tình nghĩa xóm làng, bà con nhân dân tích cực tăng tài sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, biết phát huy thế mạnh của kinh tế đồi rừng để trồng những cây nguyên liệu, đặc biệt cây lâm nghiệp là cây mũi nhọn, sản phẩm từ cây keo, xoan, tre.... đã từng bước trở thành cây hàng hóa có giá trị kinh tế, cho thu nhập cao. Nhiều hộ đã xây nhà mua tài sản đắt tiền từ thu nhập của cây lâm nghiệp và kinh tế đồi rừng, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Những kết quả mà cán bộ và nhân dân xóm .......... đã đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng của việc thực thi kết quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng ủy, UBND xã ....................., thể hiện ý chí cần mẫn, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên tiến hành tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư góp phần làm thay đổi quê xã ..............

Nhân dịp này thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ xã tôi xin biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ, chính quyền xóm, ban công tác mặt trận những đoàn thể, hội và nhân dân khu dân cư xóm .......... đã xã hội trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. triệu tập lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho người dân xóm .......... từng bước cải thiện cả vật chất và tinh thần.

Chúng ta cho một tràng vỗ tay để chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân xóm .......... đã đạt được trong những năm qua.

Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm ...........

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong những năm qua xóm .......... còn có những khó khăn hạn chế đó là:

Là một xóm còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế hộ phát triển nhưng vẫn chưa đồng đều, thu nhập bình quân chung còn thấp, tỷ lệ hộ đạt GĐVH năm 2020 là...... hộ/ tổng số...... hộ đạt tỷ lệ ....%, hộ nghèo còn ... hộ, hộ cận nghèo còn ..... hộ tỷ lệ .....%. những tiêu cực và tệ nạn xã hội như rượu chè, trộm cắp vặt, vi phạm giao thông, sinh con thứ ba trong năm 2020 vẫn còn đó đấy xảy ra. những ban ngành đoàn thể xã hội hoạt động vẫn chưa đều, việc tuyên truyền đoàn viên, hội viên chấp hành chính sách vẫn chưa cao. Do đó đoàn viên, hội viên còn vi phạm chính sách (đặc biệt năm ..... còn..... trường hợp sinh con thứ ba) để khắc phục những khó khăn hạn chế đó năm 2020 xóm .......... cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp trong tương lai:

Một là: Cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, xóm cùng những ban ngành đoàn thể và hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước khu dân cư, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân tiến hành tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Chi bộ đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, mặt trận vận động những tổ chức thành viên đổi mới nội dung hoạt động để hấp dẫn đoàn viên, hội viên, xóm làm tốt công tác chỉ huy phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bình xét GĐVH, bình xét hộ nghèo, và những chính sách chính sách của nhà nước thực sự dân chủ công minh công khai minh bạch tạo đồng thuận cao trong khu dân cư.

Hai là: Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh của kinh tế đồi rừng để trồng cây nguyên liệu, đặc biệt là cây lâm nghiệp là cây mũi nhọn, cho năng suất và thu nhập cao trên một đơn vị diện tích, hấp dẫn lao động trong khu làm giàu chính đáng từng bước xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Tổ chức tiến hành tốt những tiêu chuẩn để năm 2020 đạt khu dân cư văn hóa, không tồn tại tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, trẻ em trong bỏ học, người sinh con thứ ba. Hằng năm có kế hoạch tu sửa đường làng ngõ xóm, xây dựng những công trình phúc lợi công cộng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế bỏ những hủ tục lỗi thời trong ma chay cưới xin cản trở sự tiến bộ chung.

Bốn là: tiến hành ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết để xóa đói giảm nghèo, đoàn kết để cùng phát triển VHXH và xây dựng làng xóm khang trang sạch đẹp

Năm là: tiến hành tốt nhiệm vụ xóa được đói, giảm được nghèo cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc năm 2020 bước sang năm 2021 nhiệm vụ của những tháng còn sót lại là cán bộ và nhân dân xóm .......... phải tập chung để hoàn thành tốt những chỉ tiêu đã đề ra.

Với ý nghĩa sâu sắc của ngày hội đại đoàn kết dân tộc một lần nữa tôi xin chúc cán bộ và nhân dân xóm .......... sức khỏe và thành đạt.

Xin cảm ơn những đồng chí!

Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Mẫu 2

Kính thưa: Đồng chí ............

Kính thưa: những đồng chí Đại biểu khách quý!

Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội; Kính thưa Đại hội!

Kính thưa...

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua tiến hành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; phấn đấu tiến hành thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 20...., hôm nay, chúng ta vui mừng tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, kỷ niệm ..... năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/20.....). Nhân dịp này, chúng ta cùng nhau đánh giá kết quả một năm tiến hành những trào lưu thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong trào lưu thi đua yêu nước, tiến hành cuộc vận động và tổ chức những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng xã hội dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, ngày càng vững mạnh.

Kính thưa những quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Đại đoàn kết đó là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm sóc, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng toàn dân tộc trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Trải qua ..... năm ra mắt và phát triển, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện, từ Hội Phản đế liên minh, hình thức trước tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp những tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quy trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên thường gọi không giống nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những góp sức xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kế tục truyền thống của Hội Phản đế liên minh và Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đoàn kết vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh những lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong toàn quốc.

Từ ngày nước nhà thống nhất, toàn quốc đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa giang sơn chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm ...... năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong toàn quốc Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” sau đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đây là Cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong toàn quốc của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, ra mắt trong thời gian dài.

quy trình triển khai Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, xã hội dân cư, góp phần tiến hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong những tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân trải qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong trắng vững mạnh… Kết quả của Cuộc vận động đã góp phần quan trọng cùng Nhà nước tiến hành đường lối của Đảng về công cuộc đổi mới giang sơn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian qua, những trào lưu thi đua, những cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều quy mô được xây dựng có kết quả, ngày càng được nhân rộng; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của những tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp những nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối thành công của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tháng......, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới những cấp, những ngành, từng địa phương. Theo hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam những cấp đã vận dụng sáng tạo cụ thể hóa những cuộc vận động ở cơ sở để cổ vũ, động viên nhân dân tham gia phát triển sản xuất Sale, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh.

tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kết quả triển khai tiến hành Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2020 của Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia những trào lưu thi đua yêu nước, những cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần tiến hành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền vương quốc trong tình hình mới, nhất là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; tham gia xây dựng Đảng trong trắng vững mạnh, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, để Đảng ta mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, mừng ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta vui mừng thấy rằng xã hội dân cư của chúng ta đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ sau hai năm triển khai tiến hành Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hơn 8 năm tiến hành Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã ngày càng được cải thiện.

Nhìn lại một năm qua, xã hội dân cư của chúng ta đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau tiến hành có kết quả đẹp đẽ trên nhiều lĩnh vực của 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng xã hội dân cư tự quản và tiến hành ngày càng tốt hơn 5 nội dung của Cuộc vận động đòi hỏi bà con chúng ta phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong xã hội dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng xã hội dân cư của chúng ta ngày một phát triển; giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ phố phong quang, sạch đẹp; không phát sinh tệ nạn xã hội, không tồn tại người vi phạm pháp lý, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có thể có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường sáng - xanh, sạch đẹp.

Kỷ niệm..... năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, triển khai có kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai Cuộc vận động. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao kết quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công việc, đối tượng vận động hằng năm. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tiến hành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa những quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Trong thú vui của Ngày hội hôm nay, Ban Công tác Mặt trận xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và những đoàn thể những cấp đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn và theo sát mọi hoạt động của xã hội dân cư; xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con, những tổ chức trong xã hội dân cư, trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng xã hội dân cư đạt nhiều kết quả đẹp đẽ.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *