Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc là mẫu bài phát biểu của ban lãnh đạo tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc.

Nội dung trong bài phát biểu nhằm đánh giá, tổng kết lại công tác mặt trận trong suốt một năm từ đó đưa ra phương hướng và nhiệm vụ cho năm tiếp theo. tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc

  • Bài phát biểu hội nghị công tác Mặt trận Tổ quốc – Mẫu 1
  • Bài phát biểu hội nghị công tác Mặt trận Tổ quốc – Mẫu 2

Bài phát biểu hội nghị công tác Mặt trận Tổ quốc – Mẫu 1

Kính thưa: những quý vị đại biểu, thưa những đồng chí!

Hoà chung với không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân những dân tộc trong tỉnh trước thành công của Đại hội Đảng bộ những cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh ……………. lần thứ XIX, nhiệm kỳ 20….-20…., hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ ….. của Đảng; chào mừng kỷ niệm … năm ngày xây dựng tỉnh và nhiều ngày lễ quan trọng của dân tộc. Với niềm tự hào sâu sắc, hôm nay Uỷ ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm …. năm Ngày xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/20….), nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển; đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc to lớn đối với MTTQ Việt Nam nói chung, MTTQ tỉnh ……………. nói riêng.

Thay mặt Uỷ ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí:……………., Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; những đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, những cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo những tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ những huyện, thành phố; những đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024; những đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ MTTQ tỉnh. Xin trân trọng gửi tới những đồng chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc buổi gặp mặt kỷ niệm thành công đẹp đẽ.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa những đồng chí!

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc từ hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống ấy được nhân lên, đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do. Ngay từ khi mới phát hành, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ phải có ngày tổ chức mặt trận để tập hợp rộng rãi những giai cấp, những tầng lớp, những lực lượng trong xã hội tiến hành mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị xây dựng Hội phản đế liên minh, sau đổi thành Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. ngay lúc mới phát hành Mặt trận đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân dấy lên cao trào phản đế mạnh mẽ trong toàn quốc, với đỉnh cao là trào lưu Xô Viết – Nghệ Tĩnh mà nòng cốt là công nông liên minh. Trải qua 90 năm cùng với quy trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên thường gọi không giống nhau: Hội phản đế liên minh, Mặt trận dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, Mặt trận Liên-Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955; ở Miền Nam có Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh những lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam. Sau khi tổ quốc thống nhất, đòi hỏi phải hợp nhất ba tổ chức Mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, tại Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam họp tại TP.Hồ Chí Minh (từ 31/01 đến 04/02/1977) đã quyết định hợp nhất ba tổ chức Mặt trận và lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. trong những giai đoạn, mặt trận đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của tôi. Mặt trận Việt Minh gắn liền với Cách mạng tháng Tám, tiêu biểu của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Liên Việt, MTTQVN, Mặt trận DTGP Miền Nam Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, như Bác Hồ đã nói “toàn dân tộc kết thành một khối, vượt qua mọi khó khăn, thác ghềnh, nhấn chìm toàn bộ bè lũ cướp nước và bán nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc”.

Từ ngày tổ quốc thống nhất, toàn quốc đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua bao khó khăn, thử thách giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa tổ quốc chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Đại đoàn kết toàn dân tộc là kết tinh trí tuệ, là di sản văn hóa Việt Nam, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày nay, đại đoàn kết là phát huy tinh thần yêu nước gắn liền với đoàn kết quốc tế để hội nhập và phát triển. Sự nghiệp ấy là của toàn Đảng, toàn dân; đoàn kết là gắn liền ý Đảng- lòng dân để lòng dân thực sự là báu vật, là báu vật của vương quốc.

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Mặt trận Tổ quốc những cấp tỉnh ……………. đã không ngừng được củng cố và mở rộng. Trước Cách mạng tháng Tám, ……………. là địa chỉ đỏ đoàn kết nhân dân theo cách mạng; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tiền bối đã hoạt động trên địa bàn tỉnh, gắn bó với nhân dân …………….. Trong những cuộc kháng chiến, những trào lưu, những cuộc vận động đã động viên cao nhất sức người, sức của cho thắng lợi; nhiều trào lưu nổi tiếng toàn quốc như: hội mẹ chiến sĩ vá áo, trào lưu Trần Quốc Toản, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết thi đua sản xuất và chiến đấu, nhận đỡ đầu, giúp đỡ bộ đội, thương binh, con liệt sĩ; kết nghĩa, ủng hộ những tỉnh, địa phương, nuôi dưỡng học viên, cán bộ Miền Nam và những bạn Lào. Những việc làm đó ghi đậm dấu ấn nhân văn, tình người, tinh thần đoàn kết giúp nhau, khắc họa hình ảnh, nhân cách người …………….. Trong hòa bình, xây dựng quê nhà, công tác mặt trận trong từng thời gian luôn được quan tâm, đổi mới; tuyên truyền, vận động, đoàn kết rộng rãi những tầng lớp nhân dân tiến hành những chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, hăng hái tham gia những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong trắng, vững mạnh.

những hoạt động của Mặt trận luôn được tiếp nối, luôn hướng về cơ sở, khu dân cư, ngày càng chú trọng chất lượng, tác dụng, hướng vào việc trọng tâm của địa phương, những việc làm thiết thực ích nước, lợi nhà. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Trong số đó chú trọng xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm; tăng cường tuyên truyền, vận động theo hướng trực tiếp đến từng đối tượng, đa dạng hóa những hình thức tập hợp, phát huy những hình thức tự quản.

MTTQ những cấp đã vận động những tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng những trào lưu thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: trào lưu “toàn quốc chung sức xây dựng nông thôn mới”; trào lưu “toàn quốc chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; trào lưu thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, tác dụng, hội nhập quốc tế”... Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ” Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; tích cực hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội”. Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang tính toàn dân, toàn diện, qua từng giai đoạn có nội dung trọng tâm, hướng vào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chăm sóc sự nghiệp giáo dục, sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hoá mới, phát huy dân chủ, kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp lý; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, đẩy mạnh những hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Với những nội dung thiết thực nên đã được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo nhân dân, hộ giàu khá giả tăng, hộ nghèo giảm mạnh. trào lưu xây dựng “Khu dân cư văn hoá”, “Gia đình văn hoá” được chú trọng, tăng tỷ lệ khu dân cư văn hoá từ 45,2% năm 2008 lên 80,8% năm 2019, gia đình văn hoá từ 33,6% năm 1998 lên 89,4% năm 20….. những thiết chế văn hoá thể thao được tăng cường, 95% khu dân cư có nhà văn hoá; nhiều việc làm có ý nghĩa sâu sắc toàn quốc như “Vườn cây tình nghĩa”, khu dân cư “9 không, 10 có”, khu dân cư “5 xây, 3 sạch”, khu dân cư tự quản môi trường, tự quản an ninh trật tự. trào lưu ……………. chung sức xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân hiến trên 3 triệu m2 đất, hỗ trợ hàng chục nghìn ngày công, xây dựng trên 812.6 km đường giao thông nông thôn; tham gia dồn điền, đổi thửa 15.567 ha, xây dựng 165 cánh đồng mẫu. Đến hết năm 20…. toàn tỉnh có 124/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,4%, bình quân tiêu chuẩn đạt 16,5 tiêu chuẩn/xã; có 9 xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu (huyện Việt Yên, Lạng Giang và Tân Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới).

trào lưu thi đua “……………. chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được MTTQ những cấp triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo, tác dụng đã tạo thành những dấu ấn đẹp đẽ, sâu đậm trong xã hội, hấp dẫn được sự ủng hộ về nguồn lực giúp đỡ hữu hiệu, kịp thời cho người nghèo, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ và những tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa sâu sắc như: Tọa đàm “Thắp sáng ngọn lửa khát vọng thoát nghèo”, gặp mặt biểu dương những gương sáng thoát nghèo; tổ chức truyền hình trực tiếp Đêm gala “Mái ấm cho người nghèo”; phát động trào lưu “Tết ấm cho em”; “Xuân yêu thương”, “Tết sum vầy”,…; phân công những tổ chức thành viên giúp đỡ thường xuyên 127 hộ gia đình đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”… những cấp, những ngành, những đơn vị, tổ chức, xã hội doanh nghiệp, những tầng lớp nhân dân trong tỉnh, người ……………. ở ngoài tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo, những địa phương nghèo còn có nhiều khó khăn, đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn sự ổn định, phát triển bền vững. Giúp người nghèo hàng năm đã thành nếp, nét đẹp văn hóa, mang tính nhân văn sâu sắc, được những cấp, những ngành, đoàn thể nhân dân hưởng ứng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ xây mới và sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công; hàng chục nghìn hộ nghèo được giúp đỡ về giống, vốn, tư liệu sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ con em đi học, thăm tặng quà trong những dịp lễ, tết nguyên đán. Nhiều hộ nghèo đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 30,7% năm 2000 đến nay còn 3,5%.

Năm 20…., đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến việt nam nói chung và tỉnh nhà nói riêng, trước tình hình đó, MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Y tế, những cơ quan, chính quyền những cấp và những tổ chức thành viên vận động những tầng lớp Nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh những trào lưu thi đua với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, mang lại tác dụng thiết thực, đã khơi dậy truyền thống, đạo lý đẹp đẽ của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phòng chống dịch bệnh với số tiền trên 43 tỷ đồng.

MTTQ ……………. cũng thu được nhiều thành tựu trong xóa đói, giảm nghèo, tiến hành những chương trình an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã xây 22.761 nhà “Đại đoàn kết”, trị giá 312 tỷ đồng; trao tặng hơn 200 nghìn suất quà cho học viên hiếu học; trao tặng hàng nghìn bò giống, hơn 300 nghìn phương tiện làm ăn cho hộ nghèo; vận động thăm, tặng 595.886 suất quà, trị giá 148,5 tỷ đồng tặng người nghèo trong lượt Tết nguyên đán; vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ năm 20…. được trên 10 tỷ đồng. Trong số đó MTTQ tỉnh trực tiếp ủng hộ những tỉnh TP. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (mỗi tỉnh 2 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, MTTQ những cấp phối hợp tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng, có nhiều cách làm sáng tạo chăm sóc cho đoàn viên, hội viên, nhân dân, trước hết là đối tượng chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân da cam, người yếu thế. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị- xã hội, những thành viên của Mặt trận như Hội khuyến học, Hội Nạn nhân da cam- dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em… đã tích cực vận động, đổi mới cách làm nên đã vận động được nguồn lực đáng kể, nhất là dịp khai giảng năm học mới, những dịp lễ, tết, ngày truyền thống của những tổ chức, những ngày lễ trọng, sự kiện lớn của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng không những tham gia vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa mà còn tích cực hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, công trình văn hóa, làm trường học, làm đường giao thông nông thôn với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Sự ủng hộ đó không những góp phần giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh, sự ổn định xã hội mà còn góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiến hành những mục tiêu kinh tế- xã hội.

Bên cạnh đó hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được tổ chức tiến hành có tác dụng, được đối tượng giám sát đồng tình với những hạn chế, kiến nghị. Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư xã hội được kiện toàn, tập huấn, phát huy; nâng cao hơn chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, ủy viên ủy ban MTTQ những cấp. Lắng nghe ý kiến, tham gia giải quyết những bức xúc, xích míc, khiếu nại tố cáo trong nhân dân có nhiều việc làm mới tác dụng; qua đó phát huy hơn công dụng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hàng năm Mặt trận Tổ quốc đã kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời như: Tổ chức biểu dương gương sáng vì xã hội; biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng phòng ban công tác Mặt trận, cán bộ MTTQ tiêu biểu; biểu dương quy mô phát triển kinh tế tập thể và sản xuất- Sale Nông nghiệp an toàn; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trào lưu “Đoàn kết sáng tạo”, tặng ghi nhận “tấm lòng vàng” cho những tập thể,cá nhân có nhiều đóng góp giúp đỡ người nghèo và chương trình an sinh xã hội hàng năm.

Thưa những quý vị đại biểu, khách quý!

Những việc làm đó của MTTQ đã tăng cường khối đại đoàn kết, tăng đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào những thành tựu của tỉnh nhà trong từng giai đoạn. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã qua 14 kỳ Đại hội, mỗi giai đoạn đều ghi lại dấu ấn lịch sử. Với những kết quả đạt được, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã được nhận nhiều phần thưởng cao quí, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2010; liên tục 5 năm qua được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Có được kết quả như vậy là do sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của những cấp chính quyền, của những cơ quan, ban, ngành đoàn thể và nhân dân; tinh thần khắc phục khó khăn, sự linh hoạt, sáng tạo, tâm huyết, tận tụy với công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh và những người làm công tác mặt trận trong tỉnh, xin gửi tới những đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, những cơ quan, đơn vị và nhân dân lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất.

Thưa những quý vị đại biểu, khách quý!

Tự hào về những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống cách mạng 90 năm của MTTQ Việt Nam, với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ- đổi mới – phát triển”, MTTQ tỉnh ……………. tin tưởng toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân những dân tộc trong tỉnh sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của nhà nước, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ……………. lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ những cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính thưa những quý vị đại biểu, khách quý!

Trong thời gian tới, MTTQ những cấp trong tỉnh cần nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tiến hành thắng lợi mục tiêu của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tiến hành dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong trắng, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh”.

Để đạt được mục tiêu trên đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp và những tổ chức thành viên trong tỉnh cần thống nhất hành động, quyết tâm phấn đấu tiến hành 5 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, vận động, tập hợp những tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa những hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi những tầng lớp Nhân dân. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết.

Thứ hai, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, tiến hành thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tổ quốc. Vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, Sale, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng cấp ủy, chính quyền, những cấp, những ngành vượt qua khó khăn, thử thách, tạo đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế vương quốc, cải thiện nâng cao chất lượng toàn diện đời sống Nhân dân. Vận động Nhân dân tăng cường tự quản, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tham gia bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; gương mẫu chấp hành pháp lý, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy truyền thống tương thân tương ái; tiến hành công tác đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai những hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hoạn nạn.

Thứ ba, tiến hành dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong trắng vững mạnh. Tiếp tục vận động, phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của Nhân dân tham gia vào những dự thảo văn kiện và sáng kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ quốc vào dịp đại hội Đảng những cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ……………. của Đảng. Phối hợp hoàn thiện những quy định pháp lý, tổ chức và vận động cử tri, Nhân dân tiến hành đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 20…. – 20….; nâng cao chất lượng, tác dụng tổ chức tiếp xúc cử tri. Phát huy vai trò của Mặt trận và sức mạnh của Nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tăng cường giám sát việc tiến hành những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện dự thảo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ tư, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Đẩy mạnh những hoạt động đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, tác dụng”, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân những nước trên toàn cầu, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tiến hành chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Vận động, tạo sự ủng hộ của bè bạn quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền vương quốc, giữ vững hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển tổ quốc.

Thứ năm, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tác dụng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kiện toàn Ủy ban Mặt trận những cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận những cấp thích hợp với công dụng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có tác dụng. Xây dựng đội ngũ cán bộ của Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năng lực đội ngũ cho cán bộ chuyên trách; phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ Chuyên viên, cộng tác viên. Nâng cao chất lượng, tác dụng hoạt động của Hội đồng Tư vấn, Ban Tư vấn, Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trên cơ sở đổi mới toàn diện những mặt công tác, những lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, từ việc xây dựng và phát hành chủ trương, tổ chức triển khai tiến hành, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống.

Kính thưa những quý vị đại biểu, khách quý!

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/20….), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc và hội nhập quốc tế phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

MTTQ những cấp tỉnh ……………. tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền; phát huy nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của tỉnh; quyết tâm xây dựng quê nhà ……………. giàu đẹp, văn minh. tiến hành tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Xin được kính chúc những vị đại biểu, những vị khách quý cùng toàn thể những đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu hội nghị công tác Mặt trận Tổ quốc – Mẫu 2

Kính thưa………………………………

Kính thưa những vị đại biểu!

Thưa toàn thể những đồng chí!

Trong không khí vui mừng phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân những dân tộc trong xã đang ra sức thi đua tiến hành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội năm…., hôm nay tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 20…., triển khai phương hướng nhiệm vụ năm…… Thay mặt BTV Đảng ủy dự và phát biểu với hội nghị, trước hết tôi gửi tới những quý vị đại biểu và toàn thể những đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng đẹp đẽ nhất.

Kính thưa những vị đại biểu!

Thưa toàn thể những đồng chí!

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta đã gặp không ít khó khăn, đó là: Tốc độ phát triển kinh tế của toàn quốc, thành phố và quận trong vài năm gần đây bị suy giảm do tác động của rủi ro kinh tế toàn cầu; tình hình an ninh trên biển và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; nạn tham nhũng, lãng phí và những thể hiện tiêu cực gây bức xúc trong xã hội, vẫn chưa được đẩy lùi một cách triệt để; những quyền lực thù địch, bọn thời cơ, phản động trong và ngoài nước tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, san sẻ khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng quyết liệt; tình hình thiên tai, bão lụt diễn biến phức tạp. toàn bộ những yếu tố trên đã tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của cán bộ và nhân dân, tác động đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

Trong bối cảnh chung đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, chính quyền, Mặt trận, những hội đoàn thể và những tầng lớp nhân dân xã nhà đã đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng xã ……………. ngày càng phát triển.

chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự hào rằng, trong tình hình khó khăn như vậy nhưng kinh tế-xã hội của xã vẫn ổn định và có bước phát triển khá; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, diện mạo của xã ngày càng thay đổi; công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, những hội đoàn thể đặc biệt quan tâm, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, đời sống những đối tượng chính sách và đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến rõ nét và tích cực; hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư ngày càng vững chắc; dân chủ trong xã hội được phát huy, sự đồng thuận chính trị trong những tầng lớp nhân dân ngày càng cao, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăng cường.

Những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, nhân dân xã nhà đạt được trong những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận và những tổ chức thành viên của Mặt trận từ xã đến khu dân cư.

hoàn toàn có thể nhận thấy điểm nổi trội nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong nhiệm kỳ qua là: Trong quy trình tổ chức tiến hành nhiệm vụ đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy xã. Gắn việc tổ chức tiến hành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và những trào lưu thi đua do Mặt trận thành phố và quận phát động với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Mặt trận và những tổ chức thành viên từ xã đến khu dân cư được kiện toàn, củng cố, có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức tập hợp, vận động nhân dân, động viên những tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống anh hùng, tích cực hưởng ứng và tham gia những trào lưu thi đua yêu nước. Mặt trận và những tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tiến hành có tác dụng công tác an sinh xã hội, nhất là chăm sóc đời sống những gia đình chính sách, giảm hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, giúp đỡ những người không may gặp khó khăn, hoạn nạn Trong 5 năm, chúng ta đã vận động quỹ vì người nghèo gân 400 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của thành phố và quận, đã xây mới 20 nhà, sửa chữa 61 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ nhiều phương tiện sinh kế làm ăn cho hộ nghèo, giúp hàng trăm hộ thoát nghèo vởi tổng số tiền gần một tỷ đồng – đây là kết quả cũng đáng ghi nhận. Mặt trận và những tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Vị thế của Mặt trận ngày càng được khẳng định, uy tín trong xã hội ngày càng cao, xứng đáng là một bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận và hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua vẫn còn đấy đấy những hạn chế, yếu kém như đã nêu trong Báo cáo. Tôi tin rằng những hạn chế, yếu kém đó sẽ được khắc phục trong nhiệm kỳ đến.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, trân trọng biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của Mặt trận từ xã đến những khu dân cư và của những tầng lớp nhân dân xã trong những năm qua.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã ……………., tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ huy, hỗ trợ, giúp đỡ của thành phố, sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của Quận ủy, UBND quận, sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của Mặt trận, những ban ngành, đoàn thể quận, những cơ quan, đơn vị, những doanh nghiệp trên dịa bàn xã đối với xã ……………. trong những năm qua.

Để phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận xã trong nhiệm kỳ đến đi vào cuộc sống và đạt được kết quả cao, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã tôi xin trao đổi với Đại hội 5 vấn đề tiếp về sau:

Thứ nhất, những cấp ủy đảng, Mặt trận, chính quyền, những ban ngành, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm nhất quán của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam và là nhân tố có ý nghĩa sâu sắc quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh làm điểm tương đương; xóa sổ mặc cảm, định kiến về quá khứ; tôn vinh tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Đây đúng là nhiệm vụ của những cấp ủy đảng và của cả hệ thống chính trị, của toàn bộ cán bộ, đảng viên, vì công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước đến với nhân dân và tổ chức nhân dân tiến hành là nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhưng trách nhiệm đúng là của Mặt trận những cấp và những cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận.

Để tiến hành tốt nhiệm vụ này, Mặt trận xã phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa về phương thức hoạt động, về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh đoàn kết ở từng tổ dân phố, từng khu dân cư, tạo thành sức mạnh của sự đồng thuận, của khối đoàn kết chung trong toàn xã để xây dựng xã ……………. ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quận Thanh Khê, thành phố Thành Phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc do Đảng lãnh đạo.

Thứ hai, việc tổ chức tiến hành những cuộc vận động, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận phải triệu tập ở những khu dân cư và phải thích hợp với tình hình thực tại của từng khu dân cư; đẩy mạnh những trào lưu thi đua yêu nước, tạo sự đồng đều ở toàn bộ những khu dân cư. Tuy nhiên, phải lấy chất lượng, tác dụng làm đầu, không phô trương hình thức, không chạy theo thành tích, toàn bộ những hoạt động của Mặt trận đều nhằm mục tiêu chung là xây dựng từng khu dân cư vững mạnh toàn diện cả kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Để tiến hành tốt vấn đề này, đòi hỏi Ban Thường trực UBMT xã và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải hết sức năng động, sáng tạo và phải có tinh thần trách nhiệm cao.

Thứ ba, Mặt trận phải thể hiện tốt vai trò là trung tâm, là đầu mối của những tổ chức thành viên, đoàn kết, tập hợp những tổ chức thành viên; phải quan hệ chặt chẽ với những tổ chức thành viên, nắm vững công dụng, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng tổ chức thành viên, phát huy tính sáng tạo của những tổ chức thành viên, hỗ trợ những tổ chức thành viên hoạt động nhằm tiến hành tốt chương trình thống nhất hành động của Mặt trận. Đồng thời, trải qua những tổ chức thành viên, Mặt trận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên, đoàn viên và nhân dân để kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Tóm lại, muốn tiến hành tốt công tác tập hợp, đoàn kết toàn dân, trước hết, Mặt trận phải tập, hợp đoàn kết những tổ chức thành viên của tôi. Đây là trách nhiệm của Ban Thường trực Mặt trận xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

Thứ tư, trong tình hình còn có những ý kiến trái chiều, những luồng tư tưởng không giống nhau trong xã hội như hiện nay, Mặt trận phải tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước thích hợp với từng đối tượng để nâng cao chất lượng, tác dụng công tác tuyên truyền; phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng nhân dân, nhất là những vấn đề chính trị-xã hội nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo; kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trước mắt, trong năm 20…., Mặt trận cần triệu tập tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 trong những tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao trong xã hộ; tuyên truyền vận động nhân dân tiến hành tốt 3 nhiệm vụ trong tâm quận giao cho xã, đó là: Lập lại trật tự vỉa hè trên toàn bộ những tuyến đường trên địa bàn, xây dựng cảnh quan, môi trường tuyến đường Hà Huy Tập, Điện Biên Phủ; hoàn thành xây dựng cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy; hoàn thành việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô, xe máy.

Thứ năm, về vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác Mặt trận. Đây là vấn đề quan trọng, có tính quyết định đến kết quả của công tác của Mặt trận. Trong tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, nhất là về tư tưởng, nhận thức, muốn tập hợp, đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận chính trị trong nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thì cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách phải hiểu sâu, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước để phổ biến, tuyên truyền đúng và đẩy đủ; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng tham gia phản biện xã hội, chấn chỉnh những nhận thức sai lệch, đấu tranh phòng, chống những thể hiện tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc của những quyền lực thù địch và bọn thời cơ, phản động; phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, tiến hành “Dân vận khéo”; phải toàn tâm, toàn ý với công việc được giao, có trách nhiệm cao với nhân dân; phải chủ động, năng động, sáng tạo trong tổ chức tiến hành nhiệm vụ; phải có uy tín trong nhân dân thì mới được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, nói dân nghe, hô dân hưởng ứng, làm dân làm theo. Muốn vậy, cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, không ngừng học tập, rèn luyện, bám sát thực tiễn, gần dân, sát dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân.

Tôi tin rằng những vị được Đại hội tín nhiệm giới thiệu bầu vào UBMT xã nhiệm kỳ đến sẽ tiến hành tốt vai trò, trách nhiệm của tôi, xứng đáng với niềm tin của những cấp ủy Đảng và của nhân dân trong xã.

Kính thưa những vị đại biểu!

Thành công của Đại hội hôm nay là rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là kết quả tiến hành phương hướng, nhiệm vụ, Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ đến đã được Đại hội thống nhất trải qua. Đây đúng là thước đo đánh giá tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ của cán bộ Mặt trận từ xã đến khu dân cư.

Tuy nhiên, để Mặt trận xã và Ban Công tác mặt trận khu dân cư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi đề nghị cấp ủy những chi bộ, UBND xã, những ban ngành, đoàn thể quan tâm nhiều hơn nữa nữa trong lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ. Tôi cũng mong rằng Mặt trận, những ban ngành, đoàn thể của thành phố và quận thường xuyên quan tâm theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ để Mặt trận xã ……………. hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của tôi.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *