Download.vn xin giới thiệu đến những bạn tài liệu Bài thu hoạch bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng an ninh đối tượng 3 được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay tiếp sau này.

Bài thu hoạch bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2020 là bài thu hoạch do những học viên là cán bộ có cấp bậc quân hàm Trung tá, Thiếu tá, những cán bộ có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 đến 0,6. Bên cạnh đó bạn đọc xem thêm thêm Bài thu hoạch bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng an ninh đối tượng 4. tiếp sau này là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm.

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng an ninh đối tượng 3

Trong trái đất ngày nay, những xích míc cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những thể hiện dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên trái đất vẫn tiếp tục ra mắt gay gắt với nhiều hình thức không giống nhau. Tuy thế, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ yếu. Xu thế toàn cầu hóa về kinh tế, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên toàn bộ những lĩnh vực đang mở ra những thời cơ và thử thách mới. trái đất tiếp tục đối mặt với khủng hoảng rủi ro kinh tế và những vấn đề thiên tai, dịch bệnh, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống… Khu vực châu Á – Thái BD, Đông Bắc Á vẫn tiềm tàng nhiều nhân tố bất ổn định do cạnh tranh lợi ích chiến lược giữa những nước lớn. Khu vực Đông Nam Á nổi lên là sự phức tạp trong ứng xử trên Biển Đông, sự tranh chấp tác động của những nước lớn ngày càng ngày càng tăng, tạo nguy cơ mất ổn định, thậm chí căng thẳng trong những quan hệ song phương, đa phương.

- Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng triệu tập vào:

+ Giáo dục tình yêu quê, giang sơn, tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn, thủ đoạn của kẻ thù chống phá VN

+ Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

+ Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

+ Hình thức giáo dục phải đa dạng, thích hợp với tùy từng đối tượng

2.4. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt

- Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chính sách xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết những dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền giang sơn, đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng, người đang công tác và người đã nghỉ hưu, người trong nước và người đang sinh sống ở quốc tế

- Nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở những cấp, nhất là cơ sở.

- Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở những cấp, xử lí kịp thời những đảng viên, tổ chức Đảng có khuyết điểm, khen thưởng kịp thời những đảng viên, tổ chức Đảng và quần chúng triển khai tốt đường lối, chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp lý của Nhà nước

2.5. chăm sóc xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phải rộng khắp ở toàn bộ những làng bản, xã phường, thị trấn, những cơ quan, tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở những địa phương, cơ sở.

- Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính.

2.6. Xây dựng, luyện tập những phương án, những tình huống chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch.

- Mỗi thủ đoạn, hình thức, biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ cần phải có phương thức xử lí cụ thể, tác dụng.

- Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng, nối dài.

- Xây dựng đầy đủ, luyện tập những phương án sát với diễn biến từng địa phương, từng đơn vị, từng cấp, từng ngành

- Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, những ngành tham mưu, quân đội và công an.

2.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá giang sơn và chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động.

Đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH giang sơn theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất, phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động để tạo thành sức mạnh của thế trận “lòng dân”.

III. Liên hệ bản thân

Xác định trong thời bình, giải pháp “Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên những lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế” là giải pháp quan trọng hàng đầu làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạnh ta của những quyền lực thù địch. Bởi, tham ô, tham nhũng lãng phí đang là một nguy cơ, ảnh hưởng rất lớn đến con đường đi lên CNXH của nước ta. Nếu không chống được căn bệnh mang tính trầm kha này, nó sẽ là ung nhọt di căn trong lòng xã hội, xói mòn đạo đức, niềm tin, làm nhụt ý chí phấn đấu của toàn dân tộc. Đồng thời, chúng ta phải nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, cương quyết không để bị tụt hậu về kinh tế, vì kinh tế là nền tảng vững chắc để phát triển đất nước. Do nước ta là nước xác định con đường đi lên xã hội XHCN, nên trong chiến lược phát triển kinh tế, nhất định phải giữ vững định hướng XHCN, không để rơi vào quỹ đạo kinh tế TBCN, tránh tình trạng cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh kinh tế không lành mạnh.

Một trong những đối tượng và mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược “diễn biến hòa bình”, là tấn công vào thế hệ trẻ – thế hệ tương lai của một giang sơn, làm cho thế hệ trẻ mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, xa rời lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa công sản, rơi vào quỹ đạo văn hoá sống gấp, sống hưởng thụ của chủ nghĩa tư bản, coi bản thân mình là lớn hơn tất cả... Vì vậy, giải pháp chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chắc chắn phải là giải pháp giáo dục lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng cao độ cho thế hệ trẻ.

Là một cán bộ, đảng viên hiện đang công tác tại Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – “Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương có tính năng thu thập, tổng hợp, phân tích và cung ứng thông tin về kinh tế công nghiệp, thương mại, thị trường, thương nhân phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, những cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức kinh tế theo quy định của pháp lý”. Với chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn thư- Tổng hợp và Ban đối ngoại và Hợp tác quốc tế, xác định được vai trò, trách nhiệm của tôi, bản thân luôn kiên định lý tưởng cộng sản, không ngừng bồi dưỡng trí tuệ, lập trường quan điểm và phẩm chất đạo đức; trau dồi, nâng cao năng lực về mọi mặt, nỗ lực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cùng tập thể đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; Luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam trong mọi hành động, sự chỉ huy, lãnh đạo của tôi. Cụ thể:

- Bản thân luôn tìm tòi, nghiên cứu nắm vững, hiểu biết đủ, đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở đó quán triệt sâu sắc và góp phần tổ chức triển khai tốt đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực tiễn.

- Đẩy mạnh công tác tham mưu cho Chi uỷ, Lãnh đạo Văn phòng và Ban Giám đốc Trung tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý tưởng, chính trị, cũng như nâng cao năng lực về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thuộc Trung tâm.

- Kiên quyết đấu tranh với tư tưởng cục bộ, bè phái và những thể hiện thời cơ, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, không để xuất hiện tình trạng bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Có ý thức nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân; nghiêm túc phê bình, góp ý thẳng thắn với đồng chí, đồng nghiệp. Kiên quyết đấu tranh với những thể hiện sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền, không nể nang tránh mặt.

- Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc và lợi dụng những khía cạnh đời sống xã hội của kẻ thù, phối kết hợp với việc lên án, ngăn ngừa những tổ chức và hành vi hoạt động văn hoá với mục đích xấu. Luôn giữ vững trạng thái tâm lí tinh thần, ổn định tư tưởng của xã hội.

- Luôn nâng cao kỹ năng về mọi mặt để giữ vững bản lĩnh chính trị, có phương pháp kiểm tra tiếp cận thông tin một cách đúng đắn khoa học.

- Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước những nguồn thông tin ngược chiều với quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi và update những thông tin thời sự, chính trị và xã hội để có được hiểu biết và sự đúng đắn trong đường lối cũng như trong suy nghĩ của bản thân, phấn đấu học tập, lao động theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Bản thân có ý thức tự giác, kỷ luật trong quy trình tiếp xúc thông tin. Chấp hành tốt những quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt.

- Với vai trò là một cán bộ phụ trách bộ phận Văn thư – Tổng hợp một cơ quan thông tin trực thuộc Bộ Công Thương, thường xuyên có văn bản hướng dẫn, đôn đốc những đơn vị Bản tin, Tạp chí, những đơn vị làm công tác thông tin, dự báo kinh tế vĩ mô thuộc Trung tâm; bám sát mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước, làm tốt những công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận và công tác dự báo về kinh tế công nghiệp và thương mại giúp ổn định thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế giang sơn.

- Tích cực chủ động tham gia trào lưu bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại những thủ đoạn, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt của cơ quan và khu dân cư mình sinh sống, góp phần nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng toàn dân, tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tham gia tích cực công tác bảo vệ an ninh vương quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp tham mưu, đề xuất về tăng cường công tác dân vận và triển khai Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chống diễn biến hoà bình, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; trao đổi thông tin về tình hình nhân dân liên quan đến công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự; tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền những cấp giải pháp xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng…

Tóm lại, xu thế toàn cầu hóa về kinh tế, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên toàn bộ những lĩnh vực đã và đang đề ra những thời cơ và thử thách mới đối với giang sơn ta. thủ đoạn chống phá nhà nước, chính sách ta của chủ nghĩa đế quốc và những quyền lực thù địch là thường xuyên, liên tục, dưới nhiều thủ đoạn, hình thức tinh xảo không giống nhau. Chúng thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức để chống phá những nước xã hội chủ nghĩa sót lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm; Trong số đó, đặc biệt nguy hiểm là thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ cách mạng ta, để thấy được tác động, tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của thủ đoạn, thủ đoạn của kẻ thù thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết, kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối với cán bộ công chức, viên chức việc học tập và nâng cao tri thức nhằm có nhận thức và cái nhìn đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước VN là cực kì quan trọng .

Chúng ta xác định, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và những quyền lực thù địch đối với cách mạng VN là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới. Từ đó, mỗi người dân nói chung, mỗi cán bộ, công chức, viên chức nói riêng cần kiên định lý tưởng cộng sản, nêu cao cảnh giác cách mạng, xác định rõ trách nhiệm, theo lĩnh vực hoạt động của tôi có những hành động thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm thất bại mọi thủ đoạn chống phá cách mạng ta của những quyền lực thù địch; đồng thời, không ngừng trau dồi, bồi dưỡng nâng cao năng lực về mọi mặt để góp sức xây dựng một giang sơn Việt Nam xã hội chủ nghĩa văn minh, giàu mạnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc./.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *