Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết khóa XII gồm 3 mẫu, được lập ra giúp những bạn sau khi học tập Nghị quyết của Đảng dễ dàng viết bài thu hoạch cho riêng mình. Chi tiết nội dung mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết khóa XII

  • Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết khóa XII – Mẫu 1
  • Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết khóa XII – Mẫu 2
  • Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết khóa XII – Mẫu 3

Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết khóa XII – Mẫu 1

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Sau khi được học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận được thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tiễn của bản thân trong quy trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau:

I. Nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong những chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:

Qua nội dung học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bản thân tiếp thu được những nội dung sau:

– Về kết cấu, NQ Đại hội XII gồm 6 phần:

(1) Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 nêu trong Báo cáo Chính trị, Báo cáo KT-XH của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI trình Đại hội;

(2) trải qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ huy của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI trình Đại hội XII;

(3) trải qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành;

(4) trải qua Báo cáo tổng kết triển khai Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI;

(5) trải qua kết quả bầu Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII;

(6) trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy, triển khai triển khai. (NQ Đại hội XI của Đảng có thêm 2 phần: trải qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); trải qua dự thảo Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020)

Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI, của những nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong những nhiệm kỳ trước đây. Trong số đó, những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ huy, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, đều hiện diện trên toàn bộ những lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể như sau:

Về đổi mới quy mô tăng trưởng và hoàn thiện thiết chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có những phát triển mới rất rõ nét,nêu rõ hơn định hướng và giải pháp đổi mới quy mô tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới quy mô tăng trưởng, xác định đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về lĩnh vực văn hoá – xã hội, Văn kiện đặc biệt chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng tốt, phục vụ tác dụng quy trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới quy mô tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, triển khai 3 đột phá chiến lược.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại, Báo cáo chính trị Đại hội XII có nêu: “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Cụm từ “trong tình hình mới” là điểm mới được nhấn mạnh.

Về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, Báo cáo chỉ ra vấn đề cốt lõi là phải xác định mục tiêu tối thượng là lợi ích vương quốc – dân tộc.

Về chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, so với Nghị quyết Đại hội XI, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII có nêu: “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân”; “Tôn trọng những điểm khác lạ không trái với lợi ích chung của vương quốc – dân tộc”. Trong định hướng xây dựng những giai tầng trong xã hội, Văn kiện có yêu cầu mới đó là “tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp lý về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức đẹp đẽ của những tôn giáo”.

Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm triển khai quyền làm chủ của nhân dân, ngoài một số nhiệm vụ, giải pháp mới, Văn kiện cũng bổ sung phương hướng: “Dân chủ phải được triển khai đầy đủ, nghiêm túc trên toàn bộ những lĩnh vực của đời sống xã hội”. “triệu tập xây dựng những văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân”. Bổ sung nội dung “giám sát” trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, Văn kiện nêu lên nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới, nổi trội là việc hoàn thiện công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Về xây dựng Đảng trong sáng vững mạnh, Báo cáo chính trị nêu trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng và sẽ trở thành những định hướng chính trị quan trọng của mục tiêu xây dựng, phát triển tổ quốc trong 5 năm tới.

Tăng cường xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa VN cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng triệu tập vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. triệu tập xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, tác dụng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(3) triệu tập triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng,năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục triển khai có tác dụng ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng tốt; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới quy mô tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá tổ quốc, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

(4) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển tổ quốc; bảo đảm an ninh vương quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu những quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, triển khai tác dụng hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của tổ quốc trên trường quốc tế.

(5) lôi cuốn, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

(6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; triệu tập xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

II. Những công việc bản thân cần làm để triển khai tốt những mục tiêu,nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra

1. Về tư tưởng chính trị:

– Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

– Luôn chấp hành nghiêm những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân triển khai tốt những qui định của địa phương nơi cư trú.

– Nghiêm túc học tập và nghiên cứu những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2. Phẩm chất đạo đức lối sống:

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư

III. Những kiến nghị, đề xuất: Để tổ chức, triển khai tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong chi bộ trong thời gia tới, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

– Một là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải triệu tập làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu triển khai nguyên tắc triệu tập dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ đó đề ra những hoạt động triển khai công tác chuyên môn, nhất là những chính sách của Đảng, Nhà nước.
– Hai là, triển khai tốt việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong thái đạo đức Hồ Chí Minh.

Người viết

……………………

Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết khóa XII – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ …

ĐBBP THCS …

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

————————

…., ngày … tháng … năm 20…

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

– Họ và tên cán bộ, đảng viên: …………………………

– Sinh hoạt (công tác) tại chi bộ (đảng bộ): ……………

Sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bản thân nhận thức một số nội dung tiếp sau này:

1. Những vấn đề cơ bản, mới trong Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng mà bản thân nhận thức sâu sắc.

Về kết cấu, Nghị quyết Đại hội XII gồm 6 phần:

Một là, Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020 nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội.

Hai là, trải qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ huy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII.

Ba là, trải qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

Bốn là, trải qua Báo cáo tổng kết triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Năm là, trải qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, Trong số đó 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Sáu là, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và những cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ huy cụ thể hoá và tổ chức triển khai thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong những văn kiện Đại hội XII.

Về nội dung, nhìn tổng quát thì NQ Đại hội XII kế thừa và tiếp tục khẳng định những tư tưởng cơ bản mà Đảng ta đã xác định trong Cương lĩnh xây dựng tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên CNXH, NQ Đại hội XI và những NQ của Đảng ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

NQ Đại hội XII nhận định “tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn ra mắt gay gắt”. VN đã tham gia những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nên sẽ “hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn”. Đây là những điểm mới (so với NQ Đại hội XI) khi nhận định về tình hình những năm tới.

Từ đó, NQ Đại hội XII xác định mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa VN cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chính sách xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển tổ quốc; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trái đất”.

Về mục tiêu tổng quát, So với NQ Đại hội XI, mục tiêu tổng quát trong NQ Đại hội XII bổ sung, nhấn mạnh những thành tố, nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh”, “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chính sách xã hội chủ nghĩa”. Điểm mới nữa là NQ Đại hội XII tuy vẫn kiên trì mục tiêu “phấn đấu sớm đưa VN cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, nhưng không xác định mốc thời gian “đến năm 2020” như NQ Đại hội XI xác định.

Nghị quyết Đại hội XII cũng đề ra những chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong nhiệm kỳ như NQ những đại hội trước. Đáng để ý là những chỉ tiêu:

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất những nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38 – 40%.

Về xã hội: Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, Trong số đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5%/năm.

Về môi trường: Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp dọn dẹp và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Về nhiệm vụ, NQ Đại hội XII yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy toàn diện việc triển khai những quan điểm, nhiệm vụ trên toàn bộ những lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo KT-XH, Trong số đó cần triệu tập vào 6 nhiệm vụ trọng tâm (NQ Đại hội XI có 7 nhiệm vụ trọng tâm). So với NQ Đại hội XI, NQ Đại hội XII nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. triệu tập xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai, Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, tác dụng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thứ ba, triệu tập triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục triển khai có tác dụng ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng tốt; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới quy mô tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá tổ quốc, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Thứ tư, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển tổ quốc; bảo đảm an ninh vương quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu những quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, triển khai tác dụng hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của tổ quốc trên trường quốc tế.

Thứ năm, lôi cuốn, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ sáu, Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; triệu tập xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở quốc tế phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, đẹp đẽ của tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Liên hệ với việc triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và bản thân.

Về phía địa phương:

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; triệu tập triển khai những giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. triệu tập những nguồn lực cho việc xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh trào lưu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa – lịch sử truyền thống của địa phương; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, thể dục thể thao. Cùng với đó là giải quyết tốt những vấn đề bức xúc xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; sẵn sàng đập tan thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của những quyền lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thường xuyên xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); xây dựng bộ máy chính quyền những cấp trong sáng, vững mạnh và hiệu lực, tác dụng.

Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư cho phát triển giáo dục của địa phương để đáp ứng với yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục.

Vận động những tổ chức, đoàn thể, cá nhân ở địa phương thường xuyên phối, phối hợp với nhà trường và gia đình trong quy trình giáo dục học viên, tham gia tích cực xã hội hóa giáo dục.

Về phía nhà trường:

Đổi mới cơ bản công tác quản lý giáo dục, bảo đảm dân chủ, thống nhất; coi trọng quản lý chất lượng.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh quy trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kỹ năng và kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.

Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuyên truyền cho phụ huynh học viên về nhiệm vụ của tôi trong việc phối phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, giúp đỡ học viên về mọi mặt; tích cực tham gia trào lưu xã hội hóa giáo dục.

Về bản thân:

Hoàn thành tốt những nhiệm vụ được phân công.

Luôn đổi mới và vận dụng tốt những phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học viên.

Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, l­ương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, th­ương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lư­ợng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và xã hội.

Tận tụy với công việc; triển khai đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trư­ờng, của ngành.

công minh trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

triển khai phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp lý và những quy định nghề nghiệp.

Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học viên, đồng nghiệp và người học.

Kiên quyết đấu tranh với những hành vi trái pháp lý.

Tham gia tích cực những hoạt động trào lưu của đơn vị và địa phương nơi cư trú.

Xây dựng gia đình văn hoá, thư­ơng yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; triển khai nếp sống văn hoá nơi công cộng.

3. Đề xuất, kiến nghị giải pháp tác dụng để triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội của cấp mình.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai Nghị quyết của Đảng.

triển khai tốt việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong thái đạo đức Hồ Chí Minh”. triển khai tốt những nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Lựa chọn đúng những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay để ra kế hoạch triển khai triển khai tương thích với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc chỉ huy và và triển khai triển khai đồng bộ ở những cấp ủy, chi bộ, tập thể lãnh đạo những cơ quan, đơn vị đều xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nghiêm túc, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, tương thích với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết TW 4 khoá XI, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; sau kiểm điểm có Tóm lại ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và những tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Chương trình về phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng – an ninh của địa phương phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, chu đáo, đảm bảo chất lượng và kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện những chủ trương đã phát hành nhưng vẫn chưa tương thích với thực tiễn.

4. Những vấn đề cần đề xuất – kiến nghị với Trung ương, Tỉnh, Huyện và cấp ủy cơ sở.

Khi tổ chức triển khai hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết phải cung ứng tài liệu kịp thời cho cán bộ, đảng viên để tiếp thu, nghiên cứu và triển khai một cách tác dụng và thiết thực hơn./.

Người viết thu hoạch

Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết khóa XII – Mẫu 3

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG
CHI BỘ TRƯỜNG THPT
————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

…., ngày tháng năm 20

BÀI THU HOẠCH
Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giáo viên Bộ môn Văn

Đơn vị công tác: Trường THPT ……

1. Sau thời gian học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bản thân tôi thấm nhuần nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng đó là:

+ Năm năm tới, tình hình trái đất và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến VN, tạo ra cả thời cơ và thử thách. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học – công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Châu Á – Thái Thành Phố Bình Dương, Trong số đó có khu vực Đông Nam Á trở thành một xã hội, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa – kinh tế – chính trị chiến lược ngày càng quan trọng; đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn ra mắt gay gắt.

+ Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của tổ quốc tạo thêm, uy tín quốc tế của tổ quốc ngày càng được nâng cao. VN sẽ triển khai đầy đủ những cam kết trong xã hội ASEAN và WTO, tham gia những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn. Tuy nhiên, vẫn còn đó đấy nhiều khó khăn, thử thách. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với những nước trong khu vực và trên trái đất; nguy cơ “diễn biến hoà bình” của quyền lực thù địch nhằm chống phá VN; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,…

+ Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng, quyết tâm triển khai thắng lợi mục tiêu, những chỉ tiêu và nhiệm vụ sau :

Mục tiêu tổng quát của Đại hội:

Tăng cường xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa VN cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chính sách xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển tổ quốc; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trái đất.

những chỉ tiêu quan trọng:

– Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất những nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38 – 40%.

– Về xã hội : Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, Trong số đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5%/năm.

– Về môi trường : Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp dọn dẹp và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.

những nhiệm vụ trọng tâm:

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ huy toàn diện việc triển khai những quan điểm, nhiệm vụ trên toàn bộ những lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển tổ quốc nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng triệu tập lãnh đạo, chỉ huy triển khai có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm sau :

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. triệu tập xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, tác dụng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(3) triệu tập triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục triển khai có tác dụng ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thiết chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng tốt; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới quy mô tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá tổ quốc, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

(4) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển tổ quốc; bảo đảm an ninh vương quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu những quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, triển khai tác dụng hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của tổ quốc trên trường quốc tế.

(5) lôi cuốn, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

(6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; triệu tập xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

2. Từ những nội dung được nghiên cứu và quán triệt trên cương vị công tác của bản thân mình tôi nhận thấy:

Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý Nhà Nước triển khai tốt pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc cơ quan.

Trong công tác mỗi ngày luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. triển khai tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống những biểu lộ tiêu cực quan liêu, tham nhũng…

Thường xuyên học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự những lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt tác dụng cao hơn trong công tác. Luôn không ngừng học hỏi để rất có thể thích ứng với những thay đổi về công dụng, nhiệm vụ rất đa dạng và phức tạp của tôi, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo dục. Cố gắng phấn đấu trau dồi chuyên môn để có kỹ năng và kiến thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng xử tinh ý, biết sử dụng những công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng phát triển của học viên theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của học viên trong hoạt động nhận thức.

+ Trong thời gian tới bản thân mình phải trau dồi đạo đức, lối sống, triển khai tốt chính sách của nhà nước và pháp lý. Tiếp tục học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của xã hội, là tấm gương cho sinh viên noi theo. Để triển khai mục tiêu hội nhập quốc tế bản thân tôi xác định phải đầu tư học tập ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu dạy học song ngữ trong nhà trường. Đối với bộ môn trực tiếp quản lý, chủ động tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Việc nghiên cứu khoa học được chú trọng đảm bảo mỗi năm học có ít nhất 1 đề tài hoặc bài báo được đăng trên tạp chí.

+ Việc rèn nghề cho sinh viên được tiến hành ngay từ năm thứ hai, bản thân trực tiếp học hỏi liên hệ giáo viên phổ thông, sưu tập nhiều tư liệu về NVSP để hướng dẫn việc rèn NVSP cho sinh viên, tạo cho sinh viên tâm thế kỹ năng và kiến thức vững chắc khi đi thực tập sư phạm.

+ Trong công tác chủ nhiệm: quan tâm động viên sinh viên tự hào về ngôi trường đang học, khích lệ phát huy tính tích cực, tự giác chủ động sáng tạo của những em sinh viên, xây dựng những câu lạc bộ Toán học, Vật lí trong Khoa là thời cơ cho những em sinh viên trao đổi kỹ năng và kiến thức, phát triển mình, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện nhân cách sống, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

+ Trong những buổi sinh hoạt lớp chú trọng tuyên truyền về truyền thống nhà trường, quê nhà tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, để mỗi học viên khi ra trường rất có thể có chỗ đứng trong xã hội, khẳng định thương hiệu của nhà trường.

3. Những đề xuất kiến nghị về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại đơn vị trong thời gian tới:

Đảng lãnh đạo tập thể quản lí đề ra phương hướng mục tiêu rõ rệt, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng, toàn dân. Không ngừng tăng cường đoàn kết phát huy dân chủ luôn giữ vững chính trị, đoàn kết thống nhất trong Đảng, chung sức chiến đấu học tập trong phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đưa tổ quốc ta phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời Đảng và Nhà VN luôn phấn đấu nắm bắt thời cơ vượt qua những khó khăn thử thách để đi lên thành công, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về văn hóa xã hội tạo ra những chuyển biến trong công tác giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy.

Tạo ra bước tiến rõ rệt trong đời sống nhân dân, cân bằng đời sống của người dân trong xã hội. Giảm tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao trình độ dân trí, tăng cường chăm sóc sức khỏe, giữ vững và phát huy bản sắc dân tộc.

Tăng cường quốc phòng an ninh chính trị trong nước, ngăn chặn làm thất bại thủ đoạn chống phá của những quyền lực thù địch. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nâng cao trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng về tổ chức, chính trị tư tưởng suốt đời trung thành với Đảng. Xây dựng Đảng trong sáng vững mạnh.

Về giáo dục những cấp ban ngành cần phụ trách trực tiếp về sự việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường mình, đặt vấn đề này ở tầm quan trọng đúng mức trong sự phối hợp những hoạt động toàn diện của nhà trường. những cấp lãnh đạo cần trân trọng, ủng hộ, khuyến khích mỗi sáng kiến, cải tiến dù nhỏ của đội ngũ giáo viên, đồng thời cũng nên biết hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên vận dụng những phương pháp dạy học tích cực thích hợp với môn học, tính chất học viên, điều kiện dạy và học ở địa phương, làm cho trào lưu đổi mới phương pháp dạy học ngày càng rộng rãi, thường xuyên và có tác dụng hơn.

Hãy phấn đấu để trong những tiết học ở những trường, người học được hoạt động nhiều hơn thế nữa, thực hành nhiều hơn thế nữa, tranh luận nhiều hơn thế nữa và quan trọng là được suy nghĩ nhiều hơn thế nữa trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập.

+ Cần tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và uy tín để hoàn thành công việc.

+ Tiếp tục cử giảng viên và sinh viên tham gia những forums trong khu vực: Giao lưu trung bắc, Thi Olympic cấp vương quốc, tham gia viết bài những hội thảo để khẳng định vị thế của nhà trường.

+ Liên hệ mời giáo viên trung học phổ thông có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy học phần tập giảng cho sinh viên sư phạm năm thứ 4.

+ Củng cố, kiện toàn những cán bộ đoàn từ cấp Liên chi tới cấp chi đoàn, cán bộ lớp đủ năng lực để động viên, khích lệ những sinh viên tích cực tự học, tự rèn luyện NVSP, những kĩ năng sống đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

+ Tổ chức nhiều những hoạt động rèn luyện kĩ năng sống, đạo đức xã hội cho sinh viên.

 

Người viết thu hoạch

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *