Mỗi năm sẽ có 1 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong thái Hồ Chí Minh không giống nhau. Và chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”.

Vậy mời những bạn cùng tải tài liệu về để xem thêm nội dung chuyên đề năm 2020 và 3 mẫu bài thu hoạch chuyên đề 2020, để có thêm kinh nghiệm viết bài thu hoạch cho mình:

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 – Mẫu 1
 • Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 – Mẫu 2
 • Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 – Mẫu 3
 • Nội dung chuyên đề năm 2020

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 – Mẫu 1

BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ 2020

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

– Họ và tên:………………………………………………………………………………

– Chức vụ:………………………………………………………………………………..

– Đảng viên: ………………………………………………………………………….…

– Tổ chuyên môn:……………………………………………………………………..

– Đơn vị Công tác:……………………………………………………………………..

Câu hỏi:

Đồng chí hãy nêu nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Liên hệ với chức trách nhiệm vụ cơ bản của bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo.

Bài làm

Nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020:

– Tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh.

– Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Liên hệ với chức trách nhiệm vụ cơ bản của bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo.

Căn cứ vào nội dung chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái của Người trở thành nền nếp, gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bản thân tôi là một đảng viên và là một người giáo viên đã làm được và đưa ra phương hướng như sau:

1. Những kết quả đã làm được:

– Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền phó thác. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hòa nhã thân ái với mọi người, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người Đảng viên.

– Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc nghề nghiệp. Luôn tham gia những hoạt động chuyên môn của nhà trường cũng như của Ngành. tiến hành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Tôi luôn update thông tin trên mọi thông tin đại chúng để chắt lọc, tìm kiếm những tấm gương đạo đức tốt để học hỏi.

+ Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm ….

+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết cơ quan đơn vị. Luôn nêu gương trước đảng viên quần chúng. Nêu cao ý thức trách nhiệm công việc.

– Về ý thức tổ chức, kỷ luật, tiến hành tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

+ Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp lý, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn gây mất đoàn kết nội bộ.

+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu lộ xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

2. Những mặt vẫn chưa làm được hoặc còn tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những ưu thế, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm như đôi lúc làm việc còn vẫn chưa khoa học, vẫn chưa hệ thống. Và tinh thần làm việc đôi lúc vẫn chưa thật sự sâu sát, tỉ mỉ. Làm việc còn nhiều lúc hình thức vẫn chưa lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp. Trong công tác chuyên môn nhiều lúc phê bình đồng nghiệp còn nóng nảy, gay gắt vẫn chưa khéo léo.

3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh:

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. Luôn gương mẫu trong những hoạt động, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao, phải luôn nêu gương về mặt đạo đức, giữ vững lập trường.

Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động, tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của tôi, bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu xuyên tạc và thời điểm về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt những nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của tôi như: triệu tập dân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng như trong cuộc sống xã hội.

Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của bản thân. Luôn nêu gương trước đồng nghiệp, học viên. Tuyên truyền đường lối chính sách pháp lý của Đảng, của nhà nước đến quần chúng nhân dân. Không ngừng tự học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Chống những biểu lộ suy thoái về phẩm chất đạo đức. Luôn tu dưỡng đạo đức phẩm chất nhà giáo, không ngừng tự học suốt đời.

………….., ngày…… tháng …… năm 2020

Người viết thu hoạch

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 – Mẫu 2

I. Tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

1. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam

Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa đoàn kết và thành công. Hơn thế nữa, phạm vi, mức độ, quy mô của thành công trước hết tùy thuộc vào chính quy mô và mức độ của khối đại đoàn kết. Có đoàn kết mới có thắng lợi, càng gặp kẻ thù lớn, càng khó khăn gian khổ bao nhiêu lại cần phải đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi và vững chắc bấy nhiêu.

Là vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc đoàn kết không chỉ là tạo ra sức mạnh mà còn là vấn đề có ý nghĩa sâu sắc quyết định tới việc sống còn, thành bại, được mất trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi” ; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công” Theo Bác, đoàn kết trong Đảng là nền móng đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để đoàn kết quốc tế. Đó là đường lối chiến lược phối kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.Người cũng thể hiện mong muốn tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng trái đất”.

2. Lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc gồm có toàn bộ những giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, những dân tộc, những tôn giáo, những cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở quốc tế, kể cả những người đã lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân.

Nói cách khác, khối đại đoàn kết toàn dân tộc gồm có: “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ”.

Với chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở thống nhất lợi ích vương quốc dân tộc với quyền lợi cơ bản của những giai tầng; nòng cốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh công – nông – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần giải quyết hài hòa lợi ích giữa những giai cấp, những tầng lớp, những dân tộc, những tôn giáo, dân cư ở những vùng miền không giống nhau. Phát huy mặt tương đương, hóa giải điểm khác lạ. Mẫu số chung để đại đoàn kết toàn dân tộc là: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, giàu mạnh: “Toàn dân đoàn kết nhất trí thì chúng ta nhất định xây dựng được nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập,
dân chủ, tự do, giàu mạnh”.

3. Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng dựa trên nguyên tắc lấy lập trường giai cấp công nhân để giải quyết hài hòa những mối quan hệ giai cấp – dân tộc. Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc, thứ nhất, tin vào dân, dựa vào dân vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động những trào lưu thi đua yêu nước trong lao động, học tập, sản xuất và chiến đấu, chính vì: “Trong trái đất không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.

Thứ hai, đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo.

Thứ ba, đoàn kết trên cơ sở hiệp thương, dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình.

Thứ tư, đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc. Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người, trân trọng “phần thiện”, dù nhỏ nhất ở mỗi con người để tập hợp, quy tụ rộng rãi mọi lực lượng

4. Phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết, cần tuyên truyền, vận động nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải đáp ứng đúng nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân và yêu cầu của thực tiễn cách mạng. Tuyên truyền, vận động phải thích hợp với từng đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.

Thứ hai, phải chăm sóc xây dựng và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh. Đảng cộng sản là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng phải đề ra được đường lối đúng đắn. Trong Đảng đoàn kết, thống nhất từ tư tưởng đến hành động; có kỷ luật, tự giác, nghiêm minh; tiến hành tốt những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng

Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội là cầu nối gắn kết Đảng, Nhà nước với nhân dân. Mặt trận và những đoàn thể phải có cương lĩnh, đường lối thiết thực, rõ ràng; hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, thích hợp với từng giai cấp, tầng lớp, những ngành, những giới, những dân tộc, tôn giáo… để toàn dân tộc hoàn toàn có thể tham gia xây dựng và tiến hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

5. Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng

Coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước, theo chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không tồn tại khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và những đồng chí của tôi thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ.

Về tư tưởng “Đoàn kết toàn dân tộc gắn với đoàn kết quốc tế”, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Quan sơn muôn dặm một nhà/Vì trong bốn biển đều là anh em”. Người cho biết: “Đảng chúng tôi luôn luôn giáo dục cho cán bộ, đảng viên và cho quần chúng nhân dân lòng yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản”. Và, sẵn sàng “Làm bạn với toàn bộ mọi nước dân chủ và không cần thù oán với cùng một ai”. Bởi vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần phải có tinh thần quốc tế trong sáng.

Đối với toàn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn khi nào hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa những cán bộ lãnh đạo”. Để đoàn kết nhất trí, cán bộ lãnh đạo phải cần, kiệm, liêm, chính; kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí; hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Chính phủ và pháp lý của Nhà nước.

Đối với mỗi đảng viên, Người cho rằng, muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên… “Đồng chí ta, tuy có khi không giống nhau về chủng tộc hay không giống nhau về nguồn gốc giai cấp, nhưng là những người cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết, chung sướng, chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết”.

Đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, Người kêu gọi “toàn bộ dân ta đều Thi đua: Cần, Kiệm, Liêm, Chính” và giải thích: “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào toàn quốc. Rộng nữa là cả loài người.

Song song với việc xây những đức tính tốt để đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, phải chống những cái xấu, những căn bệnh gây chia rẽ, mất đoàn kết. Để tiến hành được chiến lược đại đoàn kết dân toàn dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vương quốc mới thành công.

6. phong thái Hồ Chí Minh trong tiến hành đại đoàn kết toàn dân tộc

Hồ Chí Minh suốt đời kiên tâm tiến hành đại đoàn kết. Bản thân Người cũng đó là hình ảnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Bác, để tiến hành đại đoàn kết toàn dân tộc, thì toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có phong thái lãnh đạo: “Kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sáng nhất, hết lòng tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”

Đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, cần học và làm theo phong thái làm việc quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập hợp, đoàn kết toàn dân. để ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chăm sóc đời sống của nhân dân. Tin vào dân, tôn trọng dân, để ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến dân phê bình và kịp thời sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót.

II. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

1. Tăng cường xây dựng Đảng trong sáng vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc

Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển thích hợp với thực tiễn Việt Nam; Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và chủ trương: “Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt những cấp phải được nâng cao; không dao động trong bất kể tình huống nào. Giữ vững thực chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng thích hợp với quy luật khách quan và tính chất của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, tác dụng của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu tiến hành nhiệm vụ chính trị, thích hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Tiếp tục tiến hành tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong thái Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội những cấp, những địa phương, đơn vị và cần gắn với tiến hành những Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thời điểm, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. tiến hành nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức chính trị – xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân tiến hành tốt những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp lý của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành trào lưu cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có tác dụng những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công nhân”106. Tăng cường tiến hành tổ chức trao đổi, đối thoại với nhân dân theo Quy định 11-Qđ/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

2. Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, có hiệu lực và tác dụng.

Bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. tôn vinh đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn thích hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong những cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Tiếp tục củng cố, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân

Đảng phân công: “Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh trào lưu thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc”.

Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân. Tổ chức tiến hành tốt Quyết định số 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội.

IV. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thiết chế hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước

1. Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cần “Tiếp tục thiết chế hóa và cụ thể hóa những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc”; hoàn thiện và tiến hành có tác dụng những cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của vương quốc; bảo đảm toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; khắc phục những hạn chế, bảo đảm tác dụng, tác dụng thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội”.

2. Để tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đảng, cần hoàn thiện cơ chế, quy chế và tổ chức tiến hành nghiêm túc, có tác dụng việc tự phê bình, phê bình, chất vấn trong những kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy những cấp. Xây dựng và tổ chức tiến hành có tác dụng cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Tiếp tục thiết chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung nhân dân làm chủ và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

3. Để Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân đoàn kết được toàn dân, cần “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp lý gắn với tổ chức thi hành pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực, tác dụng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội tiến hành tốt tác dụng lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của vương quốc và giám sát vô thượng, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng những nguồn lực của vương quốc.

Hoàn thiện thiết chế hành chính dân chủ – pháp quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của những cơ quan nhà nước; đẩy nhanh việc áp dụng quy mô chính phủ điện tử. “Tiếp tục đẩy mạnh tiến hành Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sáng, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp lý, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ cơ chế xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân”.

V. Một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của những cấp ủy đảng, người đứng đầu và của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay, nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa VN cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của những tầng lớp nhân dân.

những cấp ủy đảng và người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và những chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về công tác dân vận, công tác mặt trận và những đoàn thể. Đưa nội dung lãnh đạo những công tác này thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng những cấp.

những cấp ủy đảng và người đứng đầu thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. tiến hành triệt để Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Cán bộ, đảng viên
phải xung phong, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, nhất là về đoàn kết và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh để nhân dân học và làm theo.

2. Nâng cao chất lượng những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước trên những lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm sóc và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của những tầng lớp nhân dân.

triệu tập vào những vấn đề: toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp; từng gia đình làm giàu cho mình, cho xã hội, cho vương quốc, xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu hằng năm có thêm nhiều địa phương không thể hộ nghèo; tiếp tục tiến hành tốt trào lưu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tích cực tham gia ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn, sự xuống cấp đạo đức trong xã hội.

Tôn vinh người tốt, việc tốt; bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Lên án, phê phán, đấu tranh chống tệ quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí, những hành động coi thường kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp lý.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức chính trị – xã hội đa dạng hóa những hình thức tập hợp nhân dân và triệu tập hướng mạnh những hoạt động về cơ sở.

Phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức chính trị – xã hội những cấp trong công tác vận động nhân dân thích hợp với tính chất từng giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi, ngành nghề ở địa phương, cơ sở.

Phát huy vai trò tư vấn của tổ chức tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức chính trị – xã hội những cấp. Tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể tiến hành tốt quy định về giám sát và phản biện xã hội, chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ cơ chế xã hội chủ nghĩa.

4. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền những cấp.

Tích cực phối hợp giữa chính quyền những cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức chính trị – xã hội làm công tác dân vận.

tiến hành tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, những quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức chính trị – xã hội những cấp nhằm phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống nhân dân. tiến hành tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Nhà nước đảm bảo kinh phí và điều kiện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức chính trị – xã hội để tiến hành những nhiệm vụ được giao nhằm phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

5. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

những cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức thành viên cần tham gia tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của những quyền lực thù địch. Từ đó, tạo sự chuyển biến tốt trong nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, nhạy bén nhận diện và tích cực tham gia đấu tranh với những thông tin quan điểm sai trái, thù địch.

tiến hành tốt những giải pháp trên sẽ góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh, đảm bảo thế và lực cho vương quốc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 – Mẫu 3

PHẦN THỨ I: TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, phong thái HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC; XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ trong sáng VỮNG MẠNH

I. Tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 • Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam
 • Lực lượng và hình thức tổ chức ĐĐK toàn dân tộc
 • Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc
 • Phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
 • Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng
 • phong thái Hồ Chí Minh trong tiến hành đại đoàn kết toàn dân tộc
 • Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa đoàn kết và thành công. Có đoàn kết mới có thắng lợi, càng gặp kẻ thù lớn, càng khó khăn gian khổ bao nhiêu lại cần phải đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi và vững chắc bấy nhiêu

1. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam

“Đoàn kết làm ra sức mạnh”; “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”; “Đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”

“ ….Một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà tiến hành tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”

Người nói: “Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không làm nô lệ, Chỉ có một chí: Quyết không chịu mất nước, Chỉ có một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”…

“Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn có thể gồm trong 8 chữ là: “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc gồm có toàn bộ những giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, những dân tộc, những tôn giáo, những cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở quốc tế, kể cả những người đã lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân.

2. Lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc

 • “Đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở thống nhất lợi ích vương quốc dân tộc với quyền lợi cơ bản của những giai tầng; nòng cốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh công – nông – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng
 • Hình thức tổ chức lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất.
 • Mặt trận dân tộc thống nhất chỉ hoàn toàn có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức và dưới sự lãnh đạo của Đảng

3. Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc

 • Đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo
 • Đoàn kết trên cơ sở hiệp thương, dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình
 • Đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc
 • Tin vào dân, dựa vào dân vì lợi ích của dân

4. Phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

 • Cần tuyên truyền, vận động nhân dân
 • Phải chăm sóc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Cương lĩnh tuyên truyền phải hết sức giản đơn, người nào cũng hiểu được, nhớ được. Đoàn kết, đánh địch, cứu nước, chỉ 6 chữ ấy thôi là đủ rồi”
 • Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội

5. Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không tồn tại khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và những đồng chí của tôi thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ.

 • Đoàn kết toàn dân tộc gắn với đoàn kết quốc tế
 • Đối với toàn Đảng
 • Đối với mỗi đảng viên
 • Đối với toàn thể nhân dân Việt Nam
 • Chống Bệnh hẹp hòi
 • Chống Chủ nghĩa cá nhân

6. phong thái Hồ Chí Minh trong tiến hành đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Bác, để tiến hành đại đoàn kết toàn dân tộc, thì toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có phong thái lãnh đạo: “Kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sáng nhất, hết lòng tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân

Với cán bộ lãnh đạo, đảng viên

Với toàn thể nhân dân

Với đồng bào những tôn giáo

Với đồng bào những dân tộc

Người khẳng định: “Không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề, nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”.

II. Tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh

 • Xây dựng Đảng Cộng Sản cầm quyền trong sáng, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị
 • Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng
 • Đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng
 • Đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng hệ thống chính trị
 • phong thái Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng vững mạnh

1. Xây dựng Đảng Cộng Sản cầm quyền trong sáng, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị

Công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: Xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về tổ chức; xây dựng Đảng về đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý: việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải luôn thích hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh. Đảng phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề đề ra trong quy trình lãnh đạo

Xây dựng Đảng về chính trị và xây dựng Đảng về tư tưởng

Nội dung xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng gồm có: Đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và tiến hành nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị…

Xây dựng Đảng về tổ chức

Về hệ thống tổ chức đảng

Về công tác cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức. Hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thực chặt chẽ, có tính kỷ luật cao…

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, tài năng. Người nhận thức rõ vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng.

Xây dựng Đảng về Đạo đức

Trong 12 điều xây dựng Đảng chân chính cách mạng, Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng là một tổ chức cách mạng chứ không phải tổ chức để “làm quan phát tài”. Không như vậy, Đảng sẽ rơi vào thoái hóa, biến dạng, tha hóa, xa dân, tự đánh mất sức mạnh tự bảo vệ.

Đưa ra tiêu chuẩn của một người cán bộ tốt là phải vừa có đức, vừa tài năng, Người nhấn mạnh, Trong số đó, đạo đức là gốc: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không tồn tại nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không tồn tại gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không tồn tại đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”

3 nguyên tắc xây dựng Đảng thực sự đạo đức, văn minh

 • Một là, những chuẩn mực đạo đức cần phải có của tổ chức Đảng
 • Hai là, những phẩm chất đạo đức cách mạng cần phải có của cán bộ, đảng viên
 • Ba là, những nguyên tắc, biện pháp xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng

5 nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng

 • Nguyên tắc triệu tập dân chủ
 • Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
 • Nguyên tắc tự phê bình và phê bình
 • Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác
 • Nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Bác căn dặn: “những đồng chí từ Trung ương đến những chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

2. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền

Nhà nước của dân

Nhà nước do dân

Nhà nước vì dân

Xây dựng Mặt trận dân tộc và những đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ trong xã hội

Đối với xây dựng Mặt trận dân tộc, Đoàn Thanh niên Lao động, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân

3. Đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng

Tuân thủ những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

Tấm gương luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên

Đạo đức còn thể hiện ở 3 nguyên tắc: Một là, xây đi đôi với chống; Hai là, nói đi đôi với làm, gương mẫu đạo đức; Ba là, tu dưỡng đạo đức từng ngày, suốt đời.

4. Đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng hệ thống chính trị

Định hướng xây dựng đạo đức trong Mặt trận dân tộc thống nhất và những đoàn thể chính trị – xã hội

phối kết hợp đạo đức với pháp lý xây dựng bộ máy nhà nước liêm chính phục vụ Tổ quốc và nhân dân có tác dụng

phối kết hợp đạo đức với pháp lý xây dựng bộ máy nhà nước liêm chính phục vụ Tổ quốc và nhân dân có tác dụng

Chính phủ liêm chính, hành động có tác dụng

Chính phủ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Nhà nước cần phải ghi nhận làm cho người dân thực sự có quyền lực

Để bộ máy nhà nước trong sáng, thực sự phục vụ nhân dân

Định hướng xây dựng đạo đức trong Mặt trận dân tộc thống nhất và những đoàn thể chính trị – xã hội

HỘI NÔNG DÂN

CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN

HỘI PHỤ NỮ

MẶT TRẬN

5. phong thái Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng vững mạnh

Về phong thái lãnh đạo nêu gương cho cán bộ, đảng viên

Về phong thái lãnh đạo dân chủ, quần chúng

phong thái lãnh đạo dân chủ, quần chúng là khiến cho cấp dưới và nhân dân cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến. Khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc.

“Muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo. Mà muốn cho quần chúng nghe theo lời mình, làm theo mình, thì người đảng viên, từ những việc làm, lời nói cho tới cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục,dân yêu. Thế là làm cho dân tin Đảng, phục Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và của Chính phủ”.

III. Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh

Bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

Bài học về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh

Ngay từ khi Đảng mới phát hành, Đảng đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng tiến hành nhiệm vụ cách mạng (Bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt)

Thời kỳ cách mạng 1930-1945

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc (1945-1975)

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới toàn diện vương quốc (1975 đến nay)

Bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

Cương lĩnh xây dựng vương quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm

Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng….“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Bài học về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh

PHẦN THỨ II: ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, phong thái HỒ CHÍ MINH ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

I. Những vấn đề đề ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh trong tình hình hiện nay

Những vấn đề đề ra về đại đoàn kết toàn dân tộc

Những vấn đề đề ra về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh trong tình hình hiện nay

Những vấn đề đề ra về đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời cơ

– Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; độc lập, chủ quyền vương quốc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và cơ chế xã hội chủ nghĩa được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; sức mạnh tổng hợp của vương quốc được tăng thêm gấp nhiều lần.

– Đảng và Nhà nước đã phát hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, về tôn giáo, về người Việt Nam ở quốc tế, từng bước được thiết chế hóa thành luật, pháp lệnh, chính sách và ngày càng thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Những vấn đề đề ra về đại đoàn kết toàn dân tộc

thử thách

– những giai cấp và tầng lớp xã hội, xuất hiện sự chênh lệch ngày càng lớn về mức thu nhập và hưởng thụ giữa những vùng, miền, giữa những tầng lớp nhân dân…

– Sự phân hóa giàu nghèo có chiều hướng tăng thêm đã và đang tác động lớn đến đại đoàn kết dân tộc

– những quyền lực thù địch trong và ngoài nước đã và đang tiếp tục khai thác những thiếu sót, yếu kém của vương quốc ta hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị – xã hội.

Thời cơ

– Công tác xây dựng Đảng được tiến hành trên toàn bộ những mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ

– Công tác tư tưởng, lý luận được tăng cường đã tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội trước những vấn đề lớn của vương quốc.

– Tổ chức đảng về hệ thống chính trị có bước đổi mới quan trọng, từ thiết chế, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, đến nâng cao hiệu lực, tác dụng hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; chỉnh đốn lề lối, tác phong công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Những vấn đề đề ra về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh trong tình hình hiện nay

Những vấn đề đề ra về đại đoàn kết toàn dân tộc

thử thách

– Năng lực dự báo, định hướng chính sách, thiết chế hóa, cụ thể hóa để tổ chức tiến hành vẫn là khâu yếu, còn khoảng cách với đòi hỏi của thực tiễn.

– Năng lực và tác dụng lãnh đạo của Đảng, tác dụng quản lý, điều hành của Nhà nước, tác dụng hoạt động của những tổ chức chính trị – xã hội vẫn chưa nâng lên kịp với đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới.

– Bộ máy đảng, nhà nước, đoàn thể chậm được sắp xếp lại cho tinh giản và nâng cao chất lượng, còn nhiều biểu lộ quan liêu, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị vẫn chưa tương đương với yêu cầu của nhiệm vụ…

Xác định rõ tác dụng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa những tổ chức dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở…

Thực hành dân chủ thực sự trong nội bộ những tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở theo nguyên tắc triệu tập dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên cơ sở tiến hành quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền làm chủ đại diện, tiến hành quyền của dân giám sát tổ chức và cán bộ ở cơ sở…

Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở chuẩn hóa, có năng lực tổ chức và vận động nhân dân tiến hành đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hóa đội ngũ…

…………………………………………………………………………………………………………………

Để xây dựng Đảng và HTCT trong sáng vững mạnh trong tình hình hiện nay cần triệu tập một số vấn đề tiếp về sau:

II. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa những thành viên trong xã hội

Chính sách đối với những giai cấp, tầng lớp xã hội nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chính sách với đồng bào, những giới và lứa tuổi nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa những thành viên trong xã hội

Đại hội XII xác định: “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân”

Chính sách đối với những giai cấp, tầng lớp xã hội nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đối với giai cấp công nhân

Đối với giai cấp nông dân

Đối với đội ngũ trí thức

Đối với đội ngũ người kinh doanh

Chính sách với đồng bào, những giới và lứa tuổi nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đối với thế hệ trẻ

Đối với phụ nữ

Đối với đội ngũ cựu chiến binh

Đối với người cao tuổi

Đối với đồng bào dân tộc ít người

Đối với đồng bào tôn giáo

Đối với người Việt Nam ở quốc tế

III. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tăng cường xây dựng Đảng trong sáng vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc

Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục củng cố, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân

Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển thích hợp với thực tiễn Việt Nam; Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt những cấp

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng thích hợp với quy luật khách quan và tính chất của Việt Nam

Tiếp tục tiến hành tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 12 của Đảng…

Tăng cường xây dựng Đảng trong sáng vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, có hiệu lực và tác dụng

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn thích hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong những cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đảng phân công: “Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh trào lưu thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Tổ chức tiến hành tốt Quyết định số 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân

Hoàn thiện và tiến hành có tác dụng những cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của vương quốc; bảo đảm toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; khắc phục những hạn chế, bảo đảm tác dụng, tác dụng thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội

IV. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thiết chế hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước

1. Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Hoàn thiện cơ chế, quy chế và tổ chức tiến hành nghiêm túc, có tác dụng việc tự phê bình, phê bình, chất vấn trong những kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy những cấp. Xây dựng và tổ chức tiến hành có tác dụng cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Tiếp tục thiết chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung nhân dân làm chủ và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

2. Để tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đảng

– Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp lý gắn với tổ chức thi hành pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực, tác dụng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

– Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp lý gắn với tổ chức thi hành pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực, tác dụng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

– Hoàn thiện thiết chế hành chính dân chủ – pháp quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của những cơ quan nhà nước; đẩy nhanh việc áp dụng quy mô chính phủ điện tử.

3. Để Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân đoàn kết được toàn dân

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của những cấp ủy đảng, người đứng đầu và của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

Nâng cao chất lượng những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước trên những lĩnh vực của đời sống xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức chính trị – xã hội đa dạng hóa những hình thức tập hợp nhân dân và triệu tập hướng mạnh những hoạt động về cơ sở.

4. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền những cấp.

Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung chuyên đề năm 2020

I. Tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Với tinh thần nhân văn cao quý và nhãn quan chính trị sắc bén, suốt cả cuộc đời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng, những cấp chính quyền, trong những tầng lớp nhân dân. Trong những tác phẩm của tôi, Bác có tới trên 400 bài nói và bài viết về đoàn kết. Tư tưởng về đoàn kết của Người được thể hiện nổi trội là: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”1; “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”2; “Đoàn kết là thắng lợi”3; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”4; “… một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm
này mà tiến hành tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết”5; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”6.

1. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam

Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa đoàn kết và thành công. Hơn thế nữa, phạm vi, mức độ, quy mô của thành công trước hết tùy thuộc vào chính quy mô và mức độ của khối đại đoàn kết. Có đoàn kết mới có thắng lợi, càng gặp kẻ thù lớn, càng khó khăn gian khổ bao nhiêu lại cần phải đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi và vững chắc bấy nhiêu.

Là vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc đoàn kết không chỉ là tạo ra sức mạnh mà còn là vấn đề có ý nghĩa sâu sắc quyết định tới việc sống còn, thành bại, được mất trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”7 ; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”8 … Để lý giải một nước Việt Nam nghèo nàn, lỗi thời lại hoàn toàn có thể đương đầu và đánh bại những quyền lực có ưu thế tuyệt đối về vật chất, phương tiện chiến tranh, Người nói: “Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không làm nô lệ, Chỉ có một chí: Quyết không chịu mất nước, Chỉ có một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”9.

Theo Bác, đoàn kết trong Đảng là nền móng đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để đoàn kết quốc tế. Đó là đường lối chiến lược phối kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam; vì “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn có thể gồm trong 8 chữ là: “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”10.

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày xây dựng đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Người cũng thể hiện mong muốn tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng trái đất”11.

2. Lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc gồm có toàn bộ những giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, những dân tộc, những tôn giáo, những cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở quốc tế, kể cả những người đã lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân.

Nói cách khác, khối đại đoàn kết toàn dân tộc gồm có: “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ”12.

Với chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở thống nhất lợi ích vương quốc dân tộc với quyền lợi cơ bản của những giai tầng; nòng cốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh công – nông – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần giải quyết hài hòa lợi ích giữa những giai cấp, những tầng lớp, những dân tộc, những tôn giáo, dân cư ở những vùng miền không giống nhau. Phát huy mặt tương đương, hóa giải điểm khác lạ. Mẫu số chung để đại đoàn kết toàn dân tộc là: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, giàu mạnh: “Toàn dân đoàn kết nhất trí thì chúng ta nhất định xây dựng được nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập,
dân chủ, tự do, giàu mạnh”13.

Hình thức tổ chức lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất. trong những thời kỳ cách mạng, Mặt trận dân tộc thống nhất được xây dựng với những tên thường gọi thích hợp, như: Hội phản đế liên minh (1930); Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (1936); Mặt trận dân chủ Đông Dương (1938); Việt Nam độc lập liên minh hội gọi tắt là Việt Minh (1941); Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam – gọi tắt là Hội Liên Việt (1946); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955); Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960); Liên minh những lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (1968); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977 đến nay). Mặt trận dân tộc thống nhất chỉ hoàn toàn có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo Người, để tập hợp lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không được phép bỏ sót bất kể thành phần giai cấp, xã hội nào, miễn là họ có lòng yêu nước, sẵn sàng góp sức, phục vụ vương quốc dân tộc. Và “Công, nông, trí chúng ta đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn trở
ngại… Chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”14.

3. Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên – Việt toàn quốc, tháng 1-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và những tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết những tầng lớp nhân dân khác”15. Vì vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng dựa trên nguyên tắc lấy lập trường giai cấp công nhân để giải quyết hài hòa những
mối quan hệ giai cấp – dân tộc. Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc, thứ nhất, tin vào dân, dựa vào dân vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động những trào lưu thi đua yêu nước trong lao động, học tập, sản xuất và chiến đấu, chính vì: “Trong trái đất không gì
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”16.

Thứ hai, đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo. Nhân dân rất cần được vận động, giác ngộ, tự nguyện đứng trong Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng để “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà”17. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần nói: “Ai tài năng, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”18.

Thứ ba, đoàn kết trên cơ sở hiệp thương, dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình. Vì “Đoàn kết thực sự tức là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự tức là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân”19.

Thứ tư, đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc. Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người, trân trọng “phần thiện”, dù nhỏ nhất ở mỗi con người để tập hợp, quy tụ rộng rãi mọi lực lượng. Người viết: “Trong mấy triệu người cũng đều có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng đều có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm
hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ vang”20.

4. Phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết, cần tuyên truyền, vận động nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải đáp ứng đúng nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân và yêu cầu của thực tiễn cách mạng. Tuyên truyền, vận động phải thích hợp với từng đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Trong kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Cương lĩnh tuyên truyền phải hết sức giản đơn, người nào cũng hiểu được, nhớ được. Đoàn kết, đánh địch, cứu nước, chỉ 6 chữ ấy thôi là đủ rồi”21.

Thứ hai, phải chăm sóc xây dựng và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh. Đảng cộng sản là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng phải đề ra được đường lối đúng đắn. Trong Đảng đoàn kết, thống nhất từ tư tưởng đến hành động; có kỷ luật, tự giác, nghiêm minh; tiến hành tốt những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Mỗi đảng viên phải thật sự là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.
Về Nhà nước: Đảng phải làm cho Nhà nước thật sự là của dân, do dân, vì dân. Không ngừng cải cách bộ máy hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp lý, Nhà nước quản lý bằng pháp lý. “cơ chế ta là cơ chế dân chủ, tức là nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đày tớ trung thành của nhân dân. Chính phủ chỉ có một mục đích là: Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”22.

Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội là cầu nối gắn kết Đảng, Nhà nước với nhân dân. Mặt trận và những đoàn thể phải có cương lĩnh, đường lối thiết thực, rõ ràng; hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, thích hợp với từng giai cấp, tầng lớp, những ngành, những giới, những dân tộc, tôn giáo… để toàn dân tộc hoàn toàn có thể tham gia xây dựng và tiến hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

5. Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng

Coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước, theo chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không tồn tại khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và những đồng chí của tôi thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Người căn dặn: “những đồng chí từ Trung ương đến những chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”23. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: học tư tưởng, đạo đức đoàn kết Hồ Chí Minh là “Gột rửa toàn bộ cái gì hoàn toàn có thể chia rẽ chúng ta, trau dồi toàn bộ cái gì thắt chặt chúng ta”24. Trước hết, cần trau dồi những phẩm chất đạo đức rất cần thiết cho
đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về tư tưởng “Đoàn kết toàn dân tộc gắn với đoàn kết quốc tế”, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Quan sơn muôn dặm một nhà/Vì trong bốn biển đều là anh em” 25. Người cho biết: “Đảng chúng tôi luôn luôn giáo dục cho cán bộ, đảng viên và cho quần chúng nhân dân lòng yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản”26. Và, sẵn sàng “Làm bạn với toàn bộ mọi nước dân chủ và không cần thù oán với cùng một ai”27.

Bởi vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần phải có tinh thần quốc tế trong sáng. Đối với toàn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn khi nào hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa những cán bộ lãnh đạo”28. Để đoàn kết nhất trí, cán bộ lãnh đạo phải cần, kiệm, liêm, chính; kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí; hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Chính phủ và pháp lý của Nhà nước.

Đối với mỗi đảng viên, Người cho rằng, muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên… “Đồng chí ta, tuy có khi không giống nhau về chủng tộc hay không giống nhau về nguồn gốc giai cấp, nhưng là những người cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết, chung sướng, chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết”29.

Đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, Người kêu gọi “toàn bộ dân ta đều Thi đua: Cần, Kiệm, Liêm, Chính” và giải thích: “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào toàn quốc. Rộng nữa là cả loài người. Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với toàn bộ những người khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người
tiến tới. Phải thực hành chữ Bác – Ái…”30.

Song song với việc xây những đức tính tốt để đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, phải chống những cái xấu, những căn bệnh gây chia rẽ, mất đoàn kết. Thứ nhất, phải chống bệnh hẹp hòi. “Bệnh này rất nguy hiểm, mà nhiều cán bộ và đảng viên còn mắc phải. Trong, thì bệnh này ngăn trở Đảng thống nhất và đoàn kết. Ngoài, thì nó phá hoại sự đoàn kết toàn dân. Nhiều thứ bệnh, như chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị, dìm người giỏi, bệnh hủ hóa, … đều do bệnh hẹp hòi mà ra!”31. Từ hẹp hòi mà sinh ra kéo bè kéo cánh, bè phái. “Từ bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống nhất. Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của tôi. Nó làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí”32.
Thứ hai, phải chống chủ nghĩa cá nhân. Những người có tư tưởng này, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng, không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do chủ nghĩa cá nhân mà cán bộ, đảng viên sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa; tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành; tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, xa rời thực tại, quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, chuyên quyền. Người chỉ rõ: “Do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của
nhân dân. Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm”33.

Để tiến hành được chiến lược đại đoàn kết dân toàn dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vương quốc mới thành công, Người khẳng định, “ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó” và giải thích: “mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn liên minh của kẻ địch phía bên ngoài. Địch phía bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó”34.

6. phong thái Hồ Chí Minh trong tiến hành đại đoàn kết toàn dân tộc

Hồ Chí Minh suốt đời kiên tâm tiến hành đại đoàn kết. Bản thân Người cũng đó là hình ảnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Bác, để tiến hành đại đoàn kết toàn dân tộc, thì toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có phong thái lãnh đạo: “Kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sáng nhất, hết lòng tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”35. Họ phải là: “Những người mà:

– Giàu sang không thể quyến rũ,
– Nghèo khó không thể chuyển lay,
– Uy lực không thể khuất phục”36.

Người khẳng định, Đảng ta với phong thái vì dân, vì nước nên: “không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề, nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”37 để đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

bằng phương pháp nào để toàn Đảng đoàn kết, nhất trí? Hồ Chí Minh chỉ ra biện pháp cơ bản là: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”38.

Đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, cần học và làm theo phong thái làm việc quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập hợp, đoàn kết toàn dân. để ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chăm sóc đời sống của nhân dân. Tin vào dân, tôn trọng dân, để ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến dân phê bình và kịp thời sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót. Giáo dục, lãnh đạo nhân dân, đồng thời không ngừng học hỏi kinh nghiệm của nhân dân. Biết biến quyết tâm của Đảng, Nhà nước thành quyết tâm của nhân dân. “Phải làm đúng những điều đó mới xứng đáng là người đày tớ trung thành của nhân dân, người cán bộ tốt của Đảng và Chính phủ”39. Đối với toàn thể nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta ai cũng cần phải có phong thái thân ái, khoan hồng độ lượng, thương yêu lẫn nhau, mới đoàn kết được toàn dân tộc. “Năm ngón tay cũng đều có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay”40. Tinh thần yêu nước, đoàn kết của những tầng lớp nhân dân rất cần được thể hiện trong những trào lưu thi đua ái quốc. Mỗi giới lại cần phải có phong thái làm việc thiết thực của chính mình: “những cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc, những cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn, Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và ý tưởng, Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân, Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”41. Như vậy thì kháng chiến, kiến quốc nhất định thành công. Với đồng bào những tôn giáo, phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta không phân biệt lương, giáo, hãy làm theo gương của những bậc sáng lập Đạo mà đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng là để giữ gìn quyền tôn giáo tự do. Bác cũng khẳng định đạo đức tôn giáo có giá trị nhân văn, thích hợp với đạo đức của xã hội.

“Chúa Giêsu dạy: Đạo đức là bác ái.

Phật Thích Ca dạy: Đạo đức là từ bi

Khổng Tử dạy: đạo đức là nhân nghĩa”.

Theo Người: “Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương máu, kháng chiến đến cùng, để đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ”42.

Đối với đồng bào những dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “những dân tộc đều bình đẳng và phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em”43. Ngày nay, cơ chế ta là cơ chế dân chủ. Đồng bào toàn bộ những dân tộc đều cần phải có phong thái làm việc của người chủ nước nhà.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *