Bài thu hoạch Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị là bài thu hoạch giành cho những cán bộ, đảng viên sau khi kết thúc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai tiến hành Nghị quyết 58 – NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Dưới đây là 2 mẫu bài thu hoạch học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 58-NQ/TW, mời những bạn cùng theo dõi.

Mẫu bài thu hoạch học tập triển khai Nghị quyết 58-NQ/TW

  • Bài thu hoạch Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị – Mẫu 1
  • Bài thu hoạch Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị – Mẫu 2

Bài thu hoạch Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ…………………..…
CHI BỘ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

 

……, ngày….. tháng….. năm 2020

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI tiến hành NGHỊ QUYẾT 58-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Họ và tên:………………………………………………………………….………………………….

Chức vụ Đảng, chính quyền: ………………………………………..…………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG THU HOẠCH

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 58 của Bộ chính trị, ngày 05 tháng 8 năm 2020, bản thân đã nhận được thức những vấn đề cơ bản từ những nội dung được học tập và rút ra một số giải pháp của bản thân trong quy trình tiến hành nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1- Nhận thức sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết:

Với sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước giành cho Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa, ngày 5/8/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký phát hành Nghị quyết số 58 “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa sâu sắc hết sức quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác lạ để phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với TP Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng và tỉnh quảng ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Thanh Hóa là một địa phương có “rừng vàng, biển bạc”, giàu truyền thống văn hiến và con người cần mẫn, chịu khó, trong quy trình xây dựng và phát triển, tỉnh Thanh Hoá luôn đưa ra câu hỏi là làm thế nào để phát triển ngang tầm với những tỉnh lớn trong toàn quốc. Bằng sự quyết tâm cao của những thế hệ lãnh đạo, với sự đồng lòng của những tầng lớp Nhân dân, Thanh Hóa đã dần tìm được hướng đi cho mình để trở thành tỉnh đứng đầu những tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và thuộc nhóm những tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc. Tuy nhiên trong quy trình lãnh đạo, dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế, tỉnh Thanh Hoá cũng nhận thấy rằng: Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, phụ thuộc nhiều vào tăng những yếu tố đầu vào, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, vẫn chưa đồng bộ, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. những lĩnh vực phát triển nhanh nhưng vẫn vẫn chưa thực sự tương đối với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

Từ lời căn dặn của Bác Hồ trong lần thứ nhất về thăm Thanh Hóa vào trong ngày 20/2/1947: “Tỉnh Thanh theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt”, tỉnh Thanh Hoá thấy rằng, ngoài sự nỗ lực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, rất cần phải có sự định hướng, cơ chế, chính sách thích hợp. Và Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị được coi là đáp án chuẩn nhất cho sự “điều khiển, sắp đặt” đó.

Đây là một nghị quyết toàn diện trên toàn bộ những lĩnh vực, Trong số đó mục tiêu đến năm 2030: Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và toàn quốc về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tác; nông nghiệp giá trị ngày càng tăng cao; dịch vụ logistics.

Nghị quyết 58 cũng đưa ra mục tiêu đưa du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế sâu sát và văn hóa thể thao của Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của toàn quốc, nhắm xây dựng Thanh Hoá thành một cực tăng trưởng mới cùng với TP Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng và tỉnh quảng ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; nơi người dân có mức sống cao hơn bình quân toàn quốc, những giá trị di sản văn hoá và lịch sử được bảo tồn, phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; những tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong trắng, vững mạnh.

Nghị Quyết 58 thực sự là kim chỉ nam, định hướng và dẫn dắt Thanh Hoá phát triển, góp phần tiến hành thắng lợi mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của toàn quốc và hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Và ngày 31/8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị nhằm chuyển tải những nội dung quan trọng của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và những tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, từ đó để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung trong Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa Thanh Hoá phát triển thành tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của toàn quốc vào năm 2045./.

2- Trách nhiệm cá nhân tiến hành Nghị quyết:

– Là một Đảng viên, Giáo viên tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà Nghị quyết 58 đã đề ra; đặc biệt là những nội dung phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ.

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; tự học và trau dồi kỹ năng kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất nghề nghiệp;

– Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của tớ, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự những lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt kết quả cao hơn trong công tác. Luôn không ngừng học hỏi để hoàn toàn có thể thích ứng với những thay đổi. Cố gắng phấn đấu trau dồi chuyên môn để có kỹ năng chuyên môn sâu rộng nhằm hướng dẫn, phổ biến cho những giáo viên để toàn tập thể đạt được những kết quả tốt nhất;

– Luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. tiến hành tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống những thể hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị.

3- Đề xuất, kiến nghị:

– cần phải có những chính sách phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất chuyên môn, kỹ năng tốt để góp phần xây dựng và phát triển quê;

– Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; trải qua hoạt động thực tiễn và trào lưu cách mạng của nhân dân; đặt trong tổng thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, kết quả và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng tốt, lôi cuốn, trọng dụng nhân tài;

– Xây dựng chính sách tiền lương tạo động lực nâng cao năng suất lao động và kết quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng tiến hành tiến bộ và công minh xã hội, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

  Người viết bài thu hoạch
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bài thu hoạch Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị – Mẫu 2

I. ý nghĩa sâu sắc CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết có một ý nghĩa sâu sắc hết sức quan trọng, là mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa, là một mốc son để khẳng định vai trò quan trọng của Thanh Hóa trong những đóng góp đổi mới, phát triển của cả giang sơn.

“Nghị quyết đưa ra cho Thanh Hóa phải là một cực phát triển để tạo ra một tứ giác phát triển trên nền tảng tam giác phát triển là TP Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng, tỉnh quảng ninh. Với sự phát triển của Thanh Hóa thì Thanh Hóa trở thành một cực phát triển, một động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ, tạo ra sự kết nối giữa Bắc Trung Bộ với tứ giác phát triển, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa với Duyên hải Bắc Bộ cũng như với vùng tây-bắc. Có tức là với sự phát triển của Thanh Hóa, tạo ra sức lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của hầu như toàn bộ những tỉnh phía Bắc. Điều đó cho thấy, Nghị quyết này không những dừng lại việc phát triển cho Thanh Hóa mà còn góp phần thúc đẩy, lan tỏa cho những tỉnh trong toàn quốc”

II. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP

1. Quan điểm

– Thanh Hoá là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có vai trò kết nối vùng đồng bằng Sông Hồng, tây-bắc với Bắc Trung Bộ. Xây dựng và phát triển Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu, trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với TP Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng và tỉnh quảng ninh tạo thành tứ giác phát triển là trách nhiệm của tỉnh Thanh Hoá và toàn quốc nhằm hiện thực hoá lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm tỉnh Thanh Hóa (1).

– Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Thanh Hoá nhanh và bền vững với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị ngày càng tăng cao là nền tảng; những ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tác và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn… bảo đảm hài hoà và cân đối giữa những vùng, miền, nhất là giữa vùng đồng bằng và ven biển với vùng miền núi; giữa thành thị và nông thôn. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững; giữa phát triển hợp lý theo chiều rộng và phát triển theo chiều sâu, Trong số đó phát triển theo chiều sâu là chủ đạo.

– Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lôi cuốn nhân tài và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế; tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư Sale; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc trưng, thích hợp nhằm lôi cuốn, sử dụng có kết quả những nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là từ khu vực kinh tế cá nhân cho phát triển, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng và những vùng, ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

– phối kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội. những chủ trương, chính sách, dự án công trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hoá phải gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tiến hành tiến bộ và công minh xã hội, phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đô thị hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

– Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong trắng, vững mạnh toàn điện; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của những cấp uỷ, tổ chức đảng; hiệu lực, kết quả quản lý của những cấp chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

2. Tầm nhìn và mục tiêu

Mục tiêu đến năm 2030

Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và toàn quốc về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tác; nông nghiệp giá trị ngày càng tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế sâu sát và văn hoá, thể thao; một cực tăng trưởng mới cùng với TP Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng và tỉnh quảng ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; nơi người dân có mức sống cao hơn bình quân toàn quốc, những giá trị di sản văn hoá và lịch sử được bảo tồn, phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; những tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong trắng, vững mạnh.

Tầm nhìn đến năm 2045

Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của toàn quốc.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và toàn quốc với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị ngày càng tăng cao là nền tảng; những ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tác và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiên đại, kết nối những vùng, miền, những cực tăng trưởng, là cơ sở để tỉnh Thanh Hoá phát huy vai trò là một cực tăng trưởng mới.

3.lôi cuốn và sử dụng có kết quả những nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế – xã hội trên cơ sở đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư Sale; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc trưng, thích hợp để tỉnh Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới.

4. Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; tạo nền tảng để trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và toàn quốc về giáo dục và đào tạo; y tế sâu sát.

5. phối kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hoá và tiến hành tiến bộ, công minh xã hội; tạo nền tảng để tỉnh Thanh Hoá trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hoá và thể thao của khu vực và toàn quốc. tiến hành tốt công tác tôn giáo và dân tộc.

6. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, đối phó có kết quả với biến đổi khí hậu.

7. Tăng cường links, hợp tác với những tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thành phố TP Hà Nội và những tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc.

8. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao kết quả hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác và hữu nghị với những địa phương của nước bạn Lào, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

9. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong trắng, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, lãnh đạo, điều hành của những cấp uỷ đảng, chính quyền.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Để tiến hành thắng lợi những mục tiêu của Nghị quyết, đề nghị: Quán triệt triển khai Nghị quyết không phải chỉ là chương trình của những cấp ủy, của những cấp chính quyền, mà đặc biệt làm sao cho người dân cũng đồng tình ủng hộ và nắm chắc chương trình này, để qua đó người dân sẽ đồng hành, sẽ tham gia, sẽ ủng hộ những nội dung trong Chương trình, nhưng đồng thời người dân cũng sẽ giám sát những cấp ủy đảng, những cấp chính quyền trong việc quán triệt Nghị quyết. Để làm sao qua hàng năm, qua từng thời kỳ, người dân Thanh Hóa sẽ là người được thụ hưởng thành tựu của quy trình phát triển này – như vậy Nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống, mới tiến hành kết quả những mục tiêu trong Nghị quyết.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *