Bài thu hoạch Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII dành cho cán bộ công an, cảnh sát được Download.vn cập nhật mới nhất. Mời các đồng chí và các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị cho bài thu hoạch của mình. Ngoài mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII dành cho cán bộ công an, cảnh sát Download còn cập nhật đầy đủ các mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII dành cho các đối tượng: giáo viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ y tế…Mời các đồng chí và quý bạn đọc cùng tham khảo.

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho giáo viên

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của cán bộ lãnh đạo

2. Quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với các dự thảo

* Về tư tưởng chính trị:

- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

- Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú

- Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Phẩm chất đạo đức lối sống:

- Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư

- Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan.

3. Đề xuất, kến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII trong thời gian tới

Để tổ chức, thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ đó đề ra các hoạt động thực hiện công tác chuyên môn, nhất là các chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến mọi người dân.

Hai là, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành trên cơ sở tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng năm để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Ba là, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là căn cứ quan trọng để tổ chức xem xét cán bộ.

Bốn là, thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Với truyền thống, bản chất tốt đẹp của Đảng, được nhân dân, cán bộ, công chức đồng tình, ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết này, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Người viết thu hoạch

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *