Bản cam kết tiến hành nghĩa vụ của lưu học viên được cá nhân học viên, sinh viên lập ra và gửi tới BGH nhà trường để cam kết tiến hành những nghĩa vụ về sự việc đi đào tạo tại quốc tế.

Nội dung trong mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của sinh viên làm đơn, thời gian đi học, những chi phí phải nộp, cam kết của gia đình. tiếp về sau là nội dung chi tiết 2 mẫu bản cam kết, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bản cam kết tiến hành nghĩa vụ của lưu học viên 2020

  • Bản cam kết của lưu học viên – Mẫu 1
  • Bản cam kết của lưu học viên – Mẫu 2

Bản cam kết của lưu học viên – Mẫu 1

(Dùng cho người vẫn chưa tồn tại cơ quan công tác đi học tại quốc tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU học viên

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: ………………………………………… Sinh ngày: ……………….

Số CMND hoặc hộ chiếu: ……………………… Hiện là (1): ……………….

Trường ĐH đã học: ……………………………………………..…………………

Trúng tuyển đi học ĐH/sau ĐH ở quốc tế theo Quyết định số …ngày ……

Tên cơ sở đào tạo quốc tế tiếp nhận: ……………………………….

Khoa: ……………………………….. Chuyên ngành: …………………………

Tổng thời gian đào tạo: …………….. Ngày nhập học: …………………….

những chi phí phải nộp cho trường trong một năm: …………………………..

+ Học phí: ……………………………………………………………………

+ Chi phí khác (nếu có): ……………………………………………………

– những thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của cơ sở đào tạo quốc tế (nếu có) để chuyển trả học phí (ghi rõ những chi tiết: ngân hàng name, ngân hàng Địa Chỉ, Account number, Name beneficiary, Sort Code, SWIFT,…) ……….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết tiến hành nghĩa vụ của người được Nhà nước cử đi đào tạo tại quốc tế như sau:

1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học viên ở quốc tế và quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không xin chuyển trường hoặc thay đổi khóa học, ngành học, chương trình học.

2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn.

3. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay và làm việc lâu dài theo sự điều động của Nhà nước.

4. Nếu không tiến hành đúng những cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn phụ trách về sự việc xử lý vi phạm đối với lưu học viên được cử đi học quốc tế, và bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước.

Sau khi nghiên cứu và nắm chắc những quy định của Nhà nước, tôi cam kết chấp thuận theo học trọn vẹn khóa học nêu trên theo như thư tiếp nhận của cơ sở đào tạo quốc tế gửi kèm theo. Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra giải quyết những thủ tục cho tôi được đi học theo nhu cầu.

Địa chỉ liên lạc của tôi:

ĐT cơ quan: ………………………………………………..………………

ĐT nhà riêng: …………………………………………..…..………………

ĐTDD: ………………………………………………….…..………………

E-mail: ……………………………………………………..………………

Địa chỉ gửi thư (ghi rõ ràng, đầy đủ): …………………………………………..

CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH

Họ và tên bố (mẹ): ………………………………………………………

Công tác tại: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

đại diện cho gia đình lưu học viên có tên trên, chúng tôi cam kết:

– Nhắc nhở, động viên LHS tiến hành đầy đủ nghĩa vụ đã được quy định đối với LHS.

– Cùng LHS bồi hoàn toàn bộ học phí, những loại phí, sinh hoạt phí đã được Nhà nước cấp nếu LHS không tiến hành đúng cam kết..

…………., ngày …… tháng… năm ….
Bố (mẹ) ký và ghi rõ họ tên

Bản cam kết của lưu học viên – Mẫu 2

(Dùng cho người đã có cơ quan công tác đi học tại quốc tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

BẢN CAM KẾT
tiến hành NGHĨA VỤ CỦA LƯU học viên

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: …………………………..…………….. Sinh ngày ………………

Số CMND/hộ chiếu: ………..….. Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ……………..

Hiện nay là: ………………………..…………………………………………………..

Địa chỉ, Smartphone, email: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Khi được Nhà nước cử đi học tại quốc tế, tôi cam kết tiến hành những nghĩa vụ sau:

1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học viên ở quốc tế, quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chấp thuận những quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính.

2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khóahọc, ngành học, chương trình học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng thời hạn được phép.

3. Nếu không hoàn thành chương trình học tập sẽ bồi hoàn kinh phí theo quy định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.

4. Sau khi kết thúc khóahọc về nước ngay và tiến hành thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Cam kết làm việc cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian được cử đi đào tạo.

6. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học ở quốc tế.

Tôi cam kết tiến hành đầy đủ những điều nêu trên và những quy định hiện hành khác có liên quan. Nếu không tiến hành đúng bản cam kết này, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn phụ trách về sự việc xử lý kỷ luật theo những quy định hiện hành của Nhà nước.

Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra giải quyết những thủ tục cho tôi được đi học theo nhu cầu.

…………, ngày …… tháng …… năm ………..
Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận bảo lãnh của cơ quan cử đi học:

Xác nhận ông/bà…………………, hiện đang là (biên chế/hợp đồng)……………….. của cơ quan.

Chúng tôi cam kết tiến hành trách nhiệm:

1. Tiếp nhận lại và bố trí công tác tương thích với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi cán bộ trên tốt nghiệp về nước.

2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo ở quốc tế.

3. Phối hợp với những cơ quan liên quan trong việc yêu cầu cán bộ trên tiến hành đúng những cam kết nêu trên.

…………, ngày …… tháng …… năm ………..
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *