Bản cam kết tự thu xếp kinh phí là biểu mẫu được lưu học viên lập ra cam kết về sự việc tự thu xếp toàn bộ học phí vượt trội so với quy định.

Nội dung trong mẫu cam kết cần trình diễn rõ thông tin lưu học viên như: ngày tháng năm sinh, cơ quan công tác, trình độ đào tạo, mức học phí. Bên cạnh đó những bạn tìm hiểu thêm thêm Bản cam kết tiến hành nghĩa vụ của lưu học viên. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

BẢN CAM KẾT TỰ THU XẾP KINH PHÍ

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………………….

Tôi là ứng viên trúng tuyển đi học tại quốc tế bằng NSNN năm …………., tại nước ……….. (Quyết định số …. ngày ….)

Tên trường đến học: ….………..………………., khoa: ……………………….

Trình độ đào tạo: ………………….., chuyên ngành: …………………………..

Tổng thời gian đào tạo:………………………., ngày nhập học: ……………….

những chi phí phải nộp cho Trường bạn trong 01 năm:

Học phí: …………………………………………………………………………

Chi phí khác (nếu có): …………………………………………………….…….

Khóa học bổ sung trước khi vào học chương trình chính thức (nếu có thì ghi rõ tên khóa học, thời gian bắt đầu khóa học): ……………………………………….

….……………………………………………………………………………….

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lưu học viên đi học tại quốc tế bằng NSNN thì học phí được cấp ở mức tối đa là ……………………… Học phí của tôi vượt quá mức này nên tôi cam kết sẽ tự túc phần học phí vượt trội so với quy định.

Tôi cũng cam kết tự thu xếp toàn bộ học phí bổ sung (nếu có) trước khi vào học chương trình chính thức.

Tôi sẽ tiến hành đúng những cam kết nêu trên. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, cử tôi đi học tại quốc tế.


Người bảo lãnh về tài chính
(ký và ghi rõ họ tên)
….., Ngày …… tháng ……. năm ………
Người cam kết
(ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *