Sau khi tham gia “Tuần sinh hoạt công dân học viên, sinh viên” đầu khóa hay còn gọi là tuần chính trị đầu khóa thì sinh viên phải làm bản cam kết và viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân để nộp cho giảng viên. Mời những em cùng xem thêm mẫu cam kết dưới đây để biết cách viết:

Mẫu bản cam kết tuần sinh hoạt công dân năm 2020

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

Tên em là:…………………………………………………………………………………………

Sinh ngày……… tháng………… năm…………………………………………………….

Mã sinh viên:…………….…. Lớp:……………..… Ngành:……………………………..

Sau khi tham gia học tập và tìm hiểu những nội dung trong “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa”, trên tinh thần tự giác của sinh viên – công dân, em xin cam đoan sẽ tiến hành những điều sau:

  1. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước; những nội quy, quy chế của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội cũng như của Trường ……………………………………….;
  2. Tham gia tích cực vào những hoạt động của Đoàn, Hội sinh viên và những tổ chức chính trị xã hội trong trường phát động;
  3. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành những nghi thức tôn giáo trái pháp lý;
  4. Không tuyên truyền chống phá Nhà nước; in, sao, phát tán, sử dụng những tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy; Không tham gia chơi hoặc phát tán những trò chơi điện tử trực tuyến có nội dung bạo lực, đồi trụy; Không tham gia biểu tình, lập hội, câu lạc bộ và những hình thức hoạt động trái với quy định của pháp lý;
  5. Không sử dụng văn bằng, chứng chỉ trái pháp lý; gian lận trong việc học tập, thi kiểm tra và trong rèn luyện;
  6. Không đánh nhau hay gây rối trật tự công cộng; không mang vũ khí, chất nổ, chất gây cháy và những loại hóa chất độc hại vào trường học;
  7. Không tham gia những tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc, mê tín dị đoan và những tệ nạn khác;
  8. Không tham gia Marketing đa cấp trái phát luật.

Tôi cam kết những điều trên đây với Nhà trường nếu vi phạm tôi hoàn toàn phụ trách và chịu xử lý kỷ luật.

Người cam đoan
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………

Ghi chú:
 – Bản cam kết sinh viên viết tay theo mẫu, trên giấy A4.
– Bài thu hoạch sinh viên viết tay trên khổ giấy A4.
– Sinh viên nộp Bản Cam kết và Bài thu hoạch cho giáo viên chủ nhiệm chậm nhất ngày …/…/…
– Phòng QLĐT-HSSV lưu trữ Bản cam kết, tiến hành chấm Bài thu hoạch, đồng thời làm cơ sở đánh giá điểm thi đua và rèn luyện của sinh viên.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *