Bản kiểm điểm cá nhân năm 2020 được dùng khi cần kiểm điểm, trình diễn khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của tôi để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với bạn.

Bản tự kiểm điểm cá nhân này dùng trong những doanh nghiệp, công ty. Bên cạnh đó, dịp cuối năm những Đảng viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm. Vậy mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách viết bản kiểm điểm khi mắc lỗi, sai phạm:

Bản kiểm điểm cá nhân dùng trong công ty, doanh nghiệp

  • Bản tự kiểm điểm cá nhân dùng trong doanh nghiệp
  • Bản kiểm điểm cá nhân khi sai phạm

Bản tự kiểm điểm cá nhân dùng trong doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là :…………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị :…………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ :………………………………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………………………………………

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

trình diễn sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Xác định lỗi:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân sai phạm:……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hậu quả do sai phạm xảy ra:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tự nhận hình thức kỷ luật:………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

…………Ngày … tháng … năm 20………

Người viết kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm cá nhân khi sai phạm

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………………………………………………………………………

Nhiệm vụ được giao là:……………………………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

trình diễn sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không tồn tại lỗi):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

  • Khiển trách bằng văn bản;
  • Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
  • Sa thải.

………, ngày……..tháng…….năm…….
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *