Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ năm 2020 gồm 3 mẫu, được lập ra để kiểm điểm lại quy trình phấn đấu trong một năm qua của Đảng viên. Nội dung trong mẫu bản kiểm điểm nêu rõ thông tin của Đảng viên, những ưu khuyết điểm của cá nhân Đảng viên. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ năm 2020

 • Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ – Mẫu 1
 • Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ – Mẫu 2
 • Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ – Mẫu 3

Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ ….
CHI BỘ THÔN …..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày…… tháng…năm ….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm ………

Họ và tên: ………………………….… Ngày sinh: …………………………….

Chức vụ Đảng: ………………………..…………………………………..…..

Chức vụ chính quyền: ……………………………………….………………..

Chức vụ đoàn thể: …. ..……………………………………….………………

Đơn vị công tác: ………………………..………………………….…………..

Chi bộ…………………………………..………………………….……….……

I. điểm mạnh, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về lý tưởng cách mạng; luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận thức đúng đắn ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

– Chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không tránh mặt trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái, kém kết quả; Luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, tránh mặt, va quệt, đấu tranh với cái sai; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, không vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình với động cơ cá nhân trong sáng.

– Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

– Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; nói và làm nhất quán với nhau.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không tồn tại tư tưởng cục bộ, bè phái và những thể hiện thời cơ, thực dụng; không mượn mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của tớ.

– Kiên quyết đấu tranh với những thể hiện sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp thuận chạy chức, chạy quyền.

– Lối sống gương mẫu, trong trắng, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

– Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

– Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ những cuộc họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, tiến hành đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

– Luôn tuân thủ những Quy định về những điều đảng viên không được làm và những quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiến hành cơ chế sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Bản thân tôi luôn tiến hành tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức tiến hành nghị quyết Chi bộ, tiến hành tốt những hoạt động của thôn, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với đảng viên; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Trong năm đã tiến hành tốt nhiệm vụ mà Chi bộ giao, tiến hành có kết quả đường lối, chủ trương chính sách, những Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cho Chi bộ.

– Việc đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên rất có thể hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của tớ trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của tớ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc tiến hành chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Với cương vị Bí thư chi bộ thôn, bản thân tôi luôn tiến hành đúng chức trách nhiệm vụ được phân công, bản thân luôn cùng với tập thể chi bộ, tiến hành những nhiệm vụ, tổ chức triển khai tiến hành tốt những chủ trương của Đảng, nhà nước, cụ thể hóa những chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy, nhất là Nghị quyết của HĐND xã trong việc phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại địa phương.

– Kết quả tiến hành những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Với cương vị là bí thư chi bộ tôi đã tiến hành tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc, giải quyết công việc có kết quả.Với chức trách nhiệm vụ được phân công tôi đã làm tốt cũng như phối hợp với những ban ngành đoàn thể, tiến hành theo đúng thẩm quyền.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Do nhận thức của cá nhân vẫn chưa dành nhiều thời gian cho công tác. công tác lãnh đạo, lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát vẫn chưa sâu sát, thường xuyên.

Trong công tác quản lý đảng viên đôi khi vẫn chưa được mềm dẻo.

3. Việc tiến hành cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– tiến hành nguyên tắc triệu tập dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và những cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; tiến hành nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, những đoàn thể đã đề ra.

– Không vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

– kỹ năng và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi lãnh đạo cũng như giao tiếp với mọi người.

Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về công việc nhiều.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

*Khuyết điểm, hạn chế

– Phê và tự phê bình có những lúc vẫn chưa cao, vẫn chưa kiên quyết và triệt để, có những lúc phê bình vẫn chưa được khéo léo hoặc góp ý xây dựng, câu từ còn nặng nề làm cho người được phê bình vẫn chưa thoải mái, vẫn chưa nhận thức được việc làm sai của tớ.

– vẫn chưa thực sự tìm ra biện pháp hữu hiệu để tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu.

* Nguyên nhân

– vẫn chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp lý chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối phối kết hợp với những đoàn thể khác trong trường có những lúc còn vẫn chưa cao.

– Trong công tác cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp vẫn chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết những tình huống.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

– Bản thân tự rèn luyện thêm về trình độ lý luận chính trị, trao dồi thêm kỹ năng và kiến thức chuyên môn, tham gia những khóa đào tạo.

– Đầu tư cho thời gian công việc nhiều hơn nữa, phân công, phân nhiệm cụ thể.

– Tăng cường phối hợp với những ban ngành đoàn thể trong công tác.

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

…………………………………..………………………….………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

…………………………………..………………………….………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

– Nội dung khuyết điểm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục: giải quyết công việc của bản thân còn thiếu kinh nghiệm, đôi khi vẫn chưa được kịp thời; phê bình vẫn chưa được khéo léo.

– Biện pháp khắc phục: Tiếp tục học hỏi và tăng cường công tác lãnh đạo, lãnh đạo để đạt những chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; khéo léo hơn trong công tác tự phê bình và phê bình.

Trên dây là những ưu, khuyết điểm của bản thân, trong năm 2018, Rất mong được sự đóng góp chân thành của những đồng chí trong chi bộ, để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:………………………..………………………

…………..………………………….………………….…………………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………….……………………..

……………., ngày …..tháng…..năm

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: …

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:…………….

……………., ngày …..tháng…..năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………….……

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.……………………………

……………., ngày …..tháng…..năm

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:. . . . . . . . . . . . . . .

……………., ngày …..tháng…..năm

T/M ĐẢNG ỦY XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ………………

CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

…, ngày … tháng …năm……..

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20…
(Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: …………………………………………. Ngày sinh: …../…/…..

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………

Chi bộ:………………………………………………………………………………

I. điểm mạnh:

1. Về chính trị tư tưởng:

 • Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.
 • Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương.
 • Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý.
 • Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân tiến hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước.
 • Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị và năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

 • Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, quan hệ mật thiết với phụ huynh và nhân dân.
 • tiến hành “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và tích cực đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
 • Trung thực, thẳng thắng, khách quan, chân thành trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh với thể hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ; được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

3. Về tiến hành chức trách nhiệm vụ được giao:

 • Có năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường và những tổ chức đoàn thể tiến hành tốt nhiệm vụ. Điều hành những hoạt động của nhà trường có nền nếp, kết quả, đúng quy trình.
 • Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên những lĩnh vực công tác của đơn vị.
 • Ý thức tham gia xây dựng những tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, những tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;
 • Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt những đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những thể hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không rất có thể hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

 • Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; tiến hành tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.
 • tiến hành tốt những nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình. tiến hành sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.
 • Có ý thức chấp hành những nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;
 • Chấp hành chính sách, pháp lý của Nhà nước và những nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
  Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

 • Xây dựng đầy đủ những loại kế hoạch, triển khai tiến hành đúng quy trình thời gian, có kết quả tốt; tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và lãnh đạo những cấp, lôi cuốn sự đầu tư của những dự án công trình.
 • Năm học 20…-20… Nhà trường hoàn thành tốt những mục tiêu nhiệm vụ năm học: Huy động trẻ đến lớp đạt kế hoạch giao; lãnh đạo nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 92%, chất lượng giáo dục đạt: trên 90%, chất lượng chuyển giao trẻ 5T vào lớp Một đạt 100%; Tham gia đầy đủ những hội thi cấp huyện: Hội thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, kết quả” đạt Xuất sắc, Hội thi “Tự làm đồ dùng đồ chơi” có 2 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, Trong số đó có 01 đ/c đoạt giải “Khuyến khích”; website của trường xây dựng, hoạt động có kết quả.
 • Nhà trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi”. Đạt chuẩn “Trường học an toàn về an ninh trật tự”; an toàn giao thông; Đội ngũ đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ; không tồn tại cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp lý, tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. đoạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;
 • Công đoàn được khen Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
 • Bản thân tôi được khen danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức tiến hành những nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

 • Cùng những đ/c cấp uỷ xây dựng nghị quyết và triển khai tiến hành nghị quyết chi bộ có kết quả; Triển khai và lãnh đạo đội ngũ tiến hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và những văn bản hướng dẫn của những cấp quản lý.
 • tiến hành quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định, phân công phần hành cho đội ngũ hợp lý, được sự đồng thuận cao; đảm bảo đầy đủ những cơ chế chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành; Không rất có thể hiện trù dập cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 • Tích cực tham gia những hoạt động của nhà trường và những tổ chức đoàn thể; phối hợp tốt với những đ/c phó hiệu trưởng làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học. Tích cực tham gia những hoạt động Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng những cuộc vận động và những trào lưu thi đua. Tích cực tham gia những hoạt động và đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương.

Hạn chế: Công tác dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ vẫn chưa nhiều. Do đó, một số giáo viên năng lực sư phạm còn hạn chế.

Trách nhiệm của bản thân đối với những hạn chế: Bản thân đã tích cực bồi dưỡng, lãnh đạo đội ngũ tích cực đổi mới phương pháp giáo dục trẻ và tự học tập nâng cao năng lực sư phạm. Song một số đ/c do tuổi cao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế, một số đ/c mới vào nghề nên kinh nghiệm vẫn chưa nhiều vì vậy năng lực chuyên môn vẫn chưa vững chắc.

7. Ý thức trách nhiệm trong việc tiến hành nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình:

 • Tích cực tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, động viên người thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, chăm sóc xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đạt gia đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

 • Tổ chức sinh hoạt đảng đôi khi vẫn chưa đúng thời gian quy định.
 • Nguyên nhân: Do trường có nhiều khu vực, một số khu vực cách xa trung tâm, giáo viên phải ở lại cả tuần nên phải sắp xếp thời gian sinh hoạt chi bộ thuận tiện cho giáo viên.
 • Một số giáo viên được đào tạo có trình độ trên chuẩn song năng lực sư phạm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

 • Cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

 • Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày … tháng … năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………………………..….

Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ XÃ …………..

CHI BỘ ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM

………, ngày…tháng…năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

– Họ và tên: ………………………… Ngày sinh:……………..

– Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ

– Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………

– Đơn vị công tác:…………………………………………….

– Sinh hoạt Chi bộ:………………………………………….

I. điểm mạnh, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: trung thành với Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của nhà nước; tuyên truyền vận động gia đình tiến hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước: Có ý thức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Luôn ý thức giữ gìn sự trong trắng trong tổ chức cơ sở Đảng.

– Tham gia cùng với tập thể việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức tiến hành những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; việc giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tiến hành tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.

2. Về Phẩm chất đạo đức, lối sống

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

– Trung thực, thẳng thắn,giữ gìn sự đoàn kết,thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những thể hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

– Nghiêm túc hoàn thành những khoản đóng góp theo qui định của địa phương, của Nhà nước. Vận động bà con lối xóm cùng tham gia tiến hành những hoạt động của địa phương.

3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Về nhiệm vụ Bí thư Chi bộ:

– Bản thân tôi luôn tiến hành tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức tiến hành nghị quyết Chi bộ, gương mẫu trong mọi công việc, tiến hành tốt tính năng lãnh đạo và tổ chức những hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với đảng viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. tiến hành tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức những hoạt động của đơn vị. Trong năm đã tiến hành tốt nhiệm vụ mà Chi bộ phân công là phụ trách kiểm tra, tham mưu sâu sát cho Chi bộ về những lĩnh vực lãnh đạo của Đảng ủy, về nội dung cụ thể của những chủ trương biện pháp do Đảng ủy đề ra, tiến hành có kết quả đường lối, chủ trương chính sách, những Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cho Chi bộ.

– Về công tác tổ khối: Luôn hoàn thành toàn bộ những loại hồ sơ sổ sách, có kế hoạch cụ thể. Tham gia tốt những đợt kiểm tra dự giờ, mở chuyên đề thao giảng và cùng những thành viên trong tổ góp ý xây dựng học hỏi lẫn nhau.

+ Về nhiệm vụ giảng dạy.

– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. tiến hành đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc trưng của bộ môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên đảm bảo công minh, khách quan, đúng theo thông tư. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Có đầy đủ những loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

– Giảng dạy đạt chất lượng tốt trong những năm học.

– Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và những lực lượng xã hội, phối phối kết hợp giáo dục học viên trong và ngoài nhà trường.

+ Về công tác chủ nhiệm: Tôi luôn quan tâm giúp đỡ những em học viên đưa lớp trở thành một lớp đoàn kết có tiến bộ.

– Lớp chủ nhiệm của năm học ……. được xét hoàn thành chương trình đạt 100%.

– Từ đầu xuân năm mới học ………. đến nay tôi luôn hoàn thành tốt những loại hồ sơ sổ. tiến hành tốt những khoản thu và nộp đầy đủ như những loại bảo hiểm và khoản thu khác đạt 100%. tiến hành giờ giấc đúng theo quy chế đã đề ra. Tích cực tham gia những trào lưu như những ngày lễ, cũng như những hoạt động khác. Trong Tôi luôn phấn đấu và rèn luyện tác phong đạo đức, phẩm chất tốt của người giáo viên để học viên noi theo.

+ Về những công tác khác:

– Thường xuyên học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

– Tham gia đầy đủ những trào lưu và những hoạt động do nhà trường, ngành, địa phương tổ chức.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– tiến hành nề nếp, cơ chế sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy chế, quy định của đơn vị và địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

*Khuyết điểm, hạn chế

– vẫn chưa thực sự tìm ra biện pháp hữu hiệu để tăng cường giáo dục đạo đức và nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của học viên đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhân dân.

– Phê và tự phê bình có những lúc vẫn chưa cao, vẫn chưa kiên quyết và triệt để, có những lúc phê bình vẫn chưa được khéo léo hoặc góp ý xây dựng, câu từ còn nặng nề làm cho người được phê bình vẫn chưa thoải mái, vẫn chưa nhận thức được việc làm sai của tớ.

* Nguyên nhân

– vẫn chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều

lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp lý chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối phối kết hợp với những đoàn thể khác trong trường có những lúc còn vẫn chưa cao.

– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp vẫn chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết những tình huống.

– Một phần nào vì hoàn cảnh gia đình.

III – Phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới

– Nội dung khuyết điểm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục: chất lượng hai mặt giáo dục của học viên vẫn chưa cao; giải quyết công việc của bản thân còn thiếu kịp thời; phê bình vẫn chưa được khéo léo.

– Biện pháp khắc phục: học hỏi và tăng cường công tác lãnh đạo chuyên môn để đạt những chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; khéo léo hơn trong công tác tự phê bình và phê bình.

Trên dây là những ưu, khuyết điểm của bản thân, trong năm …………, Rất mong được sự đóng góp chân thành của những đồng chí trong chi bộ, để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *