Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo gồm 2 mẫu, kèm hướng dẫn đánh giá, giúp những Đảng viên dễ dàng hoàn thành bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm của tớ. Mẫu này áp dụng cho những cán bộ lãnh đạo, quản lý tại những đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm tổng kết, đánh giá lại những công việc đã đạt được trong năm vừa mới qua.

Bản kiểm điểm Đảng viên cho cán bộ quản lý, lãnh đạo

Chi bộ:..........................................................................................

I. ưu thế:

1. Về chính trị tư tưởng:

 • Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.
 • Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương.
 • Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý.
 • Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân triển khai chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước.
 • Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị và năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

 • Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, quan hệ mật thiết với phụ huynh và nhân dân.
 • triển khai “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và tích cực đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
 • Trung thực, thẳng thắng, khách quan, chân thành trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh với thể hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ; được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

3. Về triển khai chức trách nhiệm vụ được giao:

 • Có năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường và những tổ chức đoàn thể triển khai tốt nhiệm vụ. Điều hành những hoạt động của nhà trường có nền nếp, tác dụng, đúng quy trình.
 • Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên những lĩnh vực công tác của đơn vị.
 • Ý thức tham gia xây dựng những tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, những tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;
 • Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt những đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những thể hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không hoàn toàn có thể hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

 • Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; triển khai tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.
 • triển khai tốt những nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình. triển khai sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.
 • Có ý thức chấp hành những nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;
 • Chấp hành chính sách, pháp lý của Nhà nước và những nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
  Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

 • Xây dựng đầy đủ những loại kế hoạch, triển khai triển khai đúng quy trình thời gian, có tác dụng tốt; tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và lãnh đạo những cấp, thú vị sự đầu tư của những dự án công trình.
 • Năm học 20...-20... Nhà trường hoàn thành tốt những mục tiêu nhiệm vụ năm học: Huy động trẻ đến lớp đạt kế hoạch giao; lãnh đạo nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 92%, chất lượng giáo dục đạt: trên 90%, chất lượng chuyển giao trẻ 5T vào lớp Một đạt 100%; Tham gia đầy đủ những hội thi cấp huyện: Hội thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, tác dụng” đạt Xuất sắc, Hội thi “Tự làm đồ dùng đồ chơi” có 2 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, Trong số đó có 01 đ/c đoạt giải “Khuyến khích”; website của trường xây dựng, hoạt động có tác dụng.
 • Nhà trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi”. Đạt chuẩn “Trường học an toàn về an ninh trật tự”; an toàn giao thông; Đội ngũ đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ; không tồn tại cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp lý, tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. đoạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;
 • Công đoàn được khen Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
 • Bản thân tôi được khen danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức triển khai những nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

 • Cùng những đ/c cấp uỷ xây dựng nghị quyết và triển khai triển khai nghị quyết chi bộ có tác dụng; Triển khai và lãnh đạo đội ngũ triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và những văn bản hướng dẫn của những cấp quản lý.
 • triển khai quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định, phân công phần hành cho đội ngũ hợp lý, được sự đồng thuận cao; đảm bảo đầy đủ những cơ chế chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành; Không hoàn toàn có thể hiện trù dập cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 • Tích cực tham gia những hoạt động của nhà trường và những tổ chức đoàn thể; phối hợp tốt với những đ/c phó hiệu trưởng làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học. Tích cực tham gia những hoạt động Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng những cuộc vận động và những trào lưu thi đua. Tích cực tham gia những hoạt động và đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương.

Hạn chế: Công tác dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ vẫn chưa nhiều. Do đó, một số giáo viên năng lực sư phạm còn hạn chế.

Trách nhiệm của bản thân đối với những hạn chế: Bản thân đã tích cực bồi dưỡng, lãnh đạo đội ngũ tích cực đổi mới phương pháp giáo dục trẻ và tự học tập nâng cao năng lực sư phạm. Song một số đ/c do tuổi cao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế, một số đ/c mới vào nghề nên kinh nghiệm vẫn chưa nhiều vì vậy năng lực chuyên môn vẫn chưa vững chắc.

7. Ý thức trách nhiệm trong việc triển khai nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình:

 • Tích cực tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, động viên người thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, chăm sóc xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đạt gia đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

 • Tổ chức sinh hoạt đảng đôi khi vẫn chưa đúng thời gian quy định.
 • Nguyên nhân: Do trường có nhiều khu vực, một số khu vực cách xa trung tâm, giáo viên phải ở lại cả tuần nên phải sắp xếp thời gian sinh hoạt chi bộ thuận tiện cho giáo viên.
 • Một số giáo viên được đào tạo có trình độ trên chuẩn song năng lực sư phạm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

 • Cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

 • Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..........., ngày ... tháng ... năm 20...

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:..........................................................

.............................................................................................................................….

.............................................................................................................................….

Hướng dẫn đánh giá đảng viên là cán bộ quản lý

Đây là một trong những nội dung quan trọng về đánh giá xếp loại Đảng viên theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW mới nhất của Ban Tổ chức Trung ương.

a) Kiểm điểm đảng viên

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước; việc học tập những nghị quyết, chỉ thị, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; triển khai quy định về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; những nguyên tắc, cơ chế sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 thể hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Về triển khai chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc triển khai nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với những chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả triển khai những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về trọng lượng, chất lượng, quy trình, tác dụng triển khai nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự phụ trách; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, còn phải kiểm điểm sâu sắc những nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức triển khai những nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thời cơ, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và cấp ủy những cấp.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *