Bản kiểm điểm Đảng viên của Phó Bí thư Chi bộ năm 2020 gồm 2 mẫu, được lập ra để kiểm điểm lại quy trình phấn đấu trong một năm qua của Đảng viên. Nội dung trong mẫu bản kiểm điểm nêu rõ thông tin của Đảng viên, những ưu khuyết điểm của cá nhân Đảng viên. tiếp sau này là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm và tải tại đây.

Bản kiểm điểm Đảng viên của Phó Bí thư Chi bộ năm 2020

  • Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ – Mẫu 1
  • Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ – Mẫu 2

Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ ………….
CHI BỘ TRƯỜNG TH …………..

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng …. năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2020

Họ và tên: …………………. Ngày sinh: …./…./………….

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.

Chức vụ chính quyền: ……………………..

Chức vụ đoàn thể: Không.

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….

Chi bộ: ……………………………..

I. ưu thế, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, luôn chấp hành và triển khai tốt mọi đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có tinh thần học tập những Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước để không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Có lối sống lành mạnh, luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bè bạn và mọi người xung quanh. Sống hòa nhã với mọi người. Trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ; luôn gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú, triển khai tốt dân chủ ở cơ sở.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ. Luôn chấp hành sự phân công của Chi bộ và lãnh đạo Đảng bộ; luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, 19 điều Đảng viên không được làm. triển khai nghiêm nội qui, qui chế nhà trường, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của viên chức, người lao động ngành giáo dục. Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong chi bộ, trong tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Luôn có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Sẵn sàng hợp tác trong mọi công việc, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.

– Việc đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những tiêu cực khác ở trong Chi bộ và ngoài xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân và trong nội bộ; có ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

2. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ Đối với Chi bộ:

Trong công tác Đảng, là Phó Bí thư chi bộ. Bản thân làm tốt việc tham mưu và luôn chấp hành tốt những công việc do Bí thư Chi bộ phó thác. Luôn tham gia sinh hoạt Chi bộ và triển khai tốt nghĩa vụ của người Đảng viên;

Trong năm cùng với Ban Chi ủy và những đảng viên trong Chi bộ luôn triển khai tốt những hoạt động theo lãnh đạo của Chi bộ và Đảng bộ cấp trên. Hoàn thành những chỉ tiêu Quyết nghị Đại hội Chi bộ đã đề ra.

+ Đối với Chính quyền:

Trong công tác Chính quyền, là Phó Hiệu trưởng, luôn làm tốt công tác tham mưu với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, hoàn thành tốt những nhiệm vụ lãnh lãnh đạo theo đúng công dụng, nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm vụ chuyên môn và những mảng được giao phụ trách, bản thân triển khai đúng những nội dung yêu cầu và thích hợp điều kiện trong thực tiễn của nhà trường. Luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Đối với Đoàn thể:

Tham gia đầy đủ, tích cực những hoạt động đoàn thể của nhà trường và những hoạt động trào lưu thi đua cũng như ở địa phương như: những hoạt động trải nghiệm; khi tổ chức kỉ niệm những ngày lễ lớn, tu sửa cơ sở vật chất, trồng cây xanh cây cảnh sân trường; thăm hỏi giúp đỡ đồng nghiệp, gia đình chính sách; tham gia ngày Đại đoàn kết toàn dân nơi cư trú và nơi địa bàn nhà trường hoạt động và chung tay đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn khó khăn và cùng chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương nơi cư trú và ở cơ sở nơi công tác.

– Kết quả triển khai những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Là một đảng viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động trong công việc. triển khai tốt công tác tham mưu đối với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trong công tác lãnh đạo, có kết quả triển khai trong năm như sau:

+ triển khai soạn giảng đầy đủ theo kế hoạch chuyên môn, theo quy đinh 04 tiết/ tuần đối với Phó Hiệu trưởng. Tích cực thăm lớp dự giờ, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm đồng nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

+ Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục, năm 20…… đã được UBND Huyện cộng nhận Đạt Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ …, Phổ cập xóa mù chữ Mức độ ….

+ Làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất : làm mới thêm 01 nhà bếp ăn, 01 khu sân chơi cho học viên, xây mới được thêm 03 bồn hoa, có thêm 8 chậu cây cảnh…và tu sửa những hạng mục vất chất khác như bàn ghế học viên hệ thống điện nước, internet đảm bảo ổn định, chắc chắn. an toàn nhằm phục vụ tốt công tác dạy – học của giáo viên và học viên và những hoạt động của nhà trường.

+ Duy trì và phát triển, hoạt động thường xuyên trang websile theo quy định của Phòng Giáo dục Hàm Yên, tích cực sử dụng hệ thống mail của nhà trường, vận dụng tích cực internet từng bước củng cố công nghệ thông tin áp dụng trong dạy- học và những hoạt động của nhà trường

+ Việc triển khai chính sách báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định. Tham gia hội họp và những lớp tập huấn bồi nghiệp vụ chuyên môn tại tỉnh và huyện đầy đủ.

+ Tham gia tốt việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và những tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan.

+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân tốt; gương mẫu triển khai nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

3. Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Bản thân triển khai đầy đủ những nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 20…., nghiêm túc triển khai đúng công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp”.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung trên).

– Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: Không.

– Về triển khai chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao: vẫn chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho Bí thư Chi bộ. Hiệu trưởng trong công tác xã hội hóa để tìm nguồn thu cho đơn vị.

– Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Không

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm (khách quan, chủ quan).

– Do đặc trưng về công việc làm ăn, điều kiện kinh tế của người dân địa phương không đồng đều, còn hạn chế; nguồn kinh phí được cấp cho những tổ chức trong nhà trường còn thấp, nên vẫn chưa mạnh dạn đề xuất.

– vẫn chưa xuất hiện thời gian đi trong thực tiễn nhiều ở những đơn vị trường bạn để học tập kinh nghiệm nhằm làm tốt hơn trong công tác tham mưu, đề xuất.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN Tóm lại HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở những KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC

– Đã khắc phục được những hạn chế ở năm trước như : triển khai một số công việc được nhanh hơn so so kế hoạch đề ra.

– Trách nhiệm của cá nhân: Tích cực hơn trong việc tham mưu, đề xuất để và chủ động thực kế hoạch đề ra để đảm bảo hoàn thiệm nhanh mọi nhiệm vụ được giao.

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM: Không.

V. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CỦA TẬP THỂ:

Bản than đã tích cực tiếp thu những ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Chủ động hơn trong công việc, tích cực nghiên cứu tìm tòi những văn bản lãnh đạo của ngành, của cấp trên cũng như nâng cao kỹ năng và kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ để từ đó mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo triển khai tốt công tác xã hội hóa. Phát huy những việc mình đã làm được, cố gắng khắc phục những việc làm còn tồn tại, hạn chế.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM

– Tiếp tục tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, trau rồi kỹ năng và kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

– Chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp công việc khoa học, hạn chế sự nể nang, kiên quyết hơn trong việc tham mưu, lãnh đạo nhằm đạt kết quả cao nhất trong triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao.

VII. TỰ NHẬN MỨC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

  • Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  • Xếp loại đảng viên: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

………………………

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

– Nhận xét, đánh giá của người tiêu dùng công chức, viên chức: ……………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

– Mức xếp loại công chức, viên chức: …………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………………………..

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất mức xếp loại chất lượng: …………………………………….

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

……………………………..

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…………………………….

Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ ……………….

CHI BỘ ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày…tháng…năm…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2020

Họ và tên: …………………………………………… Ngày sinh: ……………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………………………………………………

A- TỰ KIỂM ĐIỂM, PHÊ BÌNH

I- ưu thế, kết quả công tác

1- Tư tưởng chính trị:

– Luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, viết nói và làm đúng theo Nghị quyết, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

– Luôn gương mẫu triển khai tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng triển khai.

– triển khai tốt việc học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng thường xuyên và năng lực công tác.

– Tham gia đầy đủ những đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do những cấp tổ chức.

2- Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những thể hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách, đạo đức tính tuyên phong, gương mẫu của người đảng viên, không vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, triển khai tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang tránh mặt, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán.

– triển khai tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong trắng, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, thời điểm cục bộ, bè phái.

– Tiếp tục triển khai tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và những trào lưu thi đua “Mỗi đồng nghiệp giúp đỡ một đồng nghiệp cùng tiến bộ”, “Xây dựng vườn rau sạch của bé”.

3- Ý thức tổ chức kỷ luật:

– triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

– Luôn triển khai tốt chính sách sinh hoạt đảng viên và đóng đảng phí theo quy định.

– triển khai tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, mặt trận và những đoàn thể.

– Tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ.

4- Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Với vai trò là phó bí thư:

– Luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

– triển khai tốt việc giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu triển khai nghĩa vụ với công dân nơi cư trú theo tinh thần Quy định ………. của Bộ Chính trị.

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mật trận và những đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai tốt công tác kết nạp đảng viên, đảng viên có trách nhiệm chăm sóc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng làm cho họ có nhận thức đúng đắn, tích cực phấn đấu trong công tác, học tập, lao động để trở thành đảng viên đảng công sản Việt Nam.

– Đối với địa phương, tiểu khu nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hòa đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khó khăn, luôn giữ gìn mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

– triển khai tốt những quy định, những hoạt động tại địa phương đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tiểu khu văn hoá.

– Nghiêm túc hoàn thành những khoản đóng góp theo quy định của địa phương, của nhà nước.

II- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

Công tác phê bình vẫn chưa mạnh dạn.

III- Phương hướng và biện pháp khắc phục

Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất những giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý lãnh đạo. Bố trí sắp xếp công việc khoa học hơn.

Tích cực phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức hội giảng, dự giờ để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.

Tiến hành khảo sát chất lượng học viên, đánh giá trung thực khách quan kết quả của từng lớp.

Mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác phê bình.

IV- Tự nhận mức loại chất lượng

– Phân loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

………., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

B- ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ……………………………………………………………

2- Chi bộ phân loại chất lượng: ………………………………………………………………

3- Đảng ủy phân loại chất lượng: ……………………………………………………………

T.M ĐẢNG ỦY XÃ …………..

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *