Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 gồm 15 mẫu giúp Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tự kiểm điểm bản thân về những điểm mạnh, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm còn tồn tại của bản thân để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 và việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm được triển khai theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Cuối năm là dịp những cán bộ, Đảng viên nhìn lại những gì mình đã làm được và vẫn chưa làm được trong suốt 1 năm vừa mới qua. Việc viết Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ giúp toàn bộ những thành viên đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam đánh giá chính bản thân, nêu lên quan điểm cá nhân và có được cái nhìn tổng quát nhất về hoạt động trong một năm.

Tùy thuộc vào ngành nghề mà mỗi Đảng viên sẽ có những cách viết Bản kiểm điểm cuối năm không giống nhau, nếu như Đảng viên nghỉ hưu viết về thành tích của tớ ở nơi đang sống thì Đảng viên là giáo viên, sinh viên, cán bộ quản lý, tổng phụ trách, quân nhân, cán bộ y tế,…. sẽ nói về ưu và khuyết điểm trong công việc ở chi bộ đang sinh hoạt. Dưới đây là một số mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm vào cho cá nhân mình.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021

 • Bản kiểm điểm cá nhân theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW
 • Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2020
 • Bản kiểm điểm Đảng viên 2020 chi tiết
 • Bản kiểm điểm Đảng viên mẫu 1B–HD KĐ.ĐG
 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức
 • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên 2020
 • Bản kiểm điểm Đảng viên của Phó Bí thư Chi bộ
 • Bản kiểm điểm Đảng viên giành cho Kế toán
 • Bản kiểm điểm Đảng viên giành cho Giáo viên
 • Bản kiểm điểm Đảng viên giành cho Cán bộ Quản lý, lãnh đạo
 • Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Sinh viên
 • Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
 • Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm ngành y tế
 • Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm trong quân đội
 • Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ
 • Bản kiểm điểm Đảng viên cho hưu trí
 • Hướng dẫn Cách viết bản kiểm Điểm đảng viên
 • 4 nội dung kiểm điểm Đảng viên mới nhất
 • tiêu chuẩn xếp loại Đảng viên

Lưu ý:

Theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thì những đối tượng phải tự kiểm điểm và phê bình gồm Đảng viên trừ những trường hợp sau:

 • Đảng viên bị đình chỉ.
 • Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, những Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo hay quản lý, ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt thì phải kiểm điểm trước:

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…
 • Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện: kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên.

với những Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, thì ngoài việc kiểm điểm trên còn hoàn toàn có thể sẽ phải kiểm điểm ở nơi khác (nếu cần) do cấp có thẩm quyền quyết định.

Bản kiểm điểm cá nhân theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW

  Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019
ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
  ….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:…………………………………………… Ngày sinh:………………………………………….

Chức vụ Đảng:……………………………………. ………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền:………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ đoàn thể:……………………………….. ………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………….. ………………………………………………………….

Chi bộ………………………………………………… ………………………………………………………….

I. điểm mạnh, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 thể hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ triển khai:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả triển khai những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ triển khai:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; vẫn chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ triển khai:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………. ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………………….

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………………..

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2020

ĐẢNG BỘ……………………

Chi bộ…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————-

  ….., ngày …… tháng…… năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên: ……………………………………………. Ngày sinh:………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………..

Đảng:……………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………….

Chi bộ:………………………………………………………………………………………

I. điểm mạnh, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

3. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

(khắc ghi X vào một ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG
CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của lãnh đạo trực tiếp:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

– Đơn vị, cơ quan nơi công tác phân loại chất lượng

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

..……………….. ngày … tháng … năm 20…..

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

– Chi bộ phân loại chất lượng

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

  ……., ngày … tháng … năm 20…

T/M. CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bản kiểm điểm Đảng viên 2020 chi tiết

ĐẢNG BỘ XÃ …….
CHI BỘ TRƯỜNG ………

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…tháng…năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: …………. ……….. …………. Sinh ngày: ……….. ……………. ……….. …………

Ngày vào Đảng: …………… ………….. Chính thức ngày ………….. ………….. ………..

Chức vụ Đảng: ……….. ………… …………… ………….. ……………. …………….. ………….

Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………….. …………….. ……………… ………… ………

Đơn vị công tác: ………… …………… ……………. ………………. …………….. ……………..

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ……………….. ……………….. ……………….. …………..

I. điểm mạnh, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp lý của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại những thể hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân triển khai tốt những chủ trương, chính sách pháp lý của Đảng và Nhà nước.

– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức và kỹ năng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua những lớp tập huấn, những lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thêm đồng nghiệp…

– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân. Trong quy trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và những thể hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

– Bản thân tôi luôn triển khai tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ trong hoạt động chỉ huy chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

3. Về triển khai chức trách nhiệm vụ được giao:

– Bản thân luôn triển khai đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.

– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

– Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với những tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, những đoàn thể trong cơ quan trong trắng, vững mạnh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân tôi luôn triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực……

– Bản thân tôi luôn triển khai tốt cơ chế sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ những buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc những chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.

– Tham gia đầy đủ những buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

– triển khai tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo triển khai tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, triển khai tốt cơ chế sinh hoạt Đảng.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– chỉ huy hoạt động chuyên môn của nhà trường và triển khai nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả vẫn chưa cao.

– vẫn chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp lý, chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối phối hợp với những đoàn thể khác trong trường có những lúc vẫn chưa đạt tác dụng cao nhất. Đôi khi còn vẫn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học viên

– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn tồn tại đó vẫn chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu những giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.

– Đôi lúc vẫn chưa chủ động trong tổ chức triển khai một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn vẫn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp

– vẫn chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước. triển khai nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất những giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

Biện pháp khắc phục:

– Trong thời gian tới sẽ phát huy những điểm mạnh, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.

– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong triển khai công việc và nhiệm vụ được giao

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

 

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

………… …………. ……………. ………….. ……………..

………… …………. ……………. ………….. ……………..

………… …………. ……………. ………….. ……………..

Chi bộ phân loại chất lượng:

………… …………. ……………. ………….. ……………..

………… …………. ……………. ………….. ……………..

………… …………. ……………. ………….. ……………..

…………, ngày…tháng…năm 2020

T.M CHI ỦY

Bí thư

 

Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

………… …………. ……………. ………….. ……………..

………………, ngày…tháng…năm 2020

T.M ĐẢNG ỦY

Bản kiểm điểm Đảng viên mẫu 1B–HD KĐ.ĐG

ĐẢNG BỘ……………

Chi bộ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày …… tháng 11 năm 20……

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Dùng cho đảng viên không phải đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức)

Họ và tên: …………………….. Ngày sinh:……………………

Chức vụ Đảng:…………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………..

Chi bộ:………………………………………………………………..

I. điểm mạnh, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

3. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

□ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

□ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

– Chi bộ phân loại chất lượng

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

……….., ngày … tháng … năm 20…..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức

ĐẢNG BỘ …………………………….

CHI BỘ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày … tháng … năm 20.….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM …
(Dùng cho đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:……………………..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………….

Chi bộ:………………………………………………………………………………

I. điểm mạnh, KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Về tư tưởng chính trị

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

3. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

4. Về tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

(khắc ghi X vào một ô tương ứng)

☐ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

☐ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

………., ngày……tháng…..năm 20…..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY CƠ SỞ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên 2020

Bản kiểm điểm Đảng viên của Phó Bí thư Chi bộ

ĐẢNG BỘ XÃ ………….
CHI BỘ TRƯỜNG TH …………..

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng …. năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2020

Họ và tên: …………………. Ngày sinh: …./…./………….

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.

Chức vụ chính quyền: ……………………..

Chức vụ đoàn thể: Không.

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….

Chi bộ: ……………………………..

I. điểm mạnh, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, luôn chấp hành và triển khai tốt mọi đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có tinh thần học tập những Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Có lối sống lành mạnh, luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bè bạn và mọi người xung quanh. Sống hòa nhã với mọi người. Trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ; luôn gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú, triển khai tốt dân chủ ở cơ sở.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ. Luôn chấp hành sự phân công của Chi bộ và lãnh đạo Đảng bộ; luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, 19 điều Đảng viên không được làm. triển khai nghiêm nội qui, qui chế nhà trường, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của viên chức, người lao động ngành giáo dục. Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong chi bộ, trong tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Luôn có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Sẵn sàng hợp tác trong mọi công việc, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.

– Việc đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những tiêu cực khác ở trong Chi bộ và ngoài xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân và trong nội bộ; có ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

2. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ Đối với Chi bộ:

Trong công tác Đảng, là Phó Bí thư chi bộ. Bản thân làm tốt việc tham mưu và luôn chấp hành tốt những công việc do Bí thư Chi bộ phó thác. Luôn tham gia sinh hoạt Chi bộ và triển khai tốt nghĩa vụ của người Đảng viên;

Trong năm cùng với Ban Chi ủy và những đảng viên trong Chi bộ luôn triển khai tốt những hoạt động theo chỉ huy của Chi bộ và Đảng bộ cấp trên. Hoàn thành những chỉ tiêu Quyết nghị Đại hội Chi bộ đã đề ra.

+ Đối với Chính quyền:

Trong công tác Chính quyền, là Phó Hiệu trưởng, luôn làm tốt công tác tham mưu với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, hoàn thành tốt những nhiệm vụ lãnh chỉ huy theo đúng công dụng, nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm vụ chuyên môn và những mảng được giao phụ trách, bản thân triển khai đúng những nội dung yêu cầu và tương thích điều kiện thực tại của nhà trường. Luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Đối với Đoàn thể:

Tham gia đầy đủ, tích cực những hoạt động đoàn thể của nhà trường và những hoạt động trào lưu thi đua cũng như ở địa phương như: những hoạt động trải nghiệm; khi tổ chức kỉ niệm những ngày lễ lớn, tu sửa cơ sở vật chất, trồng cây xanh cây cảnh sân trường; thăm hỏi giúp đỡ đồng nghiệp, gia đình chính sách; tham gia ngày Đại đoàn kết toàn dân nơi cư trú và nơi địa bàn nhà trường hoạt động và chung tay đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn khó khăn và cùng chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương nơi cư trú và ở cơ sở nơi công tác.

– Kết quả triển khai những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Là một đảng viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động trong công việc. triển khai tốt công tác tham mưu đối với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trong công tác chỉ huy, có kết quả triển khai trong năm như sau:

+ triển khai soạn giảng đầy đủ theo kế hoạch chuyên môn, theo quy đinh 04 tiết/ tuần đối với Phó Hiệu trưởng. Tích cực thăm lớp dự giờ, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm đồng nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

+ Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục, năm 20…… đã được UBND Huyện cộng nhận Đạt Phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ …, Phổ cập xóa mù chữ Mức độ ….

+ Làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất : làm mới thêm 01 nhà bếp ăn, 01 khu sân chơi cho học viên, xây mới được thêm 03 bồn hoa, có thêm 8 chậu cây cảnh…và tu sửa những hạng mục vất chất khác như bàn ghế học viên hệ thống điện nước, internet đảm bảo ổn định, chắc chắn. an toàn nhằm phục vụ tốt công tác dạy – học của giáo viên và học viên và những hoạt động của nhà trường.

+ Duy trì và phát triển, hoạt động thường xuyên trang websile theo quy định của Phòng Giáo dục Hàm Yên, tích cực sử dụng hệ thống mail của nhà trường, vận dụng tích cực internet từng bước củng cố công nghệ thông tin áp dụng trong dạy- học và những hoạt động của nhà trường

+ Việc triển khai cơ chế báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định. Tham gia hội họp và những lớp tập huấn bồi nghiệp vụ chuyên môn tại tỉnh và huyện đầy đủ.

+ Tham gia tốt việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và những tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan.

+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân tốt; gương mẫu triển khai nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

3. Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Bản thân triển khai đầy đủ những nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 20…., nghiêm túc triển khai đúng công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp”.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung trên).

– Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: Không.

– Về triển khai chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao: vẫn chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho Bí thư Chi bộ. Hiệu trưởng trong công tác xã hội hóa để tìm nguồn thu cho đơn vị.

– Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Không

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm (khách quan, chủ quan).

– Do tính chất về công việc làm ăn, điều kiện kinh tế của người dân địa phương không đồng đều, còn hạn chế; nguồn kinh phí được cấp cho những tổ chức trong nhà trường còn thấp, nên vẫn chưa mạnh dạn đề xuất.

– vẫn chưa xuất hiện thời gian đi thực tại nhiều ở những đơn vị trường bạn để học tập kinh nghiệm nhằm làm tốt hơn trong công tác tham mưu, đề xuất.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN Tóm lại HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở những KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC

– Đã khắc phục được những hạn chế ở năm trước như : triển khai một số công việc được nhanh hơn so so kế hoạch đề ra.

– Trách nhiệm của cá nhân: Tích cực hơn trong việc tham mưu, đề xuất để và chủ động thực kế hoạch đề ra để đảm bảo hoàn thiệm nhanh mọi nhiệm vụ được giao.

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM: Không.

V. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CỦA TẬP THỂ:

Bản than đã tích cực tiếp thu những ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Chủ động hơn trong công việc, tích cực nghiên cứu tìm tòi những văn bản chỉ huy của ngành, của cấp trên cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng mới về chuyên môn nghiệp vụ để từ đó mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo triển khai tốt công tác xã hội hóa. Phát huy những việc mình đã làm được, cố gắng khắc phục những việc làm còn tồn tại, hạn chế.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM

– Tiếp tục tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, trau rồi kiến thức và kỹ năng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

– Chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp công việc khoa học, hạn chế sự nể nang, kiên quyết hơn trong việc tham mưu, chỉ huy nhằm đạt tác dụng cao nhất trong triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao.

VII. TỰ NHẬN MỨC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

 • Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Xếp loại đảng viên: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

………………………

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

– Nhận xét, đánh giá của người tiêu dùng công chức, viên chức: ……………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

– Mức xếp loại công chức, viên chức: …………………………………………

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………………………..

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất mức xếp loại chất lượng: …………………………………….

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

……………………………..

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…………………………….

Bản kiểm điểm Đảng viên giành cho Kế toán

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG………………

Chi bộ……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…. tháng…….năm……….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2020
(Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ……………… Ngày sinh:………………..

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền:…………………………………..

Chức vụ đoàn thể: Kế toán

Đơn vị công tác:…………………………………………..

Chi bộ: ……………………………………………………….

I. điểm mạnh, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

* Tư tưởng chính trị

– Nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Bản thân luôn chấp hành tốt những Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của nhà nước và luôn có lập trường tư tưởng vững vàng.

– Có triển khai vận động gia đình chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước.

– Luôn có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

– Tôi luôn tự giác học tập, trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu triển khai, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương mẫu để học viên và đồng nghiệp noi theo.

– triển khai nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; lề lối làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở, … theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, tác dụng; công khai minh bạch, dân chủ.

* Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Có lối sống giản dị, tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí và những thể hiện tích cực, giữ gìn tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên.

– Tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm như: triển khai tiết kiệm và giáo dục học viên tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước của trường. Chấp hành tốt quy định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhà trường, nói và làm theo nghị quyết của chi bộ.

– triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ quan trường học, quan hệ gắn kết với nhân dân cũng như phụ huynh học viên, luôn lắng nghe ý kiến đề xuất của phụ huynh học viên trong giảng dạy và cùng với gia đình phối hợp giáo dục để đạt chất lượng rất tốt hơn. Đồng thời cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, học viên nhằm triển khai tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường.

* Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, có ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan. Luôn lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, triển khai họp lệ chi bộ đầy đủ và đóng đảng phí đúng quy định.

– Có trách cao trong việc nêu gương của đảng viên; gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

* Về tác phong, lề lối làm việc:

– Đảm bảo giờ giấc, đồng phục đúng quy định của nhà trường, không đi trễ về sớm, đeo thẻ công chức… triển khai đúng nội quy, quy chế của ngành. triển khai đúng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

– Luôn tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy. Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ giáo dục

– Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

– Tham gia đầy đủ những trào lưu của ngành và nhà trường tổ chức.

– Tinh thần hợp tác, trao đổi kinh nghiệm; góp ý giúp đỡ – tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ trong công việc.

* Việc đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

+ Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của tớ trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của tớ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

2. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ

*Về công tác giảng dạy:

+ Được phân công giảng dạy môn……………………….. năm học……………………………..

+ Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình,chuẩn kiến thức và kỹ năng kỹ năng và phân hóa đối tượng. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng quy định. Nhận xét đánh giá học viên đúng quy định. Tham gia đầy đủ những hoạt động của trường.

+ Quan tâm giáo dục đạo đức học viên. Theo dõi, có kế hoạch phụ đạo những học viên yếu.

+ Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy ứng dụng công nghệ đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra .

+ Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống .

+ Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Hết lòng hết sức với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công.

+ Hoàn thành công tác ôn thi tốt nghiệp THPT vương quốc năm 2

*Về công tác Công đoàn

+ Tham gia tích cực những hoạt động của công Đoàn trường.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế toán công Đoàn trường

+ Hoàn thành đúng quyết toán công đoàn năm 2018.

+ công khai minh bạch quỹ công Đoàn theo quy định

– Kết quả triển khai những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Xếp loại đánh giá công chức năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Giấy khen của Công Đoàn ngành giáo dục.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: tác dụng giáo dục trong năm học 2018 – 2019 không đạt.

3. Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

– Bản thân luôn tôn vinh ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong triển khai công việc hằng ngày, trong quan hệ với phụ huynh học viên, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Tham gia những hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức và kỹ năng, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác .

– Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong những công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. Đối với công việc luôn hoàn thành tốt. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ

4. Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo những nội dung nêu trên).

– Về ý thức tổ chức kỉ luật: còn vắng 2 buổi sinh hoạt Chi bộ có lí do.

– Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao: vẫn chưa xuất hiện biện pháp tốt nhất giúp đỡ học viên có ý học tập cao hơn, học viên yếu kém bộ môn toán vẫn tồn tại đó nhiều

– Công tác phụ đạo tăng tiết cho………. còn hạn chế.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

Do hoàn cảnh gia đình, con còn nhỏ.

– Do những em chậm tiếp thu, kiến thức và kỹ năng cơ bản rất yếu, vẫn chưa để ý học tập nên không tiến bộ.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

– Sắp xếp công việc khoa học hơn.

– Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong tổ, xây dựng kế hoạch giảng dạy phân hóa học viên thật cụ thể với những học viên vẫn chưa hoàn thành theo yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng;

– Lập kế hoạch yếu kém để có biện pháp nâng chất lượng học viên đến cuối năm đảm bảo yêu cầu.

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………….

(“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (nơi không tồn tại chi ủy thì đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ nhận xét, đánh giá): …………………………………………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng (bỏ phiếu biểu quyết): …………………………………………………………. ………………………………………………………….

(“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

………….., ngày ….. tháng …… năm……

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

 

– Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng (Hội nghị ban chấp hành đảng bộ cơ sở hoặc hội nghị chi bộ cơ sở bỏ phiếu biểu quyết):

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

(“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

………….., ngày ….. tháng …… năm……

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

BÍ THƯ

Bản kiểm điểm Đảng viên giành cho Giáo viên

ĐẢNG BỘ XÃ ………

Chi bộ: Trường ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–
  ……ngày….tháng…..năm……...

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Năm 20….

– Họ và tên: …… ………………… – Ngày sinh:………………………………..

– Ngày vào Đảng: .……………………………………………………………..…

– Chức vụ Đảng: Đảng viên

– Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………..…….

– Đơn vị công tác: …………………………………………………………………

– Sinh hoạt chi bộ : ………………………………………………………………

A ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM

I. điểm mạnh, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.

– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý Nhà nước, tuân thủ những Nghị quyết của Đảng, của Chi bộ đề ra.

– Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Tôi luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân triển khai đúng quan điểm đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước và chính sách tại địa phương.

– Tôi luôn tự giác học tập, trong cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu triển khai, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương mẫu để quần chúng noi theo.

– Không ngừng học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ,

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có tinh thần hợp tác cùng đồng chí đồng nghiệp phòng chống những tệ nạn xã hội và đi đầu trong mọi lĩnh vực triển khai là người Đảng viên luôn tiên phong trong mọi công tác.

– Không lợi dụng quyền hạn để trục lợi cho cá nhân, có lối sống lành mạnh.

– Bản thân luôn ý thức được tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, bản thân không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

– Có lối sống trung thực, thẳng thắn, hòa nhã đoàn kết với đồng nghiệp, học viên có liên hệ mật thiết với nhân dân và quần chúng.

– Luôn tôn vinh công tác triển khai tự phê bình và phê bình trong chi bộ, luôn đoàn kết trong Chi bộ, Đảng bộ, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.

3. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao

– Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, chuẩn kiến thức và kỹ năng kỹ năng và phân hóa đối tượng. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng quy định.

– Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra.

– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống.

– Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn.

– Hết lòng hết sức với công việc được giao.

– Đảm bảo ngày giờ công.

– Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Tôi luôn tôn trọng và triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như những văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

– triển khai tốt cơ chế sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ.

– Chấp hành tốt chính sách pháp lý của Nhà nước triển khai tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với những khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có tác dụng.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– vẫn chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp lý chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, phối hợp với những đoàn thể khác trong trường có những lúc còn vẫn chưa cao.

– vẫn chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình phê bình vẫn chưa cao.

– Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp vẫn chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết những tình huống.

III. Giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiến góp ý (nếu có)

IV. Phương hướng, biện pháp khắc phục

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước. triển khai nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Phát huy điểm mạnh, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

– Tự giác học tập, nghiên cứu update kiến thức và kỹ năng để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất những giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

– triệu tập phối hợp với cán bộ chuyên môn những ngành, đoàn thể để giải quyết những công việc đạt tác dụng cao

– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết những tình huống.

-Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

V. Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

VI. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

– Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CHI BỘ

1. Ý kiến nhận xét ( Nội dung Tóm lại của đồng chí chủ trì được chi bộ trải qua)

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

2. Chi bộ phân loại chất lượng

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

T/M CHI BỘ

II. ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

 

T/M ĐẢNG ỦY

 

Bản kiểm điểm Đảng viên giành cho Cán bộ Quản lý, lãnh đạo

ĐẢNG BỘ ……………
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

 

…, ngày … tháng …năm 2019

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20…
(Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: …………………………………………. Ngày sinh: …/…/…..

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………..

Chi bộ:…………………………………………………………………………………………….

I. điểm mạnh:

1. Về chính trị tư tưởng:

Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương.

Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý.

Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân triển khai chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước.

Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị và năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, quan hệ mật thiết với phụ huynh và nhân dân.

triển khai “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.

Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và tích cực đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Trung thực, thẳng thắng, khách quan, chân thành trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh với thể hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ; được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

3. Về triển khai chức trách nhiệm vụ được giao:

Có năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường và những tổ chức đoàn thể triển khai tốt nhiệm vụ. Điều hành những hoạt động của nhà trường có nền nếp, tác dụng, đúng quy trình.

Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên những lĩnh vực công tác của đơn vị.

– Ý thức tham gia xây dựng những tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, những tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;

– Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt những đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những thể hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không hoàn toàn có thể hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh

4. Về tổ chức kỷ luật:

Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; triển khai tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.

triển khai tốt những nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình. triển khai sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.

Có ý thức chấp hành những nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;

Chấp hành chính sách, pháp lý của Nhà nước và những nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

Xây dựng đầy đủ những loại kế hoạch, triển khai triển khai đúng quy trình thời gian, có tác dụng tốt; tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và lãnh đạo những cấp, hấp dẫn sự đầu tư của những dự án công trình.

Năm học 20…-20… Nhà trường hoàn thành tốt những mục tiêu nhiệm vụ năm học: Huy động trẻ đến lớp đạt kế hoạch giao; chỉ huy nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 92%, chất lượng giáo dục đạt: trên 90%, chất lượng chuyển giao trẻ 5T vào lớp Một đạt 100%; Tham gia đầy đủ những hội thi cấp huyện: Hội thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, tác dụng” đạt Xuất sắc, Hội thi “Tự làm đồ dùng đồ chơi” có 2 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, Trong số đó có 01 đ/c giành giải “Khuyến khích”; website của trường xây dựng, hoạt động có tác dụng.

Nhà trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi”. Đạt chuẩn “Trường học an toàn về an ninh trật tự”; an toàn giao thông; Đội ngũ đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ; không tồn tại cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp lý, tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. đoạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

Công đoàn được khen Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Bản thân tôi được khen danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức triển khai những nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

Cùng những đ/c cấp uỷ xây dựng nghị quyết và triển khai triển khai nghị quyết chi bộ có tác dụng; Triển khai và chỉ huy đội ngũ triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và những văn bản hướng dẫn của những cấp quản lý.

triển khai quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định, phân công phần hành cho đội ngũ hợp lý, được sự đồng thuận cao; đảm bảo đầy đủ những cơ chế chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành; Không hoàn toàn có thể hiện trù dập cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tích cực tham gia những hoạt động của nhà trường và những tổ chức đoàn thể; phối hợp tốt với những đ/c phó hiệu trưởng làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học. Tích cực tham gia những hoạt động Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng những cuộc vận động và những trào lưu thi đua. Tích cực tham gia những hoạt động và đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương.

Hạn chế: Công tác dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ vẫn chưa nhiều. Do đó, một số giáo viên năng lực sư phạm còn hạn chế.

Trách nhiệm của bản thân đối với những hạn chế: Bản thân đã tích cực bồi dưỡng, chỉ huy đội ngũ tích cực đổi mới phương pháp giáo dục trẻ và tự học tập nâng cao năng lực sư phạm. Song một số đ/c do tuổi cao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế, một số đ/c mới vào nghề nên kinh nghiệm vẫn chưa nhiều vì vậy năng lực chuyên môn vẫn chưa vững chắc.

7. Ý thức trách nhiệm trong việc triển khai nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình:

Tích cực tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, động viên người thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, chăm sóc xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đạt gia đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

Tổ chức sinh hoạt đảng đôi khi vẫn chưa đúng thời gian quy định.

Nguyên nhân: Do trường có nhiều khu vực, một số khu vực cách xa trung tâm, giáo viên phải ở lại cả tuần nên phải sắp xếp thời gian sinh hoạt chi bộ thuận tiện cho giáo viên.

Một số giáo viên được đào tạo có trình độ trên chuẩn song năng lực sư phạm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

Cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

– Chi bộ phân loại chất lượng:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

……….., ngày … tháng … năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: ……………………………………………………..

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

 

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Sinh viên

ĐẢNG BỘ ………………………….

CHI BỘ …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày tháng năm 20

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………….. ……………….. Ngày sinh: …/…/…

Chức vụ Đảng:………………………………Đảng viên………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………….

Chi bộ: …………………………………………………………………

I: điểm mạnh, KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Về tư tưởng chính trị

– Tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm đường lối mới của Đảng: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện bằng hành động, lời nói và việc làm thường xuyên hằng ngày.

– Chấp hành đúng và bảo vệ đường lối, những quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của nhà nước.

– Luôn chủ động tinh thần tích cực kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt về lý tưởng của Đảng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt việc tốt; Thường xuyên trau dồi giữ vững phẩm chất chính trị của người đảng viên cộng sản.

– Thường xuyên tích cực tuyên truyền vận động người thân và gia đình, người dân triển khai tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, bản thân và gia đình không hoàn toàn có thể hiện mắc những tệ nạn xã hội và vi phạm pháp lý.

– Luôn chủ động chủ động có tinh thần tự nghiên cứu học tập từng bước nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn triển khai “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định rõ nhiệm vụ của tớ, tận tụy với công việc, triển khai tiết kiệm về thời gian và chi tiêu trong đời sống sinh hoạt; giản dị khiêm tốn, trung thực thẳng thắn, phối phối hợp với đồng chí, bè bạn giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

– Tích cực đấu tranh chống những thể hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm tác động đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Bản thân không hoàn toàn có thể hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cá nhân, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

– Thường xuyên giữ gìn và phát huy tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Chấp hành tốt những quy định của Ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

– Giải quyết đúng đắn công tâm mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa góp sức và hưởng thụ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

– Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác tham gia góp ý kiến cho mình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ.

3. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao

– Với chức trách nhiệm vụ được phân công là Liên chi hội trưởng, Uỷ viên BCH LCĐ, bản thân tôi luôn cùng với tập thể Chi ủy chi bộ, BGH nhà trường, theo đúng thẩm quyền tổ chức triển khai triển khai cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết của Đảng ủy, nhất là trong việc phát triển giáo dục, văn hóa xã hội. Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng.

– Luôn có ý thức trách nhiệm và tinh thần trong lao động, học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú, triển khai đầy đủ mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, giải quyết đúng đắn những đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Luôn có thái độ đấu tranh với những thể hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu phiền hà nhân dân.

– Đối với bản thân là một người đảng viên, một sinh viên, tôi luôn ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, sáng tạo, chủ động, tích cực trong học tập; rèn luyện, lao động và triển khai nghiêm những nội quy, quy chế của nhà trường.

– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống.

– Luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao, hết lòng hết sức với công việc được giao.

4. Về tổ chức, kỷ luật:

– Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– triển khai nề nếp, cơ chế sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

– triển khai tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

II: KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

– vẫn chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp lý chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối phối hợp với những đoàn thể khác trong trường đôi lúc còn vẫn chưa cao.

– vẫn chưa tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng học tập cũng như chất lượng trong việc do đó kết quả học tập còn vẫn chưa được tốt.

– vẫn chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, vẫn chưa mạnh dạn, còn nể nang trong công tác phê bình và tự phê bình

– Trong công tác, học tập, sinh hoạt cũng như trong quan hệ với thầy cô, bè bạn vẫn chưa thực sự khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết những tình huống.

III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước. triển khai nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan. Dành nhiều thời gian để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp lý chính sách của Nhà nước.

– Phát huy điểm mạnh, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

– Tự giác học tập, nghiên cứu update kiến thức và kỹ năng để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Tự ý thức rèn luyện thực chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.

– Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình những khu dân cư, hoạt động của chi hội, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy giải quyết những công việc kịp thời.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất những giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

– triệu tập phối hợp với cán bộ chuyên môn những ngành, đoàn thể để giải quyết những công việc đạt tác dụng cao

– Trong công tác học tập cũng như trong quan hệ với bè bạn, thầy cô cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết những tình huống.

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

– Cần linh hoạt, thật cẩn trọng trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng chủ quan.

– Học hỏi kinh nghiệm học tập từ bè bạn, thầy cô, những người đi trước để có được phương pháp, cách học tác dụng nhất nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ.

VI: TỰ NHẬN MỨC XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

1. Xếp loại chất lượng đảng viên

Căn cứ vào những điểm mạnh và tồn tại nêu trên, tôi xin tự nhận xếp loại chất lượng đảng viên là: …………………………………….

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Ký và ghi rõ họ tên

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của cấp uỷ:

………………………………………………………

………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:……………………

– Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………

(lãnh đạo cấp có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và thời điểm)

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách

ĐẢNG BỘ XÃ…………………………………

Chi bộ: Trường……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày …tháng…. năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(giành cho đảng viên là cán bộ công chức viên chức)
________________

 

Họ và tên: ………………… Ngày sinh: ………………..

Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ (chính quyền, đoàn thể): Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên.

Đơn vị công tác: ………………………

Chi bộ: ………………………………..

Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP HCM.

I. điểm mạnh, kết quả công tác

1. Tư tưởng chính trị:

– Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– Chấp hành tốt chủ trương tại địa phương nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền và vận động cho gia đình, nhân dân cùng triển khai.

– Luôn có tinh thần đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Bản thân luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và năng lực công tác.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn triển khai tốt tiết kiệm trong sinh hoạt như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước… Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.

– Sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

– Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, xem việcHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong trắng, vững mạnhlà nhiệm vụ trọng tâm trong công việc và cuộc sống.

– Chấp hành tốt Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, công chức không được làm trái theo Luật cán bộ, công chức đã quy định.

– Có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, cư xử hòa nhã, thân thiện với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân tận tình khi họ đến cơ quan. Gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– triển khai nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, luôn đấu tranh với những thể hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

– Có ý thức, trách nhiệm cao trong đấu tranh, xây dựng nội bộ chân thành, thân ái, cùng tiến bộ.

3. triển khai chức trách, nhiệm vụ:

– Luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

– Tích cực trong công tác, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chương trình công tác Đội.

– Trung thực trong báo cáo kết quả công tác chuyên môn và trong quy trình triển khai nhiệm vụ được phân công.

– Quản lý đội viên, nhi đồng chặt chẽ trong những hoạt động giáo dục của Đội và hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.

– Đảm bảo ngày công lao động; phụ trách về chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, những tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị hoạt động ngày càng tốt hơn.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức.

– Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– triển khai tốt cơ chế sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

– Nghiêm túc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức đảng.

– Chấp hành tốt chính sách, pháp lý của Nhà nước. triển khai đúng nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Luật cán bộ công chức.

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm với thái độ cầu thị, chân thành và cởi mở.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Còn bị động trong việc điều tiết thời gian sinh hoạt Đội tại điểm phụ.

– Nguyên nhân: Do Liên đội đang triển khai xây dựng nhiều nội dung, kế hoạch hoạt động liên tục nên phần lớn thời gian phải ngồi xây dựng chương trình kế hoạch trên máy; triệu tập bồi dưỡng những em nòng cốt của Liên đội.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

– Mạnh dạn tham mưu với cấp trên giảm sút hồ sơ sổ sách.

– Phối hợp sát hơn với GVCN khối 3, 4 trong việc lựa chọn, phát hiện học viên có năng khiếu trong hoạt động Đội để công tác bồi dưỡng những em nhẹ hơn, nhanh hơn.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Ký, ghi rõ họ tên

 

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

– Chi bộ phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

………., ngày…tháng…năm 201…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm ngành y tế

ĐẢNG BỘ……………….

Chi bộ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———————

……, ngày… tháng….. năm 20

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………….. Ngày sinh:………………………………..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..

Chi bộ:…………………………………………………………………………………………………………..

I. điểm mạnh, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt những quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp lý của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– triển khai nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và những thể hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.

– triển khai tốt và có tác dụng cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị của Đảng.
– Tham gia tích cực những cuộc vận động, những trào lưu do tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động.

3. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao (gồm có cả nhiệm vụ theo chức danh kiêm nhiệm)

– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc triển khai chức trách nhiệm vụ được giao.

– triển khai tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định.

+ Trong quy trình công tác tôi luôn triển khai đúng kế hoạch chỉ huy của cấp trên phó thác.

+ Là một bác sĩ, tôi luôn tận tình với công việc, không để sai sót trong chuyên môn, không khiến phiền hà, sách nhiễu cho bệnh nhân, không tồn tại đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Đối với nhiệm vụ trưởng khoa: Tôi luôn tự học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm quản lý.

+ Đối với nhiệm vụ của một Chi ủy viên, tôi luôn làm tốt những nhiệm vụ mà bí thư phó thác; cùng với cấp ủy xây dựng nghị quyết chi bộ hằng tháng.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Trong quy trình triển khai nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình,ý thức tổ chức, kỷ luật phục tùng sự phân công của cấp trên phó thác.

– Luôn triển khai cơ chế sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định triển khai những nội quy quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, những đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

– Đôi khi còn vẫn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc vẫn chưa thật mạnh dạn đề xuất những giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục

– Cần tích cực học hỏi kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước.

– Phát huy những mặt tích cực và đẩy lùi hạn chế.

– Lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quy trình công tác và triển khai nhiệm vụ chính trị của tôi trong năm…… Rất mong được sự đóng góp ý kiến của những đồng chí trong chi bộ.

V. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

– Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét đánh giá của chi uỷ, chi bộ:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

2. Chi bộ phân loại chất lượng (Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ)

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Đảng uỷ phân loại chất lượng: ………..…………………………………

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

T/M ĐẢNG UỶ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm trong quân đội

ĐẢNG BỘ ……………………

CHI BỘ ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–
  …….. , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Năm 20…)

Họ tên: ………………………………………………….. Ngày sinh: …/…/…..

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền đoàn thể: …………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………

Chi bộ: …………………………………………………………………..

I. điểm mạnh, kết quả công tác.

1. Về tư tưởng chính trị:

– Về lý tưởng cách mạng; luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

– Nhận thức đúng đắn ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– Chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không tránh mặt trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái, kém tác dụng; Luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, tránh mặt, va quệt, đấu tranh với cái sai; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, không vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình với động cơ cá nhân trong sáng.

– Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

– Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân triển khai đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; nói và làm nhất quán với nhau.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không tồn tại tư tưởng cục bộ, bè phái và những thể hiện thời điểm, thực dụng; không khiến mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của tớ.

– Kiên quyết đấu tranh với những thể hiện sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp thuận chạy chức, chạy quyền.

– Lối sống gương mẫu, trong trắng, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

– Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

– Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ những buổi meeting thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, triển khai đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

3. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Trong năm 20… đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Đối với nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

– Luôn tuân thủ những Quy định về những điều đảng viên không được làm và những quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai cơ chế sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên hoàn toàn có thể hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của tớ trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của tớ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

6. Về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong thái Hồ Chí Minh của bản thân:

Nhận thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam… Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, vương quốc, dân tộc lên trên toàn bộ,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,… phong thái Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh ý, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh của bản thân:

– tôn vinh ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và triển khai công việc hằng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những tệ nạn tham nhũng, tiêu cực

– Tham gia những hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức và kỹ năng, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác điều hành cũng như bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng của bản thân.

– Luôn gần gũi với đồng nghiệp, CBCNV trong Đội tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa những CBCNV không tạo khoảng cách, phân biệt đối xử. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, tâm tư, tình cảm của từng CBCNV. Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong những công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp

– Đối với công việc luôn hoàn thành ở mức độ cao nhất. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

– kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi chỉ huy cũng như giao tiếp với mọi người.

Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng vận hành lưới điện an toàn, liên tục ngày càng cao.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

– Bản thân tự rèn luyện thêm về trình độ lý luận chính trị, trao dồi thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia những khóa đào tạo và tự đào tạo lại;

– Phân công, phân nhiệm cụ thể trong Đội. Tạo thói quen hòa nhã với mọi người.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Chi bộ phân loại chất lượng:…………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

 

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………………..

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY

Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ

ĐẢNG BỘ XÃ …………..

CHI BỘ ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

………, ngày…tháng…năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

– Họ và tên: ………………………… Ngày sinh:……………..

– Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ

– Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………

– Đơn vị công tác:…………………………………………….

– Sinh hoạt Chi bộ:………………………………………….

I. điểm mạnh, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: trung thành với Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của nhà nước; tuyên truyền vận động gia đình triển khai tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước: Có ý thức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Luôn ý thức giữ gìn sự trong trắng trong tổ chức cơ sở Đảng.

– Tham gia cùng với tập thể việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; việc giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, triển khai tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.

2. Về Phẩm chất đạo đức, lối sống

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

– Trung thực, thẳng thắn,giữ gìn sự đoàn kết,thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những thể hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

– Nghiêm túc hoàn thành những khoản đóng góp theo quy định của địa phương, của Nhà nước. Vận động bà con lối xóm cùng tham gia triển khai những hoạt động của địa phương.

3. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Về nhiệm vụ Bí thư Chi bộ:

– Bản thân tôi luôn triển khai tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức triển khai nghị quyết Chi bộ, gương mẫu trong mọi công việc, triển khai tốt công dụng lãnh đạo và tổ chức những hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với đảng viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. triển khai tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức những hoạt động của đơn vị. Trong năm đã triển khai tốt nhiệm vụ mà Chi bộ phân công là phụ trách kiểm tra, tham mưu sâu xa cho Chi bộ về những lĩnh vực chỉ huy của Đảng ủy, về nội dung cụ thể của những chủ trương biện pháp do Đảng ủy đề ra, triển khai có tác dụng đường lối, chủ trương chính sách, những Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cho Chi bộ.

– Về công tác tổ khối: Luôn hoàn thành toàn bộ những loại hồ sơ sổ sách, có kế hoạch cụ thể. Tham gia tốt những đợt kiểm tra dự giờ, mở chuyên đề thao giảng và cùng những thành viên trong tổ góp ý xây dựng học hỏi lẫn nhau.

+ Về nhiệm vụ giảng dạy.

– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. triển khai đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc trưng của bộ môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên đảm bảo công minh, khách quan, đúng theo thông tư. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Có đầy đủ những loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

– Giảng dạy đạt chất lượng tốt trong những năm học.

– Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và những lực lượng xã hội, phối phối hợp giáo dục học viên trong và ngoài nhà trường.

+ Về công tác chủ nhiệm: Tôi luôn quan tâm giúp đỡ những em học viên đưa lớp trở thành một lớp đoàn kết có tiến bộ.

– Lớp chủ nhiệm của năm học ……. được xét hoàn thành chương trình đạt 100%.

– Từ đầu năm mới học ………. đến nay tôi luôn hoàn thành tốt những loại hồ sơ sổ. triển khai tốt những khoản thu và nộp đầy đủ như những loại bảo hiểm và khoản thu khác đạt 100%. triển khai giờ giấc đúng theo quy chế đã đề ra. Tích cực tham gia những trào lưu như những ngày lễ, cũng như những hoạt động khác. Trong Tôi luôn phấn đấu và rèn luyện tác phong đạo đức, phẩm chất tốt của người giáo viên để học viên noi theo.

+ Về những công tác khác:

– Thường xuyên học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

– Tham gia đầy đủ những trào lưu và những hoạt động do nhà trường, ngành, địa phương tổ chức.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– triển khai nề nếp, cơ chế sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy chế, quy định của đơn vị và địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

*Khuyết điểm, hạn chế

– vẫn chưa thực sự tìm ra biện pháp hữu hiệu để tăng cường giáo dục đạo đức và nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của học viên đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhân dân.

– Phê và tự phê bình có những lúc vẫn chưa cao, vẫn chưa kiên quyết và triệt để, có những lúc phê bình vẫn chưa được khéo léo hoặc góp ý xây dựng, câu từ còn nặng nề làm cho người được phê bình vẫn chưa thoải mái, vẫn chưa nhận thức được việc làm sai của tớ.

* Nguyên nhân

– vẫn chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều

lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp lý chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối phối hợp với những đoàn thể khác trong trường có những lúc còn vẫn chưa cao.

– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp vẫn chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết những tình huống.

– Một phần nào vì hoàn cảnh gia đình.

III – Phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới

– Nội dung khuyết điểm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục: chất lượng hai mặt giáo dục của học viên vẫn chưa cao; giải quyết công việc của bản thân còn thiếu kịp thời; phê bình vẫn chưa được khéo léo.

– Biện pháp khắc phục: học hỏi và tăng cường công tác chỉ huy chuyên môn để đạt những chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; khéo léo hơn trong công tác tự phê bình và phê bình.

Trên dây là những ưu, khuyết điểm của bản thân, trong năm …………, Rất mong được sự đóng góp chân thành của những đồng chí trong chi bộ, để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm Đảng viên cho hưu trí

ĐẢNG BỘ …….

CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

 

………, ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm ………

Họ và tên: …………………………………………….. sinh vào năm:…………………………………………

Chức vụ Đảng:……………………………………….. ………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………….. Nghỉ hưu………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ:………………………………… ……………………………………………………….

Căn cứ Công văn số …………….. ngày ………………… của Đảng ủy thị trấn …………… “V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ năm ……”. Nay tôi tự kiểm điểm năm ………. với nội dung như sau:

1- Về điểm mạnh:

a) Về tư tưởng chính trị: Bản thân tôi luôn:

Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nghiêm túc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước quy định nội quy của nơi cư trú.

Kiên quyết đấu tranh, phê bình tư tưởng chính trị không vững vàng, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt theo quy định của pháp lý.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân triển khai chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước và cùng tham gia xây dựng Gia đình văn hóa, triển khai nếp sống mới ở khu dân cư.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống: Bản thân luôn:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với quy định những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong thái của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể về thể hiện phong thái sống chân thành, tham gia những hoạt động xã hội, thực hành tiết kiệm trong cuộc sống thường nhật.

Có lối sống lành mạnh; luôn đấu tranh ngăn ngừa, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Trong cuộc sống không hoàn toàn có thể hiện tiêu cực, tuân thủ quyền bình đẳng, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân nơi cư trú.

Sống và làm việc trên tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nơi xã hội dân cư; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, không đổ lỗi, tránh mặt, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Nghiêm túc chấp hành Quy định số ……….. ngày ………. của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về những điều đảng viên không được làm.

c) Về tổ chức, kỷ luật: Bản thân luôn:

triển khai nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

triển khai nề nếp, cơ chế sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

2. Khuyết điểm, hạn chế:

a) Về tư tưởng chính trị:

vẫn chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, vẫn chưa đóng góp nhiều cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tại.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Việc tham gia công tác xã hội vẫn chưa thường xuyên.

c) Về tổ chức, kỷ luật:

Đôi khi vẫn chưa triển khai nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ.

3. Phương hướng và biện pháp khắc phục:

a) Về tư tưởng chính trị:

Thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tích cực đóng góp cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tại.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có kế hoạch cụ thân xác thực để giúp bản thân và mọi người triển khai lối sống chân thành và thực tại theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cố gắng tham gia công tác xã hội trong xã hội dân cư.

c) Về tổ chức, kỷ luật:

Sắp xếp công việc gia đình để triển khai nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ.

4. Tự nhận xét mức phân loại chất lượng: Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (nếu có)

Đảng ủy hoặc Chi ủy cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Phân loại chất lượng:

………………………………………………..

 
 

……., ngày…tháng…năm…

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Ký và ghi rõ họ tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn Cách viết bản kiểm Điểm đảng viên

I. Yêu cầu Đảng viên

 • Làm bản kiểm điểm cá nhân theo đúng mẫu mới.
 • Đánh máy – (Đảng viên làm bản kiểm điểm không sao chép của nhau).
 • Nộp 2 bản và nhận xét đảng viên nơi cư trú.

II. Hướng dẫn xếp loại: Viết bản kiểm điểm

Đảng viên tự nhận mức xếp loại một trong 4 mức sau.

1. Xếp loại chất lượng Đảng viên

 • Mức 1: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Mức 2: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Mức 3: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
 • Mức 4: Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức (gồm 4 mức) đối với chi bộ cơ quan và những chi bộ trường học

 • Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
 • Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
 • Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
 • vẫn chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

3. Viết bản kiểm điểm theo hướng dẫn sau

Đối với Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

a. Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân triển khai đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của bản thân.

b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa những nhân, lối sống thực dụng, nối không đi đôi với làm; đấu tranh với những thể hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; việc giữ gìn đạo đức lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; tính trung thực khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

c. Về triển khai chức trách và nhiệm vụ được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành, chức trách và nhiệm vụ được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền những tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.

d. Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc triển khai cơ chế sinh hoạt Đảng.

4 nội dung kiểm điểm Đảng viên mới nhất

Đối với mỗi Đảng viên, việc kiểm điểm được triển khai với những nội dung sau:

– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc;

– về sự việc triển khai chức trách, nhiệm vụ với những chức vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; kết quả triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bằng những sản phẩm cụ thể;

– Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm;

– Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được Tóm lại, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước…

tiêu chuẩn xếp loại Đảng viên

Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

Khung tiêu chí đánh giá

– Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước; việc học tập những nghị quyết, chỉ thị, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; triển khai quy định về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; những nguyên tắc, cơ chế sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Kết quả đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

– Về kết quả triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ Kết quả triển khai những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về trọng lượng, chất lượng, quy trình, tác dụng triển khai những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự phụ trách; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…

+ Kết quả đánh giá, xếp loại những tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

– Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

Mức chất lượng Tiêu chuẩn Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

+ Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi trội trong công tác được những đảng viên khác học tập, noi theo.

+ những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; những tiêu chuẩn còn sót lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp có thẩm quyền đánh giá, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chuẩn còn sót lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

 

Hoàn thành nhiệm vụ

+ những tiêu chuẩn cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

 

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau:

+ Cấp có thẩm quyền Tóm lại đánh giá hoàn toàn có thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

 

Trách nhiệm, thẩm quyền

– Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức triển khai và đánh giá, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

– Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *