Bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2020 gồm 3 mẫu, giành riêng cho Đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú của tớ. Bản kiểm điểm nêu rõ những ưu, nhược điểm trong quy trình chấp hành những chủ trương, chính sách của Đảng và kết quả việc vận dụng những chủ trương, chính sách vào trong hoạt động thực tiễn.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sẽ có xác nhận của Chi ủy nơi cư trú. Dưới đây là chi tiết mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú năm 2020. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây:

Bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2020

  • Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú – Mẫu 1
  • Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú – Mẫu 2
  • Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú – Mẫu 3

Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú – Mẫu 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20….

Kính gửi:

– Chi ủy chi bộ ………………

– Đảng ủy xã, phường ………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: ………………………………………. Ngày chính thức: ……………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………….

Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm điểm về sự việc tham gia sinh hoạt và tiến hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm …………… với những nội dung như sau:

1- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú:

Năm ……………, bản thân tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố đầy đủ theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tại địa phương.

2- Về chấp hành những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:

Bản thân và gia đình luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước và những quy định của tổ dân phố, khu liên gia; tiến hành đóng góp đầy đủ những khoản nghĩa vụ với Nhà nước và những khoản huy động do địa phương phát động, luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong trắng, tiến hành tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia những buổi sinh hoạt tổ dân phố và khu liên gia khi được mời; tiến hành tốt những quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi cư trú:

Trong cuộc sống từng ngày, gia đình và bản thân tôi luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; có quan hệ gắn bó với cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương.

………, ngày…..tháng…..năm…..
NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ CHI BỘ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú – Mẫu 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 2020

Kính gửi:

Chi bộ …

– Đảng bộ Phường …………………

Tên tôi là: ………………….. Sinh ngày : ………….

Ngày vào Đảng: ………… Chính thức : ………….

Hiện đang công tác tại trường TH ………….

Sinh hoạt tại Chi bộ TH ……………………

Sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ thôn 4 – Đảng bộ xã …………

ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM:

1. Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của nhà nước và tiến hành nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước cũng như tiến hành đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú (đóng góp kịp thời và đầy đủ những khoản Thuế VAT, giữ gìn an ninh trật tự, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hoá).

– Tham gia những trào lưu do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ bão lụt…

2. tiến hành gia đình gương mẫu và vận động nhân dân tham gia những trào lưu hành động cách mạng để góp phần thắng lợi nhiệm vụ của tổ dân phố.

– Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân tiến hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, làm tốt những công tác xã hội, giữ gìn dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa.

3. tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

– Về đạo đức, lối sống và mối quan hệ với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở nơi cư trú.

– Luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống giản dị, gần gũi bà con lối xóm, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.

– Luôn phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.

– Thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ….và những thể hiện tiêu cực khác.

– Trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương nơi cư trú.

– Bản thân tham gia đầy đủ những cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, có tham gia góp ý với chi uỷ về những công việc chung của địa phương.

– Gia đình tham gia đầy đủ những cuộc họp do tổ liên gia hay tổ dân phố tổ chức.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của bản thân năm 2020, rất mong nhận được sự tham gia góp ý, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú về những ưu, khuyết điểm. Bản thân xin tiếp thu và sẽ phát huy tốt hơn nữa những điểm mạnh, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian đến.

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Ngày … tháng … năm 2020

T/M CHI BỘ ……

BÍ THƯ

…., ngày … tháng … năm 2020

Đảng viên kiểm điểm

………………………

Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú – Mẫu 3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20….

Kính gửi: Chi bộ …

– Đảng bộ Phường …………………

Tên tôi là: ………………….. Sinh ngày : ………….

Ngày vào Đảng: ………… Chính thức : ………….

Hiện đang công tác tại trường TH ………….

Sinh hoạt tại Chi bộ TH ……………………

Sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ thôn 4 – Đảng bộ xã …………

ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM:

– Luôn chấp hành tốt những quan điểm, chủ trương đường lối và những Nghị quyết của Đảng, tiến hành đúng những quy định của pháp lý;

– Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước cũng như tiến hành đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác. Có lối sống trong trắng, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không tồn tại quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không tồn tại tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp lý, tiến hành đúng những quy định của pháp lý;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những thể hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; Tham gia những trào lưu do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ bão lụt… làm tốt những công tác xã hội, giữ gìn dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa.

– Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân tiến hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước. Luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống giản dị, gần gũi bà con lối xóm, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.

– Bản thân tham gia đầy đủ những cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, có tham gia góp ý với chi uỷ về những công việc chung của địa phương.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của bản thân năm 2020, rất mong nhận được sự tham gia góp ý, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú về những ưu, khuyết điểm. Bản thân xin tiếp thu và sẽ phát huy tốt hơn nữa những điểm mạnh, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian đến.

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú

……………………………………………

……………………………………………

Ngày … tháng … năm 2020

T/M CHI BỘ ……
BÍ THƯ

…., ngày … tháng … năm 2020

Đảng viên kiểm điểm

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *