Bản kiểm điểm tập thể Chi ủy, Chi bộ cuối năm 2020 là mẫu bản kiểm điểm cuối năm của tập thể Chi ủy, Chi bộ về kết quả đánh giá triển khai công việc được giao trong năm vừa mới qua. Đồng thời, đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

những đảng ủy, Chi bộ tổ chức triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại và khen thưởng công tác Đảng năm 2020 và báo cáo trước ngày 22/12/2020. Chi tiết mời những đồng chí xem thêm bài viết dưới đây:

Bản kiểm điểm tập thể Ban Chi ủy, Chi bộ đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2020

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng … năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY, CHI BỘ ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 20…

Căn cứ hướng dẫn số ………….., ngày … tháng … năm 20… của Ban Tổ chức Trung ương về sự việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20… gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng;

Căn cứ hướng dẫn số ……….., ngày ….. tháng …. năm 20… của Ban Tổ chức huyện ủy về sự việc đáng giá chất lượng tổ chức cơ sở Đàng và đàng viên năm 20… gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình triển khai Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng và Hướng dẫn số ……., ngày ……. tháng ……. năm 201.. của Ban Tổ chức huyện ủy về sự việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo; kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ban Chi ủy ……………….. tổ chức đánh giá Chi bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình triển khai Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng năm 20… như sau:

1. Kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị được giao:

a. ưu thế:

– Ban Chi ủy tổ chức lãnh đạo, lãnh đạo cho toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai triển khai tốt những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước và của địa phương, đơn vị. không tồn tại trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

– Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể cán bộ, đảng viên cùng triển khai và chấp hành tốt.

– Cán bộ, đảng viên có nhận thức đáng đắn và luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể; chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

– Chi bộ tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân triển khai chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của nhà nước; Nêu cao tinh thần để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

– triển khai tốt công dụng, nhiệm vụ của Chi bộ theo quy định, hoàn thành công tác chuyên môn và những chỉ tiêu kế hoạch hành năm đề ra và của cấp trên giao; Xây dựng cơ quan sạch đẹp, văn phòng văn minh, phòng chống cháy và nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động.

– triển khai tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến phong thái và lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, phát huy vai trò gương mẫu, tính tích cực, sáng tạo của đảng viên, cán bộ công chức.

Kết quả:

– tác dụng đào tạo 5 năm 100% ra lớp, không tồn tại HS bỏ học.

– Tỉ lệ học viên lên lớp: 99,5%;

– Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

– Huy động học viên đầu năm mới đạt tỉ lệ 100%

– Nhà trường được UBND huyện ………….. công nhận danh hiệu Cơ quan văn hóa, Trường tiên tiến nhiều năm liền.

-Trường được công nhận đạt Chuẩn vương quốc mức độ 1.

b. Khuyết điểm, hạn chế:

– Nhiều lúc còn vẫn chưa giám sát kĩ những trào lưu hoạt động nên tác dụng công việc vẫn chưa cao.

-Việc đổi mới giảng dạy vẫn còn đó đó mang tính hình thức vẫn chưa thật sự đi vào chiều sâu.

2. Việc triển khai nguyên tác triệu tập dân chủ trong sinh hoạt đảng:

a. ưu thế:

– Chi bộ Lãnh đạo xây dựng đoàn thể vững mạnh, triển khai đúng công dụng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi cho những đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc triển khai đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước; tham gia ý kiến với tổ chức đảng, trong việc xây dựng những nghị quyết, quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ – viên chức và nhân dân..

– Nâng cao tác dụng quản lý, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, xây dựng đơn vị không tồn tại hiện tượng tiêu cực.

– Tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những thể hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– Công tác xây dựng chi bộ trong trắng, vững mạnh gắn liền với xây dựng chính quyền, những tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

– Có xây dựng và triển khai quy chế làm việc của cấp ủy; triển khai tốt công tác tự phê bình và nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;

– triển khai tốt cơ chế sinh hoạt Chi bộ định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;

– triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và những nhiệm vụ được giao; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác (không tồn tại hiện tượng vi phạm điều lệ đảng)

b. Khuyết điểm, hạn chế:

– Khả năng vận động quần chúng của số ít đảng viên còn hạn chế.

– Tỉ lệ GV, HS giỏi những cấp còn hạn chế.

Kết quả: Chi bộ tổ chức triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở đã tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ cơ quan.

3. Kết quả triển khai những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4/khóa XII

a. ưu thế:

– Tập thể chi bộ đoàn kết cao, có nhiều cố gắng trong công tác và đạt được thành tích trong năm học 20…-20…; tuy nhiên do trình độ, năng lực, kinh nghiệm một ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên trong quy trình lãnh lãnh đạo, triển khai một số mặt công tác đạt kết quả vẫn chưa cao.

– Với áp lực công việc chuyên môn nhà trường nhiều, nên vẫn chưa dành thời gian nhiều để nghiên cứu văn bản của cấp trên cũng như công tác Đảng.

– CB, ĐV chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp lý của địa phương; không vi phạm về tệ nạn xã hội, khi có dấu hiệu đồng nghiệp góp ý xây dựng kịp thời.

– Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, xử lý công việc, không nể nang, tình cảm.

– Qua kiểm tra, giám sát toàn bộ cán bộ, đảng viên chấp hành tốt những Quy định những điều đảng viên không được làm, đã tạo được niềm tin vững chắc đối với quần chúng nhân dân nơi công tác và cư trú.

b. Hạn chế, khuyết điểm:

– Thời gian giành riêng cho công tác kiểm tra, giám sát còn ít; công tác tham mưu cấp trên đôi lúc vẫn chưa kịp thời.

– Một vài cán bộ, đảng viên vẫn chưa thể hiện hết vai trò của tôi trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; ngại đóng góp ý kiến cho đồng chí mình.

* Nguyên nhân

Do trình độ và nhận thức, vẫn còn đó đó CB, ĐV vẫn chưa chịu khó trong học tập và nghiên cứu, ngại đụng chạm nên phần nào tác động đến tác dụng công tác.

c. Những giải pháp trong thời gian tới

– Chi ủy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao thâm nghề, mỗi người phải có kế hoạch và bản tự nhận xét về bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có ý kiến của chi bộ trong từng học kỳ và cuối năm học.

– Trong công tác đánh giá cán bộ hàng năm phải coi trọng đánh giá tác dụng trong công việc. Phân công những đồng chí trong Ban chi ủy và lực lượng cốt cán theo dõi quản lí chặt chẽ đảng viên, kiểm tra nhắc nhở và phê bình thường xuyên để ngăn ngừa sai phạm. Chi ủy phải thường xuyên tham mưu với Đảng ủy và Phòng GDvàamp;ĐT để có hướng lãnh đạo kịp thời những vấn đề khó khăn của đơn vị, triển khai tốt công tác qui hoạch, dự nguồn và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Phải xác định rõ thẩm quyền, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

4. Kết quả lãnh đạo, lãnh đạo triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị:

4.1. Tổ chức quán triệt những chủ trương của Trung ương, tỉnh và Kết quả lãnh đạo, lãnh đạo triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị.

Tiếp tục triển khai kế hoạch…………………..của tỉnh Đảng bộ, kế hoạch…………..của huyện Đảng bộ và kế hoạch- nghị quyết ………….ủa Đảng bộ ………

4.2. Xây dựng chuẩn mực đạo đức.

– Nghiên cứu những nội dung về chuẩn mực đạo đức do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan (quy định đạo đức nhà giáo, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên Tiểu học), những trào lưu thi đua trong ngành và tình trạng về tình hình đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị và xây dựng chuẩn mực đạo đức với những nội dung sau:

a/ Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống mọi thể hiện tiêu cực, hết lòng phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

b/ Mỗi ngày tự mình đề ra một việc làm thiết thực, trách nhiệm với công việc được giao, có lối sống trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, tuyệt đối chấp hành tốt những chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

c/ Đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết chống thể hiện bè phái, cục bộ địa phương.

d/ mọi người cán bộ, đảng viên cùng triển khai và vận động nhân dân có kế hoạch chi tiêu hợp lý, triển khai tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

đ/ Không bê tha, trụy lạc làm mất đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên, suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn.

e/ Tham gia dự họp đúng giờ, đúng thành phần, nghiêm túc, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, không lãng phí thời gian làm việc hành chính, tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, Smartphone, điện thắp sáng, hạn chế việc đến quán xá, uống rượu – bia trong giờ làm việc.

4.3. Cán bộ, đảng viên (cán bộ lãnh đạo) phải nêu gương sáng trước tập thể; cán bộ, giáo viên phải nêu gương sáng trước học viên về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

– Luôn trau dồi phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống;

– Tạo khối đoàn kết thống nhất nội bộ; phê bình và tự phê bình;

– Nói đi đôi với làm; luôn quan tâm thương yêu và giúp đỡ học viên;

– công khai minh bạch, dân chủ, trung thực;

– Tận tụy với công việc, công tâm trong xử lý trong những mối quan hệ;

– Rèn luyện phong thái làm việc khoa học, dân chủ;

– Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học viên.

– Tổ chức cho đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, những văn bản của Trung ương về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh;

– Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ và đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng chỉ rõ những việc làm được vẫn chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu thế, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và nêu gương, chi bộ có theo dõi, kiểm tra và rút kinh nghiệm trong những lần họp lệ.

– Xây dựng tiêu chuẩn và chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở cơ quan, theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để triển khai;

4.4. Tiếp tục củng cố, nâng cao tác dụng việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh đối với học viên.

Kết quả:

100% cán bộ, đảng viên đều triển khai tốt và gương mẫu chấp hành trong mọi hoạt động của cơ quan, không tồn tại trường hợp vi phạm.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm tập thể ban Chi ủy và đánh giá tổ chức cơ sở

đảng năm 20… của Chi bộ …………………

Nhận nhận:

– Đảng ủy ………….;

– Ban Chi ủy;

– Lưu: Chi bộ.

TM/ BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *