Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đưa vào quy hoạch cần nêu rõ thông tin của cá nhân, tự nhận xét kết quả công tác, năng lực chuyên môn, quy trình tiến hành nhiệm vụ.

Ngoài ra, cũng cần đánh giá chung về điểm mạnh, khuyết điểm trong thời gian công tác. Sau đó, xin ý kiến đánh giá của lãnh đạo, cấp uỷ đảng. Vậy mời những bạn cùng tìm hiểu thêm mẫu nhận xét và cách viết trong bài viết dưới đây:

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

Họ và tên:……………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………….

Chức vụ, chức danh hiện giữ:……….

Thời gian công tác tại đơn vị:………..

Đơn vị đang công tác:……………………

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước:

Tôi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng.

Là đảng viên, cán bộ quản lý tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước, những chỉ thị Nghị quyết của những cấp uỷ Đảng.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Trong lối sống tiến hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Tiếp tục tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Bên cạnh đó triển khai và tiến hành cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiến hành nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học viên gắn việc tiến hành những cuộc vận động và những trào lưu thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Bản thân luôn tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình; Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của nhà trường, giữ gìn đúng tư cách, đạo đức và tính tiên phong của người cán bộ quản lý.

Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tác phong của người quản lý, có lối sống trong sáng, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công minh khách quan trong công tác, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của người học, không vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Trong công việc cũng như trong cuộc sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và giải quyết những ý kiến thắc mắc đề nghị của cán bộ, giáo viên với trách nhiệm là người quản lý trong nhà trường.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa góp sức và hưởng thụ.

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Bản thân có đủ năng lực hoàn thành tốt công tác quản lý trong nhà trường, có đầy đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như những bằng cấp liên quan để phục vụ công việc.

Trong thời gian qua bản thân được tham gia và tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận hành chính giáo dục tại trường Chính trị ………….. Trong công việc tôi luôn học tập những cái mới, cái hay của đồng nghiệp và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

4. quy trình và kết quả tiến hành nhiệm vụ:

Là Phó Hiệu trưởng trong nhà trường. Tôi luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn nêu cao tinh thần và phẩm chất của người cán bộ quản lý trong nhà trường. Triển khai đầy đủ những hoạt động của nhà trường theo quy định của Ngành giáo dục đến toàn thể giáo viên trong nhà trường theo quy định từng tuần, từng tháng theo kế hoạch, có sơ kết những hoạt động chuyên môn trong nhà trường theo từng đợt thi đua qua đó để rút ra những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác lãnh đạo.

Cùng với lãnh đạo nhà trường triển khai và xây dựng kế hoạch tiến hành cuộc vận động và trào lưu:”Xây dựng trường học thân thiện học viên tích cực”.

Tham gia dự giờ, thăm lớp kịp thời rút kinh nghiệm cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Thường xuyên kiểm tra sổ điểm sổ đầu bài, sổ kế hoạch giảng dạy của những tổ chuyên môn, lớp, giáo viên chủ nhiệm để chấn chỉnh những tồn tại vẫn chưa tiến hành được trong những hoạt động, cùng với những đoàn thể và những tổ chức trong nhà trường tổ chức tốt những hoạt động chuyên đề và hoạt động ngoại khoá đạt kết quả tốt.

Cùng những tổ chuyên môn triển khai và tiến hành nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, những hoạt động chuyên đề, hoạt động ngoại khoá trong nhà trường cũng như tiến hành công tác sinh hoạt Hội đồng bộ môn của Phòng giáo dục và đào tạo.

Bản thân là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng lãnh đạo nhà trường xây dựng quy chế dân chủ trong cơ quan, triển khai những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước của Công đoàn cấp trên đến toàn bộ đoàn viên trong nhà trường.

Kết quả trong năm ………………:

– Đối với chuyên môn:

Đạt được UBND Huyện khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

– Đối với Công đoàn: Công đoàn Ngành khen tặng:

+ Tập thể “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

+ Cá nhân: “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn”.

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong tiến hành nhiệm vụ:

Trong năm qua bản thân và toàn bộ đoàn viên công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Cùng lãnh đạo nhà trường bố trí nơi ở tập thể cho đội ngũ. Vận động đoàn viên tham gia tiến hành tốt công tác chuyên môn của nhà trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia những trào lưu VHVN, TDTT do nhà trường và ngành phát động.

Cùng với lãnh đạo nhà trường xây dựng những cuộc vận động, những trào lưu của ngành và những cấp đề ra.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, việc tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Về tiến hành nhiệm vụ của người cán bộ quản lý: Bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh tiến hành tốt nghị quyết của chi bộ, nhà trường. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

Trong cuộc sống giản dị hoà nhập với quần chúng, gần gũi với bà con trong thôn xóm, đồng nghiệp trong cơ quan và người dân nơi cơ quan công tác.

Tiếp tục tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng phương pháp làm theo trong công việc hằng ngày như thay đổi lề lối làm việc, tiết kiệm điện nước, giấy tờ, văn phòng phẩm, … và trong năm học cần làm một công việc lớn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Đánh giá chung về điểm mạnh, khuyết điểm trong thời gian công tác:

1. điểm mạnh:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Có khả năng làm tốt công tác quản lý.

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao.

2. Khuyết điểm:

vẫn chưa huy động hết sức mạnh của tập thể và cá nhân của đội ngũ.

Tổ chức tham gia những hoạt động trào lưu VHVN, TDTT trong đội ngũ vẫn chưa mạnh, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, phần lớn đội ngũ ở xa.

Trong quy trình công tác và sinh hoạt chi bộ vẫn chưa đưa ra nhiều ý kiến hay.

III. Chiều hướng và triển vọng phát triển:

Cần phát huy những điểm mạnh trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế và tồn tại trong thời gian đến.

Bản thân có đủ năng lực cũng như kỹ năng làm công tác quản lý trường học. Vì vậy chiều hướng phấn đấu được bổ nhiệm vào chức vụ có vị trí cao hơn hiện tại.

Triển vọng phát triển về trình độ cao hơn hiện tại và phát triển cho những thế hệ kế cận tiếp theo, hoàn thành mọi công việc được giao của cấp trên./.

 

…….., ngày….tháng…năm….

Người tự nhận xét, đánh giá

IV. Ý kiến đánh giá của lãnh đạo, cấp uỷ đảng:

……………………………………………………………………………………………………………

 

………, ngày….tháng…năm….

 

Thủ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch

Phần một – Thông tin chung

 • Tên đảng ủy huyện ủy, ở góc trên cùng bên tay trái của mẫu phiếu.
 • Tên “Đảng cộng sản Việt Nam” nằm bên phải phía đối diện của tên đảng ủy phía bên trái kia và phía bên dưới tên của đảng là ngày tháng năm
 • Tên của mẫu nhận xét đánh giá

Phần hai – Nội dung chính biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

 • Sơ yếu lý lịch, nêu ưu khuyết điểm và triển vọng trong quy trình công tác.
 • Đánh giá và đưa ra nhận xét Tóm lại về khả năng và về mức độ rèn luyện chung nhất của cá nhân đó.
 • Sau đó ký tên ghi rõ thuộc ban thường vụ nào.
 • Ở mục sơ yếu lý lịch của cá nhân cán bộ, cần nêu những thông tin như sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước hoặc số chứng tỏ thư nhân dân, địa chỉ ( gồm có cả thường trú và địa chỉ hiện tại); ngày gia nhập Đảng, trình độ chuyên môn (ghi mức trình độ cao nhất đạt được), ngoại ngữ và tóm gọn sơ lược lại quy trình thời gian cụ thể công tác.
 • Không giống với những bản phê bình tự đánh giá khác trong mẫu nhận xét đánh giá cán bộ như mẫu đánh giá giảng viên, mẫu nhận xét đáng giá cán bộ công chức hay mẫu nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch,… dù là chức vụ gì đi chăng nữa thì ở đây đều buộc nêu thêm những tiêu chuẩn về đảng viên và trình độ lý luận chính trị – đây là một yếu tố thiết yếu và cần phải nêu ra.
 • Mục nêu tóm gọn quy trình công tác của cá nhân cán bộ đó, cần phải thu thấp kiểm tra trong một quy trình dài rèn luyện, thể hiện những thành tích những thành tựu đạt được trong suốt quy trình đảm nhận công việc, vị trí cán bộ đó. Và đó cũng rất có thể là những khó khăn vất vả họ vấp phải, toàn bộ những điều này đểu sẽ được thể hiện một cách khái quát nhất.
 • Đạo đức, lối sống: được coi như là tiêu chuẩn đánh giá quan trọng thiết yếu thứ 2, nó thể hiện ở khả năng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Ở đây, người cán bộ cần phải có lối sống giản dị, trung thực không thời điểm tính toán và luôn phải nêu cao được tinh thần phê và tự phê. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận người có quan hệ mật thiết với nhân dân ắt là người giỏi người có tài năng người có tấm lòng luôn hướng về dân. Bởi dù họ có là một người quyền cao chức trọng, nhưng họ vẫn mang trong mình là một công dân, vì vậy, mà một con người 2 phẩm chất 2 tiêu chuẩn đánh giá cùng lúc. Đây sẽ là một tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo, là một tấm gương ngoài xa hội mọi người kính nế, là một người trong gia đình tuân thủ mẫu mực, từ đó mà gia đình cũng trở thành một gia đình văn hóa.
 • Năng lực làm việc: đạo đức, phẩm chất chính trị là những điều kiện cần để làm nên một người cán bộ tốt, nhưng để trở thành một người cán bộ giỏi rất có thể lãnh đạo được dân chúng thì điều kiện cần ở đây là người cán bộ đó phải có được năng lực, tài năng thiết yếu để làm việc.

Phần ba – Tổng kết

Trong phần nội dung này cán bộ sẽ nêu ra Tóm lại chung trong mẫu nhận xét, đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn như sau:

 • Đảm bảo được tiêu chuẩn nhà nước về kỷ luật cán bộ: tiến hành được đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất trình độ năng lực và mức độ uy tín tín nhiệm của họ trong tổ chức cơ quan đó.
 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: mức độ công việc được hoàn thành, hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành một phần, hay hoàn thành nhưng vẫn có lỗi,…
 • Triển vọng và khả năng thời điểm phá triển: Ở đây update đến vấn đề rằng cá nhân có tiềm năng phát triển, triển vọng tốt hay không trong suốt quy trình làm việc, đảm nhiệm vị trí trách nhiệm đó, đã từng bị khiển trách nhắc nhở gì hay không.
 • Khi mà bạn nhận thấy được những tiêu chuẩn thiết yếu, những yêu cầu đề ra nhiệm vụ được giao của bản thân thì khi đó ở cả hiện tại và tương lai những bạn sẽ luôn biết tìm được cách để thể hiện được vai trò quan trọng của tớ, từ đó thời điểm thăng tiến sẽ đến với bạn, những xem xét bổ nhiệm luân chuyển vị trí mới có môi trường làm việc năng động, tốt hơn sẽ có sự nhắc nhở xem xét với cái tên của bạn.
 • Và sau cùng của mẫu nhận xét đánh giá này, ở góc bên tay phải sẽ là nơi để lấy xác nhận đóng dấu của bí thư thay mặt cho ban thường vụ, ký và đóng dấu.

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *