Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị được lập ra giúp những Đảng viên dự bị tự kiểm điểm, nhận xét, đánh giá về bản thân sau thời gian hoạt động ở vị trí Đảng viên dự bị. Bên cạnh đó, còn có cả mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dự bị cho giáo viên.

Bản kiểm điểm của Đảng viên dự bị được phát hành kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCT của Ban Tổ chức Trung ương. Vậy mời những bạn cùng theo dõi mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị cùng cách viết trong bài viết dưới đây:

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị năm 2020

  • Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị mới nhất
  • Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị
  • Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị giáo viên
  • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên dự bị

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị

Kính gửi:

– Chi ủy ……………………………………………………………………..

– Đảng ủy…………………………………………………………………….

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ………………………………………

Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quy trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, tiến hành nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

ưu thế:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu tiến hành tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

.………,ngày…..tháng…..năm…………..

Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đảng Viên Dự Bị

Kính gửi: Chi ủy:……………………….…………..

Đảng ủy:…………………………………

Tôi là:…………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, tại Chi bộ:………………….

Hiện công tác và sinh hoạt tại…………………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quy trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu tiến hành nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

ưu thế:

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn tiến hành đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp lý của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tiến hành đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước.

– Tự giác chấp hành chính sách học tập những Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kỹ năng, năng lực chuyên môn.

– Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bè bạn và đồng nghiệp.

– Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Chấp hành tốt và tiến hành tiết kiệm trong những hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và những biểu lộ tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

– Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng, có ý thức và tiến hành tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu tiến hành nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Luôn là một công chức gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Chấp hành và tiến hành tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

– Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, tiến hành tốt những nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Khuyết điểm:

– Công việc là tổng hợp thống kê do những số liệu tương đối lớn nên việc tổng hợp vẫn còn đấy đó có sai sót.

– vẫn chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân trong những cuộc họp.

– Về bản thân vẫn chưa nhạy bén trong những mối quan hệ xã hội.

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

– Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có tác dụng trong những cuộc họp.

– Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ đánh giá, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu tiến hành tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.

….. ngày …… tháng…… năm 20…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị giáo viên

ĐẢNG BỘ………………

Chi bộ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hà Nội, ngày …… tháng …..năm 20……

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi:

– Chi ủy ……………………………………………………………………..

– Đảng ủy…………………………………………………………………….

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ………………………………………

Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quy trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, tiến hành nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

ưu thế:

Trong thời gian công tác tại ……. tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn tiến hành đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp lý của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tiến hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– Có tinh thần học tập những Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước để không ngừng nâng cao kỹ năng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Mẫu mực trong lao động sư phạm, say mê gắn bó với nghề nghiệp.

– Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp lý của Nhà nước, nghiêm túc tiến hành nội qui, qui định của nhà trường.

– Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tương trợ đồng nghiệp.

– Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bè bạn và mọi người xung quanh.

– Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc gặp khó khăn.

– Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh.

+ Về tiến hành nhiệm vụ được giao:

– tiến hành tốt những công việc do Chi bộ, BGH phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.

– Bản thân luôn hoàn thành tốt những quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của trường và của ngành.

– Trong giảng dạy thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm, luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học giúp học viên lĩnh hội kỹ năng một cách đơn giản nhất. Trong năm học bản thân luôn nỗ lực áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công việc.

Khuyết điểm:

– Bản thân còn vẫn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình, vẫn chưa mạnh dạn đấu tranh.

– vẫn chưa xuất hiện kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng qui chế hoạt động của ….

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

– Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có tác dụng trong những cuộc họp.

– Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ đánh giá, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu tiến hành tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.

….. ngày …… tháng…… năm 20…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên dự bị

Đối với Đảng viên không giữ chức vụ quản lý.

– Về tư tưởng chính trị

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Về tiến hành chức trách và nhiệm vụ được giao

– Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Khuyết điểm:

  • Bản thân còn yếu trong công tác tự phê bình và phê bình, vẫn chưa mạnh dạn đấu tranh.
  • Sắp xếp công việc vẫn chưa được khoa học, xử lý công việc còn chậm.
  • Nhiều lúc vẫn chưa xử lý dứt khoát và quyết đoán công việc trong nhiều lĩnh vực khác.

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

Không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng để nâng cao trình độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệp, tiến hành trên tinh thần dân chủ, gần gũi nhân dân, học tập từ nhân dân.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *