Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020 trong quân đội gồm 2 mẫu, được lập ra để kiểm điểm lại quy trình phấn đấu trong một năm qua của Đảng viên. Nội dung trong mẫu bản kiểm điểm nêu rõ thông tin về đảng bộ, chi bộ, những thông tin họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt.

Bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:..............................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:..............................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản kiểm điểm Đảng viên 2020 trong quân đội - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ……………………

CHI BỘ ……………….........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------
…….. , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Năm 20…)

Họ tên: ………………….................................….. Ngày sinh: …/…/…..

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền đoàn thể: …………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………

Chi bộ: …………………………………………………………………..

I. ưu thế, kết quả công tác.

1. Về tư tưởng chính trị:

- Về lý tưởng cách mạng; luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

- Nhận thức đúng đắn ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.

- Chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không tránh mặt trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái, kém tác dụng; Luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, tránh mặt, va quệt, đấu tranh với cái sai; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, không vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình với động cơ cá nhân trong sáng.

- Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

- Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; nói và làm nhất quán với nhau.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không tồn tại tư tưởng cục bộ, bè phái và những biểu lộ thời cơ, thực dụng; không khiến mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của tớ.

- Kiên quyết đấu tranh với những biểu lộ sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc đồng ý chạy chức, chạy quyền.

- Lối sống gương mẫu, trong sáng, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

- Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

- Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ những buổi meeting thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, tiến hành đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Trong năm 20… đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Đối với nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

- Luôn tuân thủ những Quy định về những điều đảng viên không được làm và những quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiến hành cơ chế sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu lộ suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của tớ trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của tớ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

6. Về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong thái Hồ Chí Minh của bản thân:

Nhận thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam... Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, giang sơn, dân tộc lên trên toàn bộ,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,... phong thái Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh ý, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh của bản thân:

- tôn vinh ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và tiến hành công việc từng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những tệ nạn tham nhũng, tiêu cực

- Tham gia những hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kỹ năng và kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác điều hành cũng như bổ sung thêm kỹ năng và kiến thức của bản thân.

- Luôn gần gũi với đồng nghiệp, CBCNV trong Đội tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa những CBCNV không tạo khoảng cách, phân biệt đối xử. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, tâm tư, tình cảm của từng CBCNV. Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong những công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp

- Đối với công việc luôn hoàn thành ở mức độ cao nhất. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

- kỹ năng và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi chỉ huy cũng như giao tiếp với mọi người.

Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng vận hành lưới điện an toàn, liên tục ngày càng cao.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

- Bản thân tự rèn luyện thêm về trình độ lý luận chính trị, trao dồi thêm kỹ năng và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tham gia những khóa đào tạo và tự đào tạo lại;

- Phân công, phân nhiệm cụ thể trong Đội. Tạo thói quen hòa nhã với mọi người.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

……………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………..........................

Chi bộ phân loại chất lượng:...................................................................................

………………………………………………………………………………………

………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………

……………………………………………………………………………………..

…………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *