Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên được lập ra để cho giáo viên tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng phát triển của bản thân trong quy trình công tác.

Nội dung mẫu bản tự nhận xét cần nêu rõ cả thông tin cá nhân, nhiệm vụ được giao trong năm học vừa mới qua. Đồng thời, đưa ra những điểm mạnh, khuyết điểm của bản thân. Mời những bạn cùng xem thêm 6 mẫu tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên trong bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm hoàn thành bài viết của tôi.

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên năm 2020 – 2021

  • Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 1
  • Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 2
  • Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 3
  • Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 4
  • Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 5
  • Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 6

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 1

Phòng GDĐT………
Trường ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

 

…..ngày ….tháng…..năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Năm học: 20…….. – 20……..

Họ và tên: …………………………………………………………

Chức vụ: ………….. Mã số ngạch: ……… Bậc lương …… Hệ số lương ………

Đơn vị công tác: Trường …………………………………………

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………

Trình độ chính trị: …………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Chấp hành chính sách, pháp lý của nhà nước

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống những thể hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và nhân dân

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học viên

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

a. trọng lượng, chất lượng, kết quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, …)

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

4. tóm lại ưu, khuyết điểm chính về triển khai chức trách, nhiệm vụ

a. điểm mạnh

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Khuyết điểm

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

5. Tự đánh giá, xếp loại

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: …………

– Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp loại chung: ………………………………………………………..

  ………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
 

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

II. tóm lại NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Tổ (hoặc tập thể đơn vị) thống nhất xếp loại:

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……………

– Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp loại chung: ……………………………………………………….….

  ………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
 

TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ)
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

III. tóm lại NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Xếp loại:

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ………

– Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………

– Xếp loại chung: ……………………………………………………

  ………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
 

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 2

Phòng GDĐT………
Trường ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

 

…..ngày ….tháng…..năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm Học……..

Họ và tên: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường……………………………………………………

Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………

Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học……………….. với những nội dung sau:

1.Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

1.1/ Nhận thức tư tưởng trính trị:

– Luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.2/ Chấp hành chính sách, pháp lý của nhà nước:

– Bản thân và gia đình luôn chấp hành chính sách và pháp lý của Nhà nước. Luôn triển khai việc tuyên truyền, vân động gia đình và nhân dân triển khai đường lối, chính sách pháp lý của Nhà nước.

1.3/ Chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động:

– Luôn chấp hành tốt quy chế, quy định của ngành. triển khai tốt quy định của cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

1.4/ Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người giáo viên: Ý thức đấu tranh chống những thể hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học viên và nhân dân:

– Luôn có ý thức giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên. Có ý thức cao trong việc đấu tranh chống những thể hiện tiêu cực. Được đồng nghiệp và nhân dân tín nhiệm.

1.5/ Tinh thần đoàn kết: Tính trung thực trong công tác; Quan hệ đồng nghiệp; Thái độ phục vụ nhân dân và học viên:

– Luôn có tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp. Báo cáo đầy đủ, đúng và trung thực với cấp trên. Có quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có thái độ hòa nhã, tận tuỵ phục vụ nhân dân và học viên.

1.6/ Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống🙁 tốt, khá, trung bình, kém): Tốt.

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

a, trọng lượng, chất lượng, kết quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

– Đạt trình độ chuẩn đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo theo quy định cụ thể là:

+ Bản thân có đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

+ Bản thân thường xuyên update thông tin nên có sự hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục của địa phương nơi công tác.

– triển khai nhiệm vụ giảng dạy:

+ triển khai đầy đủ, đúng chương chương trình và kế hoạch dạy học.

+ Chuẩn bị bài lên lớp tốt, giảng dạy tốt, đánh giá học viên, công minh, khách quan.

+ Sử dụng những đồ dùng dạy học sẵn có của bộ môn một cách kết quả, và thường xuyên tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác.

+ Việc đi dự giờ và được dự giờ trong năm học dự giờ18 tiết , được dự : 5 tiết

– triển khai công tác chủ nhiệm lớp và những họat động giáo dục khác.

+ Tôi luôn theo dõi, quản lý chặt chẽ việc học tập và rèn luyện của học viên. Đặc biệt là rèn luyện ý thức tự học, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nề nếp và rèn luyện thói quen tốt cho những em.

+ Thường xuyên phối hợp với gia đình học viên và xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

+ Tham gia đầy đủ những công tác đã được nhà trường phân công.

b, Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình

– Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể là:

+ Tham gia đầy đủ những hoạt động chuyên môn của nhà trường, của tổ chuyên môn.

– Tham gia những lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, những buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường hàng tháng theo yêu cầu của những cấp.

– Ý thức tổ chức kỷ luật:

Bản thân luôn triển khai tốt nội quy, quy chế làm việc , đảm bảo ngày công lao động trong giảng dạy và hội họp, triển khai báo cáo với cấp trên chính xác, kịp thời.

– Tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác:

Tôi luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy và công tác.

– Tinh thần phê bình và tự phê bình:

Bản thân luôn có tinh thần phê bình những việc xấu và thường xuyên tự phê bình để kịp thời rút kinh nghiệm cho bản thân.

Tự xếp loại nội dung 2: Tốt

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…)

Tôi luôn tìm tòi, học hỏi để tự phát triển bản thân, phát triển một cách toàn diện để có đủ kiến thức và kỹ năng phục vụ cho giảng dạy, phục vụ công tác và mọi hoạt động khác.

4.tóm lại ưu khuyết điểm chính về triển khai chức trách, nhiệm vụ:

* điểm mạnh : Bản thân tôi luôn có trách nhiệm cao, tinh thần kỷ luật và tính trung thực trong công tác và giảng dạy. Luôn nổ lực, cố gắng hết mình để hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tôi luôn hết mình quan tâm, rèn luyện, giáo dục những em học viên về mọi mặt. Đặc biệt là thường xuyên phối hợp với phụ huynh giáo dục những em.

* Khuyết điểm : Đôi khi còn vẫn chưa kịp thời trong việc báo cáo cho cấp trên.

5.Tự đánh giá, xếp loại chung : Xuất sắc

…… ngày …..tháng …năm…..

Nhận xét đánh giá xếp loại của tổ chuyên môn …..

……………………………………… ……………………………………

……………………………………… ……………………………………

………………………………………… …………………………………

……………………………………… ……………………………………

tóm lại nhận xét, đánh giá, xếp loại của Thủ trưởng đơn vị cơ sở
(ghi rõ chức vụ, kí tên, đóng dấu)

…………………………………………………… …………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 3

PHÒNG GDvàamp;ĐT…….

TRƯỜNG TH………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm Học……..

Họ và tên: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường……………………………………………………

Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………

Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học……………….. với những nội dung sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước cũng như những chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành, của trường; đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén thời gian.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân triển khai tốt những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những quy định của địa phương.

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Luôn có ý thức đấu tranh chống những tiêu cực, những việc làm sai trái, tiêu diệt mê tín dị đoan.

Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tâm huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học viên, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”, trào lưu xây dựng “Trường học thân thiện, học viên tích cực”.

Có tinh thần đoàn kết với mọi người, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gần gũi với nhân dân, không hoàn toàn có thể hiện xa rời quần chúng.

Luôn trung thực, có trách nhiệm cao với công việc được giao.

* Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống: Loại Tốt.

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với đối tượng học viên; đảm bảo trọng lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có kết quả; thường xuyên xem thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới – lấy học viên làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

Làm tốt nhiệm vụ tổ khối trưởng, góp phần đưa tổ 5 dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Trong công tác lãnh đạo của tổ chuyên môn, tôi luôn có kế hoạch cụ thể, thường xuyên đôn đốc, động viên những thành viên trong tổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiên phong trong mọi trào lưu.

Luôn có kế hoạch kịp thời trong công tác thanh tra trường học; thường xuyên cùng BGH và Chủ tịch Công đoàn kiểm tra bếp ăn tập thể; trong năm không tồn tại sự việc lớn xảy ra, không tồn tại đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhiệt tình, tâm huyết, có sáng tạo trong công tác bồi dưỡng học viên giỏi. Kết quả học viên giỏi luôn giành giải cao trong những kì thi (Cụ thể có 2 em giành giải cấp Tỉnh và 13 em giải cấp Huyện).

Viết sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào trong thực tiễn giảng dạy và dự thi cấp huyện.

Tham gia tích cực trong những trào lưu của nhà trường cũng như của ngành như: văn nghệ, thể thao,…

* Kết quả về chuyên môn:

– Được bảo lưu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh; Được BGH dự giờ và xếp loại Tốt.

* Kết quả 2 mặt giáo dục của lớp chủ nhiệm:

– Về hạnh kiểm: triển khai đầy đủ……. đạt 100%.

– Về học lực: ……………………….

– Lớp đạt Lớp chuẩn và Lớp Vở sạch chữ đẹp cấp trường.

* Về công tác chủ nhiệm lớp: Có kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng tuần, từng tháng, từng kì và cả năm học. Thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với gia đình học viên để phối hợp giáo dục những em. Liên hệ tốt với BGH để xin ý kiến lãnh đạo kịp thời cho những hoạt động của lớp. Xây dựng được môi trường học tập thân thiện. Đánh giá đúng chất lượng học viên. triển khai thu đúng, thu đủ những khoản thu theo quy định. Thường xuyên động viên, khích lệ học viên trong học tập cũng như tham gia những hoạt động, những trào lưu nuôi heo đất, thu gom non bia,….

* Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: Loại Tốt.

3. Khả năng phát triển

– Tích cực tham gia học tập những lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị xã hội.

– Thường xuyên soạn thảo và bổ sung chương trình bồi dưỡng học viên giỏi; chương trình ôn tập kiến thức và kỹ năng cơ bản.

– Bản thân luôn học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như những lĩnh vực khác, như: soạn giáo án điện tử, lập được website site riêng, truy cập Internet, viết bài gửi tạp chí….

4. tóm lại ưu khuyết điểm chính về triển khai chức trách, nhiệm vụ

* Ưu điểm:

– Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, lao động đạt kết quả cao.

– Chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước.

– triển khai đầy đủ, nghiêm túc những quy định của ngành và của địa phương.

– Lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng, thân thiện với mọi người, được đồng nghiệp, nhân dân và học viên tin yêu.

* Khuyết điểm:

Mặc dù có nhiều cố gắng trong mọi hoạt động, song đôi khi kết quả một số công việc còn vẫn chưa được như mong muốn.

5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của Quy chế: Lao động Xuất sắc.

Nhận xét, đánh giá xếp loại
của tổ chuyên môn

……. ngày….. tháng….. năm…….

Người viết
……………………

tóm lại nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

……. ngày….. tháng….. năm…..

Hiệu trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 4

PHÒNG GDvàamp;ĐT………
TRƯỜNG……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

………ngày…..tháng……năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học :20….. – 20….

Họ và tên viên chức : …………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp : ………Bậc: ……..Hệ số: ……..

Chức vụ chức danh : ……………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức tư tưởng, chính trị:

– Luôn giữ vững lập trường. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của tổ quốc.

– Nhận thức đúng đắn về tư tưởng chính trị, quan điểm, lập trường vững vàng.

b) Chấp hành chính sách, pháp lý của Nhà nước:

– Bản thân luôn chấp hành đúng chính sách, pháp lý của nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân triển khai đúng quan điểm chính sách của Đảng.

c) Chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:

– Bản thân luôn chấp hành đúng quy chế của ngành, quy định của nhà trường

– Đảm bảo ngày công, giờ công lao động.

– Đảm bảo chỉ tiêu chất lượng bộ môn

d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên ; ý thức đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và nhân dân :

– Bản thân luôn có lối sống lành mạnh, trong sáng luôn giữ gìn đọa đức, tác phong của người giáo viên.

– Được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và nhân dân.

đ) Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác ; quan hệ đồng nghiệp ; thái độ phục vụ nhân dân và học viên:

– Luôn có ý thức tạo mối quan hệ đoàn kết với đồng nghiệp, trung thực trong công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Luôn tôn trọng và thái độ gần gũi, phục vụ nhân dân và giúp đỡ học viên.

e) Tự nhận xét, xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống (Tốt, Khá, TB, Kém)

Xếp loại: ……………………..

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

a) trọng lượng, chất lượng, kết quả giảng dạy và công tác:

– trọng lượng công việc: ……………………………………………………………………

+ Chất lượng tương đối cao theo kế hoạch đề ra đầu xuân năm mới

+ kết quả giảng dạy và công tác tốt

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác ; tinh thần phê và tự phê.

– Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác.

– Có ý thức phê và tự phê.

c) Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ (Tốt, Khá, TB, Kém)

Xếp loại:………………………………

3. Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội)

– Có khả năng phát triển về chuyên môn nghiệp vụ

4. tóm lại điểm mạnh và khuyết điểm chính về triển khai chức trách và nhiệm vụ

– điểm mạnh: + Có trách nhiệm với công việc

+ Hoàn thành công việc được giao

– Khuyết điểm: Tinh thần phê và tự phê vẫn chưa cao

5. Tự đánh giá và xếp loại theo điều 8 của Quy chế (Xuất sắc, Khá, TB, Kém):

Xếp loại: …………………

  …… ngày ….tháng ….năm 20…..
  Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ TRƯỞNG

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………

Xếp loại:……………………

  Tổ trưởng
(Ký tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………

Xếp loại:……………………

HIỆU TRƯỞNG

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 5

Phòng GDĐT……………….
Trường……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Năm học……….- ………

Họ tên : ………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………….………….……………………………………

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy

Căn cứ vào quy chế đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông theo quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 23/3/2006 và công văn hướng dẫn số 3040/BGDĐT-TCCB ngày 17/4/2006 và công văn hướng dẫn số 684/HD-GDĐT ngày 19/5/2006 của Sở GDĐT ……………….. Cụ thể:

1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a/ Nhận thức tư tưởng, chính trị:

– Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn.

– Tự bồi dưỡng tư tưởng chính trị

b/ Chấp hành chính sách pháp lý của Nhà nước:

– Luôn chấp hành tốt chính sách pháp lý của nhà nước, sống và làm việc theo pháp lý

c/ Chấp hành qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị. đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động:

– Luôn chấp hành tốt những qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị.

– Luôn đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động

d/ Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức thức đấu tranh chống những thể hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và nhân dân:

– Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhân viên

– Luôn có ý thức thức đấu tranh chống những thể hiện tiêu cực; và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và nhân dân

đ/ Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học viên:

– Luôn có tình thần đoàn kết, trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp, luôn có thái độ phục vụ nhân dân và học viên

e/ Tự xếp loại:(Tốt, Khá, Trung bình, Kém) : Tốt

2/ Về chuyên môn nghiện vụ:

a/ trọng lượng, chất lượng hiệu qủa công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

– Luôn đảm bảo trọng lượng, chất lượng hiệu qủa công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

b/ Tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác, tinh thần phê bình tự phê bình:

– Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác và có tinh thần phê bình tự phê bình

c/ Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ (Loại Tốt, Khá, Trung bình, Kém) : Khá

3/ Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội):

– Có khả năng phát triển về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lí học viên.

4/ tóm lại những ưu, khuyết điểm về triển khai chức trách nhiệm vụ:

điểm mạnh:

– Luôn cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt những công việc được giao

– Vững vàng phẩm chất chính trị,nội quy cơ quan.

– Tham gia tốt những trào lưu

– Tham gia đầy đủ sinh hoạt hội đồng bộ môn.

Tồn tại :

– vẫn còn đó đó thiếu sót trong hồ sơ chủ nhiệm

5/ Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của qui chế: ……………

 

…. ngày ….tháng ….năm 20…..

Người tự nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ TRƯỞNG

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………

Xếp loại:……………………

 

Tổ trưởng
(Ký tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………

Xếp loại:………………………………………………………….…

HIỆU TRƯỞNG

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 6

Phòng GDĐT……………….
Trường……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 20….- 20…

Họ và tên viên chức : ………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy môn ………………

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị:

– Bản thân có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước.

b. Chấp hành chính sách, pháp lý của nhà nước:

– Luôn có ý thức chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà Nước và vận động mọi người cùng tham gia.

c. Việc chấp hành qui chế của ngành, qui định của cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động:

– Có ý thức chấp hành tốt quy chế của ngành, qui định của cơ quan đơn vị.

– Luôn ý thức được vai trò giáo dục trong việc hình thành nhân cách cho học viên nên bản thân luôn đảm bảo giảng dạy đúng, đủ chương trình, tuân thủ nghiêm ngặt ngày giờ công lao động.

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức trong việc đấu tranh chống lại những thể hiện tiêu cực. Luôn được sự tính nhiệm của đồng nghiệp, học viên và nhân dân:

– Quan tâm đến việc giữ gìn đạo đức, nhân cách của người giáo viên, có lối sống trong sáng, lành mạnh.

– Đấu tranh chống lại những thể hiện tiêu cực, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và nhân dân.

đ. Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học viên:

– Luôn có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hoà đồng với đồng nghiệp. Trung thực trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giáo dục học viên.

e. Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống : Tốt

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

a. trọng lượng, chất lượng, kết quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí từng thời gian và từng điều kiện cụ thể :

– Đảm bảo dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy. Chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá học viên đúng quy định.

– Kết quả học tập của học viên tiến bộ rõ rệt.

– Hoàn thành tốt công tác Đội trong nhà trường.

– Kết quả đánh giá những tiết dạy : Tổ chức cho học viên lĩnh hội chắc những kiến thức và kỹ năng cơ bản, giáo dục tốt cho học viên về Đức – Trí – Thể – Mĩ. Sử dụng hợp lý phương pháp dạy học làm cho tiết dạy tự nhiên, nhẹ nhàng kết quả. Kết quả 2 tiết dạy được khảo sát : có 2 tiết đạt loại tốt,

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình.

– Luôn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp; luôn tự học và rèn luyện để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

– Tham gia đầy đủ những lớp bồi dưỡng do ngành đề ra.

– triển khai tốt nội quy của nhà trường, tâm huyết trong giảng dạy, và luôn tự nhận khuyết điểm (nếu có) trước tổ chức.

c. Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ: Tốt

3. Khả năng phát triển:

– Có khả năng phát triển tốt về chuyên môn, nhất là lĩnh vực giảng dạy trên lớp, những hoạt động văn nghệ, TDTT….

4. tóm lại ưu, khuyết điểm chính về triển khai chức trách, nhiệm vụ:

a. điểm mạnh:

– Có tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

– Nhiệt tình trong công tác giảng dạy, công tác Đội.

– Luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

b. Khuyết điểm:

– Tính tình còn nóng và quá nghiêm khắc đối với học viên

5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của quy chế : Xuất sắc.

  …, ngày … tháng …năm 20….
  Người tự nhận xét đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(Kí họ tên, ghi rõ chức vụ)

tóm lại NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………………………………………………………

……………………………………………………………

HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *