Mẫu bản tự nhận xét kết quả tập sự là biểu mẫu được lập ra nhằm đánh giá lại quy trình tập sự, thử việc của bản thân tại cơ quan.

Nội dung trong mẫu bản tự nhận xét kết quả tập sự cần nêu rõ thông tin cá nhân, cơ quan tập sự, ưu thế, nhược kiểm của bản thân trong quy trình tập sự. Ngoài ra những bạn xem thêm thêm mẫu báo cáo kết quả tập sự. tiếp về sau là nội dung chi tiết bản tự nhận xét kết quả tập sự của giáo viên, mời những bạn cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

Mẫu tự nhận xét kết quả tập sự mới nhất

  • Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 1
  • Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 2
  • Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 3

Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 1

PHÒNG GDvàamp;ĐT HUYỆN………..

TRƯỜNG………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm)………………….

Tôi tên là: ……………………………………………….Nam, Nữ:……………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………….Nơi sinh: ……………………

Là giáo viên (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT): …………Môn:……..

Tôi triển khai chính sách tập sự tại Trường (Trung tâm)……………………..

Từ ngày ……. tháng …… năm ……… đến ngày …… tháng …… năm …….. (……… tháng).

Nay tôi xin tự nhận xét về kết quả tập sự trong thời gian qua như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức (ưu thế, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập (ưu thế, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

3. Về ý thức tổ chức chấp hành luật, nội quy, quy chế của đơn vị (ưu thế, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. về sự việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (ưu thế, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

  …, ngày ……… tháng ……… năm ……
Ý KIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

HIỆU TRƯỞNG

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 2

PHÒNG GDvàamp;ĐT HUYỆN………..

TRƯỜNG………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Họ và tên:……………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………….

Đơn vị:……………………………………………………………………….

Ngày tuyển dụng: ………………………………………………………..

Qua thời gian …………. thử việc, tôi xin tự nhận xét kết quả thử việc như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị: Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng,pháp lý của Nhà nước.Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định theo chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. Chấp hành chính sách, pháp lý của Nhà nước:

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước.

c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ, công lao động:

Chấp hành tốt nội qui, qui chế của ngành, quy định,quy chế làm việc của trường. Trong công tác luôn chấp hành đầy đủ số lượng ngày công theo qui định, tác dụng chất lượng ngày công luôn đạt cao, biết tận dụng mọi thời gian cần phải có để hoàn thành công việc được phân công.

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống những thể hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và nhân dân;

Giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức,nhân cách của người GV – tổng phụ trách Đội trong nhà trường. Có lối sống trong sáng, giản dị mẫu mực; có ý thức cao trong đấu tranh chống những thể hiện tiêu cực trong công tác giảng dạy, trong những hoạt động khác. Bản thân luôn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, của lãnh đạo nhà trường và của toàn thể học viên trong trường.

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học viên:

e. Có ý thức xây dựng, tạo lập khối đoàn kết, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể sư phạm sống lành mạnh, chan hòa, cởi mở. Luôn luôn trung thực trong công tác, trong sinh hoạt. Quan hệ đồng nghiệp thân thiện, chân tình được đồng nghiệp quý mến. Luôn có ý thức phục vụ nhân dân, học viên tận tình, chu đáo, thân thiện.

2. Kết quả công tác được giao:

a. trọng lượng, chất lượng, tác dụng giảng dạy và công tác trong từng đơn vị, thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

Trong công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tác dụng, chất lượng công tác luôn đạt ở mức tốt.

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê và tự phê bình:

Có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đội, quản lý tài chính, tài sản nhà trường. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh.

3.Khá năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội….)

Có năng lực giảng dạy.

4.tóm lại ưu khuyết điểm chính về triển khai chức trách nhiệm vụ .

ưu thế: Nhiệt tình,say sưa với công việc,luôn năng động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhược điểm: Là giáo viên mới thử việc lần đầu nên vẫn chưa tồn tại kinh nghiệm trong dạy học,còn bỡ ngỡ,vẫn chưa thật năng động sáng tạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

……….ngày …..tháng …..năm…….

Ý kiến đánh giá của lãnh đạo

………………………………………

………………………………………

Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự nhận xét kết quả tập sự – Mẫu 3

PHÒNG GDvàamp;ĐT HUYỆN………..

TRƯỜNG………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Họ và tên:……………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………….

Đơn vị:……………………………………………………………………….

Ngày tuyển dụng: ………………………………………………………..

Qua thời gian …………. thử việc, tôi xin tự nhận xét kết quả thử việc như sau:

I – ưu thế

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà Nước.

– Thường xuyên có ý thức chấp hành đúng mọi nội quy, quy chế của cơ quan.

– Luôn yên tâm trong công tác và có ý tu dưỡng về phẩm chất chính trị.

– Có ý thức tu dưỡng về phẩm chất đạo đức của người giáo viên.

– Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; quan hệ tốt với đồng chí, đồng nghiệp; quan hệ tốt,đúng mực với học viên, nhân dân.

* Tự xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Tốt

2. Về công tác chuyên môn:

Trong năm học …………..– ………..bản thân tôi đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như công tác khác và đã thu được những kết quả như sau:

– Công tác của chuyên môn: Xây dựng kế hoạch chuyên môn đảm bảo tính khoa học, triển khai kế hoạch đúng qui định, luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của những thành viên trong tổ chuyên môn.

– Công tác giảng dạy: Nhận thức việc giảng dạy, giáo dục trẻ là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nên bản thân luôn cố gắng trong công tác giảng dạy, tích cực rèn luyện phấn đấu nâng cao tác dụng giờ dạy kết quả cụ thể như sau:

+ Giờ dạy đạt từ khá trở lên.

Tổ chuyên môn xếp loại: Giỏi

– Tinh thần học tập:

+ Có ý thức rèn luyện để nâng cao nhận thức chính trị, năng lực sư phạm cho chuyên môn của tớ.

+ Tham gia thường xuyên, đầy đủ những đợt bồi dưỡng chính trị; những hoạt động chuyên môn.

* Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ: giỏi

3. Công tác khác:

Tham gia tích cực, đầy đủ những hoạt động đoàn thể của ngành, của trường.

II – HẠN CHẾ

– vẫn chưa mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

– Hầu hết Trẻ là con, em đồng bào dân tộc thiểu số dẫn đến việc tiếp thu kỹ năng và kiến thức còn chậm, nên bản thân vẫn chưa đưa ra được phương pháp giáo dục tương thích với Trẻ có nhận thức yếu.

– Bản thân không tồn tại nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nên nhiều lúc còn lúng túng trong quy trình gợi mở hướng dẫn Trẻ tự tìm tòi kỹ năng và kiến thức.

III – Tóm lại VÀ ĐỀ NGHỊ

Qua quy trình công tác và căn cứ vào quy định xét tuyển vào ngạch viên chức tôi tự xét thấy mình có khả năng giảng dạy lâu dài và đủ điều kiện tuyển vào ngạch viên chức.

Kính mong những ban ngành kiểm tra cho tôi được tuyển dụng chính thức vào ngạch viên chức.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

……….ngày …..tháng …..năm…….

Ý kiến đánh giá của lãnh đạo 

………………………………………

………………………………………

Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *