Mẫu 01b-LĐTL: Bảng chấm công làm thêm giờ được lập giống như bảng chấm công thông thường nhưng có thêm phần cộng giờ làm thêm.

Đây là 2 mẫu mới nhất được phát hành kèm Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Qua đó sẽ có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán tiền làm thêm vào cho người lao động. Bảng chấm công làm thêm giờ có ghi rõ làm thêm vào thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết hay làm đêm để tính công cho thuận tiện. Vậy mời những bạn cùng theo dõi mẫu bảng chấm công làm thêm giờ dưới đây.

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất

 • Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133
 • Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200
 • Hướng dẫn lập bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 01b – LĐTL
(phát hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:…………..

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng…. năm….

Số TT Họ và tên Ngày trong tháng Cộng giờ làm thêm
1 2 31 Ngày làm việc Ngày thứ bảy, chủ nhật Ngày lễ, tết Làm đêm
A B 1 2 31 32 33 34 35

Cộng

Ký hiệu chấm công:

 • NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ…. đến giờ)
 • NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ…. đến giờ)
 • NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…. đến giờ)
 • Đ: Làm thêm buổi đêm

Ngày… tháng… năm……

Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm
(Ký, họ tên)

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200

Đơn vị:……………

Địa chỉ:……………

Mẫu số: 01b-LĐTL
(phát hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:…………………..

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng…………….năm……………

STT Họ và tên Ngày trong tháng Cộng giờ làm thêm
1 2 31 Ngày
làm việc
Ngày
thứ bảy,
chủ nhật
Ngày
lễ, tết
Làm đêm
A B 1 2 31 32 33 34 35

Cộng

Ký hiệu chấm công:

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ………….đến giờ:………………….)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ…………đến giờ……….)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…………….đến giờ……………………)

Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ…………….đến giờ………………………..)

Ngày……tháng…….năm……..

Xác nhận của bộ phận (phòng ban)
có người làm thêm
(Ký, họ tên)

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Hướng dẫn lập bảng chấm công làm thêm giờ

những bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm…) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo
quy định thì cần phải lập bảng chấm công làm thêm giờ.

 • Đối với cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận côngtác.
 • Đối với cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của những ngày (Từ giờ…đến giờ…) từ ngày 01 đến ngày sau cùng của tháng.
 • Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào những ngày thường trong tháng.
 • Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào những ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.
 • Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào những ngày lễ, tết.
 • Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp lý) không thuộc ca làm việc của người lao động.

hằng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm…) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào số giờ làm thêm trong thực tiễn theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm vào cho từng người trong ngày, ghi vào trong ngày tương ứng trong những cột từ 1 đến 31 theo những ký hiệu quy định trong chứng từ.

Đến cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng những chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào những ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào những cột 32, 33, 34, 35.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *