Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phát hành kèm theo Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD, có kèm mẫu ví dụ giúp thầy cô xem thêm thuận tiện hơn.

Với mẫu bảng minh chứng, phiếu hiệu trưởng tự đánh giá cũng như những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá trong bài viết dưới đây sẽ giúp thầy cô nhanh gọn hoàn thành bản đánh giá, xếp loại chuẩn Hiệu trưởng của tớ. Trong mẫu phiếu tự đánh giá cần nêu rõ thông tin của hiệu trưởng, tiêu chuẩn đánh giá, những minh chứng….

Hướng dẫn tự đánh giá chuẩn Hiệu trưởng năm 2021

 • Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng
 • Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021
 • tiêu chuẩn đánh giá chuẩn hiệu trưởng 2021
  • Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
  • Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường
  • Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
  • Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
  • Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

 

Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng

Minh chứng ví dụ dưới đây chỉ mang tính chất gợi ý. Việc lựa chọn và sử dụng những minh chứng trong quy trình đánh giá cần thích hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT.

tiêu chuẩn Mức tiêu chuẩn Ví dụ minh chứng

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường; có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

tiêu chuẩn 1. Đạo đức nghề nghiệp

Mức đạt: tiến hành tốt quy định về đạo đức nhà giáo; chỉ huy tiến hành nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường

– Bản đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm thể hiện tiến hành tốt quy định đạo đức nhà giáo.

– Bản đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm thể hiện tiến hành tốt quy định đạo đức nhà giáo.

– Văn bản có nội dung chỉ huy về tiến hành nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo trong nhà trường.

Mức khá: chỉ huy phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thể hiện vi phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên, học viên; chủ động sáng tạo trong xây dựng những nội quy, quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường

– Văn bản, biên bản họp về chấn chỉnh, xử lý những thể hiện vi phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên, học viên.

– Văn bản phát hành nội quy, quy định về đạo đức nhà giáo, bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường thể hiện sự sáng tạo.

Mức tốt: có tác động tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tổ chức tiến hành những hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường

– Chuyên đề, báo cáo, bài viết liên quan đến tổ chức tiến hành những hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường được đăng tải trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận.

– Báo cáo đề xuất, giới thiệu những hình thức, phương pháp tổ chức tiến hành những hoạt động giáo dục đạo đức được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận sự tác động tích cực về tổ chức tiến hành giáo dục đạo đức trong nhà trường.

tiêu chuẩn 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

Mức đạt: có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho toàn bộ học viên

– Bài phát biểu, những ý kiến tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên và chính quyền địa phương thể hiện tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường.

– Chuyên đề, báo cáo, bài viết nhận thể hiện tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường được đăng tải trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác.

– những văn bản chỉ huy, điều hành hoạt động trong nhà trường thể hiện tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường.

Mức khá: lan tỏa tư tưởng đổi mới đến mọi thành viên trong nhà trường

– Văn bản, biên bản cuộc họp có nội dung chỉ huy, khuyến khích, hướng dẫn giáo viên, nhân viên trong nhà trường tiến hành đổi mới trong công việc và khuyến khích học viên chủ động đổi mới trong học tập.

– Ý kiến nhận xét của cơ quan quản lý cấp trên, ý kiến ghi nhận của giáo viên, nhân viên trong nhà trường về sự việc tư tưởng đổi mới của hiệu trưởng lan tỏa đến thành viên trong nhà trường.

Mức tốt: có tác động tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

– Chuyên đề, báo cáo, bài viết liên quan đến tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường được đăng tải trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận.

– Báo cáo, bài giảng, bài tham luận về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận sự tác động về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường.

tiêu chuẩn 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

Mức đạt: đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành những khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân; update kịp thời những yêu cầu đổi mới của ngành về chuyên môn, nghiệp vụ

– Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành những khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

– Kế hoạch học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.

– Bài viết, bài thu hoạch, báo cáo về nội dung học tập, bồi dưỡng của bản thân gắn với những yêu cầu đổi mới của ngành về chuyên môn, nghiệp vụ.

Mức khá: đổi mới, sáng tạo trong việc vận dụng những hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

– Kế hoạch học tập, bồi dưỡng của bản thân thể hiện được sự đổi mới, sáng tạo trong việc vận dụng những hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng.

– Bài viết, bài thu hoạch, báo cáo về nội dung học tập, bồi dưỡng của bản thân thể hiện được sự đổi mới, sáng tạo trong việc vận dụng những hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng.

Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

– Chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân được đăng tải trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận.

– Báo cáo, bài giảng, bài tham luận về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong những buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, tập huấn.

– Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên hoặc những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Lãnh đạo, quản trị những hoạt động trong nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học viên, thích hợp với phong thái học tập đa dạng, nhu cầu, sở thích và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học viên.

tiêu chuẩn 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

Mức đạt: tổ chức xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tiến hành và giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường; chỉ huy tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch tiến hành nhiệm vụ theo quy định

– Kế hoạch phát triển nhà trường, những văn bản chỉ huy giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường.

– Văn bản, kế hoạch, bản phân công, biên bản họp chỉ huy tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch tiến hành nhiệm vụ.

– Kế hoạch tiến hành nhiệm vụ của tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên.

Mức khá: đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tiến hành và giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường và kế hoạch của tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên

– Kế hoạch phát triển nhà trường, những văn bản chỉ huy giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường thể hiện sự đổi mới, sáng tạo

– Báo cáo tổng kết có đánh giá về tác dụng của những đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tiến hành và giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường và kế hoạch của tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên.

– Ý kiến nhận xét, đánh giá của giáo viên, nhân viên trong nhà trường về những đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tiến hành và giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường và kế hoạch của tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên.

Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tiến hành và giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường

– Chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm, bài viết về xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tiến hành và giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường được đăng tải trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận.

– Báo cáo, bài giảng, bài tham luận về xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tiến hành và giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tiến hành và giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tiến hành và giám sát, đánh giá việc tiến hành kế hoạch phát triển nhà trường.

tiêu chuẩn 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học viên

Mức đạt: chỉ huy xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của nhà trường, tổ chức tiến hành dạy học và giáo dục học viên; đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học viên; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học viên của chương trình giáo dục phổ thông

– những văn bản chỉ huy về xây dựng kế hoạch và tổ chức những hoạt động dạy học và giáo dục học viên, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên.

– Kế hoạch dạy học và giáo dục học viên của nhà trường.

– Báo cáo tổng kết năm học có đánh giá về tác dụng đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học viên.

– Báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của học viên theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực.

Mức khá: đổi mới quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học viên tác dụng; đảm bảo giáo viên sử dụng những phương pháp dạy học, giáo dục thích hợp với phong thái học tập đa dạng, nhu cầu, sở thích và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học viên; kết quả học tập, rèn luyện của học viên được nâng cao

– Báo cáo tổng kết năm học có đánh giá về tác dụng của đổi mới trong quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học viên.

– Báo cáo về kết quả học tập, rèn luyện của học viên rất có thể hiện được kết quả được nâng cao do có tác động của đổi mới trong quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học viên.

– Bài giảng, biên bản những buổi sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thể hiện việc vận dụng những phương pháp dạy học, giáo dục thích hợp với mỗi học viên.

– Ý kiến phản hồi tích cực của học viên về hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên.

– Ý kiến nhận xét, đánh giá của giáo viên, nhân viên trong nhà trường về những đổi mới trong quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học viên.

Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học viên

– Chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm, bài viết về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học viên được đăng tải trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận..

– Báo cáo, bài giảng, bài tham luận về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học viên được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học viên.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học viên.

tiêu chuẩn 6. Quản trị nhân sự nhà trường

Mức đạt: chỉ huy xây dựng đề án vị trí việc làm; chủ động đề xuất tuyển dụng nhân sự theo quy định; sử dụng giáo viên, nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ huy xây dựng và tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên, năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường theo quy định

– Đề án vị trí việc làm của nhà trường.

– Văn bản đề xuất tuyển dụng nhân sự.

– Kế hoạch dạy học, giáo dục của nhà trường, văn bản chỉ huy, điều hành có nội dung phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên thích hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực chuyên môn của mỗi người.

– Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực cho giáo viên, nhân viên, đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường.

– Báo cáo tổng kết của nhà trường có nội dung về tuyển dụng, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ theo quy định.

Mức khá: sử dụng giáo viên, nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tinh gọn, tác dụng; đánh giá năng lực đội ngũ, tạo động lực và tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên, năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường có tác dụng

– Báo cáo công tác phát triển đội ngũ có nội dung về đánh giá tình trạng năng lực, kết quả bồi dưỡng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường.

– Quy định của nhà trường về khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên được giáo viên, nhân viên đồng tình.

– Ý kiến nhận xét, đánh giá của giáo viên về sự việc sử dụng giáo viên, nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tinh gọn, tác dụng.

– Tài liệu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của cá nhân giáo viên, nhân viên.

Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị nhân sự trong nhà trường

– Chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm, bài viết về quản trị quản trị nhân sự trong nhà trường được đăng tải trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận.

– Báo cáo, bài giảng, bài tham luận về quản trị nhân sự trong nhà trường được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị nhân sự trong nhà trường.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị nhân sự trong nhà trường.

tiêu chuẩn 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

Mức đạt: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành những quy định cụ thể về tổ chức, hành chính trong nhà trường; tiến hành phân công, phối hợp giữa những tổ chuyên môn, tổ văn phòng và những bộ phận khác tiến hành nhiệm vụ theo quy định

– Văn bản quy định về tổ chức, hành chính trong nhà trường.

– Văn bản phân công, phối hợp giữa những tổ chuyên môn, tổ văn phòng và những bộ phận khác tiến hành nhiệm vụ.

– Báo cáo tổng kết có đánh giá về tác dụng phối hợp công việc giữa những tổ chuyên môn, tổ văn phòng và những bộ phận khác trong nhà trường.

Mức khá: sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tác dụng; phân cấp, ủy quyền cho những bộ phận, cá nhân trong nhà trường để tiến hành tốt nhiệm vụ

– Kế hoạch cải tiến tổ chức, phân công, phối hợp trong nhà trường.

– những quy định, quy chế hoạt động của nhà trường thể hiện việc phân cấp, ủy quyền cho những bộ phận, cá nhân.

– Báo cáo tổng kết có đánh giá về tác dụng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tác dụng, có tác động tích cực đến kết quả tiến hành nhiệm vụ của những bộ phận, cá nhân trong nhà trường.

Mức tốt: tin học hóa những hoạt động quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường

– website của trường cung ứng cho những bên liên quan thông tin về hoạt động của nhà trường; những phần mềm sử dụng trong quản lý, điều hành những hoạt động của nhà trường.

– Chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm, bài viết về quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường được đăng tải trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận.

– Báo cáo, bài giảng, bài tham luận về quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường.

tiêu chuẩn 8. Quản trị tài chính nhà trường

Mức đạt: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành quy chế chi tiêu nội bộ, lập dự toán, tiến hành thu chi, báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính, công khai minh bạch tài chính của nhà trường theo quy định

– Quy chế chi tiêu nội bộ.

– Kế hoạch kế hoạch tài chính (dự toán ngân sách) của trường.

– Báo cáo tài chính và hồ sơ sổ sách về tài chính.

– Tóm lại thanh tra, kiểm toán về sự việc hoạt động quản trị tài chính của nhà trường tiến hành đúng quy định.

Mức khá: sử dụng tác dụng những nguồn tài chính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường

– Thông tin tài chính công khai minh bạch của trường thể hiện ưu tiên nhu cầu giảng dạy, học tập.

– Biên bản ghi nhớ, thư điện tử và những tài liệu khác phản ánh những nguồn tài chính được sử dụng tác dụng cho mục đích nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

– Ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học viên, truyền thông, dư luận xã hội về sự việc nguồn tài chính được sử dụng tác dụng cho mục đích nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Mức tốt: huy động những nguồn tài chính hợp pháp theo quy định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tài chính nhà trường

– Hồ sơ quản lý nguồn tài chính huy động thể hiện ưu tiên nhu cầu giảng dạy, học tập.

– Báo cáo, bài giảng, bài tham luận về quản trị tài chính nhà trường được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– những văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tài chính nhà trường.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tài chính nhà trường.

tiêu chuẩn 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường

Mức đạt: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành quy định của nhà trường về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường; tổ chức lập và tiến hành kế hoạch mua sắm, kiểm kê, bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định

– Văn bản quy định của nhà trường về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên.

– Kế hoạch mua sắm, kiểm kê, bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

– Tóm lại thanh tra, kiểm tra thể hiện việc sử dụng, mua sắm, kiểm kê, bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đúng quy định.

Mức khá: khai thác, sử dụng tác dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường

– Báo cáo tổng kết có đánh giá tốt tác dụng sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường.

– Hồ sơ, sổ sách sử dụng cơ sở vật chất – thiết bị giáo dục phản ánh sự để ý đến những ưu tiên dạy học và giáo dục.

– Ý kiến của giáo viên, nhân viên, học viên ghi nhận tác dụng sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường.

Mức tốt: huy động những nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường

– Hồ sơ quản lý nguồn lực về tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong giáo dục.

– Ý kiến của giáo viên, nhân viên, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận kết quả huy những nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường.

– Báo cáo kinh nghiệm về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường.

tiêu chuẩn 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

Mức đạt: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định

– những mẫu phiếu hỏi ý kiến để giáo viên phản hồi về thực tiễn chất lượng giáo dục.

– Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục.

– ra mắt trên website chất lượng giáo dục của trường.

Mức khá: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch cải tiến chất lượng, khắc phục điểm yếu theo kết quả tự đánh giá của nhà trường

– Kế hoạch cải tiến hoạt động nhằm nâng cao kết quả giáo dục trong nhà trường.

– Báo cáo đánh giá kết quả cải tiến hoạt động nhằm nâng cao kết quả giáo dục trong nhà trường có tác dụng.

Mức tốt: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch phát triển chất lượng bền vững; hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị chất lượng giáo dục nhà trường

– Kế hoạch phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường theo hướng bền vững.

– Báo cáo kinh nghiệm về quản trị chất lượng giáo dục nhà trường được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo cáo viên, hướng dẫn hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị chất lượng giáo dục nhà trường.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị chất lượng giáo dục nhà trường.

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường

tiêu chuẩn 11. Xây dựng văn hóa nhà trường

Mức đạt: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định

– Văn bản phát hành nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường.

– những văn bản, biên bản họp chỉ huy tiến hành nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường.

Mức khá: xây dựng được những điển hình tiên tiến về tiến hành nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường

– Thư khen, giấy khen, bằng khen; biên bản bình xét, bình bầu về những điển hình tiên tiến về tiến hành nội quy, quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

– Văn bản, biên bản họp xử lý những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường.

Mức tốt: tạo lập được môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện trong nhà trường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng văn hóa nhà trường

– Ý kiến nhận xét, đánh giá của cơ quan quản lý cấp trên, giáo viên, nhân viên và những bên liên quan về môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện trong nhà trường.

– Báo cáo kinh nghiệm về xây dựng văn hóa nhà trường được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng văn hóa nhà trường.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng văn hóa nhà trường.

tiêu chuẩn 12. tiến hành dân chủ cơ sở trong nhà trường

Mức đạt: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành quy chế dân chủ cơ sở ở trường học theo quy định

– Quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường.

– Văn bản, biên bản họp chỉ huy tổ chức tiến hành quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường.

– những hình thức tiếp nhận thông tin từ giáo viên, nhân viên, học viên, cha mẹ học viên về hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường.

Mức khá: khuyến khích mọi thành viên tham gia tiến hành quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ những cá nhân công khai minh bạch bày tỏ ý kiến; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở trong nhà trường

– Ý kiến góp ý, bày tỏ nguyện vọng của giáo viên, nhân viên, học viên, cha mẹ học viên về hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường.

– Văn bản, biên bản họp, quyết định xử lý những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở trong nhà trường.

Mức tốt: tạo lập được môi trường dân chủ trong nhà trường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tiến hành dân chủ cơ sở ở trong nhà trường

– Biên bản những cuộc đối thoại giữa hiệu trưởng với giáo viên, nhân viên, học viên, cha mẹ học viên được hiệu trưởng quan tâm kiểm tra.

– Báo cáo kinh nghiệm về tiến hành dân chủ cơ sở ở trong nhà trường được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– những văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tiến hành dân chủ cơ sở ở trong nhà trường.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tiến hành dân chủ cơ sở ở trong nhà trường.

tiêu chuẩn 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Mức đạt: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

– Văn bản quy định, tài liệu tuyên truyền về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ra mắt công khai minh bạch trong nhà trường.

– Văn bản về phương án đối phó rủi ro, thảm họa của nhà trường.

– Báo cáo tổng kết thể hiện nội dung trường học an toàn, không tồn tại bạo lực học đường.

– Báo cáo, biên bản kiểm tra, ý kiến ghi nhận của cơ quan quản lý cấp trên, giáo viên, nhân viên, học viên thể hiện môi trường nhà trường an toàn, không tồn tại bạo lực học đường.

Mức khá: khuyến khích những thành viên tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

– Hình ảnh, tư liệu về hoạt động của giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

– Có kênh tiếp nhận thông báo (hòm thư góp ý, số Smartphone đường dây nóng…) về những trường hợp vi phạm quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

– Văn bản, biên bản họp, quyết định xử lý những trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

Mức tốt: tạo lập được quy mô trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

– Báo cáo tổng kết thể hiện giáo viên, nhân viên, học viên tích cực, chủ động tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

– Báo cáo kinh nghiệm về quy mô trường học an toàn, phòng chống bạo lực học được san sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

– Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tạo lập quy mô trường học an toàn, phòng chống bạo lực học.

– Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý cấp trên ghi nhận những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tạo lập quy mô trường học an toàn, phòng chống bạo lực học.

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tổ chức những hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên và huy động, sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

tiêu chuẩn 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành hoạt động dạy học cho học viên

Mức đạt: tổ chức cung ứng thông tin về chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan

– Biên bản những cuộc họp với cha mẹ học viên và những bên liên quan có ra mắt thông tin về chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường.

– website của nhà trường đăng tải công khai minh bạch chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường.

Mức khá: phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan tiến hành chương trình và kế hoạch dạy học nhà trường; công khai minh bạch, minh bạch những thông tin về kết quả tiến hành chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường

– Biên bản những cuộc họp với cha mẹ học viên và những bên liên quan có nội dung về phối hợp trong tiến hành chương trình và kế hoạch dạy học nhà trường.

– website của nhà trường đăng tải công khai minh bạch kết quả tiến hành chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường.

Mức tốt: giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về tiến hành chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường

– Có kênh tiếp nhận thông tin tin phản hồi của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan (hòm thư góp ý, thư điện tử…) về tiến hành chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường.

– Biên bản làm việc, văn bản reply những thông tin phản hồi của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về tiến hành chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường.

– Ý kiến của của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về sự việc nhà trường đã giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi về tiến hành chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường.

tiêu chuẩn 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

Mức đạt: tổ chức cung ứng thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan; tiếp nhận thông tin từ gia đình, xã hội về đạo đức, lối sống của học viên

– Biên bản những cuộc họp với cha mẹ học viên và những bên liên quan có nội dung về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường.

– website của nhà trường đăng tải công khai minh bạch nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường.

– Có kênh tiếp nhận thông tin phản hồi của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan (hòm thư góp ý, thư điện tử…) về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường.

Mức khá: phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

– Biên bản những cuộc họp với cha mẹ học viên và những bên liên quan có nội dung về phối hợp trong tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên.

– Hình ảnh, tư liệu thể hiện sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống của học viên.

– Báo cáo tổng kết có nội dung về sự việc tiến hành phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên.

Mức tốt: giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

– Biên bản làm việc, văn bản reply những thông tin phản hồi của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên.

– Ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về sự việc nhà trường đã giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên.

tiêu chuẩn 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

Mức đạt: tổ chức cung ứng đầy đủ và kịp thời thông tin về tình trạng, nhu cầu nguồn lực để phát triển nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan

– Biên bản những cuộc họp với cha mẹ học viên và những bên có liên quan có nội dung về tình trạng, nhu cầu nguồn lực để phát triển nhà trường.

– Báo cáo tình trạng và nhu cầu về nguồn lực để phát triển nhà trường gửi đến cơ quan quản lý cấp trên và chính quyền địa phương.

Mức khá: phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường theo quy định

– Biên bản những cuộc họp với cha mẹ học viên và những bên liên quan có nội dung về huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường theo quy định.

– những ý kiến tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên về nhu cầu nguồn lực phát triển nhà trường.

– Danh sách, hồ sơ quản lý những nguồn lực huy động được để phát triển nhà trường theo quy định.

– Báo cáo tổng kết có nội dung về phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

Mức tốt: sử dụng đúng mục đích, công khai minh bạch, minh bạch, tác dụng những nguồn lực để phát triển nhà trường; giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

– Báo cáo công khai minh bạch việc sử dụng những nguồn lực huy động được để phát triển nhà trường.

– Biên bản làm việc, văn bản reply những thông tin phản hồi của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

– Ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về sự việc nhà trường đã giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi về sự việc huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường

tiêu chuẩn 17. Sử dụng ngoại ngữ

Mức đạt: giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh)

– Hình ảnh, tư liệu về sự việc trao đổi, giao tiếp với người quốc tế bằng ngoại ngữ.

– Thư, thư điện tử trao đổi thông tin bằng ngoại ngữ.

Mức khá: chỉ huy xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho giáo viên, nhân viên, học viên trong trường

– Kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho giáo viên, nhân viên, học viên trong trường.

– Báo cáo tổng kết (có nội dung đánh giá về sự việc tiến hành kế hoạch triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên, học viên trong trường).

Mức tốt: sử dụng ngoại ngữ thành thạo (ưu tiên tiếng Anh); tạo lập môi trường phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho giáo viên, nhân viên, học viên trong trường

– Hình ảnh, tư liệu tham gia những hội thảo, tập huấn sử dụng ngoại ngữ.

– Thư, thư điện tử trao đổi công việc, chuyên môn bằng ngoại ngữ; những bài viết về chuyên môn, nghiệp vụ bằng ngoại ngữ.

– Biên bản những buổi sinh hoạt chuyên đề bằng ngoại ngữ; những câu lạc bộ ngoại ngữ của giáo viên, học viên.

tiêu chuẩn 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

Mức đạt: sử dụng được một số công cụ công nghệ thông tin thông dụng trong quản trị nhà trường

– Sử dụng thư điện tử để trao đổi thông tin, công việc với giáo viên, cha mẹ học viên và những bên có liên quan.

– Tham gia MXH để nắm bắt và trao đổi thông tin với học viên, giáo viên, cha mẹ học viên và những bên có liên quan.

Mức khá: sử dụng được những phần mềm hỗ trợ quản trị nhà trường

– Danh sách những phần mềm được sử dụng trong nhà trường như những phần mềm: quản lý văn bản điện tử, xây dựng thời khóa biểu, quản lý thông tin nhân sự.

– Báo cáo tổng kết có nội dung đánh giá về sự việc sử dụng những phần mềm hỗ trợ quản trị những công việc của nhà trường.

Mức tốt: tạo lập được môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản trị nhà trường

– Văn bản, quy định của nhà trường về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản trị nhà trường.

– Bài giảng, học liệu điện tử của giáo viên được sử dụng trong hoạt động dạy học, giáo dục học viên và sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường.

– Ý kiến của giáo viên, nhân viên, học viên ghi nhận về thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản trị nhà trường.

Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021

(Kèm theo công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BIỂU MẪU 01
PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1) Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………..

2) Huyện/Quận/Thị xã: …………………………………………………..

3) Cấp học: Tiểu học

4) Trường: Tiểu học ……………………………………………………..

5) Họ và tên người tự đánh giá:……………………………………….

6) Thời gian đánh giá: Ngày…… tháng…..năm 2021

Hướng dẫn: Người đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho thích hợp, sau đó lưu lại X vào chỉ 1 ô thích hợp với mức đạt được của tiêu chuẩn (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chuẩn nào không tồn tại minh chứng hoặc được đánh giá là vẫn chưa đạt thì lưu lại X vào ô “vẫn chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chuẩn thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.

Tiêu chuẩn/tiêu chuẩn Mức đánh giá tiêu chuẩn1 Minh chứng
vẫn chưa
đạt
Đạt Khá Tốt
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

tiêu chuẩn 1. đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

X

– Bản đánh gia viên chức 2019-2020

– Bảng phân loại đảng viên năm 2019

-VB quy định về ĐĐ nhà giáo

tiêu chuẩn 2. Tư tưởng đổi mới trong
lãnh đạo, quản trị nhà trường

 

 

 

X

– Kế hoạch năm học 2019-2020.

– Kế hoạch tiến hành chỉ thị 05 năm 2018

tiêu chuẩn 3. Năng lực phát triển chuyên
môn, nghiệp vụ bản thân

 

 

 

X

– Giấy chứng nhận, chứng chỉ.

– Kế hoạch BDTX

– Danh sách tham gia những lớp tập huấn

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

tiêu chuẩn 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch
phát triển nhà trường

 

 

X

 

– Kế hoạch tháng, kế hoạch đào tạo mũi nhọn

– Bảng phân công tháng

– Bảng báo cáo Sơ, tổng kết

1– tiêu chuẩn được đánh giá vẫn chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chuẩn;

– Mức đạt: có năng lực tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định;

– Mức khá: có năng lực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông đạt tác dụng cao;

– Mức tốt: có tác động tích cực đến đổi mới lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục địa phương.

tiêu chuẩn 5. Quản trị hoạt động dạy học,
giáo dục học viên

 

 

 

X

– Báo cáo TK năm học

– Kế hoạch năm học, HK

– Kế hoạch HĐNGLL, phiếu đánh giá giờ dạy của GV

tiêu chuẩn 6. Quản trị nhân sự nhà trường

 

 

 

X

– Đề án VTVL, những đề xuất về nhân sự.

– KHBDTX.

– Danh sach Gv tham gia cac lớp tập huấn

tiêu chuẩn 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

 

 

 

X

Quy chế hoạt động, quy chế làm việc.

– Quản trị VNPT school

– Sổ liên lạc điện tử

tiêu chuẩn 8. Quản trị tài chính nhà trường

 

 

X

 

– Tham mưu xây dựng QCCTNB.

tiêu chuẩn 9. Quản trị cơ sở vật chất,thiết
bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường

 

 

X

 

– Hồ sơ quản lý thiết bị, đồ dùng dạy học.

tiêu chuẩn 10. Quản trị chất lượng giáo
dục trong nhà trường

 

 

X

 

– Kế hoạch chuyên môn năm học

– Báo cáo chất lượng cuối năm

– Kế hoạch dạy học 2b/ngày

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

tiêu chuẩn 11. Xây dựng văn hóa nhà
trường

 

 

X

 

– Xây dựng quy chế ứng xử trường học

– Quy chế chuyên môn

– Biên họp chuyên môn hàng tháng

tiêu chuẩn 12. tiến hành dân chủ cơ sở
trong nhà trường

 

 

X

 

– Quy chế dân chủ nhà trường

– Biên bản họp ghi những thắc măc của GV

tiêu chuẩn 13. Xây dựng trường học an
toàn, phòng chống bạo lực học đường

 

 

X

 

– Kế hoạch phòng chống BLHĐ

– Quy chế phối hợp với CA xã

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

tiêu chuẩn 14. Phối hợp giữa nhà trường,
gia đình, xã hội để tiến hành hoạt động
dạy học cho học viên

 

 

X

 

BB họp PHHS hằng năm

tiêu chuẩn 15. Phối hợp giữa nhà trường,
gia đình, xã hội để tiến hành giáo dục
đạo đức, lối sống cho học viên

 

 

X

 

BB họp PHHS hằng năm, hình ảnh

Têu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường,
gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

 

 

X

 

BB họp PHHS về nd này

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

tiêu chuẩn 17. Sử dụng ngoại ngữ

 

 

X

 

– Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

tiêu chuẩn 18. Ứng dụng công nghệ
thông tin

 

 

X

 

– Chứng chỉ A Tin học

Tự nhận xét (ghi rõ)

– Điểm mạnh:

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản lý nhà trường, không ngừng học tập để trau dồi và phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

+Có năng lực tổ chức quản lý hoạt động dạy và học, quản lý nhân sự, tài chính, tài sản, chất lượng giáo dục.

+ Xây dựng cơ quan văn hóa, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, an toàn trong trường học.

+ Xây dựng quy chế phối hợp trong và ngoài nhà trường.

– Những vấn đề cần cải thiện:

+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc vẫn chưa thành thạo.

+ Kỹ năng ứng dụng CNTT, sử dụng những phần mềm trong quản lý còn hạn chế.

Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản thân trong năm học tiếp theo

Mục tiêu: Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nội dung đăng ký học tập (những năng lực cần ưu tiên cải thiện): Hoàn thành khóa tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian: Tính đến năm 2021

– Điều kiện tiến hành: Vừa học vừa làm.

Tự xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

 

……….. ngày……tháng…… năm 2021

Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

tiêu chuẩn đánh giá chuẩn hiệu trưởng 2021

Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông báo gồm 5 tiêu chuẩn – 18 tiêu chuẩn, Trong số đó lưu ý những tiêu chuẩn quan trọng gồm 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Nếu 1 trong những tiêu chuẩn quan trọng hoặc 1/3 tiêu chuẩn không đạt thì vẫn chưa đạt chuẩn hiệu trưởng.

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

 • tiêu chuẩn 1. Đạo đức nghề nghiệp
 • tiêu chuẩn 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường
 • tiêu chuẩn 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

 • tiêu chuẩn 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường
 • tiêu chuẩn 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học viên
 • tiêu chuẩn 6. Quản trị nhân sự nhà trường
 • tiêu chuẩn 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường
 • tiêu chuẩn 8. Quản trị tài chính nhà trường
 • tiêu chuẩn 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường
 • tiêu chuẩn 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

 • tiêu chuẩn 11. Xây dựng văn hóa nhà trường
 • tiêu chuẩn 12. tiến hành dân chủ cơ sở trong nhà trường
 • tiêu chuẩn 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

 • tiêu chuẩn 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành hoạt động dạy học cho học viên
 • tiêu chuẩn 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên
 • tiêu chuẩn 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

 • tiêu chuẩn 17. Sử dụng ngoại ngữ
 • tiêu chuẩn 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *