Báo cáo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là mẫu báo cáo chính trị, được lập ra để đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, hạn chế cũng như khuyết điểm của nhiệm kỳ cũ. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

Báo cáo Đại hội Chi bộ này hoàn toàn có thể dùng làm Báo cáo Đại hội Chi bộ trường Tiểu học, báo cáo Đại hội Chi bộ trường THCS, báo cáo Đại hội Chi bộ trường THPT. Bên cạnh đó, những bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu kịch bản, nghị quyết đại hội chi bộ.

Báo cáo Chính trị Đại hội Chi bộ, Đảng bộ mới nhất

  • Mẫu báo cáo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • Mẫu báo cáo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Mẫu báo cáo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẠI HỘI CHI, ĐẢNG BỘ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

——————————-

LẤN THỨ…….. (NHIỆM KỲ 2020- 2025) ……., ngày tháng năm…..

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI CHI, ĐẢNG BỘ LẦN THỨ ….. (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)
—–

PHẦN I: TÌNH HÌNH tiến hành NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI, ĐẢNG BỘ …………, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(Bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá)

* Bối cảnh triển khai tiến hành (Nêu rõ những nhân tố có tác động, tác động đến quy trình lãnh đạo, lãnh đạo và triển khai tiến hành Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020)

– Thuận lợi

– Khó khăn

I- KẾT QUẢ tiến hành những CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Kết quả tiến hành những chỉ tiêu chủ yếu (đánh giá tiến hành những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của chi, đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ. Thống nhất lấy kết quả tiến hành 05 năm 2015 – 2020, để đánh giá tiến hành những chỉ tiêu cụ thể trên những lĩnh vực được đề ra trong Nghị quyết)

II- KẾT QUẢ tiến hành những NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị; công tác quốc phòng, an ninh:

Cấp ủy những chi, đảng bộ căn cứ nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, những nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án để đánh giá, cụ thể :

1.1. Lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị

Cấp ủy xác định vai trò lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; đã nêu trong Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ cơ sở để đánh giá ( so sánh chỉ tiêu trong Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020).

1.2. Công tác quốc phòng, an ninh

Tình hình và kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị; trật tự an toàn cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; tăng cường quốc phòng- an ninh trong tình hình mới.

2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn với tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”.

– Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời những chỉ thị, nghị quyết của Đảng

– Công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội

– tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cam kết tiến hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

– Kết quả tiến hành những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu những cấp. Việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong thái lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức. Bản lĩnh chính trị của Đảng, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trước những khó khăn, thử thách trong tình hình mới.

– Vấn đề đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

3. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng; gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3.1. Tổ chức tiến hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

– Công tác lãnh đạo, lãnh đạo.

– Việc đánh giá, nhận diện những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

3.2. Công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy trong những cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và những nghị quyết, Tóm lại của Trung ương

– Công tác tổ chức, cán bộ

+ Việc phát hành và tổ chức tiến hành những quy định về phân cấp cán bộ và quy trình của công tác cán bộ.

+ Công tác quy hoạch cán bộ.

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ,….

+ Xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy.

+ Kết quả tiến hành công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tiến hành chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ luật cán bộ

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong những cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

– Công tác kiện toàn cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở.

– Công tác sắp xếp tổ chứcĐảng gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

– Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của những tổ chức đảng. Việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quy định, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nhất là chất lượng sinh hoạt của những chi, đảng bộ cơ sở.

– Công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

– Công tác kết nạp đảng viên mới

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; vướng mắc, bất cập của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; quản lý đảng viên đi công tác ở quốc tế.

– Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

– Nhận thức của những cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

– Kết quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; trọng tâm kiểm tra, giám sát khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

– Công tác tổ chức tiến hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và chất lượng, hiệu lực, tác dụng công tác kiểm tra, giám sát.

– Việc tổ chức học tập và tiến hành những quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; việc cụ thể hóa thành những quy định của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

– Việc xử lý cấp ủy, đảng viên vi phạm.

– Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

5. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

– Kết quả việc tiến hành nghị quyết chỉ thị, Tóm lại… của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Vai trò trách nhiệm của những cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và những tổ chức đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. tiến hành cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

– Việc tự phát hiện tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, “tham nhũng vặt”; Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tịch thu tài sản tham nhũng.

6. Công tác dân vận của Đảng và những tổ chức đoàn thể vững mạnh

– Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc tiến hành những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– tiến hành công tác dân vận; tiến hành dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với dân; giải quyết những bức xúc, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

– tiến hành cải cách hành chính theo tinh thần lãnh đạo của Chính phủ; giải quyết những công việc có liên quan đến dân, hạn chế tồn đọng đơn thư khiếu nại nối dài.

– Việc Lãnh đạo củng cố tổ chức bộ máy của những đoàn thể (tổ chức Công đoàn và tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ sở)

7. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở.

– tiến hành quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy.

– Xác định nội dung, công việc để triệu tập lãnh đạo, lãnh đạo và những kết quả đã đạt được.

– phát hành những nghị quyết, kế hoạch, chương trình cụ thể hóa nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối…

III- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá ưu thế tổng quát: (bám sát những định hướng cơ bản để đánh giá trên những lĩnh vực cụ thể, những nội dung cơ bản thuộc chủ đề Đại hội chi, đảng bộ cơ sở).

2. Những hạn chế, yếu kém

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân kết quả đạt được

– Nguyên nhân khách quan

– Nguyên nhân chủ quan

3.2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém ( chủ yếu nêu nguyên nhân chủ quan).

4. Một số kinh nghiệm (nêu một số kinh nghiệm chính qua thực tiễn lãnh đạo, lãnh đạo tổ chức tiến hành trong nhiệm kỳ vừa qua)

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 – 2025

I- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng

Về thuận lợi

– Về khó khăn

2. Mục tiêu chung

II- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI tiến hành CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

—-

Mẫu báo cáo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ TRƯỜNG …….
LẦN THỨ……..
_______

Số: …-BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ….tháng …. năm……

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG …..
TRÌNH ĐẠI HỘI
NHIỆM KỲ 2020 – 2022
______________

Căn cứ vào kế hoạch……………………………..của Đảng ủy xã ……… về Kế hoạch lãnh đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ………………

Đại hội Chi bộ Trường………… nhiệm kỳ…………………. là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lưu lại một giai đoạn phát triển mới của đơn vị. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc tiến hành Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ………………., xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO tiến hành NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ………………

I/ Đánh giá tình hình:

1. Thuận lợi:

– Chi bộ nhà trường luôn được sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc tiến hành nhiệm vụ. Sự quan tâm, hỗ trợ của những ban ngành, đoàn thể của địa phương trong mọi hoạt động. Có Chỉ thị, Nghị quyết của những cấp ủy Đảng sát đúng với tình hình thực tại; CSVC cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đội ngũ CBGV cơ bản đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo cho công tác dạy và học. Số đảng viên đầu nhiệm kỳ………….., Trong số đó có……. đảng viên chính thức. Cuối nhiệm kỳ tăng số lượng đảng viên lên ………………, Trong số đó có ………… dự bị. Số Đảng viên nữ chiếm………………

2. Khó khăn:

– Do chi bộ sinh hoạt ghép của 02 trường vì vậy cũng gặp khó khăn trong công tác lãnh lãnh đạo những hoạt động của chi bộ. Cơ sở vật chất, phòng học, những phòng tác dụng còn thiếu vẫn chưa đảm bảo để tiến hành học 02 buổi/ngày, tác động đến việc tiến hành những nhiệm vụ của nhà trường cũng như nâng cao chất lượng giáo dục.

II/ Kết quả đạt được:

Nhiệm kỳ……………….., Chi bộ trường ……………………… tiếp tục tiến hành tốt những Chỉ thị, Nghị quyết của những cấp ủy Đảng, tiến hành việc: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” của Bộ GDvàamp;ĐT; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”. Không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn, đã lãnh đạo và lãnh đạo đơn vị tiến hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những mặt sau:

1) Công tác lãnh đạo, lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị.

Chi bộ đã triệu tập lãnh đạo đơn vị tiến hành tốt nội dung chương trình theo Quyết định 16/BGDvàamp;ĐT; chuẩn kiến thức và kỹ năng-kỹ năng những môn học; linh hoạt tiến hành văn bản 5842/BGDvàamp;ĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung trong dạy và học. Đối với Mẫu giáo tiến hành chương trình giáo dục mầm non mới, triển khai tiến hành bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. tiến hành cuộc vận động “Hai không” do Bộ giáo dục phát động bằng hình thức tuyên truyền, vận động mọi người tiến hành nội dung cuộc vận động, 100% CB/GV/NV đều tiến hành ký cam kết; phối hợp với chính quyền địa phương, những đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học viên để tiến hành cuộc vận động. Phối hợp chặt chẽ giữa tổ, khối chuyên môn đến nhà trường xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần. Tổ chức những chuyên đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng giáo viên giỏi, học viên năng khiếu. Đánh giá học viên một cách công minh, khách quan theo thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 30 của Bộ GDvàamp;ĐT về đánh giá, xếp loại học viên tiểu học.

* Kết quả đạt được:

+ Đối với tiểu học:

– Nhiệm kỳ……………………., có 06 CSTĐ cấp cơ sở; 01 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 04 Giáo viên giỏi cấp huyện. Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

– Chất lượng mũi nhọn:

Nhiệm kỳ qua có học viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện giành giải Nhì toàn đoàn khối tiểu học, có 02 em giành quán quân và dự thi cấp tỉnh Trong số đó có 01 em giành giải KK cấp tỉnh. Tổ chức những forums “Lắng nghe học viên nói”; tham vấn học viên; rung chuông vàng, đấu trường 100; ai là triệu phú vào những đợt sinh hoạt chủ điểm trong tháng; Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa học viên với thầy cô giáo, với chính quyền; phụ huynh để tìm tiếng nói chung trong hoạt động nhà trường.

– Chất lượng đại trà:

– học viên lớp 5 HTCT Tiểu học tỉ lệ 100%;

– học viên hoàn thành tốt chương trình lớp học đạt 95,5 %

– Năng lực đạt 100%; Phẩm chất đạt 100%.

– học viên được khen thưởng chiếm 48,7 %.

– trào lưu đoàn đội đạt loại giỏi: 15 em.

+ Đối với mầm non:

– Có 04 Giáo viên giỏi cấp huyện, 01 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

– Chất lượng mũi nhọn:

Trường tổ chức cho trẻ tham gia hội thi: “Bé vui khỏe” Kết quả phần thi kỹ năng, bé có thời gian hoàn thành nhanh nhất có thể huyện là bé……………………………

– Chất lượng đại trà:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mà ngành và địa phương giao thể hiện trên một số nội dung sau:

+ Tuyển sinh đầu năm mới đạt 111% (343/309 cháu)

+ Duy trì sĩ số 100%.

+ Hoàn thành chương trình trẻ 5T: 100%

+ Cháu ngoan, cháu ngoan xuất sắc: tỷ lệ 42%

– 100% những lớp tiến hành nghiêm túc chương trình GDMN mới.

+ Thể nhẹ cân: 9,6% (đầu năm mới SDD: 82 trẻ, cuối năm SDD còn 30 trẻ, giảm 52 trẻ).

+ Thể thấp còi: 9,96% (đầu năm mới SDD: 81 trẻ, cuối năm SDD còn 31 trẻ, giảm 50 trẻ).

– Tham gia hội thi ĐDDH-ĐC tự làm về giáo dục thể chất cấp trường đạt kết quả cao, cấp huyện giành giải khuyến khích.

Trong nhiệm kỳ vừa qua cả 02 nhà tr­ường đã không ngừng phát động trào lưu thi đua “2 tốt”. Xây dựng mối đoàn trong nội bộ nhà trư­ờng, phát huy dân chủ trong đơn vị. Mỗi một CBGV thực sự gương mẫu, nhiệt tình trong công tác, tiêu biểu trong những trào lưu như­: Đ/c ………………………….…

2) Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị:

2.1) Công tác xây dựng Đảng:

a) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

– Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc những Chỉ thị, Nghị quyết của những cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; triệu tập lãnh đạo, lãnh đạo việc làm theo gương Bác Hồ một cách thiết thực, tác dụng gắn với tiến hành Chỉ thị 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của tỉnh ủy Ninh Thuận chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định phát hành quy định trách nhiệm tiến hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Song song với tiến hành cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”.

– Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh: Chi bộ triệu tập lãnh đạo cho từng đảng viên và CBCC-VC xây dựng kế hoạch tiến hành; hàng tháng sinh hoạt chi bộ đảng viên báo cáo trước chi bộ những việc đã làm theo tấm gương của Bác, tổ chức rút kinh nghiệm trong việc tiến hành, tuyên dương những cá nhân tiến hành tốt.

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, quản lý, phát triển đảng viên:

– 100% Đảng viên đều tham gia học tập tốt những Chỉ thị, Nghị quyết được tổ chức ở Đảng bộ, chi bộ và của ngành; Sau những đợt học tập chính trị, nhận thức của mỗi đảng viên, CBCC-VC được nâng lên và tạo ra sức mạnh để tiến hành tốt nhiệm vụ. Mỗi đảng viên luôn có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu trong công tác.

– Tạo điều kiện cho Cán bộ đảng viên tham gia học ĐH, CĐ, trung cấp chính trị đến cuối nhiệm kỳ có 2 đ/c có trình độ lý luận chính trị trung cấp. 100% đảng viên có trình độ chuyên môn từ CĐ trở lên.

– Không ngừng duy trì và phát triển số lượng đảng viên, trong nhiệm kỳ…………….. kết nạp 02 đảng viên và được đề nghị chuyển đảng viên chính thức cho 01 đ/c mới chuyển về công tác tại trường mẫu giáo; Hiện chi bộ đã gửi 03 hồ sơ (mẫu giáo) cho đảng ủy kiểm tra và trình huyện ủy thẩm tra. Giới thiệu 4 quần chúng là đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình đảng và đang được theo dõi, giúp đỡ để đề nghị chi bộ, đảng ủy kiểm tra.

– Phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên theo từng mảng công việc, tương thích với tình hình đơn vị và nhiệm vụ của chi bộ.

– Tổ chức phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng quy định theo hướng dẫn của cấp trên. Nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn đạt chi bộ trong trắng vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên tham gia sinh hoạt thường kỳ có chất lượng, đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định. Làm tốt công tác chuyển đảng viên đi, đến đảm bảo nguyên tắc.

c) Công tác kiểm tra, giám sát xây dựng tổ chức đảng:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát từng đảng viên trong việc tiến hành đường lối, chính sách của đảng, pháp lý của Nhà nước. trải qua công tác kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm; phát hiện, nhắc nhở, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm. Nghiêm túc phê bình những đảng viên vẫn chưa thật sự gương mẫu trong công tác, tiến hành tinh thần phê và tự phê để xây dựng tổ chức Đảng.

Kịp thời khuyến khích, động viên những đảng viên có thành tích trong công tác, tạo điều kiện cho từng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính vì thế trong nhiệm kỳ qua không tồn tại đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong đơn vị hay vượt cấp.

2.2. Hoạt động những tổ chức quần chúng:

Chi bộ đã triệu tập xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ nhà trường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ với Công đoàn, TTrND, Đoàn thanh niên, Đội TNTP. tiến hành tốt Nghị định 71/CP về quy chế dân chủ ở đơn vị tạo ra sức mạnh tổng hợp để tiến hành nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Ban đại diện CMHS, những ban ngành đoàn thể trong xã.

Chi bộ đã triệu tập lãnh đạo cho những đoàn thể trong đơn vị phát động những trào lưu thi đua, những đợt phát động của ngành của địa phương như: Hội khỏe Phù Đổng, VN-TDTT, tiếng hát dân ca giáo viên và học viên, tham gia tốt những cuộc thi tìm hiểu về Đảng do Đảng ủy và ngành tổ chức. Xây dựng đội bóng chuyền Nam, Nữ để giao lưu với những đơn và tham gia giải bóng chuyền ngành giáo dục tổ chức hằng năm. tiến hành đóng góp kịp thời và đầy đủ những loại quỹ do cấp trên phát động. Kịp thời thăm hỏi động viên cán bộ đảng viên, CC-VC gặp rủi ro, hoạn nạn. Đồng thời tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt những ngày lễ lớn như 20/11, 22/12, 03/02; 26/3; 30/4; 19/5 …

Phối hợp với những cơ quan, đoàn thể tiến hành tốt an ninh trường học, phòng chống tai tệ nạn xã hội, không tồn tại hiện tượng những tệ nạn xã hội xâm nhập và trường học. tiến hành tốt bảo hộ lao động và ATVS trong trường học.

…………….

Tài liệu vẫn tồn tại đấy, mời những bạn tải về để xem tiếp

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *