Báo cáo kết quả Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2020 – 2021 gồm 5 mẫu, giúp thầy cô tìm hiểu thêm, viết báo cáo sau khi học xong lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Trong bản báo cáo kết quả BDTX thầy cô cần nêu rõ những module đang triển khai, phân tích những thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh, nhược điểm….

Bên cạnh đó, thầy cô cũng thường phải làm bài thu hoạch về kết quả quy trình học tập, bồi dưỡng của tôi để nộp. Vậy mời thầy cô cùng tìm hiểu thêm 5 mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên dưới đây.

Báo cáo kết quả BDTX giáo viên năm 2020 – 2021

 • Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 1
 • Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 2
 • Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 3
 • Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 4
 • Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 5

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 1

TRƯỜNG TH………
KHỐI 2+3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…. năm 2021

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ triển khai
Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học
Năm học 2020 – 2021

Họ và tên giáo viên: ……………………………. Giới tính:…….

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……………………………

Nhiệm vụ được giao: Giáo viên giảng dạy

I. tính chất TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

 • Tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên đều được đăng tải trên những trang mạng, thư viện nhà trường cũng khá phong phú về tài liệu phục vụ cho bộ môn của giáo viên.
 • Hiệu trưởng nhà trường luôn quan tâm, theo dõi và kiểm tra quy trình tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.
 • Tổ chuyên môn triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kịp thời, có hướng dẫn cho giáo viên tổ chọn mô đun thích hợp với từng cá nhân và cung ứng nội dung từng Module cho giáo viên tự học.
 • Bản thân cá nhân luôn tự ý thức việc tự học là việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

2. Khó khăn

 • Kinh nghiệm của giáo viên trong hoạt động BDTX vẫn chưa nhiều, còn gặp một số khó khăn trong việc chọn Module thích hợp với bản thân để lập kế hoạch tự bồi dưỡng.
 • Mặc dù tài liệu nghiên cứu khá phong phú song việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên qua một số mô đun vẫn mắc phải một số lúng túng.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Nội dung 1:

1.1. Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết/năm học

1.2. Hình thức bồi dưỡng:

 • Chủ yếu tự đọc và nghiên cứu.
 • Học triệu tập (1 ngày)

1.3. Tự đánh giá

* điểm mạnh:

 • Tham gia đầy đủ những buổi học tập chính trị, tiếp thu nghị quyết của Đảng, của tỉnh và của huyện về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo.
 • Tiếp thu đầy đủ và triển khai tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GDvàamp;ĐT, của Uỷ ban nhân dân của tỉnh và của huyện; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GDvàamp;ĐT và Phòng GDvàamp;ĐT; các văn bản chỉ đạo của ngành.
 • Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong thái Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tích cực học tập và áp dụng vào công việc hằng ngày từ những việc làm nhỏ nhất.
 • Thường xuyên học hỏi, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của bản thân.

* Nhược điểm:

 • Mặc dù thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong thái của Bác nhưng khi áp dụng vào thực tại, còn một số công việc vẫn chưa đạt kết quả cao.

2. Nội dung 2:

2.1. Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết/năm học

2.2. Hình thức bồi dưỡng:

 • Tham gia lớp bồi dưỡng triệu tập do PGDvàamp;ĐT tổ chức.
 • Bồi dưỡng tận nơi trường trải qua sinh hoạt chuyên môn.
 • Tự bồi dưỡng trải qua những tài liệu, trang mạng Trường học kết nối.

2.3. Tự đánh giá

* điểm mạnh:

 • Nghiêm túc triển khai theo đúng kế hoạch năm học của PGDvàamp;ĐT, của nhà trường đã xây dựng ngay từ đầu năm mới học.
 • Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào quy trình giảng dạy: Dạy học trải qua tổ chức những hoạt động học tập của học viên, rèn luyện phương pháp tự học cho học viên. Tăng cường tính tự giác, tích cực, chủ động học tập của cá nhân, phối hợp với học tập hợp tác. phối kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của HS, đánh giá của những bạn, của cha mẹ HS.
 • Thường xuyên dạy học tích hợp kĩ năng sống: An toàn giao thông; Biển đảo vào những môn học lớp 2 ở trường tiểu học.

* Nhược điểm:

 • Tổ chức dạy học dạy học trải qua tổ chức những hoạt động học tập của học viên, rèn luyện phương pháp tự học cho học viên đạt kết quả vẫn chưa cao.

3. Nội dung 3:

Mô đun GVPT 5 – Thông tư số 17/2019/TT-BGDvàamp;ĐT với nội dung Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

3.1. Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết/năm học

3.2. Hình thức bồi dưỡng:

 • Bồi dưỡng tận nơi trường trải qua sinh hoạt chuyên môn.
 • Tự bồi dưỡng trải qua những tài liệu, trang mạng Trường học kết nối.

3.3. Tự đánh giá

* điểm mạnh: Bản thân nhận thức được:

 • Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của tôi cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.
 • Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH nói chung và đổi mới PPDH ở Tiểu học nói riêng là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. Đó cũng là những Xu thế tất yếu trong cải cách PPDH ở mỗi nhà trường.
 • Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin…), trên cơ sở đó trau dồi những phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.
 • Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với những hình thức tổ chức dạy học. Dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “học viên tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”.

Việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực thể hiện qua bốn đặc trưng cơ bản sau:

 • Giáo viên là người tổ chức và chỉ huy học viên tiến hành những hoạt động học tập phát hiện kỹ năng mới, vận dụng sáng tạo kỹ năng đã biết vào những tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn…
 • Chú trọng rèn luyện cho học viên biết khai thác SGK và những tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kỹ năng đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kỹ năng mới…
 • Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp GV – HS và HS – HS
 • Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học viên với nhiều hình thức như theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn…
 • Biết cách vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy những môn học.
 • Biết soạn kế hoạch bài học thể hiện rõ việc tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học viên tiểu học.

* Nhược điểm:

 • Việc vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy những môn học vẫn chưa đạt kết quả cao.
 • vẫn chưa chú trọng tới việc rèn luyện kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học viên với nhiều hình thức một cách bài bản.

III. NHỮNG NỘI DUNG BẢN THÂN SẼ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN GIẢNG DẠY VÀ GIÁO DỤC TẠI ĐƠN VỊ:

 • Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy những môn học ở tiểu học.
 • Thường xuyên dạy học tích hợp kĩ năng sống vào những môn học.
 • Biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất và tinh thần.
 • Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy những môn học.
 • Soạn kế hoạch bài học thể hiện rõ việc tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học viên tiểu học.

IV. NHỮNG NỘI DUNG KHÓ VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT VỀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NHẰM GIẢI QUYẾT NHỮNG NỘI DUNG KHÓ

 • Dạy học vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào những môn học.
 • Phân tích, đánh giá kế hoạch bài học và đề xuất cách điều chỉnh.

Trên đây là hai nội dung mà bản thân nhận thấy khi triển khai kết quả vẫn chưa cao. Vì thế, tôi đề nghị nhà trường thường xuyên tổ chức những chuyên đề, những buổi tọa đàm để giáo viên thường xuyên trao đổi, học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX

– Hoàn thành tốt kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Cả năm
ND1 ND2 ND3 TỔNG ĐTB XL
Kết quả tự đáng giá của cá nhân 8 8 8 24 8.0 khá
Kết quả đánh giá của nhà trường            

 

 

….., ngày…. tháng….. năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 2

TRƯỜNG………………….
TỔ CHUYÊN MÔN……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…. tháng …. năm……

BÁO CÁO KẾT QUẢ
triển khai KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC …………..

Họ và tên giáo viên:…………….

Tổ chuyên môn:……………

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn.

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy và chủ nhiệm lớp…………

A. kỹ năng BẮT BUỘC:

I. Nội dung 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

1. Nội dung bồi dưỡng:

– Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

– Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

– Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục.

– Hướng dẫn số 4095/BGDĐT-CNTT triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

– Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT về sự việc sử dụng SGK và sách tìm hiểu thêm trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Hình thức bồi dưỡng:

– Chủ yếu tự đọc và nghiên cứu.

– Học triệu tập (1 ngày)

3. Kết quả vận dụng trong quy trình giảng dạy.

Nghiên cứu và nắm vững những Chỉ thị, Nghị quyết.

Nắm vững và triển khai tốt chủ trương, đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa đối với bậc học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Học tập và tăng cường ƯDCNTT trong giảng dạy.

Thường xuyên học hỏi, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của bản thân.

4. Tự đánh giá

Nhận thức: 5 điểm

Vận dụng: 4 điểm

Tổng điểm: 9 điểm

II. Nội dung 2: (30 tiết/năm học/giáo viên)

1. Nội dung bồi dưỡng:

– Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019 cấp Tiểu học.

– Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về phương pháp dạy học tích cực.

– Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên đối với học viên tiểu học theo TT22/2016;

– Ra đề kiểm tra theo 4 mức độ.

– Bồi dưỡng kỹ năng tin học ứng dụng: sử dụng những trang thiết bị, phần cứng, phần mềm ứng dụng trong công tác giảng dạy; khai thác những nguồn học liệu qua trang mạng Trường học kết nối,….

2. Hình thức bồi dưỡng:

– Tham gia lớp bồi dưỡng triệu tập do PGDvàamp;ĐT tổ chức.

– Bồi dưỡng tận nơi trường trải qua sinh hoạt chuyên môn.

– Tự bồi dưỡng trải qua những tài liệu, trang mạng Trường học kết nối .

3. Kết quả vận dụng trong quy trình giảng dạy.

– Nghiêm túc triển khai theo đúng kế hoạch năm học của PGDvàamp;ĐT, của nhà trường đã xây dựng ngay từ đầu năm mới học.

– Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào quy trình giảng dạy: Dạy học trải qua tổ chức những hoạt động học tập của học viên, rèn luyện phương pháp tự học cho học viên. Tăng cường tính tự giác, tích cực, chủ động học tập của cá nhân, phối hợp với học tập hợp tác. phối kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của HS, đánh giá của những bạn, của cha mẹ HS.

– Nắm chắc một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá thường xuyên những môn học và HĐGD học viên tiểu học theo Thông tư 22/2016 và áp dụng trong quy trình dạy học.

– làm rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được những câu hỏi, bài tập 4 mức độ phát triển năng lực học viên và ra đề kiểm tra định kì theo 4 mức độ dựa trên Chuẩn kỹ năng, kỹ năng.

– Thường xuyên tự bồi dưỡng và có khả năng sử dụng một số phần mềm dạy học ứng dụng vào những tiết dạy.

4. Tự đánh giá

Nhận thức: 5 điểm

Vận dụng: 4 điểm

Tổng điểm: 9 điểm

B. NỘI DUNG TỰ CHỌN: (Nội dung bồi dưỡng 3).

*MÔ ĐUN TH 32: DẠY HỌC PHÂN HOÁ Ở TIÊU HỌC

I. Nội dung

1. Tầm quan trọng của việc dạy học phân hoá ở tiểu học

quy trình dạy học gồm hai hoạt động có quan hệ hữu cơ: hoạt động dạy của giáo viên (GV) và hoạt động học của HS. Cả hai hoạt động này đều được tiến hành nhằm triển khai mục tiêu giáo dục. Trong quy trình dạy học, cần dựa trên nhu cầu, hứng thú, thói quen và năng lực của người học. Chính vì vậy, việc dạy học theo nhóm đối tượng sẽ giúp cho toàn bộ HS đều tích cực học tập. Từ đó đạt được chuẩn kỹ năng, kĩ năng của bài học, đồng thời phát triển năng lực học tập của từng HS.

2. Phương pháp triển khai dạy học phân hoá đối tượng ở một số môn học ở tiểu học.

Như chúng ta đã biết, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) ở tiểu học triệu tập theo những định hướng cơ bản: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; hình thành và phát triển khả năng tự học cho HS; đảm bảo tính thích hợp với đối tượng giáo dục và tính chất vùng, miền; đảm bảo tính trực quan; triển khai dạy học tích hợp… nhằm khơi dậy hứng thú học tập cho HS.

Ở tiểu học, đảm bảo tính thích hợp với đối tượng giáo dục là tôn trọng sự phát triển của mọi cá nhân, tạo thời cơ phát triển tối đa khả năng cho từng người học qua dạy học phân hoá, bồi dưỡng HS có năng lực, phụ đạo HS yếu, HS có khó khăn trong học tập… đồng ý sự đa dạng trong giáo dục thể hiện tính nhân văn của GDTH. Tính thích hợp trong dạy học ở tiểu học còn thể hiện ở sự thích hợp với đặc trưng môn học, hoạt động giáo dục; thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của lớp học, của nhà trường, của địa phương…

Phương pháp triển khai dạy học phân hoá đối tượng ở một số môn học ở tiểu học gắn liền với việc tổ chức dạy học. Tổ chức dạy học ở tiểu học linh hoạt, đa dạng thích hợp với mỗi đối tượng HS và điều kiện của nhà trường. hoàn toàn có thể tổ chức học theo cá nhân, theo nhóm, theo lớp; hoàn toàn có thể học trong lớp hoặc ngoài lớp; hoàn toàn có thể chuẩn bị bài ở nhà hay sinh hoạt theo những câu lạc bộ… giúp HS học tập hứng thú và đạt kết quả cao. Ví dụ, hoàn toàn có thể tổ chức những hoạt động giáo dục trên cơ sở thích hợp khả năng và nhu cầu của HS, chia HS theo những nhóm: Nhóm củng cố kỹ năng; nhóm bồi dưỡng nâng cao, năng khiếu ; nhóm phát triển thể chất; nhóm phát triển nghệ thuật; nhóm hoạt động xã hội… Nên dành thời gian thích đáng cho việc tự học của HS với sự hướng dẫn, giúp đỡ thích hợp của GV. toàn bộ hướng vào mục tiêu phát triển toàn diện cho HS.

Như vậy, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học ở tiểu học phải thích hợp với nội dung, đối tượng, điều kiện cụ thể của mỗi lớp học. GDTH triển khai mục tiêu dạy chữ – dạy người, hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện. Với mục tiêu đó, GV cần phải có cách nhìn tổng thể, tích hợp những nội dung giáo dục của những môn học, giải quyết hài hoà những nhiệm vụ học tập, đó cũng đúng là giải pháp tối ưu để đạt chất lượng, kết quả giáo dục ở tiểu học.

3. những điều kiện để triển khai kết quả việc dạy học phân hoá ở tiểu học

DHPH là phương pháp dạy học có tính đến sự khác lạ của người học (cá nhân) hoặc nhóm người học. Ở tiểu học, DHPH thường được thể hiện ở việc lấy chuẩn kỹ năng, kĩ năng làm nền cơ bản. Ngoài kế hoạch dạy học, thông thường phân hóa để có những kế hoạch dạy học thích hợp, đưa HS yếu kém đạt chuẩn và giúp những đối tượng đã đạt chuẩn hoặc khá, giỏi phát triển ở mức cao hơn.

* Quy trình triển khai DHPH ở tiểu học: Đánh giá, phân loại trình độ, năng lực học tập của HS. Xây dựng kế hoạch, nội dung và lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học cho thích hợp với từng nhóm đối tượng hoặc từng đối tượng đặc biệt. Tổ chức triển khai triển khai. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh, hoàn thiện.

* Một số biện pháp về nghiệp vụ sư phạm để triển khai dạy học phân hóa ở tiểu học đạt kết quả

– phối kết hợp nhiều hình thức kiểm tra để đánh giá, chẩn đoán, phân loại đối tượng HS theo trình độ

+ phối kết hợp kiểm tra định kì, kiểm tra thường xuyên và quan sát lớp học: GV cần thận trọng khi đưa ra Tóm lại một HS nào đó thuộc nhóm trình độ nào. Do vậy, cần phải phối kết hợp nhiều hình thức kiểm tra trong dạy học để có kết quả khách quan và chính xác. Ngoài việc kiểm tra định kì và kiểm tra thường xuyên, GV nên có sổ tay ghi chép kết quả quan sát, theo dõi từng ngày, Trong số đó lưu ý đến những trường hợp đặc biệt, hoặc quá xuất sắc hoặc quá yếu để tiến hành DHPH thích hợp.

+ phối kết hợp kiểm tra độ khó và độ nhanh, tăng cường cho HS tự đánh giá: Để hoàn toàn có thể phân loại sâu hơn, GV thiết kế đề kiểm tra phối kết hợp độ khó và độ nhanh, tức là tăng số lượng bài tập trong những lần kiểm tra, kết quả đánh giá không theo thang điểm 10 mà là GV ghi nhận trong cùng một khoảng thời gian đó, HS làm đúng được bao nhiêu bài. Cách làm này khuyến khích HS phát huy hết khả năng của tôi đồng thời hoàn toàn có thể tự đánh giá khả năng của tôi so với những bạn.

– Phân bậc nhiệm vụ trong thiết kế kế hoạch bài dạy: HS khá, giỏi sẽ triển khai nhiệm vụ khó hơn hoặc nhiều nhiệm vụ hơn hoặc triển khai không tồn tại sự hướng dẫn. HS TB hoặc yếu sẽ triển khai ít nhiệm vụ, đơn giản hơn hoặc được những hướng dẫn, hỗ trợ nhiều hơn thế. Khi tổ chức DHPH nội dung thực hành luyện tập GV cần dự kiến về thời gian và biện pháp sao cho thích hợp nhất để phát huy khả năng của từng HS.

– Linh hoạt trong tổ chức hoạt động nhóm khi DHPH: Tùy theo mục tiêu dạy học, việc chia nhóm hoàn toàn có thể theo nhiều cách: Nhóm đôi , nhóm ngẫu nhiên, nhóm hỗn hợp và nhóm phân theo trình độ. Trong DHPH, nhóm hỗn hợp được sử dụng khi nhiệm vụ của những nhóm là như nhau, với mục đích là HS giỏi sẽ giúp đỡ HS yếu hơn. Nhóm theo trình độ được sử dụng khi mức độ yêu cầu của nhiệm vụ từng nhóm không giống nhau, để mỗi nhóm được yêu cầu làm những bài tập với độ khó không giống nhau.

– Giao tiếp trong dạy học phân hóa: GV cần phải có kĩ thuật nói rõ ràng, tốc độ vừa phải, dễ nghe, thân thiện nhưng nghiêm túc và luôn khuyến khích. Không nên gay gắt hay nặng lời với những HS yếu kém. Với mỗi trường hợp, cần tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ HS thích hợp.

4. Kết quả vận dụng Module TH 32 trong quy trình giảng dạy.

Bản thân tôi đang áp dụng việc dạy học phân hoá trong những giờ lên lớp. thực tại khẳng định dạy học phân hoá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế học viên yếu kém, khuyến khích được những học viên giỏi, học viên có năng khiếu phát triển ở mức cao hơn.

Dạy học phân hoá trong những tiết học được tôi chuẩn bị chu đáo từ khâu soạn bài, đặc biệt là bài dạy buổi hai, nội dung phân hoá được thể hiện rất rõ. học viên yếu, trung bình yêu cầu nắm được những kỹ năng, kĩ năng cơ bản của môn học. học viên khá – giỏi ngoài những yêu cầu kỹ năng, kĩ năng cơ bản như trung bình cần phải có thêm những kỹ năng mở rộng, nâng cao theo chiều sâu trên nền kỹ năng cơ bản.

học viên yếu đưa ra những câu hỏi dễ nhằm tạo hứng thú và giúp những em nắm được những kỹ năng cơ bản của môn học. Với học viên khá giỏi đưa thêm câu hỏi mở rộng để phát huy khả năng sáng tạo của những em. Hệ thống bài tập từ dễ đến khó và có yêu cầu cho từng nhóm trình độ. Bài tập dành riêng cho học viên TB yếu ở dạng đơn giản, khuyến khích để những em phấn đấu làm một phần bài tập của nhóm có trình độ cao hơn. học viên khá giỏi có thêm những bài tập ở dạng phức tạp hơn thích hợp với khả năng phát triển của học viên.

Trong tiết dạy học phân hoá tôi áp dụng nhiều hình thức tổ chức dạy học không giống nhau như: trò chơi học tập, học cá nhân, học nhóm, hai bạn cùng tiến, học chung cả lớp để tạo hứng thú học tập cho những em.

Việc kiểm tra đánh giá cũng được tôi chú trọng trong tiết dạy. Kiểm tra, đánh giá học viên theo hướng động viên, khuyến khích. Kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học viên để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn vẫn chưa thể tự vượt qua của học viên để hướng dẫn, giúp đỡ. Giúp học viên tự nhận xét, tham gia nhận xét bạn.

* Tự đánh giá

Nhận thức: …..điểm

Vận dụng: ……điểm

Tổng điểm: …….điểm

* MODULE TH 33: THỰC HÀNH DẠY HỌC PHÂN HOÁ Ở TIỂU HỌC

Dạy học phân hóa là phương pháp dạy học có tính đến sự khác lạ của người học (Cá nhân) hoặc nhóm người học. Ở tiểu học DHPH thường được thể hiện ở việc lấy chuẩn kỹ năng kỹ năng làm nền cơ bản, ngoài kế hoạch dạy học thông thường thì dạy học phân hóa để có những kế hoạch dạy học thích hợp đưa học viên yếu kém đạt chuẩn và giúp những đối tượng đã đạt chuẩn hoặc khá giỏi phát triển ở mức cao hơn.

những bước lập kế hoạch dạy học phân hóa phải thích hợp với điều kiện và đối tượng dạy học.

Với ý nghĩa sâu sắc đảm bảo cho việc triển khai tốt những mục tiêu dạy học đối với học viên tiểu học đồng thời khuyến khích phát triển tối đa những khả năng của cá nhân học viên trong quy trình học tập, thì DHPH đang được xem là một giải pháp phổ biến hiện nay. Thiết kế bài học phải dựa vào chuẩn KTKN và tình hình thực tại của lớp học, đối tượng học viên.

1. Thiết kế bài dạy dạy học phân hoá trong dạy học buổi hai.

Toán – Lớp 3

LUYỆN ĐỌC, VIẾT những SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

I. Mục tiêu:

1. kỹ năng: Giúp HS biết đọc, viết những số có năm chữ số. Biết tìm số liền trước, số liền sau và biết những số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục có 5 chữ số.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết những số có năm chữ số. Viết được số liền trước, số liền sau của một số. Viết được những số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục có 5 chữ số.

3. Thái độ: Biết tự học, hợp tác, san sẻ.

* Phân hóa: học viên ở mức HT và vẫn chưa HT cần làm được những bài tập 1,2,3, 4; học viên hoàn thành tốt hoàn toàn có thể làm thêm bài tập 5.

4. Đồ dùng D- H:

Phiếu Hướng dẫn học.

III. những hoạt động dạy học:

*KĐ: TB văn nghệ cho những bạn KĐ

1. Hoạt động thực hành:

Bài 1: Đọc số: 35890; 33133; 99999; 46609; 50057

Bài 2:: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 12000, 13000, …..,……..,16000, ………., 18000.

b) 23000, 23100, …..,……..,………., 23500

c) 91210, 91220, ……, ……, 91250, ……….

Bài 3: Viết số vào ô trống:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
  10 534  
  43 005  
  62 070  
  39 999  

Bài 4*: (k-g)

Cho những số 0,3,5,2. Hãy viết số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số đã cho. Tính tổng hai số đó?

1. Hoạt động ứng dụng:

*Em tự viết: Số nhỏ nhất có 5 chữ số, số lớn nhất có 5 chữ số, số chẵn lớn nhất có 5 chữ số.

2. Dạy thực hành: (Tại lớp 3A)

3. Kết quả vận dụng module TH 33 trong quy trình giảng dạy.

những tiết dạy được tôi chú trọng đến dạy học phân hoá đối tượng, đặc biệt trong tiết dạy buổi hai, ngay từ khâu thiết kế bài dạy đã thể hiện rõ phân hoá đối tượng học viên. học viên yếu, trung bình đưa ra những nội dung kỹ năng, kĩ năng cơ bản theo chuẩn KTKN. học viên khá – giỏi có thêm những kỹ năng mở rộng, nâng cao theo chiều sâu trên nền kỹ năng cơ bản. Hệ thống bài tập từ dễ đến khó và yêu cầu từng nhóm hoàn thành bài. Bài tập dành riêng cho học viên TB yếu ở dạng đơn giản. Khuyến khích để những em phấn đấu làm một phần bài tập của nhóm có trình độ cao hơn. học viên khá giỏi có thêm những bài tập ở dạng phức tạp hơn thích hợp với khả năng phát triển của học viên.

Trong tiết dạy tôi luôn quan tâm tới từng đối tượng học viên, phát huy khả năng học tập của từng em. học viên yếu đưa những câu hỏi dễ nhằm tạo hứng thú và giúp những em nắm được những kỹ năng cơ bản của môn học. Với học viên khá giỏi đưa thêm câu hỏi mở rộng để phát huy khả năng sáng tạo của những em.

Linh hoạt trong việc sử dụng những phương pháp dạy học: Hỏi đáp (học viên TB -Y câu hỏi dễ, đơn giản; HS K-G câu hỏi khó, khái quát hơn), tranh luận nhóm, luyện tập thực hành, trò chơi,…. tạo hứng thú cho những em học tập.

5. Tự đánh giá

Nhận thức: 4 điểm

Vận dụng: 4 điểm

Tổng điểm: 8 điểm

* MÔ ĐUN TH 15: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC

I. Nội dung

1. Phương pháp dạy học tích cực là gì?

Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. “Tích cực” trong PPDH – tích cực được dùng với tức là hoạt động, chủ động, PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, tức là triệu tập vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là triệu tập vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực hơn rất nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.

Trong đổi mới phương pháp dạy học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò, sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thì mới thành công.

2. Mối quan hệ giữa dạy và học, tích cực với dạy học lấy học viên làm trung tâm.

Dạy học lấy học viên làm trung tâm còn có một số thuật ngữ tương đương như: dạy học triệu tập vào người học, dạy học căn cứ vào người học, dạy học hướng vào người học… những thuật ngữ này có chung một nội hàm là nhấn mạnh hoạt động học và vai trò của học viên trong quy trình dạy học.

trải qua hoạt động học, dưới sự chỉ huy của thầy, học viên phải tích cực chủ động về kỹ năng, kĩ năng, thái độ, hoàn thiện nhân cách, không ai làm thay cho mình được. Vì vậy, nếu học viên không tự giác chủ động, không chịu học, không tồn tại phương pháp học tốt thì kết quả của việc dạy sẽ rất hạn chế.

Như vậy, khi đã coi trọng vị trí hoạt động và vai trò của người học thì đương nhiên phải phát huy tính tích cực chủ động của người học. Tuy nhiên, dạy học lấy học viên làm trung tâm không phải là một phương pháp dạy học cụ thể. Đó là một tư tưởng, quan điểm giáo dục, một cách tiếp cận quy trình dạy học chi phối toàn bộ quy trình dạy học về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, đánh giá… chứ không phải chỉ liên quan đến phương pháp dạy và học.

3. Đặc trưng của những phương pháp dạy học tích cực.

3.1. Dạy và học trải qua tổ chức những hoạt động học tập của học viên.

Trong phương pháp dạy học tích cực, người học – đối tượng của hoạt động “dạy”, đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” – được vào những hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ huy, trải qua đó tự bản thân khám phá những điều mình vẫn chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được giáo viên sắp đặt. Dạy theo cách này thì giáo viên không những giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Chương trình dạy học phải giúp cho từng học viên biết hành động và tích cực tham gia những chương trình hành động của xã hội.

3.2. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học viên không những là một biện pháp nâng cao kết quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.

Phải quan tâm dạy cho học viên phương pháp học, trong những phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong những con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội.

3.3. Tăng cường học tập cá nhân, phối hợp với học tập hợp tác.

Trong một lớp học mà trình độ kỹ năng, tư duy của học viên không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải đồng ý sự phân hóa về cường độ, quy trình hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi những hoạt động độc lập.

Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy với trò, trò với trò, trò với thầy, tạo ra mối quan hệ hợp tác giữa những cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. trải qua tranh luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mọi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Trong lớp học, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở nhóm, tổ, lớp. Học tập hợp tác làm tăng kết quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa những cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ.

3.4. phối kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. Trong dạy học, việc đánh giá học viên không những nhằm mục đích nhận định tình trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định tình trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.

Trước đây giáo viên đánh giá học viên. Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học viên phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. Liên quan với điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học viên tự đánh giá bản thân và được tham gia đánh giá bạn. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho học viên.

Việc kiểm tra, đánh giá không thể dừng lại ở yêu cầu tái hiện những kỹ năng, lặp lại những kĩ năng đã học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực tại.

Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, giáo viên không hề đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kỹ năng, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn những hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học viên tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt những mục tiêu kỹ năng, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Giáo viên cần phải có sự hiểu biết sâu rộng, có trình độ sư phạm mới hoàn toàn có thể tổ chức, hướng dẫn những hoạt động của học viên mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên.

4. Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học.

a. Phương pháp vấn đáp

* Vấn đáp: Là phương pháp Trong số đó giáo viên đề ra câu hỏi để học viên reply, hoặc học viên hoàn toàn có thể tranh luận với nhau và với cả giáo viên; qua đó học viên lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt những loại phương pháp vấn đáp:

* Vấn đáp tái hiện: Giáo viên đặt câu hỏi chỉ yêu cầu học viên nhớ lại kỹ năng đã biết và reply dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Vấn đáp tái hiện không được xem là phương pháp có giá trị sư phạm. Đó là biện pháp được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa những kỹ năng vừa mới học.

* Vấn đáp giải thích – minh họa: Nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào đó, giáo viên lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh họa để học viên dễ hiểu, dễ nhớ. Phương pháp này đặc biệt có kết quả khi có sự hỗ trợ của những phương tiện nghe – nhìn.

* Vấn đáp tìm tòi: Giáo viên dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lý để hướng học viên từng bước phát hiện ra thực chất của sự vật, tính quy luật của hiện tượng đang tìm hiểu, kích thích sự ham muốn hiểu biết. Giáo viên tổ chức sự trao đổi ý kiến – kể cả tranh luận – giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với trò, nhằm giải quyết một vấn đề xác định.

b. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề:

Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt thì phát hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự thành công trong cuộc sống. Vì vậy, tập cho học viên biết phát hiện, đề ra và giải quyết những vấn đề gặp phải trong học tập, không những có ý nghĩa sâu sắc ở tầm phương pháp dạy học mà phải được đặt như một mục tiêu giáo dục và đào tạo. Cấu trúc một bài học (hoặc một phần bài học) theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề thường như sau:

* Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức:

– Tạo tình huống có vấn đề.

– Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh.

– Phát hiện vấn đề cần giải quyết.

* Giải quyết vấn đề đề ra:

– Đề xuất cách giải quyết.

– Lập kế hoạch giải quyết.

– triển khai kế hoạch giải quyết.

* Tóm lại:

– tranh luận kết quả và đánh giá.

– Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra.

– Phát biểu Tóm lại.

– Đề xuất vấn đề mới.

* hoàn toàn có thể phân biệt bốn mức trình độ đặt và giải quyết vấn đề:

Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề. học viên triển khai cách giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên đánh giá kết quả làm việc của học viên.

Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học viên tìm ra cách giải quyết vấn đề. Giáo viên và học viên cùng đánh giá.

Mức 3: Giáo viên cung ứng thông tin tạo tình huống có vấn đề. học viên phát hiện và xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất những giả thuyết và lựa chọn giải pháp. học viên triển khai cách giải quyết vấn đề. Giáo viên và học viên cùng đánh giá.

Mức 4: học viên tự phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của tôi hoặc xã hội, lựa chọn vấn đề giải quyết. học viên giải quyết vấn đề, tự đánh giá chất lượng, kết quả, có ý kiến bổ sung của giáo viên khi kết thúc.

c. Phương pháp hoạt động nhóm: Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Tuỳ mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, những nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ không giống nhau.

Nhóm tự bầu nhóm trưởng nếu thấy cần. Trong nhóm hoàn toàn có thể phân công mỗi người một phần việc. Trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên đều phải làm việc tích cực, không thể ỷ lại vào một vài người hiểu biết hay năng động hơn. những thành viên trong nhóm giúp đỡ nhau tìm hiểu vấn đề nêu ra trong không khí thi đua với những nhóm khác. Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp. Để trình diễn kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp, nhóm hoàn toàn có thể cử ra một đại diện hoặc phân công mỗi thành viên trình diễn một phần nếu nhiệm vụ giao cho nhóm là khá phức tạp.

* Phương pháp hoạt động nhóm hoàn toàn có thể tiến hành:

Làm việc chung cả lớp:

+ Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức

+ Tổ chức những nhóm, giao nhiệm vụ

+ Hướng dẫn cách làm việc trong nhóm.

Làm việc theo nhóm:

+ Phân công trong nhóm.

+ Cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi hoặc tổ chức tranh luận trong nhóm.

+ Cử đại diện hoặc phân công trình diễn kết quả làm việc theo nhóm.

Tổng kết trước lớp:

+ những nhóm lần lượt báo cáo kết quả.

+ tranh luận chung.

+ Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho bài tiếp theo hoặc vấn đề tiếp theo trong bài.

Phương pháp hoạt động nhóm giúp những thành viên trong nhóm san sẻ những do dự, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. bằng phương pháp nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người hoàn toàn có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của tôi về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quy trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Thành công của bài học tùy thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của mọi thành viên, vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia.

d. Phương pháp đóng vai

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học viên thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một số tình huống giả định. Phương pháp đóng vai có những điểm mạnh sau:

– học viên được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và kĩ năng bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn.

– Gây hứng thú và sự để ý cho toàn bộ học viên.

– Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của học viên.

– Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học viên theo chuẩn mực.

* Cách tiến hành hoàn toàn có thể như sau:

– Giáo viên chia nhóm, giao tình huống đóng vai cho từng nhóm, thời gian đóng vai.

– những nhóm tranh luận chuẩn bị đóng vai.

– những nhóm lên đóng vai.

– Giáo viên phỏng vấn học viên đóng vai.

– Vì sao em lại ứng xử như vậy?

– Cảm xúc, thái độ của em khi triển khai cách ứng xử?

– Cả lớp tranh luận, nhận xét: Cách ứng xử của những vai diễn thích hợp hay vẫn chưa thích hợp? vẫn chưa thích hợp ở điểm nào? Vì sao?

– Giáo viên Tóm lại về cách ứng xử rất cần thiết trong tình huống.

* Những điều cần lưu ý khi sử dụng:

– Phải dành thời gian thích hợp cho những nhóm chuẩn bị.

– học viên phải làm rõ tâm thế của tôi trong bài tập đóng vai.

– Nên khích lệ cả những học viên còn rụt rè, nhút nhát tham gia.

e. Phương pháp động não

Động não là phương pháp giúp học viên trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng phát minh, nhiều giả định về một vấn đề nào đó. triển khai phương pháp này, giáo viên cần đưa ra một hệ thống những thông tin làm chủ thể.

* Cách tiến hành:

– Giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề rất cần được tìm hiểu trước cả lớp hoặc trước nhóm.

– Khích lệ học viên phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt.

– Liệt kê toàn bộ những ý kiến phát biểu đưa lên bảng hoặc giấy khổ to.

– Phân loại ý kiến.

– Làm sáng tỏ những ý kiến vẫn chưa rõ ràng và tranh luận rõ từng ý.

Kết quả vận dụng Module TH 15 trong quy trình giảng dạy.

Qua học tập nghiên cứu Module TH 15 về phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học, bản thân tôi đã vận dụng vào quy trình dạy học và bước đầu nhận thấy chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, đặc biệt những em được phát triển toàn diện hơn, năng động, tự tin hơn, hình thành những năng lực, phẩm chất rất cần thiết góp phần giáo dục con người phát triển toàn diện.

Một số phương pháp dạy học tích cực được tôi thường xuyên áp dụng trong quy trình giảng dạy như: phương pháp vấn đáp, phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp học tập hợp tác nhóm, phương pháp đóng vai và phương pháp trò chơi dạy học.

* Tự đánh giá

 • Nhận thức: 4 điểm
 • Vận dụng: 4 điểm
 • Tổng điểm: 9 điểm
 

…… ngày ……..tháng ……..năm ……….

Người viết báo cáo

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 3

TRƯỜNG………………….
TỔ CHUYÊN MÔN……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…. tháng …. năm……

BÁO CÁO
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20… – 20…

I. THÔNG TIN CHUNG

– Họ và tên:…………………….

– Chức vụ: …………………….

– Môn dạy:……………………..

II. KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

2.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.

– Bồi dưỡng về chính trị, nhiệm vụ, kế hoạch năm học: 10 tiết

– Bồi dưỡng chuyên môn: 20 tiết

2.1.1. Tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

– Bản thân nghiên cứu chi tiết những mục đích và kỹ năng từng module chương trình trong tài liệu qui định của bộ môn mình giảng dạy. phối kết hợp với tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Sở Giáo Dục và Đào tạo cung ứng hàng năm.

– Thường xuyên trao đổi, học hỏi đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn.

2.1.2. Vận dụng kỹ năng, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp trải qua những hoạt động dạy học và giáo dục.

– Với từng chủ đề dạy học, bản thân đã phối phối kết hợp linh hoạt những kỹ năng và kỹ năng vào giảng dạy trải qua bộ môn, những buổi ngoại khoá dành riêng cho học viên.

– Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học viên để có phương pháp giáo dục thích hợp đạt kết quả.

– Tìm hiểu hoàn cảnh học viên để tư vấn cho học viên và phụ huynh học viên phối hợp với giáo viên để giáo dục học viên.

2.1.3. Tự nhận xét và đánh giá.

Hoàn thành xuất sắc nội dung

– Điểm nội dung 1: Bằng số: 10 Bằng chữ: Mười điểm

2.2. Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên. Cụ thể:

Tổng thời gian 30 tiết/môn/cấp học:

– triển khai chương trình dạy học 2 buổi /ngày: 10 tiết

– Bồi dưỡng chuyên đề theo môn học: 10 tiết

– Ứng dụng CNTT trong dạy học: 10 tiết;

2.2.1. Tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

– triển khai nghiêm túc qui định về phân công chuyên môn, thời gian biểu của nhà trường.

– Phân công chuyên môn thích hợp cho từng giáo viên, trải qua tổ chuyên môn, trình BGH phê duyệt theo từng kỳ của năm học.( hoàn toàn có thể điều chỉnh khi cần)

– Tổ chức cho những thành viên trong tổ hội thảo được hai chuyên đề trọng tâm trong năm học.

2.2.2. Vận dụng kỹ năng, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp trải qua những hoạt động dạy học và giáo dục.

– Trên cơ sở phạm vi bộ môn học bản thân đã vận dụng khoa học kỹ năng được bồi dưỡng vào bài dạy nhằm đạt kết quả cao, giúp học viên lĩnh hội kỹ năng một cách nhanh và kết quả.

– Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy: Dạy học trình chiếu, ngoại khoá câu lạc bộ Toán-Học đều dùng công nghệ thông tin từ đặt câu hỏi, tính giờ reply, tổng hợp kết quả,… đều sử dụng công nghệ thông tin.

– Tra cứu tài liệu tìm hiểu thêm trên mạng Internet, tranh luận, sinh hoạt chuyên môn trên mạng qua phần mềm trường học trực tuyến thành thục, trao đổi thông tin qua hòm thư điện tử,…

2.2.3. Tự nhận xét và đánh giá.

– Hoàn thành tốt nội dung 2

– Điểm nội dung 2: Bằng số: 9 Bằng chữ: Chín điểm

2.3. Nội dung bồi dưỡng 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên khoảng 60 tiết/năm học/giáo viên:.

3.1. Mô đun 14: tên modul: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

+ Tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:

– Mục tiêu của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– tính năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Quy trình Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Kĩ năng Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

+ Vận dụng kỹ năng, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp trải qua những hoạt động dạy học và giáo dục:

– Nâng cao hiểu biết về tính năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Xác định được quy trình Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– nắm vững những phương pháp Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Rèn luyện được kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Bản thân triển khai tốt modul 14: “Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp”

Điểm : Bằng số: 9,0 điểm. Bằng chữ: Chín điểm

3.2. Mô đun THPT 03: tên modul “Giáo dục học viên THPT riêng biệt

+ Tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:

Nhận thức được:

– Phương pháp thu thập về học viên riêng biệt

– Phương pháp giáo dục học viên riêng biệt

– Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện học viên riêng biệt.

Trên cơ sở nội dung kỹ năng tự bồi dưỡng, có biện pháp để nâng cao kết quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Bước đầu nâng cao kết quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (bài giảng powerpoint)

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Bản thân triển khai tốt Mô đun THPT 03 “Giáo dục học viên THPT riêng biệt – Điểm : Bằng số: 10,0 điểm. Bằng chữ: Mười điểm

2.3.3. Mô đun THPT 17- tên Môđun ” Tìm kiếm, khai thác,xử lý thông tin phục vụ bài giảng“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)

+ Tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:

Bản thân nghiên cứu chi tiết mục đích yêu cầu, cách khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng, cách lựa chọn thông tin.

Nắm được những bước cơ bản trong triển khai phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng.

+ Vận dụng kỹ năng, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp trải qua những hoạt động dạy học và giáo dục:

Từ những bài học trong tài liệu phối kết hợp với thực tại giảng dạy giáo viên đã giải quyết được những vấn đề, nắm vững được những phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên.

Giáo viên nghiên cứu những loại sách BDTX hoàn toàn có thể rút ra phần nào để sử dụng làm tư liệu báo cáo chuyên đề hoặc viết sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục thuộc lĩnh vực chuyên môn của tôi.

trải qua nghiên cứu tài liệu BDTX giáo viên phát hiện nhiều vấn đề hay, hoàn toàn có thể vận dụng trực tiếp vào công tác giảng dạy nội, ngoại khóa.

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Hoàn thành tốt mục đích yêu cầu đề ra.

Điểm: 9 ( Bằng chữ: Chín điểm).

2.3.4. Mô đun THPT 18- Tên môđun ” Phương pháp dạy học tích cực“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)

+ Tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:

Bản thân nghiên cứu chi tiết mục đích yêu cầu, những phương pháp dạy học tích cực, cách lựa chọn phương pháp dạy học với từng loại bài cho thích hợp kiểu bài dạy và đối tượng học viên.

Nắm chắc những bước cơ bản trong triển khai phương pháp dạy học tích cực, thử nghiệm, rút kinh nghiệm sau đó mới áp dụng đại trà.

+ Vận dụng kỹ năng, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp trải qua những hoạt động dạy học và giáo dục:

Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy, tập huấn cho những thành viên trong tổ về phương pháp dạy học tích cực.

Tổ chức tranh luận về phương pháp dạy học tích cực trải qua những buổi sinh hoạt chuyên môn.

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Hoàn thành tốt mục đích yêu cầu.

Điểm: 9 ( Bằng chữ: Chín điểm)

Tự nhận xét và đánh giá nội dung 3:

triển khai công tác BDTX đúng theo kế hoạch đã đề ra, có ghi chép nội dung đầy đủ, cuối mỗi bài có reply những câu hỏi trong tài liệu, có tranh luận những câu hỏi khó trong những cuộc họp chuyên môn.

Từ những bài học trong tài liệu phối kết hợp với thực tại giảng dạy đã giải quyết được những vấn đề, nắm vững được những phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên.

kết quả công tác được nâng cao.

– Điểm nội dung 3: Bằng số: 9,5 Bằng chữ: Chín điểm một phần hai.

2.4. Tự nhận xét, đánh giá chung:

* điểm mạnh:

+ Bản thân nghiêm túc học tập bồi dưỡng thường xuyên, luôn update kỹ năng về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

+ Việc học tập bồi dưỡng thường xuyên giúp phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ của bản thân.

+ trải qua bồi dưỡng thường xuyên bản thân nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong giáo viên và học viên niềm tin vào mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh; góp phần rèn luyện thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

* Khuyết điểm:

+ Việc bồi dưỡng của bản thân đôi lúc còn vẫn chưa thật sự khoa học.

+ Thời gian bồi dưỡng thường xuyên còn bị anh xã chéo với công tác chuyên môn của tổ, của bản thân.

* Đề nghị: Không

* Kết quả đánh giá:

+ Điểm: Bằng số: 9,4 Bằng chữ: Chín phẩy tư.

+ Xếp loại: GIỎI

Tôi cam đoan những nội dung trong báo cáo. Nếu sai hoặc không đúng thực sự trong báo cáo, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./.

Người viết báo cáo

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 4

TRƯỜNG……………
TỔ ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số……………… ………, ngày…… tháng ….. năm 20…

BÁO CÁO
Kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20… – 20…

Họ tên:…………………………………

Sinh ngày:………………………………

Chức vụ:………………………………….

Nhiệm vụ được phân công:………….…

triển khai kế hoạch …………. của trường …năm học 20… – 20…. Tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 20… – 20… gồm những nội dung tiếp sau này:

I. tính chất TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

– toàn bộ những tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên đều được đăng tải trên những trang mạng, thư viện nhà trường cũng khá phong phú về tài liệu phục vụ cho bộ môn của giáo viên .

– Hiệu trưởng nhà trường luôn quan tâm, theo dõi và kiểm tra quy trình tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.

– Bản thân cá nhân luôn tự ý thức việc tự học là việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

– Được Tổ chuyên môn triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kịp thời, có hướng dẫn cho giáo viên tổ chọn mô đun thích hợp với từng cá nhân và cung ứng nội dung từng Module cho giáo viên tự học.

2. Khó khăn

– Là một giáo viên mới công tác, tôi nhận thấy hoạt động bồi dưỡng thường xuyên còn tương đối mới mẻ đối với giáo viên nên kinh nghiệm của giáo viên trong hoạt động BDTX vẫn chưa nhiều, còn gặp một số khó khăn trong việc chọn Module nào thích hợp với bản thân để lập kế hoạch tự bồi dưỡng.

Mặc dù tài liệu nghiên cứu khá phong phú song việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên qua một số mô đun vẫn mắc phải một số lúng túng như vẫn chưa hiểu hết được chiều sâu , rộng của Module nên việc nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20…- 20…

Trên cơ sở kế hoạch BDTX của nhà trường, nhóm tổ bộ môn tranh luận thống nhất nội dung tự học tự bồi dưỡng. Sau khi xây dựng kế hoạch cá nhân được BGH phê duyệt và triển khai.

– Công tác xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20… – 20… của cá nhân

– Tổ chức công tác BDTX năm học 20…- 20…

2. Tình hình triển khai kế hoạch BDTX của cá nhân

– Tham gia đầy đủ nội dung bồi dưỡng chuyên môn hè và chính trị.

– Tham gia BDTX đầy đủ nội dung tự học tự bồi dưỡng của cá nhân

– Tổng số module cá nhân chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 là 03 mô đun và 5 nội dung tự học với tổng số tiết là 60 tiết được triển khai xuyên suốt trong một năm học.

Tên cụ thể những mô đun và nội dung tự học được thể hiện trong bảng sau:

STT Tên module Hình thức tổ chức Ghi chú
1 Mô đun 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và tranh luận trong tổ. 10 tiết
2 Mô đun 6: Xây dựng môi trường học tập cho học viên THCS Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và tranh luận trong tổ. 10 tiết
3 Mô đun 16: Hồ sơ dạy học Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và tranh luận trong tổ. 10 tiết
4 Tự học: Tìm hiểu một số phương pháp dạy ngoại ngữ Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và tranh luận trong tổ. 6 tiết
5 Tự học: kĩ thuật dạy từ vựng trong tiếng anh Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và tranh luận trong tổ. 6 tiết
6 Tự học: kĩ thuật dạy ngữ liệu mới Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và tranh luận trong tổ. 6 tiết
7 Tự học: Tìm hiểu kĩ thuật mở bài- tạo không khí trong lớp học Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và tranh luận trong tổ. 6 tiết
8 Tự học: Kĩ năng dạy ngữ pháp Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và tranh luận trong tổ. 6 tiết

3. Kết quả đánh giá BDTX của cá nhân

3.1: Kết quả bồi dưỡng chuyên môn( Nội dung 1): Đạt 7,5 điểm

3.2: Kết quả bài thu hoạch chính trị ( Nội dung 2): Đạt trung bình

3.3: Kết quả tự học tự bồi dưỡng của cá nhân( Nội dung 3): Đạt 8 điểm

Căn cứ điểm đánh giá những nội dung trên, dựa vào công văn………….. cá nhân tự chấm điểm, xếp loại Khá (Với số điểm trung bình là 7,7)

Qua quy trình tự nghiên cứu học hỏi và vận dụng vào thực tại giảng dạy. Bản thân đã đạt được một số kết quả như sau:

– Có nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, xác định được vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học của bộ môn Tiếng Anh.

– Có ý thức tốt trong việc sử dụng thiết bị dạy học truyền thống và thiết bị dạy học hiện đại trong quy trình dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Nâng cao kỹ năng phối hợp sử dụng thiết bị dạy học truyền thống và thiết bị dạy học hiện đại làm tăng kết quả giảng dạy của môn học.

– Biết tự làm một số đồ dùng dạy học để phục vụ cho quy trình giảng dạy và tham gia những trào lưu thi đồ dùng dạy học tự làm những cấp..

– Biết vận dụng một số phương pháp vào quy trình giảng dạy và đạt được kết quả nhất định, học viên khá hứng thú với một số phương pháp mới

– Đã ứng dụng được CNTT vào giảng dạy làm cho bài học trở thành sinh động, dễ hiểu hơn. Ứng dụng CNTT để tạo phần mềm, file

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

1. Mặt mạnh: Đủ tài liệu để học tập, cá nhân có ý thức trong việc tự học tự bồi dưỡng. Tham gia đầy đủ những lớp bồi dưỡng chuyên môn do Ngành , trường tổ chức. Bản thân luôn quán triệt và triển khai tốt những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước những quy chế của ngành và những qui định trong đơn vị.

2. Hạn chế: Một số nội dung bồi dưỡng cá nhân vẫn chưa thể hiện được nội dung tự học. (Cách trình diễn , kết quả đạt được). Còn lúng túng trong việc tự chọn những mô đun bồi dưỡng . Thời gian để tự học vẫn chưa nhiều, kế hoạch BDTX còn một số hạn chế vẫn chưa thích hợp.

3. Biện pháp khắc phục: Nghiên cứu kĩ những mô đun sau đó rút ra những điều cần học được từ mô đun đó và áp dụng vào thực tại giảng dạy để đạt được kết quả cao hơn.

Phương hướng bản thân cho năm học sau: Ngoài bồi dưỡng những mô đun phục vụ cho chuyên môn (giảng dạy) cá nhân sẽ nghiên cứu thêm về những nội dung nâng cao chất lượng học viên giỏi bộ môn và những chuyên đề dạy học đối với những đối tượng học viên yếu kém.

IV. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không

 

GIÁO VIÊN BÁO CÁO

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 5

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
TỔ ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ triển khai
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 20… – 20 ….

Họ và tên: ……………………….. Giới tính: …………

Ngày tháng năm sinh : ………. Năm vào ngành :…

Trình độ chuyên môn: …………………………………

Tổ chuyên môn: ………………………………………

Môn dạy:………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-PGDĐT ngày … tháng… năm 20…của Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………….. về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học…………- …………..7;

triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học …….- …….. của trường…………., căn cứ kế hoạch đăng ký của bản thân, tôi xin báo cáo kết quả triển khai BDTX cá nhân năm học 20… – 20 .… như sau:

1. Một số tính chất tác động đến kết quả triển khai :

a/ Thuận lợi :

– Được sự quan tâm, chỉ huy kịp thời của những cấp lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo và BGH, tổ chuyên môn và đồng nghiệp;

– Tài liệu học tập được cung ứng đầy đủ trải qua những buổi chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức (nội dung 2); những mô đun của nội dung 3 tại địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn

– Bản thân có ý thức, tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

b/ Khó khăn :

– Nội dung 1 còn chung chung, vẫn chưa xuất hiện tài liệu nghiên cứu, chủ yếu là nghe giảng triệu tập tại hội trường nên khó hiểu được sâu sắc để vận dụng.

– vẫn chưa xuất hiện thời gian đầy đủ cho công tác BDTX, chủ yếu là tự học tập ngoài giờ

2. Kết quả triển khai những nội dung :

2.1) Nội dung 1 : những chuyên đề trong lớp bồi dưỡng chính trị hè 20………- 20……

– Thời gian bắt đầu triển khai : 8/20………

– Thời gian hoàn thành : 5/20……

– Kết quả vận dụng :

+ tiêu chuẩn 1 : Nhận thức việc tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

a/ Nội dung:

Về Học tập chuyên đề năm 20………:

– Những quan điểm mới trong nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Chuyên đề toàn khóa về “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm học 20……… về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “ tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Những vấn đề kinh tế – xã hội trong nước ( có liên hệ địa phương ) và một số tình hình thời sự trong nước, quốc tế nổi trội trong thời gian gần đây.

b/ Có đầy đủ những loại hồ sơ: Tập ghi chép những chuyên đề

Điểm : ……….

+ tiêu chuẩn 2 : Phần vận dụng kỹ năng và kỹ năng vào hoạt động dạy học và giáo dục.

a/ Kết quả triển khai so với nội dung

Qua một năm học triển khai tích hợp những nội dung họp tập chính trị hè và nghe thông tin thời sự, kết quả là bản thân nhận thức và nắm vững và vận dụng tốt, đầy đủ những quan điểm mới trong nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chuyên đề toàn khóa về “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm học 20……… về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “ tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những vấn đề kinh tế – xã hội trong nước ( có liên hệ địa phương ) và một số tình hình thời sự trong nước, quốc tế nổi trội trong thời gian gần đây.

Việc tiếp thu bồi dưỡng chính trị, những văn bản chỉ huy triển khai nhiệm vụ năm học …….- …….. của ngành,

b/ Bản thân đã tích cực tham gia và học tập đầy đủ những buổi học.

c/ Bản thân có luôn áp dụng những chuyên đề đã học vào thực tại tại trường.

Điểm : ………

2.2) Nội dung 2 : Tập huấn, sinh hoạt chuyên môn

Không triển khai

2.3) Nội dung 3 : những mô đun tự chọn

Mô đun: THCS 2
Đặt điểm học tập của học viên THCS

– Thời gian bắt đầu triển khai : 15/9/20………

– Thời gian hoàn thành : 15/10/20………

– Kết quả vận dụng :

+ tiêu chuẩn 1 : Nhận thức việc tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

a/ Nội dung:

– Về kỹ năng : Nắm được tính chất của hoạt động dạy và hoạt động học cấp THCS.

– Về kỹ năng : Có kĩ năng vận dụng những hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ để đổi mới nội dung và phương pháp dạy học cấp THCS.

– Về thái độ : Có ý thức hơn trong việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và tình cảm yêu quý, tôn trọng HS – thế hệ tương lai của tổ quốc.

b/ Có đầy đủ những loại hồ sơ BDTX gồm có: Sổ ghi chép Module 2

Điểm : ……

+ tiêu chuẩn 2 : Phần vận dụng kỹ năng và kỹ năng vào hoạt động dạy học và giáo dục.

a/ Kết quả triển khai so với nội dung:

Việc giáo dục ý thức trách nhiệm cho học viên là một vấn đề cần hết sức quan tâm, nhất là trong tình hình hiện nay. Làm sao chúng ta đạt được mục đích khi ra trường, học viên không những được trang bị về kỹ năng mà còn phải được thể hiện con người được phát triển toàn diện về mọi mặt (trí, đức, thể, mỹ). Như vậy, chúng ta mới dần có những thế hệ mai sau có đức, tài trọn vẹn, sẽ là những chủ nhân rất hữu ích cho xã hội, và có được như vậy ta mới tin rằng tổ quốc ta sẽ phát triển mạnh.

b/ Kết quả thực tại: Bản thân đã tích cực tìm hiểu đặt điểm học tập của học viên THCS ( khoảng 80 %)

c/ tác động với đồng nghiệp: Bản thân cũng thường xuyên trao đổi và học hỏi thêm những cách thức khác để tìm hiểu HS từ đồng nghiệp trong trường.

Điểm : …….

Mô đun thứ 2: THCS 1
tính chất tâm sinh lý của học viên THCS.

– Thời gian bắt đầu triển khai : 20-10-20………

– Thời gian hoàn thành : 15-11-1017

– Kết quả vận dụng :

+ tiêu chuẩn 1 : Nhận thức việc tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

a/ Nội dung:

Nắm được vị trí, ý nghĩa sâu sắc của giai đoạn phát triển tuổi HS THCS trong sự phát triển cả đời người, những biến đổi mạnh mẽ về mọi mặt của sự phát triển lứa tuổi: về thể chất, về nhận thức, về giao tiếp, về nhân cách…

Vận dụng những hiểu biết về tính chất tâm, sinh lí của HS THCS, những thuận lợi và khó khăn của lứa tuổi vào việc giảng dạy và giáo dục HS có kết quả.

Thái độ thông cảm, san sẻ và giúp đỡ HS THCS

b/ Có đầy đủ những loại hồ sơ BDTX gồm có: Sổ ghi chép Module 1

Điểm : …….

+ tiêu chuẩn 2 : Phần vận dụng kỹ năng và kỹ năng vào hoạt động dạy học và giáo dục.

a/ Kết quả triển khai so với nội dung: Lứa tuổi học viên THCS có một vị trí đặc biệt trong giai đoạn phát triển của trẻ em. Đây là giai đoạn chuyển từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành. quy trình hình thành cái mới thường nối dài về thời gian và tùy thuộc vào điều kiện sống, hoạt động của những em. Do đó, sự phát triển tâm lí ở lứa tuổi này ra mắt không đồng đều về mọi mặt. hoàn toàn có thể minh chứng những lập luận trên qua sự phát triển thể chất của học viên THCS, hoặc qua sự phát triển giao tiếp của học viên với người lớn, qua giao tiếp với bạn hay qua sự phát triển mạnh mẽ của tự ý thức, của đạo đức và hành vi ứng xử ở học viên trung học cơ sở. Do đó cần nắm vững tính chất này để giáo dục tốt những em.

b/ Kết quả thực tại: Bản thân luôn tích cực tìm hiểu đặt điểm tâm sinh lý của học viên THCS để có phương pháp giáo dục thích hợp và kết quả ( khoảng 75 %)

c/ tác động với đồng nghiệp: Bản thân cũng thường xuyên trao đổi và học hỏi thêm những phương pháp khác từ đồng nghiệp trong trường.

Điểm :………

Mô đun 3: THCS 3
Giáo dục học viên THCS riêng biệt.

– Thời gian bắt đầu triển khai : 10-12-20………

– Thời gian hoàn thành : 15-01-20……

– Kết quả vận dụng :

+ tiêu chuẩn 1 : Nhận thức việc tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

a/ Nội dung:

Về kỹ năng: Nắm được những phương pháp thu thập thông tin về HS riêng biệt; những PPGD và những phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS riêng biệt.

Về kĩ năng: Sử dụng và phối hợp được những phương pháp thu thập thông tin về HS riêng biệt; những PPGD và những phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS riêng biệt cỏ tính đến tính chất lứa tuổi HS THCS và tính chất cá nhân.

Về thái độ: Tin tưởng rằng mọi HS đều hoàn toàn có thể thay đổi theo hướng tích cục và tôn trọng HS riêng biệt như là những nhân cách có giá trị. Cam kết giúp đỡ, hỗ trợ HS riêng biệt thay đổi niềm tin và hành vi không mong đợi.

b/ Có đầy đủ những loại hồ sơ BDTX gồm có: Sổ ghi chép Module 3

Điểm : ………

+ tiêu chuẩn 2 : Phần vận dụng kỹ năng và kỹ năng vào hoạt động dạy học và giáo dục.

a/ Kết quả triển khai so với nội dung: Người GV phải chăm sóc giáo dục động cơ học tập, giá trị, hành vi tích cực, lành mạnh về mọi mặt chỗ HS. GV là người đánh thức, khơi dậy hứng thú nhiều mặt của HS; là người kìm hãm, ngăn chặn những hoạt động tiêu cực của HS và kích thích, tích cực những hoạt động có giá trị xã hội và là người hình thành, rèn luyện kĩ năng giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Trong cùng một tình huống, sự kiện hoàn toàn có thể có hai hay nhiều phản ứng không giống nhau tùy thuộc vào cách suy nghĩ không giống nhau, chính chúng ta là người tạo ra cảm xúc của tôi. Áp dụng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực đối với cả tập thế lớp và học viên riêng biệt.

b/ Kết quả thực tại: Nếu HS riêng biệt triển khai hành vi không mong đợi nào đó thì GV chỉ đánh giá hành vi đó, mà không quy kết hành vi đó thành nét nhân cách của HS. …( kết quả khoảng 75 %)

c/ tác động với đồng nghiệp: Bản thân luôn được GV trong tổ góp ý, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng Module này vào thực tiễn.

Điểm : ………

Mô đun 4 : THCS 6
Xây dựng môi trường học tập cho học viên THCS

– Thời gian bắt đầu triển khai : 25-01-20……

– Thời gian hoàn thành : 27-02-20……

– Kết quả vận dụng :

+ tiêu chuẩn 1 : Nhận thức việc tiếp thu kỹ năng và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

a/ Nội dung:

kỹ năng: trình diễn được những biện pháp đúng môi trường học tập cho học viên THCS. Nắm vững cách thức update, xử lí và sử dụng thông tin về môi trường giáo dục vào quy trình dạy học và giáo dục học viên THCS.

Kĩ năng: Sử dụng tri thức của module này để nghiên cứu những module tiếp theo và giải quyết tốt những vấn đề trong thực tiễn giáo dục ở cấp THCS hiện nay: Có kĩ năng sử dụng những phương pháp và kĩ thuật để tạo dựng môi trường học tập cho học viên THCS, đặc biệt là môi trường học tập hiện đại thích hợp với tính chất hoạt động dạy học cửa những nhà trường THCS hiện nay.

Thái độ: Có thái độ học tập theo nội dung và quy trình triển khai module một cách khoa học, độc lập, tích cực và sáng tạo. Có nhận thức và đánh giá đứng về tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường học tập cho THCS.

b/ Có đầy đủ những loại hồ sơ BDTX gồm có: Sổ ghi chép Module 6

Điểm: ………

+ tiêu chuẩn 2 : Phần vận dụng kỹ năng và kỹ năng vào hoạt động dạy học và giáo dục.

a/ Kết quả triển khai so với nội dung:

kết quả học tập của học viên phụ thuộc khá lớn vào môi trường học tập. Bởi vậy, việc nắm vững lí thuyết và sử dụng thành thạo những kỹ năng để xây dựng môi trường học tập lành mạnh, kết quả cho học viên là một trong những yêu cầu quan trọng đối với giáo viên THCS. Module THCS 6 để cập một cách cơ bản nhất những lí thuyết cũng như những phương pháp để hoàn toàn có thể xây dựng được một môi trường học tập tốt nhất cho từng học viên THCS ở những điều kiện và hoàn cảnh không giống nhau.

.b/ Kết quả thực tại: Bản thân vẫn chưa được tập huấn chuyên môn về vấn đề này nhưng với vốn kinh nghiệm của tôi mình cũng tạo môi trường cho HS thể hiện năng lực học tập của tôi. (kết quả khoảng 70%)

c/ tác động với đồng nghiệp: Bản thân luôn được GV trong tổ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng Module này vào thực tiễn.

Điểm: ……….

3. Đánh giá kết quả triển khai, kiến nghị :

a. điểm mạnh :

– Bản thân tự giác triển khai chương trình bồi dưỡng, tự học tập nghiên cứu tài liệu. Tích cực vận dụng kỹ năng bồi dưỡng vào trong quy trình dạy học. Phát huy năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân.

– Xây dựng kế hoạch tự học, tự đánh giá năng lực quản lý hoạt động dạy học. Tuân thủ thời gian quy định của kế hoạch đề ra

b. Hạn chế :

– Giáo viên vừa giảng dạy và kiêm nhiệm nhiều công tác khác nên thời gian hạn chế trong nghiên cứu.

– Sản phẩm chứa nhiều, chất lượng vẫn chưa cao

c. Kiến nghị :

– Không

d. Tổng điểm số : ……….

e. Tự xếp loại : …………..

  Thị Trấn, ngày …… tháng …..năm ….
  Người báo cáo

Ý kiến của tổ chuyên môn

…………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………

…………………………………………………

Xếp loại : ………

  Thị Trấn, ngày … tháng … năm 20……
  Tổ trưởng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *