Báo cáo kết quả đánh giá phân loại Đảng viên được lập ra để tổng hợp, đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên. Mẫu báo cáo này sử dụng trong những đơn vị như bệnh viện, ủy ban nhân dân, trường học….

trải qua báo cáo này sẽ thấy được Đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra đề nghị để khen thưởng, biểu dương vào dịp cuối năm. Nội dung trong mẫu báo cáo cần nêu rõ số lượng Đảng viên sinh hoạt đảng chính thức, thuộc đảng số của chi bộ, số đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng, số Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị biểu dương, khen thưởng.

Báo cáo kết quả đánh giá phân loại Đảng viên năm 2020

  • Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2020
  • Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại Đảng viên năm 2020

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2020

ĐẢNG BỘ……………….

Chi bộ……………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày……tháng……năm 20…..

BÁO CÁO
Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ và Đảng viên năm………

Kính gửi: Đảng uỷ………………

Ngày……….tháng………..năm 20…..…

Chi bộ:…………………………………………………………………đã tổ chức hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm……., Chi bộ báo cáo kết quả như sau:

I. Về đánh giá chất lượng chi bộ

1. Tổng số điểm chi bộ đạt được: ……………….điểm

2. Xếp loại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………

II. Về đánh giá chất lượng đảng viên

1. Tổng số đảng viên của chi bộ:…………..đ/c

2. Số đảng viên thuộc diện phải đánh giá:……………đ/c.

Trong số đó:

  • Đã đánh giá …………….đ/c
  • vẫn chưa đánh giá ………….đ/c.

Trong số đó:

+ Có lý do……………………..đ/c

+ không tồn tại lý do…………đ/c

* Kết quả:

  • Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…………..đ/c.
  • Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: ………………….đ/c.
  • Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ:………………………..đ/c.
  • Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:……….đ/c.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

DANH SÁCH
XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM……….

TT Họ và tên Kết quả xếp loại Đề nghị xử lý
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ Trong số đó có vi phạm khuyết điểm Định thời gian sửa chữa Hình thức kỷ luật Xoá tên
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chú thích: lưu lại X vào cột tương ứng

– Cột 3: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Cột 4: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Cột 5: Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Cột 6: Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

– Cột 9: Ghi mốc thời gian do đảng viên cam kết và được chi bộ nhất trí.

– Cột 10: Ghi theo những hình thức kỷ luật do chi bộ đề nghị (nếu có): Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

….………., ngày.……..tháng ……..năm 20…..

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại Đảng viên năm 2020

ĐẢNG BỘ……………….

CHI BỘ:………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….ngày…. tháng ….năm 20.

BÁO CÁO
Kết quả đánh giá, phân loại Đảng viên

Kính gửi: ………………………………………

Chi bộ báo cáo kết quả đánh giá, phân loại đảng viên năm 20….

1. Tổng số đảng viên sinh hoạt đảng chính thức, thuộc đảng số của chi bộ tại thời điểm đánh giá:…………đ/c

2. Số đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng ………………………đ/c. Trong số đó:

Đã đánh giá: ……………………đ/c (có danh sách kèm theo).

Số vẫn chưa đánh giá:…………….….đ/c. Trong số đó:

+ Có lý do …………………….. ..đ/c

+ không tồn tại lý do:……………..…đ/c.

3. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị biểu dương, khen thưởng:………… đ/c (có danh sách kèm theo). Trong số đó:

– Biểu dương:………….……đ/c.

– Đề nghị khen thưởng: ………đ/c (có bản thành tích kèm theo).

4. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:………… đ/c (có danh sách kèm theo).

5. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ:………….… đ/c (có danh sách kèm theo).

6. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:………… đ/c (có danh sách kèm theo).

– Có hình thức kỷ luật để giáo dục:……………….đ/c (có hồ sơ xét kỷ luật kèm theo).

– Hình thức xin ra khỏi đảng, xóa tên, khai trừ (nếu có):…….đ/c.

T/M CHI BỘ
Bí thư
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH
XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 20…..

TT Họ và tên Kết quả xếp loại Đề nghị xử lý
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ Trong số đó có vi phạm khuyết điểm Định thời gian sửa chữa Hình thức kỷ luật Xoá tên
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Chú thích: lưu lại X vào cột tương ứng

– Cột 3: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Cột 4: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Cột 5: Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Cột 6: Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

– Cột 9: Ghi mốc thời gian do đảng viên cam kết và được chi bộ nhất trí.

– Cột 10: Ghi theo những hình thức kỷ luật do chi bộ đề nghị (nếu có): Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

….…. ngày.……..tháng ……..năm 20…..

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *