Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2020 là mẫu báo cáo được lập ra nhằm tổng kết lại tình hình, kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh trong thời gian vừa mới qua, rồi đề ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu trong thời gian tiếp theo. tiếp sau này mời những bạn cùng tìm hiểu thêm mẫu báo cáo mới nhất được phát hành kèm theo Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT ngày 03/08/2020.

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/BC-…….

….., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh năm …

(Từ ngày … tháng… năm … đến ngày … tháng … năm …)

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phần I
Báo cáo việc triển khai công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

I. TÌNH HÌNH triển khai VÀ KẾT QUẢ PHỔ CẬP

1. Công tác của Ban chỉ huy phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC)

2. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm …

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sự việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT/BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy định, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Căn cứ kết quả kiểm tra PCGD- XMC năm …. kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đạt được như sau:

2.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

– Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường: ….

– Trẻ học 2 buổi trên ngày: …

– Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: …

– Tổng số trẻ 3-5 tuổi: …, ra lớp: …; Tỉ lệ: … Trong số đó trẻ học tại địa bàn là … trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là … trẻ.

– Tổng số trẻ 0-2 tuổi: …, ra lớp: …; Tỉ lệ: … Trong số đó trẻ học tại địa bàn là 110 trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là … trẻ.

– Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 0-5 tuổi trên địa bàn: …; số trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục: 1; Tỉ lệ: …

* Kết quả:

2.2. Phổ cập giáo dục tiểu học

– Tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1: ….

– Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (năm học …-…) …, đạt tỉ lệ …

– Tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tính đến năm học …-…): … đạt tỉ lệ …%. Trong số đó số trẻ em 14 tuổi: …; hoàn thành chương trình tiểu học: …; Tỉ lệ ….

– Tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở Tiểu học …. chiếm tỉ lệ ….

– Số trẻ 6-14 tuổi ngoài nhà trường: …..; Tỉ lệ: ….

– Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-14 tuổi trên địa bàn: …, Trong số đó số trẻ khuyết tật 11-14 tuổi được tiếp cận giáo dục: ….; Tỉ lệ: ….

* Kết quả:

2.3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

– Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập: …; tốt nghiệp THCS (tính đến năm học …-…): …; Tỉ lệ … .

– Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, GDNN: ….; Tỉ lệ … .

– Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 tuổi bỏ học (cả 3 cấp): …; Tỉ lệ … Trong số đó độ tuổi từ 11-14 tuổi bỏ học: …; độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học: ….

– Số thanh, thiếu niên từ 15-18 ngoài nhà trường (cả 3 cấp): …, Tỉ lệ …

– Số lớp PCGD THCS: …

– Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-18 tuổi trên địa bàn: …, số trẻ khuyết tật 11-18 tuổi được tiếp cận giáo dục: …; Tỉ lệ: …

* Kết quả:

2.4. Công tác Phổ cập bậc trung học phổ thông

– Tổng số học viên TNTHCS (hai hệ) năm qua (học viên lớp 9 năm học …-…): … đạt tỉ lệ …;

– Số học viên tốt nghiệp THCS năm học …-… vào học lớp 10 THPT, GDTX THPT, TCCN, trường dạy nghề … chiếm tỉ lệ … (Trong số đó vào học lớp 10 THPT: …; Tỉ lệ: …, học lớp 10 GDTX THPT …, tỉ lệ …, học nghề …, tỉ lệ …).

– Tổng số học viên tốt nghiệp THPT năm qua (năm học …-…): …/…; Tỉ lệ …;

– Tổng số thanh, thiếu niên từ 18-21: …; có bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT, THCN: …; Tỉ lệ …

– Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 18-21 tuổi ngoài nhà trường: …; Tỉ lệ …

* Kết quả:

2.5. Kết quả xóa mù chữ

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25: … Trong số đó:

– Số người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ: …, tỉ lệ: …

– Số người trong độ tuổi từ 15-25 mù chữ: …, tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 1: … người; Tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 2: … người; Tỉ lệ: …

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35: … Trong số đó:

– Số người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ: …, tỉ lệ: …

– Số người trong độ tuổi từ 15-35 mù chữ: …, tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 1: … người; Tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 2: … người; Tỉ lệ: …

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60: … Trong số đó:

– Số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ: …, tỉ lệ: …

– Số người trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ: …, tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 1: … người; Tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 2: … người; Tỉ lệ: …

– Số lớp huy động XMC: …/… lớp/học viên.

* Kết quả:

3. Điều kiện đảm bảo

3.1. Cơ sở vật chất

3.1.1. Mầm non:

3.1.2. Tiểu học:

3.1.3. THCS:

3.2. Kinh phí

3.2.1. Kinh phí PCGD-XMC

3.3. Giáo viên

3.3.1. Mầm non:

3.3.2. Tiểu học:

3.3.3. THCS:

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. ưu thế

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

2. Hạn chế

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

Phần II
Phương hướng triển khai công tác PCGD-XMC năm …

I. MỤC TIÊU CHUNG

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

Trên đây là báo cáo kết quả công tác PCGD, XMC năm …. Ban chỉ huy PCGD, XMC tỉnh … kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./.

Nơi nhận:
– Như Kính gửi;

– Lưu: VT, BCĐ PCGD-XMC tỉnh.

TM. BAN chỉ huy PCGD-XMC
trưởng phòng ban
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *