Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ mới nhất là mẫu báo cáo được Chi ủy lập ra, nhằm báo cáo lại kết quả, kiểm điểm đánh giá của Chi ủy, Chi bộ trong năm vừa mới qua. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm mới.

Nội dung trong mẫu báo cáo kiểm điểm Chi ủy Chi bộ cần trình diễn rõ ưu thế, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, phương hướng khắc phục những hạn chế. tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm 2 mẫu báo cáo trong bài viết dưới đây:

Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ năm 2020

  • Báo cáo kiểm điểm năm 2020 của Chi ủy Chi bộ
  • Mẫu báo cáo kiểm điểm Chi ủy năm 2020

Báo cáo kiểm điểm năm 2020 của Chi ủy Chi bộ

ĐẢNG BỘ XÃ ………..
CHI BỘ TRƯỜNG ……….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM NĂM 2020
CỦA CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG ……

triển khai kế hoạch số ……….., ngày ………… của Ban thường vụ Đảng ủy xã ………. v/v “ Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020”.

Tập thể chi ủy- chi bộ Trường ………. báo cáo kiểm điểm với những nội dung cụ thể sau:

Trong năm 2020 chi ủy có những thuận lợi cơ bản là:

– Sự quan tâm lãnh, chỉ huy thường xuyên trực tiếp của BTV, BCH Đảng bộ xã …….. những đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động tích cực, triển khai tốt sự lãnh đạo của chi bộ.

– Cán bộ công chức, viên chức trong trường nhận thức đúng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng

– Đảng viên trong chi bộ đa số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tớ.

Khó khăn:

– Việc bố trí thời gian hội họp chi uỷ, chi bộ không ổn định do yêu cầu của công tác chuyên môn.

Với tính chất trên chi uỷ chi bộ tự kiểm điểm những mặt công tác năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Chi uỷ năm 2020:

1. Kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị:

a) ưu thế:

– Tổ chức quán triệt kịp thời những tư tưởng, quan điểm chỉ huy cơ bản những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của ngành cấp trên cho lãnh đạo chính quyền, BCH những đoàn thể, đảng viên và CBVC. Qua đó đề ra những chương trình, Nghị quyết cụ thể trong từng lĩnh vực sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thực tiễn của nhà trường.

– Duy trì tốt những cuộc họp của chi ủy, chi bộ đề ra những Nghị quyết cụ thể để lãnh đạo mọi mặt công tác của nhà trường.

– Xác định dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, chi uỷ luôn có những đề xuất chỉ huy kịp thời để giữ vững nề nếp, chất lượng và những thành tích đã đạt được. Quy chế chuyên môn, nề nếp dạy học được đảm bảo; hoạt động dạy học thêm được chấn chỉnh; HĐGDNGLL được triển khai triển khai tốt.

– Công tác vận động quần chúng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, luôn được coi trọng và triển khai tốt những quan điểm của Đảng.

b) Khuyết điểm:

– những giải pháp chỉ huy cụ thể để khắc phục những tồn tại của nhà trường như: công tác giáo dục đạo đức học viên, công tác bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất… có tiến bộ, Tuy nhiên công tác giáo dục đạo đức học viên còn nhiều hạn chế, vẫn chưa tồn tại sự phối hợp tốt của phụ huynh học viên.

2. Việc triển khai nguyên tắc triệu tập dân chủ

a) ưu thế:

– Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức triển khai. những vấn đề lãnh đạo, chỉ huy được bàn thảo trong tập thể, phát huy dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.

– triển khai nghiêm những nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ. Thường xuyên triển khai phê bình, tự phê bình trong chi uỷ, chi bộ. Qua kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy những mặt mạnh.

– Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa Ban giám hiện với những đoàn thể trong nhà trường. Lãnh đạo một tập thể sư phạm đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng nhà trường.

– những chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong trắng lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

b) Khuyết điểm:

– Công tác kiểm tra triển khai Nghị quyết còn chậm, vẫn chưa chặt chẽ.

– triển khai sinh hoạt định kỳ của chi bộ có tháng còn chậm. Việc triển khai quy chế làm việc giữa chi uỷ với những tổ chức, đoàn thể nhà trường vẫn chưa thường xuyên.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm:

– Cấp ủy chi bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên đôi lúc trong chỉ huy toàn diện một số mảng việc vẫn chưa kịp thời.

4. Kết quả phát huy ưu thế, khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh:

4.1 Về phát huy ưu thế:

4.1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên:

– Chi ủy lãnh đạo đảng viên Chi bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong chi bộ vẫn chưa tồn tại thể hiện phai nhạt lý tưởng, không mơ hồ, mất phương hướng, quan điểm lệch lạc trong phát ngôn và hành động của tớ.

– Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia học tập chính trị do Huyện ủy, Ngành giáo dục, Đảng ủy tổ chức, phổ biến thông tin nội bộ trong sinh hoạt Chi bộ để đảng viên nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– Quán triệt triển khai tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết những cấp, Chi bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai triển khai những chủ trương, chính sách;

– Chi bộ quán triệt nghiêm túc những điều đảng viên không được làm trong toàn Chi bộ. Theo dõi, kiểm tra, gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình; từ đó mỗi đảng viên tự điều chỉnh mình, để phòng tránh sự tha hóa, biến chất. Chi ủy phân công mỗi tổ chuyên môn có một đảng viên chuyên trách để nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của từng đồng chí đảng viên, kịp thời phản ánh về chi ủy khi có những thể hiện bất thường xảy ra;

– Chi ủy đã triển khai và quán triệt nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Chi bộ và trong cả Hội đồng sư phạm. toàn bộ đảng viên đều đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là về thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc.

– Tập thể Chi ủy luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, nói và làm theo Nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình luôn được quan tâm triển khai, kiên quyết đấu tranh chống những thể hiện sai trái, tiêu cực trong nội bộ.

– Trong năm qua, trong Chi bộ không tồn tại những sai sót, khuyết điểm nổi cộm; không tồn tại những vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà dư luận phải lên án; không tồn tại cán bộ, đảng viên nào suy thoái về đạo đức, lối sống.

4.1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

– Chi ủy đã lãnh đạo triển khai khá tốt công tác tổ chức cán bộ, trong qui hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện;

– những chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ được Chi ủy kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức triển khai nghiêm túc trải qua việc cụ thể hóa những nội dung cần triển khai trong Nghị quyết Chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể;

– Việc đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn của cấp trên, không để tình cảm riêng tư tác động, chi phối đến chất lượng công tác này;

– Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và về lý luận chính trị.

– Công tác bồi dưỡng, nâng chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức nên có những chuyển biến tích cực.

4.1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan :

– mỗi người được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc triển khai chức trách, nhiệm vụ; triển khai nghiêm túc nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trải qua việc mỗi đồng chí trong chi uỷ, mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu xuân năm mới.

– Bí thư chi bộ, những chi ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của tớ trong công tác cán bộ, việc tổ chức những hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường, việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của tập thể chi ủy luôn được xác định đúng tầm với nhiệm vụ, không đùn đẩy, thoái thác cho tập thể, cho cơ quan;

– Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, không tồn tại tình trạng độc đoán, gia trưởng, ông xã chéo, bỏ sót dẫn đến “lấn sân” buông lỏng hay quyết định không đúng thẩm quyền;

– Tập thể Chi ủy, Chi bộ là một khối đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, quan hệ giữa chi bộ và cơ quan đảm bảo tính nhất quán cao, từ đó, trong nội bộ không xảy ra những vụ việc tiêu cực, tham nhũng để dư luận dị nghị;

– Trong sinh hoạt Đảng luôn đảm bảo tính dân chủ nhưng thật sự triệu tập, trong đánh giá, qui hoạch, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, thực thi chính sách cán bộ đảm bảo qui trình, hướng dẫn của cấp trên đề ra.

– công khai minh bạch, minh bạch, dân chủ, không vị nể trong công tác thi đua khen thưởng.

4.2 Về khắc phục khuyết điểm:

– Công tác tự phê bình và phê bình đã được quan tâm hơn trước.

– Đã khắc phục việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi ủy, chi bộ. Thường xuyên tổ chức họp, hội ý trong chi ủy.

– Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân có đề ra, phân công cụ thể nhưng tổ chức triển khai vẫn chưa kịp thời theo kế hoạch.

– Xây dựng nội dung sinh hoạt Chi bộ cụ thể, đúng qui trình nhưng còn nặng về công tác chuyên môn và vẫn chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề.

II. Phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm 2020:

– Xây dựng và phát hành quy chế hoạt động đầy đủ, cụ thể, định rõ tính năng, nhiệm vụ của từng chi ủy viên. Căn cứ vào kết quả triển khai để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn Số 09-HD/BTCTW

– Có quy chế để những tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tham gia góp ý xây dựng chi ủy, chi bộ và từng đảng viên

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ năm 2020 trình diễn trước Chi bộ, đề nghị những đảng viên trong Chi bộ tham gia góp ý.

Nơi nhận:
Đảng ủy xã ………..;
Chi ủy;
Đảng viên trong Chi bộ.
Lưu: Chi bộ.

T/M CHI ỦY CHI BỘ
BÍ THƯ

Mẫu báo cáo kiểm điểm Chi ủy năm 2020

ĐẢNG BỘ XÃ ……
CHI BỘ TRƯỜNG ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Chi ủy năm 20….

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ huy triển khai nhiệm vụ chính trị tại chi ủy, Chi ủy Chi bộ trường …………….. xin kiểm điểm trước chi bộ như sau:

A. ưu thế, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Việc quán triệt, tổ chức triển khai những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Tóm lại của cấp trên; XD và tổ chức triển khai những chương trình, kế hoạch công tác của tập thể:

Ban Chi uỷ, BGH nhà trường đã chỉ huy, quán triệt, triển khai nghiêm túc những chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp lý của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% những đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị triển khai nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu triển khai nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW.

100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước.

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đều có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, triển khai nghiêm túc Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, triển khai tốt nhiệm vụ năm học ………..-…………….. và năm học …………….. – ………. Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia đầy đủ những hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; triển khai tốt chính sách công khai minh bạch, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, những đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và những thể hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường triển khai nghiêm túc những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ huy những mặt công tác của đơn vị trong năm; kết quả triển khai những chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt:

Ban chỉ ủy và lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy học viên làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. để ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV, NV của trường, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học những lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.

Xây dựng và triển khai tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. triển khai nghiêm túc chính sách tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.

* Kết quả dạy và học năm học…….. – ……… của trường:

– Tỉ lệ học viên lớp …….. HTCTTH là……..đạt tỉ lệ 100%.

– Tỉ lệ học viên lên lớp thẳng là ……..em chiếm tỉ lệ 98 %.

– Cá trào lưu thi đua trong giáo viên:

+ Tham gia thi giáo viên giỏi:Cấp trường ……..3/Đ/c ; …. giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

+ Tham gia hội thi viết SKKN: Cấp trường……đ/c,cấp huyện …… giải .

+ Tham gia hội thi làm ĐDDH: ……đ/c đoạt giải cấp trường .…… đ/c đoạt giải huyện

+ Tham gia hội thi giáo viên viết chữ đẹp: đoạt giải cấp trường 10đ/c ,

+ Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục ………

+ …… tổ LĐTT,…… cá nhân LĐTT, …… cá nhân chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 cá nhân đạt bằng khen UBND tỉnh.

3. Việc triển khai nguyên tắc triệu tập dân chủ và những quy định, quy chế làm việc:

Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và triển khai tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.

Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. triển khai đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

Xây dựng và triển khai nghiêm túc Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, toàn bộ mọi công việc đều triển khai theo nguyên tắc công khai minh bạch – dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không tồn tại hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học viên; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về sự việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước và triển khai những nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV, NV triển khai đúng những quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng tình hình đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. triển khai nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp những vị trí việc làm tương thích với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện

triển khai tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV, NV trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham gia những lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong năm …………….. nhà trường đã có cử 01 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức những hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và tôn vinh về sự việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ.

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí:

Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những thể hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, những tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

triển khai tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” năm …………….. trong Đảng viên và quần chúng, triển khai đăng ký thi đua với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học”

100% Đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, phối kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ những buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” do những cấp tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức những đợt học tập, quán triệt những chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước đúng theo kế hoạch.

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thời điểm, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những tệ tham nhũng, tiêu cực, những thể hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ huy, triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ huy Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát cùng với việc triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học, Trong số đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cá nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quy trình kiểm tra của Đảng.

Việc giám sát những hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được triển khai thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua những lần sinh hoạt Chi bộ; những Đảng viên đều đăng ký kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm …………….., qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ 1 đến 2 Đảng viên; triệu tập kiểm tra về sự việc triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; triển khai “Nêu gương”; Đảng viên triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ huy thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm… trong năm đã kiểm tra 16/16 Đảng viên.

Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và những tổ chức đoàn thể, nhờ đó Chi bộ không xảy ra bất kỳ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được triển khai đúng quy định, trong năm học qua có 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và không tồn tại Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, khuyết điểm:

– Trách nhiệm của những cá nhân trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường về sự việc phối phối kết hợp với những đoàn thể tại địa phương để làm công tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác còn một số cá nhân vẫn chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu những giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ huy việc dạy và học. Trong những buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn vẫn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, vẫn chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số cá nhân còn vẫn chưa tốt, còn nể nang ngại va quệt.

– Việc tham gia học tập, quán triệt những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số cá nhân Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị đôi khi còn vẫn chưa tham gia đầy đủ, không đảm bảo thời gian quy định, còn đi muộn về sớm.

– Chất lượng đội ngũ vẫn chưa đồng đều, vẫn còn đấy đấy một số giáo viên nhiều tuổi và giáo viên mới vào trường, nên việc áp dụng CNTT vào giảng dạy còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên vẫn chưa tốt.

2. Nguyên nhân của hạn chế:

Sự lãnh đạo, chỉ huy triển khai, tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị đôi lúc vẫn chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ, Đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, còn thể hiện vẫn chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.

Vai trò giám sát của những đoàn thể chính trị – xã hội đôi khi phát huy tác dụng vẫn chưa cao. vẫn chưa triệu tập dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và những quy định của Đảng; pháp lý chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ huy Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, vẫn chưa quyết đoán và vẫn chưa thẳng thắn phê bình những thể hiện vẫn chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số Đảng viên vẫn chưa cao, vẫn chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa sâu sắc của những buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên vẫn chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người Đảng viên, vẫn chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ huy của Chi bộ trong những hoạt động của nhà trường.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc triển khai còn vẫn chưa tác dụng, công tác tự học tự bồi dưỡng vẫn chưa thường xuyên.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN Tóm lại HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở những KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.

Ban chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã đề ra những biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân trong Chi bộ và nhà trường. Đồng thời khuyến khích những tập thể trong đơn vị và từng cá nhân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để update những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, kỹ năng sử dụng CNTT để áp dụng vào công tác quản lý, chỉ huy, trong việc dạy học. Vì vậy năm …………….. trong Chi bộ và Nhà trường không tồn tại Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, viên chức không được làm. Đồng thời triển khai tốt kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên đã giao cho, đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường ngày càng phát triển và đi lên.

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (không tồn tại).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:

Tập thể Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của cấp ủy viên.

Thường xuyên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám phụ trách của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.

triển khai tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán những hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên.

Duy trì tốt chính sách lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục những khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là thể hiện vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

Ban Chi uỷ, ban lãnh đạo nhà trường triệu tập cao hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ huy về công tác tuyên truyền, quán triệt những chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những thể hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. trải qua đó giúp cho từng cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên tự hoàn thiện mình và đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức triển khai có tác dụng về sự việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong thái Hồ Chí Minh”.

Tăng cường sự lãnh đạo, triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong những cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào thực sự, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ và nhà trường khắc phục tình trạng còn nể nang, tránh mặt, ngại va quệt và có tư tưởng chống đối.

Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp phần làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của những quyền lực thù địch; đồng thời chủ động ngăn ngừa những thể hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác phát triển Đảng viên là giáo viên, nhân viên. Đồng thời phát hiện kịp thời những giáo viên, nhân viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kiểm tra để kết nạp.

Thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo mình để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng những yêu cầu và nhiệm vụ đề ra trong thời kỳ đổi mới.

Cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường cần tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với những thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với những đoàn thể và giáo viên, nhân viên trong đơn vị về sự việc triển khai nhiệm vụ chung của nhà trường; triển khai phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa những thành viên trong Cấp ủy và Ban lãnh đạo nhà trường.

Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tương thích với tình hình của đơn vị và địa phương; quan tâm chỉ huy, dành nhiều thời gian chỉ huy những hoạt động chuyên môn và phổ cập GDTH, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện “Lấy học viên làm trung tâm”. Phấn đấu trong năm 2019 đạt Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhà trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, tích cực xây dựng“Trường học thân thiện – học viên tích cực”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”… nhất là những vấn đề tham mưu với lãnh đạo những cấp và chính quyền địa phương.

Cần làm tốt hơn nữa về công tác quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

chỉ huy sát sao những hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn nữa, Công đoàn cần triển khai tốt hơn nữa vai trò của tổ chức theo Điều lệ quy định.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá tổ chức cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường Tiểu học Tân Tuyến tự đánh giá chất lượng tập thể Chi bộ và đề nghị Đảng uỷ xã Tân Tuyến kiểm tra và công nhận tập thể Chi bộ trường Tiểu học đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm ………………

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ trường …………….. năm ……………… Vậy rất mong được đón nhận sự tham gia góp ý kiến của những vị Đại biểu và những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp tục hoàn thiện báo báo và triển khai tốt công tác lãnh đạo, chỉ huy những nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG ……………..

BÍ THƯ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *