Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ huy của Chi bộ gồm 2 mẫu, đây là mẫu báo cáo kết quả tiến hành nhiệm vụ, về lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm vừa vừa qua.

trải qua đó, nêu lên những khuyết điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết của 2 mẫu báo cáo, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ huy của Chi bộ năm 2020

  • Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ huy – Mẫu 1
  • Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ huy – Mẫu 2

Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ huy – Mẫu 1

ĐẢNG UỶ ………………

CHI BỘ ………………………

Số :……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng 12 năm 20…