Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong tiến hành nhiệm vụ chính trị.

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN:
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ:

__________________
Số:……/…….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…………, ngày …… tháng……..năm…….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng… (2)

I- Sơ lược tính chất, tình hình đơn vị:

1- tính chất, tình hình:

– Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt).

– Địa điểm trụ sở chính:

– quy trình xây dựng:

– tóm gọn cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); những tổ chức đảng, đoàn thể; những tính chất chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong tiến hành nhiệm vụ.

+ Đối với trường học: tổng số học viên, chất lượng và kết quả học tập; số học viên giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp vương quốc; số giáo viên giỏi những cấp;số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy…

+ Đối với bệnh viện: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại
trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám miễn phí;chất lượng khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cứu khoa học, những sáng kiến,áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội)…

- (5): Việc tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp lý của Nhà nước;
chăm sóc đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ
thiện…

- (6): Nêu những danh hiệu thi đua, những hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *