Báo cáo thu, nộp Đảng phí là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại việc thu và nộp Đảng phí của những Đảng viên.

Nội dung trong mẫu báo cáo thu, nộp Đảng phí cần trình diễn rõ đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, thời gian báo cáo, nội dung của bản báo cáo. Ngoài ra những đảng viên tham thảo thêm bản kiểm điểm đảng viên cuối năm. Vậy tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

Đơn vị báo cáo:…………………

Đơn vị nhận báo cáo: …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO THU, NỘP ĐẢNG PHÍ

Tháng………….(hoặc) quý…….năm …

TT Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

số

Đảng bộ

phường

thị trấn

Đảng bộ

Doanh nghiệp

Đảng bộ

khác

Cộng

Ghi

chú

A B C D 1 2 3 4=1+2+3 E
I Tổng số đảng viên đến cuối kỳ báo cáo Người 01
II Đảng phí đã thu được từ chi bộ của cấp báo cáo Đồng
1 Kỳ báo cáo Đồng 02
2 Từ đầu năm mới đến cuối kỳ báo cáo Đồng 03
III Đảng phí trích giữ lại ở những cấp Đồng
1 Kỳ báo cáo (05+06+07) Đồng 04
1.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 05
1.2 Tổ chức cơ sở đảng Đồng 06
1.3 Cấp trên cơ sở Đồng 07
2 Từ đầu năm mới đến cuối kỳ báo cáo (09+10+11) Đồng 08
2.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 09
2.2 Tổ chức cơ sở đảng Đồng 10
2.3 Cấp trên cơ sở Đồng 11
IV Đảng phí nộp cấp trên của cấp báo cáo Đồng
1 Số phải nộp kỳ báo cáo (02-04) Đồng 12
2 Từ đầu năm mới đến cuối kỳ báo cáo (03-08) Đồng 13
3 Số nợ còn vẫn chưa nộp cấp trên đến cuối kỳ báo cáo Đồng 14

………., ngày…tháng…năm…

Người lập
(Ký, họ tên)

T/M Cấp ủy
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *