Báo cáo tiến hành quy chế dân chủ cơ sở trong trường học là mẫu báo cáo dùng để đánh giá, tổng kết quy chế dân chủ tiến hành trong suốt 1 năm và từ đó đưa ra phương án, nhiệm vụ, giải pháp trong năm mới.

Nội dung trong mẫu báo cáo nêu rõ tình hình triển khai tiến hành quy chế dân chủ, đánh giá kết quả tiến hành quy chế dân chủ về công tác sinh hoạt, công khai minh bạch kế hoạch, dánh giá xếp loại CBGVNV. tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm và tải tại đây.

UBND HUYỆN …………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: /BC-LVBS .., ngày tháng …. năm 20….

BÁO CÁO TỔNG KẾT
tiến hành QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ