Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 nhằm tổng kết lại toàn bộ những gì đã đạt được trong năm 2020, rồi đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ Đại hội XIII. Mời những bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

  • Báo cáo tổng kết công tác Đảng – Mẫu 1
  • Báo cáo tổng kết công tác Đảng – Mẫu 2

Báo cáo tổng kết công tác Đảng – Mẫu 1

Phần thứ nhất:
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII

Năm năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành trong bối cảnh tình hình toàn cầu và khu vực có nhiều diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy đang nổi lên; việc điều chỉnh chiến lược và sự cạnh tranh gay gắt giữa những nước lớn khiến những nước nhỏ luôn phải đối phó với những biến động khó lường. Châu Á – Thái BD là khu vực phát triển năng động, nhưng vẫn tiềm tàng những nhân tố mất ổn định, nhất là vấn đề Biển Đông. Kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ. những vấn đề an ninh phi truyền thống như: An ninh tài chính, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, dịch bệnh… tác động lớn đến phát triển bền vững giang sơn.