Báo cáo tổng kết tiến hành quy chế dân chủ cơ sở là mẫu báo cáo được lập ra dùng để đánh giá, tổng kết quy chế dân chủ tiến hành trong suốt 1 năm và từ đó đưa ra phương án, nhiệm vụ, giải pháp trong năm mới của đơn vị.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình diễn tình hình triển khai tiến hành quy chế dân chủ, kết quả tiến hành quy chế và nêu ra phương hướng, nhiệm vụ của năm mới. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mẫu báo cáo, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

UBND …………….|

……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: /BC-SXD

……………., ngày…… tháng………..năm……

BÁO CÁO
TỔNG KẾT tiến hành QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM….-….