Báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện là biểu mẫu được thư viện lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về kết quả tự đánh giá hoạt động của thư viện. 

Đây là mẫu báo cáo mới nhất được phát hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành quy định đánh giá hoạt động thư viện. Nội dung chi tiết mời những bạn theo dõi và tải tại đây.

CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
……THƯ VIỆN (1)……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: ……/BC-…… …….., ngày ….. tháng ….. năm ……

BÁO CÁO
Kết quả tự đánh giá hoạt động thư viện

Năm……….

I. THÔNG TIN CHUNG

– Tên thư viện được đánh giá:……………………………………………..

– Năm xây dựng:………… theo Quyết định/văn bản số của………..

– Địa chỉ trụ sở thư viện:…………………………………………………….

– Địa chỉ cổng/trang thông tin điện tử (nếu có):……………………….

1. Lý do đánh giá

□ Đánh giá thường niên.

□ Khác (nếu có – ghi rõ)……………………………………………………

2. Thời gian đánh giá:

– Kỳ đánh giá: từ ngày ………………… đến hết ngày ……………

– Thời gian tiến hành đánh giá: từ ngày …………….. đến hết ngày ……….

3. Thu thập thông tin, số liệu (khắc ghi vào phương thức tương thích):

□ Thu thập trực tiếp tại thư viện theo biểu mẫu điều tra

□ trải qua hệ thống phần mềm xử lý số liệu và những phương thức theo tiêu chuẩn vương quốc;

□ Khác (ghi rõ):

………………………………………………………………………………..

4. Lấy ý kiến đánh giá của người tiêu dùng thư viện:

□ Có □ Không

Đối tượng………………………………………………………………..

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

1. tác dụng hoạt động qua những chỉ số

STT những tiêu chuẩn3 KẾT QUẢ4
1.
2.

2. Đánh giá chung

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

III. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, NÂNG CAO tác dụng HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Với cơ quan, tổ chức xây dựng thư viện

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Với cơ quan quản lý nhà nước về thư viện

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Nơi nhận:

– ………………;

– ………………;

– Lưu: VT, ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, đóng dấu (nếu có))

Họ và tên

Cách viết báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện

1 Tên thư viện đánh giá.

2 Ghi đầy đủ những tiêu chuẩn sử dụng để đánh giá hoạt động thư viện.

3 Chỉ số, số liệu thu thập đã được xử lý theo tiêu chuẩn vương quốc.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *