Mẫu báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự là biểu mẫu được lập ra để tổng kết về công tác triển khai và xây dựng an toàn về an ninh trật tự trong trường học, được tiến hành theo thông tư của Bộ Công an về nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Nội dung báo cáo cần nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong quy trình tiến hành, tiếp theo là nội dung triển khai, tiến hành công tác và một số kết quả đã đạt được. tiếp về sau, mời những thầy cô có xem thêm ngay mẫu báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự được đăng tải dưới đây để tìm hiểu ngay cách lập báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự đầy đủ và chính xác nhất.

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——

Số: … /BC-..

………, Ngày………tháng………năm……

BÁO CÁO
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, tiến hành XÂY DỰNG
“TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT” NĂM ……………..

tiến hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Căn cứ Điều 8. tiêu chuẩn để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Căn cứ quyết đinh số…../QĐ-UBND ngày … tháng … năm ….… về sự việc Quy định tiêu chuẩn Khu dân cư, xã, phường , thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn an ninh trật tự.

Nay trường ……………………..báo cáo công tác triển khai, tiến hành xây dựng” trường học an toàn về ANTT” năm …………….. như sau:

PHẦN I:
đặc trưng TÌNH HÌNH

* Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường :

+ BGH:……………………..

+ Tổ chức Đảng: ……………………..

+ Tổ chức đoàn thể: ………………….

+ những tổ chuyên môn:………………..

– Tổng số CBGV-NV:……..

– Tổng số học viên:……….

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, những ban ngành đoàn thể, những Hội. Đặc biệt Ban công an xã, BCĐ của trường rất quan tâm đến công tác đảm bảo công tác ANTT trong trường học và trên địa bàn xã.

Phối hợp những ban ngành địa phương, với những đoàn thể trong nhà trường để tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học viên về bảo đảm ANTT.

Nề nếp tiến hành ANTT trong thời gian qua khá ổn định.

Lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng tới công tác ANTT trường học.

Nhà trường đã đầu tư xây dựng nơi làm việc của những phòng, ban, phòng học, những phòng thực hành đầy đủ, tiện nghi. Nhà trường có khu nội trú cho giao viên, đảm bảo cho số giáo viên ở xa ở lại yên tâm khi công tác.

– Tình hình học viên năm học ……………..-………..

+ học viên xếp loại hạnh kiểm kém: ………..%

+ học viên riêng biệt: ………..%

+ học viên bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: ………..%

2. Khó khăn:

– Trường đóng trên địa bàn có dân cư rộng nên khó khăn cho việc quản lý và theo dõi những hoạt động.

– Đường liên xã đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đường giao thông không đảm bảo.

– Trường có những chi điểm lẻ nên còn tác động đến công tác quản lý của Nhà trường.

PHẦN II.
TRIỂN KHAI, tiến hành CÔNG TÁC TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT.

1. Công tác phối hợp với những cơ quan, đoàn thể ngoài nhà trường trong công tác xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ ANTT.

– Phối hợp chặt chẽ với những tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, hội cựu chiến binh, hội cựu giáo chức… nhằm tạo ra ra sức mạnh tổng hợp, đấu tranh có tác dụng với những thủ đoạn thủ đoạn của những quyền lực thù địch, phối hợp giáo dục con em biết nhận thức đúng đắn tránh bị lừa gạt, dụ dỗ, gây mất đoàn kết, tránh bị lôi kéo vào những tệ nạn xã hội.

– Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, huyện để giải quyết tác dụng những tình huống về cháy và nổ, xữ lí những vụ việc vi phạm về ANTT-ATGT xảy ra trong khu vực trường học.

– BCĐ đã phối hợp với lực lượng Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương một số văn bản về bảo đảm ANTT:

2. Tổ chức phổ biến truyên truyền những văn bản liên quan về đảm bảo ANTT trong trường học.

những văn bản trên được BCĐ phổ biến, tuyên truyền qua nhiều hình thức:

+ Đối với học viên: trải qua những buổi chào cờ đầu tuần, lồng ghép trong những môn học như môn Giáo dục công dân, tuyên truyền qua hoạt động của “Đội phát thanh măng non” Liên đội trong những buổi sinh hoạt đầu giờ và giữa giờ. Phối hợp với Liên đội tổ chức những hoạt động những cuộc thi tìm hiểu luật ATGT, tổ chức hoạt đọng ngoại khóa nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm về bảo đảm ANTT và giúp những em tránh xa với những tệ nạn xã hội. Tổ chức kí cam kết trong học viên và giáo viên không vi phạm ATGT-ANTT .

+ Đối với giáo viên: trải qua những cuộc họp giao ban, họp tổ CM, họp hội đồng toàn trường tổ chức phổ biến và tuyên truyền trong giáo viên những văn bản để giáo viên kịp thời nắm bắt và có kế hoạch giáo dục học viên đúng mực.

– Chi bộ, BGH nhà trường phải thật sự gương mẫu, là lực lượng tiên phong đi đầu trong những hoạt động, thường xuyên quan tâm quán triệt cho CBGV-Vn và học viên chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng và pháp lý của Nhà nước, điều hành những hoạt động giáo dục của Nhà trường tiến hành đúng nội quy, quy định.

3. những nội quy, quy chế phối hợp của BCĐ về công tác đảm bảo ANTT trong trường học.

– tiến hành tốt nội qui, quy chế chi tiêu nội bộ, cũng như tiến hành nghiêm túc Nghị định 71/1998 NĐ-CP, ngày ……….. của Chính Phủ về Quy chế dân chủ trong cơ quan, đảm bảo phân định rõ ràng trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của cán bộ, công chức, những việc cán bộ, công chức phải được biết, những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định, những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra, để thực sự tiến hành nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là cụ thể hóa “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm không ngừng xây dựng khối đoàn kết.

– Ngay từ đầu năm mới học nhà trường tiến hành họp ban đại diện hội cha mẹ học viên, quán triệt trong toàn bộ giáo viên và học viên việc tiến hành nội quy, quy định của đơn vị và được BĐDCMHS nhất trí đưa vào phương hướng hoạt động của Hội CMHS năm học ……………..-……….. số ………../KH-BDDCMHS ngày .. tháng .. năm ………………

– Tại những đại hội Chi bộ, hội nghị CBCC, đại hội Chi đoàn, Liên đội… cũng đã nhất trí việc tiến hành những nội dung trong quy chế của đơn vị.

-Sau khi được xây dựng BCĐ nhanh gọn phân công trách nhiệm, có kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng. Chủ động phối hợp với những cơ quan công dụng, những tổ chức đoàn thể trong việc triển khai tiến hành chương trình vương quốc phòng chống tội phạm, phòng chống những tệ nạn xã hội, có biện pháp phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tác hại tiêu cực trong việc sử dụng Internet, trò chơi mạng có nội dung xấu và không lành mạnh trong học viên.Kịp thời kiến nghị với công an huyện, công an xã và chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý những thể hiện phức tạp về ANTT, gây tác động xấu đến HS. Gắn công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với công tác giáo dục dục đạo đức, kỹ năng sống cho học viên trải qua giảng dạy những môn học từ giáo dục công dân, hướng nghiệp dạy nghề đến việc tích hợp vào những môn học khác, cũng là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học hằng năm của nhà trường.

– Tổ chức phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường trong những ngày lễ, tết để đảm bảo an toàn trường học.

PHẦN III.
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT NĂM ………………

– Trong năm học …………….. – ……….. theo thống kê của BCĐ tại đơn vị không tồn tại trường hợp CBGV-NV và học viên vi phạm nội quy, quy định của đơn vị, những hiện tượng gây rối trật tự, những tệ nạn xâm nhập học đường được ngăn chặn kịp thời, không tồn tại trường hợp nghiện ma túy hay những tệ nạn xã hội khác tại đơn vị. Vi phạm về ATGT trong trường không xảy ra, con người và tài sản của nhà trường và học viên được đảm bảo an toàn. Tập thể CBGV-NV luôn luôn có ý thức khi tham gia giao thông, lập đội tự vệ trong trường học, những tổ chức đoàn thể hoạt động có kế hoạch bảo đảm linh hoạt và bảo vệ tài sản nghiêm túc an toàn, sinh hoạt tập thể lành mạnh nhằm tạo thành một tập thể đoàn kết vững mạnh về mọi mặt.

– BCĐ hoạt động khá nghiêm túc, phối hợp tốt với những lực lượng trong và ngoài nhà trường để củng cố, xây dựng khối đoàn kết vững chắc.

* Báo cáo số liệu:

TT Lỗi vi phạm Số vụ Số đối tượng Ghi chú
1 Gây gổ đánh nhau Do HS trong trường gây ra ………..
phía bên ngoài gây cho nhà trường ………..
2 Cố ý gây thương tích Do HS trong trường gây ra ………..
phía bên ngoài gây cho nhà trường ………..
3 Trộm cắp Do HS trong trường gây ra ………..
phía bên ngoài gây cho nhà trường ………..
4 Tai nạn giao thông Thương tích Giáo viên ………..
học viên ………..
Chết người Giáo viên ………..
học viên ………..
Vi phạm ATGT Giáo viên ………..
học viên ………..
5 Liên quan đến ma túy Giáo viên ………..
học viên ………..
6 Liên quan đến cờ bạc, cá độ Giáo viên ………..
học viên ………..
7 những vi phạm khác Giáo viên ………..
học viên ………..

* Những sáng kiến, quy mô mới trong việc xây dựng “ Trường học an toàn về ANTT”

– Để nâng cao ý thức trách nhiệm của những CBGV-VN cũng như học viên trong trường học về công tác bảo đảm ANTT trong trường học, ngay từ đầu năm mới học BGH nhà trường quán triệt và xây dựng một số quy mô:

+ Xây dựng “Khu nội trú văn minh,an toàn”

+ quy mô “Cổng trường ATGT”

+ quy mô “ Lớp học tự quản”

+ Xây dựng những tổ tự quản: Đội TNTP xung kích, Đội cờ đỏ … hoạt động nghiêm túc.

+ trào lưu “ Giúp bạn đến trường”, Tổ chức quyên góp ủng hộ trong tập thể giáo viên và học viên để giúp những em học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tồn tại điều kiện học tập, hay ngại khó khăn đường sá dẫn đến tình trạng bỏ học.

+ Liên đội tổ chức những câu lạc bộ “ Vui để học”, những hội thi “Rung chuông vàng” “Đố vui”, thi vẽ tranh về nội dung ATGT.

PHẦN IV.
NHỮNG HẠN CHẾ – KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Hạn chế

– Do địa bàn dân cư của rộng, một số thôn như xóm ………có vị trí cách xa trường học hàng chục km nên việc quản lý, theo dõi học viên trong những hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

– Công tác phối hợp giữa nhà trường và ban Công an địa phương, ban Đại diện CMHS vẫn chưa kịp thời.

2. Kiến nghị đề xuất

– Đề nghị ban công an xã tổ chức phối hợp với nhà trường để thường xuyên trao đổi về thủ đoạn thủ đoạn của những quyền lực thù địch, những tệ nạn xã hội, tình hình trật tự ATGT hiện nay để CBGV-NV và học viên nắm bắt kịp thời và nâng cao ý thức trách nhiệm trong lối sống của cá nhân và tập thể.

– UBND xã đặc biệt là Ban công an xã phối hợp với BCĐ đơn vị có kế hoạch kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm túc những hoạt động làm tác động đến học tập, rèn luyện của học viên và ANTT trường học./.

Nơi nhận:

– Phòng GD-ĐT(Để báo cáo)

– Ban công an xã

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *