Biên bản cuộc họp 2021 được dùng cho mọi cuộc họp như họp gia đình, họp bình xét thi đua, họp công ty, họp lớp, họp bàn giao công việc, họp giao ban, họp phân công nhiệm vụ… Nhằm ghi lại toàn bộ nội dung, diễn biến trong cuộc họp.

trong những cuộc họp, thư ký có trách nhiệm điểm danh số người tham gia, vắng mặt, đồng thời ghi lại toàn bộ thông tin quan trọng theo diễn biến của cuộc họp để lưu trữ. Vậy mời những bạn cùng theo dõi mẫu biên bản cũng như hướng dẫn ghi biên bản họp trong bài viết dưới đây.

Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất

  • Biên bản cuộc họp là gì?
  • Vai trò của biên bản cuộc họp
  • Mẫu biên bản họp
  • Hướng dẫn ghi Biên bản cuộc họp 2021

Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp là loại hình văn bản quan trọng ghi lại những gì đã ra mắt trong cuộc họp, gồm có rất nhiều thông tin, ý kiến không giống nhau từ những người tham gia. trong những cuộc họp, thư ký (người ghi biên bản) có trách nhiệm điểm danh số người tham gia và vắng mặt, đồng thời ghi lại toàn bộ thông tin quan trọng theo diễn biến của cuộc họp.

Vai trò của biên bản cuộc họp

  • Biên bản cuộc họp ghi chép những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong cuộc họp. Đây được coi như một loại tài liệu lịch sử, không tồn tại hiệu lực pháp lý nhưng lại là căn cứ minh chứng những sự kiện thực tiễn đã xảy ra.
  • Từ những nội dung tại cuộc họp, rất có thể là yêu cầu chỉ huy của lãnh đạo hoặc những ý kiến đóng góp, xây dựng của những cá nhân, đơn vị có liên quan,… để rất có thể điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc tác dụng hơn.
  • Biên bản cuộc họp như lời nhắc nhở của những cá nhân, đơn vị đã ký xác nhận trong biên bản và chuyển những cam kết của họ vào danh sách công việc phải tiến hành.
  • Bên cạnh đó biên bản cuộc họp sẽ giúp cho những người có liên quan trước khi bắt đầu cuộc họp tiếp theo có cùng nội dung rất có thể theo dõi và kiểm tra tính chính xác của công việc cần tiến hành.

Mẫu biên bản họp

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….
——–

 

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN HỌP

về sự việc (1)………………..………..

Hôm nay, vào lúc ….… giờ …… ngày ….. tháng ….. năm …..

Tại (2)……………………………………………………. …………………………………………………………….

ra mắt cuộc họp với nội dung (3)…………………………………

I. Thành phần tham gia:

1. Chủ trì (4): Ông/Bà ………………….….. Chức vụ: …..………

2. Thư ký (5): Ông/Bà ………..………… Chức vụ: ………………

3. Thành phần khác (6):

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

II. Nội dung cuộc họp: (7)

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

III. Biểu quyết (nếu có):

– Tổng số phiếu: …………. Phiếu

– Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %

– Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm …… %

IV. Tóm lại cuộc họp (8):

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được những thành viên dự họp trải qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được những thành viên nhất trí trải qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

những THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi Biên bản cuộc họp 2021

(1) (3) Chủ đề, tiêu điểm chính của cuộc họp chẳng hạn như: Bình xét thi đua, giao ban, bàn giao nhiệm vụ….

(2) Bộ phận, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cuộc họp.

(4) Người chủ trì: Người đưa ra những vấn đề chính, hướng xử lý hoặc tổng hợp những ý kiến để giải quyết vấn đề.

(5) Thư ký: Người đảm nhiệm công việc điểm danh những thành phần tham gia và ghi chép những thông tin trong cuộc họp, lập biên bản họp.

(6) Thành phần khác: rất có thể là đại diện những phòng ban hoặc nhân viên, người có liên quan tới chủ đề của cuộc họp.

(7) Nội dung cuộc họp: Đây là phần quan trọng nhất mà thư ký cần lưu ý khi viết biên bản cuộc họp bởi thư ký sẽ là người quan sát và ghi chép những gì ra mắt trong cuộc họp (những vấn đề được trình diễn, tranh luận; những ý kiến phát biểu của những thành viên tham gia,…)

(8) Tóm lại cuộc họp: Người chủ trì cuộc họp căn cứ những nội dung đã được trao đổi và thống nhất trải qua biểu quyết (nếu có) để đưa ra quyết định.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *