Biên bản Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026 là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc tổ chức đại hội chi bộ.

Nội dung trong mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, nội dung đại hội. Ngoài ra những bạn tìm hiểu thêm thêm Kịch bản Đại hội Chi bộ. Vậy tiếp trong tương lai là mẫu biên bản Đại hội Chị bộ mời những bạn cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Mẫu biên bản Đại hội Chi bộ, Đảng bộ

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) …… ………. .

LẦN THỨ……….. NHIỆM KỲ ……

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

………… ngày… tháng… năm 20….

BIÊN BẢN
Đại hội đảng bộ (chi bộ) … nhiệm kỳ…(2021-2026 )

Đại hội đại biểu (hoặc đại hội đảng viên) Đảng bộ (Chi bộ)….nhiệm kỳ………….đã họp từ ngày…đến ngày…tháng…năm 20…..

Đại hội có mặt………đại biểu (đảng viên) trên tổng số……..đại biểu (đảng viên) được triệu tập.

Khách mời có……….đồng chí (họ và tên một số chức danh chủ yếu).

I. Đại hội bầu những cơ quan làm việc:

1. Đoàn chủ tịch:

– Đ/c…..…………………………………

– Đ/c…..…………………………………

– Đ/c…..…………………………………

2. Đoàn thư ký:

– Đ/c…………………………………..

– Đ/c…………………………………..

– Đ/c………………….,……………….

3. Ban thẩm tra tư cách đại biểu (đại hội đại biểu)

– Đ/c…………………. làm trưởng phòng ban……………………….

– Đ/c………………….,……………………………………..

– Đ/c………………….,……………………………………..

II. Đại hội nghe những báo cáo:

1. Báo cáo về thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết công nhận……đồng chí đủ tư cách đại biểu, Trong số đó có…….đồng chí là cấp ủy viên đương nhiệm và………đồng chí do đại hội đảng bộ cấp dưới bầu lên; (hoặc nghe báo cáo tình hình đảng viên tham gia đại hội) có…….đại biểu (đảng viên) bị bác tư cách, lý do (nếu có); có………đại biểu (đảng viên) vắng mặt, lý do……..

2. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới (20….-20…. hoặc 20….-2022), do đồng chí …..…………………..trình diễn.

Đại hội đã nghe báo cáo dự thảo báo cáo kiểm điểm trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy.

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa mới đây có những ý kiến bổ sung như sau: (tóm gọn từng loại ý kiến)…

– Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có những ý kiến như sau: (tóm gọn từng loại ý kiến)…

– Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau: (từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội)…

3. Đại hội tranh luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2015 – 20…. trình Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc của cấp trên trực tiếp)

Đại hội nghe dự thảo tổng hợp những ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo, toàn thể đại hội tranh luận và đi đến thống nhất như sau:

– Cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…..

– Đại hội đóng góp một số ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội tranh luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo những văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa …………trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …………:

– Đại hội nghe đọc báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo những văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ………….

– Sau khi tranh luận, Đại hội đi đến thống nhất như sau:

+ Cơ bản nhất trí với dự thảo những văn kiện nói trên của Trung ương.

+ Đại hội đóng góp một số ý kiến vào những dự thảo văn kiện Đại hội (có báo cáo gửi kèm theo).

III. Đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ…và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

1. Bầu ban chấp hành Đảng bộ (Ban chi ủy)

– Đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên khóa tới là………đồng chí.

– Đại biểu tranh luận, trải qua danh sách đề cử, ứng cử gồm…..đồng chí: Họ và tên (xếp theo vần A, B, C tên thường gọi).

– Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề nghị gồm: trưởng phòng ban là đồng chí…và những ủy viên là…(họ và tên từng người).

– Kết quả bầu cử: Số phiếu phát ra…; số phiếu thu về…; số phiếu hợp lệ…; số phiếu không hợp lệ…lý do…

– Kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu ra mắt: Họ và tên (xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu).

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương phát hành, những đồng chí tiếp trong tương lai trúng cử vào cấp ủy mới: Họ và tên (theo số phiếu bầu từ cao đến thấp), số phiếu được bầu, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu triệu tập.

– Kết quả bầu cử BTV, Bí thư, P.Bí thư: (nếu có) (ghi danh sách cụ thể).

2. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc đại hội cấp trên)

– Đại biểu tranh luận, trải qua danh sách để giới thiệu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc đại hội cấp trên).

– Kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiểu gửi kèm theo).

– Kết quả danh sách đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc đại hội cấp trên) (ghi danh sách cụ thể).

IV. Đại hội trải qua Nghị quyết Đại hội:

– Số đại biểu (hoặc đảng viên) tán thành;

– Số đại biểu (hoặc đảng viên) không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến.

Đại hội bế mạc hồi…giờ, ngày…tháng…năm 20…..

Biên bản lập thành hai bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi báo cáo Đảng ủy ………… (hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp) và 01 bản lưu tại Đảng bộ (chi bộ).

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký tên ghi rõ họ tên)

DẤU CẤP ỦY

(Hoặc dấu đại hội)

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

(Ký tên ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *