Mẫu biên bản Ship hàng là một trong những chứng từ quan trọng trong việc triển khai hợp đồng dân sự sau khi bàn Ship hàng cho quý khách. Bên bán đã Ship hàng và bên mua đã nhận được hàng theo như sự thỏa thuận của hai bên trước đó.

  • Biên bản sẽ được làm ngay sau khi hợp đồng mua bán được ký kết.
  • Khi bên bán đã tiến hành giao đủ số lượng sản phẩm cho bên mua thì bên này sẽ phải kiểm tra rồi ký xác nhận theo đúng quy định.
  • Biên bản giao nhận hàng hóa phải chứa đựng đây đủ thông tin của những bên tham gia lẫn món hàng được giao.
  • Nhằm tránh anh hưởng vẻ kính tế cũng như tránh xay ra sai sót xẻ hàng hóa và tiền bạc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***———-

BIÊN BẢN Ship hàng

Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN:………………………………………………………………………………………………………

CÔNG TY:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi ông:…………………………………………………………………………………….

Chức danh: …………..Giám đốc/Tổng giám đốc:……………………………………………

Số Dế yêu:…………………………….. Fax:…………………………………………………….

MST:………………………………………………………………………………………………………

(tiếp trong tương lai gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

BÊN:………………………………………………………………………………………………………

CÔNG TY:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi ông:…………………………………………………………………………………….

Chức danh: …………..Giám đốc/Tổng giám đốc:……………………………………………

Số Dế yêu:…………………………….. Fax:…………………………………………………….

MST:………………………………………………………………………………………………………

(tiếp trong tương lai gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A Ship hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo những điều kiện sau:

Điều 1. Bên A Ship hàng cho bên B mặt hàng:

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

– Số lượng:

– Tương đương với Trị giá: theo HD đồng (đã gồm có 10% VAT VAT).

(Bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận được đủ số lượng là …………….. với tổng trị giá đã gồm có VAT VAT là: ……………………..

Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./…./20……

Điều 4. Trong trường hợp bên B không triển khai đúng cam kết trong biên bản Ship hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp lý để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *