Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên chức nhằm ghi chép lại toàn bộ nội dung chính trong buổi Hội nghị. Bên cạnh đó, những bạn cũng hoàn toàn có thể xem thêm thêm mẫu kịch bản, lời dẫn chương trình, bài phát biểu hội nghị viên chức để hội nghị ra mắt thành công đẹp đẽ:

Biên bản Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức năm 2020 – 2021

  • Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên chức – Mẫu 1
  • Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên chức – Mẫu 2

Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên chức – Mẫu 1

Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

…………, ngày ..… tháng ….. năm 20….

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN ……………………. NĂM 20….