Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2020 gồm 2 mẫu, giúp những bạn lập biên bản kiểm phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm dễ dàng. Biên bản tổng hợp lại số lượng xếp loại đảng viên, đánh giá Chi bộ trong năm qua.

Biên bản kiểm phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên

  • Biên bản đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên – Mẫu 1
  • Biên bản đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên – Mẫu 2

Biên bản đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ CQ SỞ LAO ĐỘNG TBvàamp;XH

Chi bộ:.……………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày… tháng….. năm …….

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Đánh giá chất lượng đảng viên năm……..

————

Hôm nay, vào hồi……..giờ………ngày……./……./…….tại ………………………………………

Chi bộ………………… tổ chức sinh hoạt và tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên năm ……….,

– Tổng số đảng viên ………………. đ/c; chính thức……………..đ/c; dự bị ……………đ/c

– Đảng viên được miễn sinh hoạt, nghỉ công tác……. đ/c; đảng viên sinh hoạt tạm thời…………đ/c; đảng viên đi làm xa trên 3 tháng (nếu có)………. đ/c.

– Số có mặt ………… đồng chí.

Sau khi quán triệt nội dung đánh giá chất lượng đảng viên theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh quảng ninh và sự chỉ huy của cấp trên, từng đảng viên trong chi bộ đã kiểm điểm; chi bộ tham gia đóng góp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014, kết quả cụ thể như sau:

TT Họ và tên đảng viên Số phiếu biểu quyếtđánh giá theo 4 mức Tỷ lệ % Ghi chú
1
2
3
4
5

T/M TỔ KIỂM PHIẾU

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Biên bản đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ …………………………..

CHI BỘ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Thành, ngày……. tháng…… năm 20…

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…

Ngày……………..tháng…………….năm 20……..

Chi bộ:……………………………tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…

– Tổng số đảng viên của chi bộ:………………….đ/c,

– Số đảng viên có mặt:………….đ/c, Trong số đó chính thức:………….đ/c; dự bị:…………đ/c

– Số đảng viên vắng mặt:……………đ/c, lý do…………….

– Khách mời: đồng chí……………………………………………

– Chủ trì hội nghị: đ/c:………………chức vụ:……………..

– Thư ký hội nghị đ/c:………………………………………….

* Đồng chí chủ trì hội nghị trải qua chương trình, nội dung hội nghị:

……………………………………………………

……………………………………………………

* NỘI DUNG HỘI NGHỊ

– Đồng chí ……………………………………….……quán triệt việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…

I. Đánh giá chất lượng chi bộ

1. Kiểm điểm công tác lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ của chi bộ 20…

– Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình diễn báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, tiến hành nhiệm vụ của chi bộ năm 20…

– Hội nghị tranh luận góp ý, bổ sung như sau:

………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Xếp loại chi bộ

Sau khi tranh luận, góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, tiến hành nhiệm vụ năm 2017; căn cứ hướng dẫn của Đảng uỷ, Hội nghị nhất trí chấm điểm cho từng nội dung và xếp loại chi bộ như sau:

+ Về lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và những đoàn thể chính trị – xã hội:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

– Tổng số:……………….điểm, xếp loại chi bộ:………………………………………………………………………………..

II. Đánh giá chất lượng đảng viên

1. Hội nghị nghe những đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị tranh luận, góp ý cho đảng viên như sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Xếp loại đảng viên

– Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên theo 4 mức:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

– Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên bằng hình thức bỏ phiếu kín:

……………………………………………………

– Ban kiểm phiếu gồm những đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

1. Đ/c …………………………………………..trưởng phòng ban

2. Đ/c …………………………………………….Uỷ viên

3. Đ/c ……………………………………………Uỷ viên

* Kết quả xếp loại đảng viên

a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Đ/c……………………………………đạt………………./………..

2. Đ/c……………………………………đạt………………./………..

3. Đ/c……………………………………đạt………………./………..

b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Đ/c……………………………………đạt………………./………..

2. Đ/c……………………………………đạt………………./………..

3. Đ/c……………………………………đạt………………./………..

a. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

1. Đ/c……………………………………đạt………………./………..

2. Đ/c……………………………………đạt………………./………..

3. Đ/c……………………………………đạt………………./………..

b. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..

Hội nghị kết thúc vào hồi…………giờ………….phút ngày………..tháng………năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *