Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên là mẫu biên bản ghi chép lại toàn bộ nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng cơ sở, chi bộ họp để xét đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng khi đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện đứng trong đội ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nội dung cơ bản của biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên gồm có những nội dung cụ thể tiếp về sau:

  • Căn cứ điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, thời gian địa điểm chi hộ họp xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.
  • Thông tin tổng số đảng viên của chi bộ, Trong số đó chính thức là, dự bị là.. có mặt, vắng mặt
  • Người chủ trì, chức vụ
  • Thư ký hội nghị:
  • Thông báo số Đảng viên chính thức được kết nạp Đảng, tiêu chuẩn về điều kiện kết nạp Đảng viên.
  • Ký xác nhận của chủ trì và thư ký.

ĐẢNG BỘ …………………………

CHI BỘ: ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————

…………, ngày….tháng……năm 20….

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……… tháng…….. năm…….., chi bộ đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là ………. đảng viên, Trong số đó chính thức……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.

Có mặt:……………………..đ/c, đ/v chính thức…………đ/c, dự bị ……………..đ/c

Vắng mặt…….đảng viên, Trong số đó chính thức….. đồng chí, dự bị…… đồng chí.

Chủ trì hội nghị:……………. đồng chí, chức vụ………….

Thư ký hội nghị:…………… đồng chí.

Sau khi nghe báo cáo và tranh luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành kết nạp quần chúng. vào Đảng…….. đồng chí (đạt …..%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…… đồng chí (….. %) với lý do

Chủ trì
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *