Mẫu biên bản họp chi bộ là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi lại toàn bộ nội dung cũng như những thông tin chính trong cuộc họp như địa điểm ra mắt cuộc họp cùng với những hoạt động của những cơ quan cũng như chi bộ đưa ra trong cuộc họp chi bộ.

Nội dung trong biên bản rất cần được trình diễn đầy đủ, chi tiết và trình diễn đẹp mắt. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết 4 mẫu biên bản họp chi bộ và cách viết mời những bạn cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

Biên bản họp chi bộ mới nhất

 • Biên bản họp chi bộ – Mẫu 1
 • Biên bản họp chi bộ – Mẫu 2
 • Biên bản họp chi bộ – Mẫu 3
 • Biên bản họp chi bộ giáo viên – Mẫu 4 
 • Hướng dẫn lập biên bản họp chi bộ

Biên bản họp chi bộ – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY…………….
CHI BỘ…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:……………………………………………..

Địa điểm:……………………………………………..

Thành phần: ………………………………………..

…………………………………………………………..

Chủ tọa:………………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng ……/20/……..

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:………………………..

– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư trải qua chương trình của cuộc họp:……

……………………………………………….

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….)

2.2. Đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể những nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể)

…………………………………………………..

………………………………………………….

……………………………………………….

– Phần triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt)

…………………………………………………….

……………………………………………………….

– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

……………………………………………….

………………………………………………..

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên triển khai.

……………………………………………

……………………………………………

– Chi bộ tranh luận, tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung trên (ghi chi tiết những ý kiến đóng góp)

……………………………………………..

……………………………………………..

3. Phần kết thúc

– Ghi tóm lại ý kiến Tóm lại của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết trải qua Tóm lại (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

…………………………………………………..

…………………………………………………

Cuộc họp kết thúc lúc giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được trải qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp chi bộ – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY…………….
CHI BỘ…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG…./20…

– Ngày…tháng…năm 200….; Lúc:…giờ…., tại:….

– Chủ tọa:……………………….. ( họ tên chức vụ)

– Thư ký:………………………… ( họ và tên)

I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN:

– Tổng số đảng viên:…….. (chính thức:……; dự bị:…..); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:…..(nếu có).

– Đảng viên có mặt dự họp:……./…….; (chính thức:……; dự bị:…..);

– Đảng viên vắng mặt:……..(vắng có lý do:…….., tên người vắng; vắng không tồn tại lý do:…….)

– Chủ tọa phiên họp trải qua chương trình, nội dung phiên họp; đóng đảng phí; đề cử thư ký phiên họp.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP :

1/ Thông tin, phổ biến văn bản của Đảng cấp trên được phép phổ biến đến đảng viên (hoặc) tóm tắc thông tin thời sự (thông tin nội bộ và sổ tay xây dựng Đảng, do Ban Tư tưởng, văn hóa Thành ủy phát hành trong tháng) :

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

2/ Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ (nghị quyết) của chi bộ tháng vừa qua, tình hình chính trị tư tưởng đảng viên và quần chúng (nêu rõ mặt được và vẫn chưa được, nguyên nhân,…) triển khai Dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng tới (kèm báo cáo và chương trình công tác tháng của chi bộ):

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

3/ Công tác tạo nguồn và bồi dưỡng cảm tình đảng (đảng viên được phân công giúp đỡ cảm tình đảng báo cáo):

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

4/ Đánh giá nhận xét cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị) nay là chỉ thị 03:

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

5/ tranh luận (ý kiến phát biểu của đảng viên) chi bộ:

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

6/ Tóm lại của chủ trì hội nghị (bí thư):

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

Biểu quyết của chi bộ trải qua nghị quyết hoặc trải qua biên bản hội nghị (ghi số ý kiến thống nhất và không thống nhất của đảng viên (ví dụ: là 15/17 đảng viên, tỷ lệ 88,23%, biểu quyết chỉ tính đảng viên chính thức):

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp chi bộ – Mẫu 3

ĐẢNG ỦY…………….
CHI BỘ…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BIÊN BẢN
HỌP CHI BỘ THÁNG……..NĂM………..
– – – –

– Địa điểm:…………………………………………………………………….

– Thời gian:……………………………………………………………………

– Tổng số đảng viên của chi bộ………..đồng chí. Trong số đó, đảng viên chính thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên sinh hoạt tạm……….đồng chí.

+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

+ Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác:………đảng viên.

– Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Trong số đó, đảng viên chính thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

– Số đảng viên vắng mặt………..đồng chí.

+ Có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt).

+ không tồn tại lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí vắng mặt không tồn tại lý do).

* Chủ tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ

1. Bí thư chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ.

– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị ở cơ sở (ghi rõ tên những văn bản đồng chí bí thư chi bộ triển khai).

– Đánh giá tình hình những mặt công tác tháng trước về triển khai nhiệm vụ chính trị và những nội dung về công tác xây dựng Đảng, những việc làm được, vẫn chưa làm được; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, đơn vị… (ghi cụ thể sự đánh giá tình hình của chi ủy mà đồng chí bí thư trình diễn).

– Dự kiến chương trình công tác tháng tới (trong tháng), về triển khai nhiệm vụ chính trị và những nội dung về công tác xây dựng Đảng.

2. Chi bộ tranh luận

a. Về đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ công tác tháng trước; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị…

b. Tham gia ý kiến bổ sung nội dung chương trình công tác tháng tới, những biên pháp tổ chức triển khai. Những kiến nghị, đề xuất với cấp trên.

Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Tóm lại của chủ tọa

a. Về đánh giá kết quả triển khai những mặt công tác tháng trước, những việc làm được, những việc vẫn chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của chi ủy, đảng viên; những vấn đề cần phải quan tâm giải quyết.

b. Tóm lại nội dung chương trình công tác tháng tới của chi bộ, biện pháp tổ chức triển khai; phân công chi ủy viên, đảng viên phụ trách từng công việc cụ thể để tổ chức triển khai (ghi rõ họ tên đảng viên, chức vụ, nhiệm vụ được phân công).

c. Tóm lại những kiến nghị đề xuất với cấp trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT trải qua những Tóm lại (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ:

1. Chủ tọa Tóm lại xong nếu có ý kiến bổ sung cho Tóm lại thư ký phải ghi ý kiến bổ sung. Khi hết ý kiến, chủ tọa tóm lại ý kiến bổ sung sau đó lấy biểu quyết của chi bộ, trải qua.

2. Nghị quyết:

Đối với những nội dung sinh hoạt chi bộ cần phải ra nghị quyết thì người chủ trì hội nghị thông báo nội dung nghị quyết sau đó lấy ý kiến của đảng viên. Khi hết ý kiến thì chủ tọa nêu tóm lại phần bổ sung, sau đó lấy biểu quyết của chi bộ.

+ Tổng số đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ Tổng số đảng viên không đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý kiến khác:………………………………………………………………..

để ý:

– Thư ký ghi cụ thể, chính xác diễn biến của cuộc họp, thứ tự và họ tên đảng viên phát biểu ý kiến, nội dung phát biểu của từng đồng chí; những vấn đề nhất trí, không nhất trí và kiến nghị, ý kiến Tóm lại của chủ tọa.

– Kết thúc sinh hoạt chi bộ, thư ký phải đọc toàn văn biên bản để đảng viên tiếp tục tham gia ý kiến bổ sung, ghi chép đầy đủ phản ánh đúng tinh thần, nội dung đã đề ra trong buổi sinh hoạt chi bộ.

– Chủ tọa kiểm tra lại lần cuối biên bản ghi chép nội dung sinh hoạt chi bộ còn vấn đề gì sai sót về kỹ thuật yêu cầu thư ký chỉnh sửa, sau đó chủ tọa, thư ký mới ký vào biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Cuộc họp kết thúc vào lúc……giờ, ngày……tháng ……năm……

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp chi bộ giáo viên – Mẫu 4 

ĐẢNG ỦY…………….
CHI BỘ…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BIÊN BẢN
HỌP CHI BỘ THÁNG .. NĂM 20…

Chi bộ họp ngày …. tháng…. năm 20……

Tại địa điểm: Trường …………………………………………………..

Tổng số đảng viên của chi bộ: …. đ/c, chính thức: ….đ/c; dự bị: … đ/c.

Số đảng viên có mặt: Chính thức: …. đ/c, dự bị: ……..đ/c.

Số vắng mặt: ……….. đ/c.

Số đảng viên được miễn sinh hoạt đảng: ……… đ/c.

Số đảng viên có giấy giới thiệu tạm thời đi nơi khác: …………. đ/c.

Số đảng viên đi làm ăn xa: …………….. đ/c.

Chủ tọa: …………………., chức vụ: Bí thư chi bộ

Thư ký: ………………………………………………….

I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ:

1. Bí thư chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ:

1.1. Sinh hoạt về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM:

– Đ/c BTCB triển khai Kế hoạch số ….- KH/ĐU ngày …/…./20…… của Đảng ủy xã ………….. về Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, tồn tại được chỉ ra sau tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 20….; Kế hoạch ………ngày …/…/20…… của Đảng ủy xã ………….. về Kế hoạch triển khai chuyên đề năm 20…… “Xây dựng phong thái, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái HCM”; Công văn 246- CV/ĐU ngày 16/01/20…… của Đảng ủy xã ………….. V/v “lãnh đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 20…. gắn với triển khai NQTW4 khóa XII”.

– Đ/c BTCB triển khai kế hoạch khắc phục khuyết điểm, tồn tại của Chi bộ sau kiểm điểm. lãnh đạo từng cá nhân đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục.

1.2. Thông tin thời sự và phổ biến những văn bản cấp trên:

– Triển khai Công văn số 5680- CV/VPTW ngày 29/12/20….. của Văn phòng Trung ương V/v gửi Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc ngày 28/12/20…..; Công văn số 117- CV/BTGTU ngày 03/01/20…… của Ban Tuyên giáo thị ủy V/v tuyên truyền kỉ niệm 170 năm ra mắt tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”; Kế hoạch số 54- KH/ĐU ngày 05/01/20…… của Đảng ủy xã ………….. về Kế hoạch triển khai kế hoạch số 112- KH/TU, ngày 15/12/20….. của Thị ủy La Gi về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH tổ quốc; Chương trình số 16- CTr/ĐU ngày 12/01/20…… của Đảng ủy xã ………….. về Chương trình công tác năm 20…… của BCH Đảng bộ xã …………..; Kế hoạch số 57- KH/ĐU ngày 16/01/20…… của Đảng ủy xã ………….. về Kế hoạch tuyên truyền những hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 20…….

– Đ/c BTCB thông tin tình hình địa phương, tình hình hoạt động của ngành, của nhà trường.

1.3. Đánh giá hoạt động tháng 01/20……:

* Việc lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

– Chi bộ lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Đảng viên tham gia lớp học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Hội nghị triển khai chuyên đề năm 20…… đầy đủ, nghiêm túc.

– Lãnh lãnh đạo cơ quan xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất đảm bảo quy định.

– Đã tăng cường hơn công tác nắm bắt dư luận xã hội để định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong chi bộ và cơ quan trường học.

* Lãnh đạo công tác chuyên môn:

– triển khai lãnh, lãnh đạo những đơn vị trường học triển khai công tác chuyên môn đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác. triệu tập việc kiểm tra định kỳ cuối HKI, vào chương trình HKII và xây dựng những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục trong từng đơn vị.

– Tiếp tục lãnh, lãnh đạo những trường học triển khai xây dựng chương trình ngoại khóa để tuyên truyền, giáo dục trong lần Tết 20…….

– Lãnh, lãnh đạo những trường tham gia đầy đủ những hội thi của ngành, của địa phương tổ chức.

* Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng những đoàn thể:

– Đảng viên chủ động, tích cực trong tham gia học tập Nghị quyết và Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 20…….

– Tập thể chi bộ đã triển khai kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm năm 20……

– Chi bộ thường xuyên lãnh đạo những đoàn thể phát huy trách nhiệm trong công tác. Vai trò của Công đoàn được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng khối đoàn kết và quy tụ sức mạnh tập thể.

– Tổ chức Đoàn, Đội nhiệt tình trong những trào lưu ngoại khóa.

* Lãnh đạo những công tác khác:

– triển khai đầy lãnh đạo những đơn vị tham gia nhiệt tình công tác giáo dục và công tác phối hợp dở địa phương.

1.4. Dự kiến chương trình công tác tháng 02/20……:

– Điều chỉnh kế hoạch học tập và làm theo gương Bác chuyên đề năm 20……. triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỉ niệm ngày xây dựng Đảng CSVN 3/2 và mừng Tết Mậu Tuất.

– Lãnh, lãnh đạo tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên tiếp tục triển khai nhanh gọn việc khắc phục những khuyết điểm, tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm năm 20……

– Lãnh đạo những trường phát huy tác dụng trong công tác chuyên môn, tích cực đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện HS.

– Tiếp tục việc hướng dẫn kê khai lí lịch đối tượng Đảng. triển khai thu, nộp Đảng phí kịp thời, đúng quy định. Tích cực trong đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng những cấp.

– Đảng viên tăng cường việc sinh hoạt ở nơi cư trú.

2. Chi bộ tranh luận:

2.1. Về đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ tháng trước:

– những đ/c trong chi bộ hoàn toàn thống nhất theo nội dung đã đánh giá.

2.2. Về nội dung công tác tháng tới:

– những đ/c trong chi bộ cơ bản thống nhất theo nội dung dự thảo.

– Đ/c Hoa bổ sung: Chi bộ, nhà trường tăng cường công tác lãnh đạo trực bảo vệ trong lần Tết Mậu Tuất để đảm bảo ANTT cho những trường học.

3. Tóm lại của chủ tọa:

Đ/c Bí thư chi bộ ghi nhận và bổ sung ý kiến của đ/c Hoa vào chương trình công tác tháng 02/20…….

II. BIỂU QUYẾT trải qua những Tóm lại:

Đ/c BTCB chốt lại những nội dung chủ yếu cần triển khai trong tháng …/20…… và lấy biểu quyết thống nhất trong toàn thể chi bộ. 100% đảng viên trong chi bộ đã biểu quyết đồng ý những nội dung trong Tóm lại.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 phút ngày … tháng … năm 20…….

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập biên bản họp chi bộ

1. Phần đầu biên bản họp chi bộ

 • Ghi tên Đảng bộ, chi bộ ở góc trên, bên trái biên bản
 • Ghi rõ tên biên bản: Tên biên bản, họp vào trong ngày tháng nào, năm nào.
 • Địa điểm, thời gian tiến hành họp cho bộ.
 • Ghi lại về đảng số: tổng số đảng viên, Trong số đó có bao nhiêu đảng viên chính thức, bao nhiêu đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm. Ghi rõ trong số đảng viên chính thức, có bao nhiêu đảng viên được miễn sinh hoạt, số đảng viên tạm thời sinh hoạt ở nơi khác.
 • Số đảng viên dự sinh hoạt: ghi rõ tổng số, số đảng viên chính thức, dự bị, sinh hoạt tạm; ghi cụ thể số lượng, tên những đảng viên vắng mặt, có hay không tồn tại lý do.
 • Tên chủ tọa và thư ký cuộc họp: thông thường chủ tọa cuộc họp là đồng chí Bí thư chi bộ hoặc một đồng chí trong chi ủy, thư ký cuộc họp do chủ tọa chỉ định trong số đảng viên dự họp.

2. Phần nội dung chính biên bản họp chi bộ

Thư ký ghi biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ quy trình cuộc họp, thông thường gồm:

 • Thông báo tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương; tuyên truyền những văn bản liên quan đến chính sách, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.
 • Đánh giá tổng quan tình hình triển khai nhiệm vụ công tác tháng trước.
 • Nêu phương hướng, chương trình công tác tháng tới.
 • Phần tranh luận, góp ý kiến của đảng viên trong phần đánh giá công tác tháng trước và phương hướng công tác tháng tới, người ghi biên bản tóm lại lại, nhấn mạnh trọng tâm của toàn bộ những ý kiến, không được bỏ sót, ghi qua loa, đại khái, cũng không nên quá chi tiết, rườm rà.
 • Chủ tọa phiên họp tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình của toàn bộ những đảng viên dự họp, giải trình trong khả năng của chi bộ. Nếu vượt quá thẩm quyền giải đáp thì sẽ ghi lại để đề xuất lên cấp trên
 • Phần biểu quyết trải qua nghị quyết cuộc họp, thư ký ghi biên bản cần ghi rõ tổng số, tỉ lệ đảng viên dự họp biểu quyết, số tán thành, không tán thành, không tồn tại ý kiến.
 • Thư ký ghi tóm lại những nội dung trong nghị quyết được cuộc họp chi bộ trải qua.

3. sau cuối kết thúc biên bản họp chi bộ

 • Ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp chi bộ.
 • Thư ký và chủ tọa ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *