Biên bản họp tổng kết công tác Đảng cuối năm là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi lại quy trình, diễn biến, những nội dung tranh luận như kiểm điểm đảng viên, bỏ phiếu xếp loại Đảng viên, phương hướng hoạt động.

Bên cạnh đó những đảng viên tìm hiểu thêm thêm Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm. Vậy tiếp sau này là 2 mẫu biên bản họp tổng kết công tác Đảng cuối năm mời những bạn cùng tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây.

Biên bản họp tổng kết công tác Đảng cuối năm

  • Biên bản họp tổng kết công tác Đảng – Mẫu 1
  • Biên bản họp tổng kết công tác Đảng – Mẫu 2

Biên bản họp tổng kết công tác Đảng – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ……

CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG – NĂM ……

( V/V: Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm ……. )

Ngày …. tháng …. năm ….. chi bộ …. tổ chức họp kiểm điểm tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên năm……

Tổng số đảng viên: …. đồng chí.

Có mặt: …. đồng chí (….. đảng viên dự bị )

Vắng mặt: …. đồng chí.

Chủ tọa: Đ/c……………………………………

Thư ký: Đ/c ……………………………………

NỘI DUNG

I. Kiểm điểm tập thể chi bộ.

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ, hội nghị tiến hành tranh luận và thống nhất Tóm lại như sau.

1. điểm mạnh :

– Chi bộ luôn sáng suốt lãnh đạo đảng viên trong toàn chi bộ đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng. Lãnh đão tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– Lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tôi. Chi bộ luôn đạt TSVM.

– Lãnh đạo nhà trường một cách toàn diện, triệt để , nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ . Năm học ……………….trường đoạt danh hiệu : ………………………………..

– ………… đảng viên trong chi bộ luôn đầu tầu gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ phó thác, hoàn thành công tác chuyên môn.

– ………….đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng định kỳ. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ.

2. Tồn tại

– Trong công tác đấu tranh phê và tự phê một số đảng viên còn rụt rè, nể ná, thiếu tự tin.vẫn chưa mạnh dạn. Nhiều lúc còn tránh mặt sợ liên luỵ mất lòng.

II. Kiểm điểm nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên:

* Sau khi nghe quán triệt về nội dung , phương pháp kiểm điểm, từng cá nhân cán bộ giáo viên tự đọc bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn và tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hội nghị tham gia đóng góp ý kiến cho từng cá nhân:

1. Đồng chí ………………………………………….

Đồng chí ………………………………………….đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2 . Đồng chí …………………………………………

Đồng chí ……………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3 . Đồng chí ………………………………………..

Đồng chí ………………………………………..đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4 . Đồng chí …………………………………………..

Đồng chí …………………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Đồng chí ……………………………………………

Đồng chí ………………………………………………..đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

6. Đồng chí ……………………………………………

Đồng chí ………………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

7. Đồng chí ……………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………….đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

8. Đồng chí

Đồng chí ………………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

9. Đồng chí ………………………………………….

Đồng chí …………………………………………….đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

10. Đồng chí ………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

– Kết quả tự nhận loại:

+ Loại : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : ……đ/c (………………..)

+ Loại : Hoàn thành tốt nhiệm vụ :…….. đ/c ( có danh sách kèm theo)

* Chi bộ tiến hành bỏ phiếu xếp loại đảng viên:

Tổng số đảng viên dự họp : …..đ/c, Trong số đó số đảng viên tham gia bỏ phiếu xếp loại đảng viên …….

– Bầu ban kiểm phiếu: Biểu quyết tán thành ……đ/c sau:

+……………………………..: trưởng phòng ban

+……………………………..: Thư kí

+……………………………..: Ủy viên

– Tiến hành bỏ phiếu: Số phiếu phát ra:….., số phiếu thu về :…., số phiếu hợp lệ : ….

– Thư kí ra mắt kết quả phiếu bầu:

1 …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

2 …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

3. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

4. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

5. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

6. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

7. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

8. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

9. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

10.…………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

III – Tiến tự chấm điểm, xếp loại chi bộ năm…….:

1. Đ/C ………………………….thay mặt chi bộ đọc biểu điểm đánh giá chi bộ. Chi bộ tiến hành chấm điểm , kết quả : …………………..điểm

2. Tự nhận loại : …………………………………….

IV – bầu chọn đảng viên xuất sắc đề nghị đảng ủy khen thưởng:

Danh sách biểu quyết đảng viên xuất sắc đề nghị khen thưởng gồm :

1 …………………………..:

2 ………………………….:

3 ………………………….:

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….giờ …..phút cùng ngày

Thư ký đã trải qua toàn bộ biên bản …….đảng viên nhất trí với nội dung biên bản .

Biên bản lập xong hồi …..giờ ….. phút và được sao làm hai bản, một bản gửi về văn phòng đảng uỷ; một bản lưu tại hồ sơ chi bộ .

Chủ tọa
( Ký và ghi rõ họ tên)
Thư ký
( Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp tổng kết công tác Đảng – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ……

CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG – NĂM ……

( V/V: Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm ……. )

Ngày……………..tháng…………….năm 20……..

Chi bộ:…………………………………….tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20….

– Tổng số đảng viên của chi bộ:………………….đ/c,

– Số đảng viên có mặt:………….đ/c, Trong số đó chính thức:………….đ/c; dự bị:…………đ/c

– Số đảng viên vắng mặt:……………đ/c, lý do………………………

– Khách mời: đồng chí…………………………………………………

– Chủ trì hội nghị: đ/c:…………..chức vụ:…………………………….

– Thư ký hội nghị đ/c:…………………………………………………

* Đồng chí chủ trì hội nghị trải qua chương trình, nội dung hội nghị:

………………………………………………………

* NỘI DUNG HỘI NGHỊ

– Đồng chí ………….……quán triệt việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20….

I. Đánh giá chất lượng chi bộ

1. Kiểm điểm công tác lãnh đạo triển khai nhiệm vụ của chi bộ 20…

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình diễn báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ của chi bộ năm

Hội nghị tranh luận góp ý, bổ sung như sau:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

2. Xếp loại chi bộ

Sau khi tranh luận, góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ năm 20…; căn cứ hướng dẫn của Đảng uỷ, Hội nghị nhất trí chấm điểm cho từng nội dung và xếp loại chi bộ như sau:

+ Về lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và những đoàn thể chính trị – xã hội:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

– Tổng số:……………….điểm, xếp loại chi bộ:…………………

II. Đánh giá chất lượng đảng viên

1. Hội nghị nghe những đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị tranh luận, góp ý cho đảng viên như sau:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

2. Xếp loại đảng viên

– Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên theo 4 mức:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên bằng hình thức bỏ phiếu kín:

………………………………………………………

– Ban kiểm phiếu gồm những đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

Đ/c ……………………………………………..trưởng phòng ban

Đ/c ……………………………………………Uỷ viên

Đ/c ……………………………………………Uỷ viên

* Kết quả xếp loại đảng viên

a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đ/c…………………………….đạt………………./………..

Đ/c…………………………….đạt………………./………..

b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đ/c…………………………….đạt………………./………..

c. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đ/c…………………………….đạt………………./………..

d. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Đ/c……………………………đạt………………./…………..

Hội nghị kết thúc vào hồi…………giờ………….phút ngày………..tháng………năm 20……

Chủ tọa
( Ký và ghi rõ họ tên)
Thư ký
( Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *