Đại hội Chi đoàn thường được tổ chức dịp đầu năm mới để tổng kết lại quy trình rèn luyện của những Đoàn viên trong năm học vừa mới qua, rồi bầu ra ban chấp hành mới và phát hành nghị quyết, phương hướng phấn đấu cho năm học mới.

Vậy mời những bạn cùng xem thêm mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn trong bài viết dưới đây, để dùng làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn năm 2020 – 2021

  • Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn – Mẫu 1
  • Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn – Mẫu 2

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn – Mẫu 1

ĐOÀN ……………………………..

Ban Chấp hành Chi đoàn……

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
——————

……ngày….tháng…..năm………

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ………………….
NHIỆM KỲ…………. (……….. – ……….)

Hôm nay vào lúc ……… giờ …….. phút, ngày …….. tháng ……. năm ……………

Tại …………………………………………………………………………………………………….

Tổ bầu cử chúng tôi gồm:

1. Đ/c …………………………………………. Tổ trưởng

2. Đ/c …………………………………………. Thành viên

3. Đ/c …………………………………………. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành …………….. nhiệm kỳ …….. (……. – ……)

Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: ………… đồng chí

Danh sách ứng cử viên là: …………. đồng chí

Tổng số phiếu phát ra:……………. phiếu

Tổng số phiếu thu vào:…………… phiếu

Số phiếu hợp lệ:……………………. phiếu

Số phiếu không hợp lệ:…………… phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

6. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

7. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

(Ghi theo danh sách phiếu bầu)

Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã trải qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ Đoàn, những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành …………………. nhiệm kỳ ………. (…….. – ……..) theo thứ tự từ cao xuống thấp là:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

Biên bản kết thúc lúc ……….. giờ ………. cùng ngày.

TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn – Mẫu 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường:……………
Chi đoàn ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

……..ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20…..- 20……

Ngày …/…./……..Chi đoàn …………………………… tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 20…… – 20……

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Đ/c: ……………………………….trưởng phòng ban.

2. Đ/c: …………………… ………..Ủy viên.

3. Đ/c: ………………………………. Ủy viên.

Đã kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn như sau:

– Số phiếu phát ra:………………………

– Số phiếu thu vào……………………..

– Số phiếu hợp lệ:……………………….

Số phiếu không hợp lệ:……………….

Kết quả như sau:

1. Đ/c………………………………………………. (số phiếu bầu……/…… )

2. Đ/c………………………………………………. (số phiếu bầu……/…….)

3. Đ/c…………………………………….…… (số phiếu bầu…../……..)

4. Đ/c…………………………………………….. (số phiếu bầu……/……..)

Theo nguyên tắc thể lệ bầu cử, những đồng chí tiếp về sau trúng cử vào BCH chi đoàn khóa…………………..

1. Đ/c……………………………………………… ……………………………….……………….……..

2. Đ/c………………………………………………….. …………………………………………………………..

3. Đ/c… …………………………………………… ………………………………………………………

Ban kiểm phiếu chúng tôi lập biên bản báo cáo trước đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM/BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *