Download.vn xin giới thiệu đến những bạn 4 Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ được chúng tôi sưu tập, tổng hợp chính xác và chuẩn nhất.

Mẫu biên bản kiểm phiếu được lập ra nhằm ghi chép, thống kê lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh bí thư Chi bộ, Đảng bộ. Bên cạnh đó những bạn xem thêm thêm một số tài liệu như: phiếu bầu cử Đại hội chi bộ, giấy mời dự Đại hội chi bộ, Nghị quyết Đại hội chi bộ. tiếp sau này là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm và tải biểu mẫu tại đây.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026

  • Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 1
  • Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 2
  • Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 3
  • Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 4

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 1

CHI BỘ …………………

ĐẠI HỘI LẦN THỨ …

Nhiệm kỳ 20…-20….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…., ngày…. tháng năm 20…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ …………………………..

Nhiệm kỳ 20… – 20….

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…, Đại hội Chi bộ ……………… đã tiến hành bầu cử Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ, nhiệm kỳ 20… -20…..

1. Đại hội trải qua danh sách bầu cử gồm ……đồng chí có tên tiếp sau này:(Họ tên xếp theo thứ tự A, B, C …)

Số TT Họ và tên
1  
2  

2. Đại hội đã biểu quyết trải qua Ban (Tổ) Kiểm phiếu gồm ………đồng chí, do đồng chí ………………làm trưởng phòng ban, cụ thể như sau:

Số TT Họ và tên
1  
2  
3  
 

3. Đảng viên dự Đại hội

a) Tổng số đảng viên được triệu tập ………đồng chí.

b) Tổng số đảng viên dự Đại hội: ………đồng chí.

c) Tổng số đảng viên bị bác tư cách dự Đại hội: ……….đồng chí.

d) Số đảng viên vắng mặt………đồng chí, Trong số đó:

– Số chi ủy viên vắng mặt suốt thời gian Đại hội ……… đồng chí.

– Số vắng mặt khác lúc bầu cử ……… đồng chí.

e) Tổng số đảng viên dự Đại hội có mặt khi bầu cử.………đồng chí.

4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Về phiếu bầu:

– Số phiếu phát ra:………………….. – Số phiếu thu về: …………………..

– Số phiếu hợp lệ: …………………..

– Số phiếu không hợp lệ:……………….

+ Lý do……………………………………………………………………………………………

b) Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: (Xếp thứ tự như trong phiếu bầu, tỷ lệ % so với tổng số đảng viên chính thức được triệu tập)

Số TT Họ và tên Số phiếu Tỷ lệ %
1      
2      

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đồng chí ……………………………………đã trúng cử Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ, nhiệm kỳ 20…-20….

Biên bản này được lập thành 03 bản, trải qua Đại hội lúc ……………..giờ ……………. ngày ……………. tháng ……………. năm 20….

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Chữ ký và họ tên)

T/M BAN KIỂM PHIẾU
(Chữ ký và họ tên trưởng phòng ban)

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 2

 

ĐẠI HỘI ……………..

LẦN THỨ ….. NHIỆM KỲ 20….-20….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày .. tháng ….năm 20….

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
GIỚI THIỆU CHỨC DANH BÍ THƯ ……………
NHIỆM KỲ 20….-20….

Tại Đại hội Đảng bộ …………………………., nhiệm kỳ 20…. – 20…., tổ chức vào………….. ngày ……./……./20….; tại ……… ………… đã tiến hành giới thiệu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 20….-20…..

* Tổ kiểm phiếu gồm những đồng chí có tên sau:

1. Đ/c……………………………………………………

2. Đ/c……………………………………………………

3. Đ/c……………………………………………………

* Kết quả:

+ Tổng số phiếu phát ra: phiếu + Số phiếu thu về: phiếu

+ Trong số đó phiếu hợp lệ: phiếu + Phiếu không hợp lệ: phiếu

* Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1.   được / phiếu = %
2.   được / phiếu = %
3.   được / phiếu = %
4.   được / phiếu = %
5.   được / phiếu = %
6.   được / phiếu = %

Biên bản được kiểm lập vào hồi …..…..h………. cùng ngày./.

những THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 3

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ/ĐẢNG B
————-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngàytháng … năm……..

BIÊN BẢN KIM PHIẾU

Bầu Bí thư Chi bộ/Đảng bộ …………. tại Đại hội

ngày … tháng … năm…………., nhiệm kỳ……………..

1. Đại hội Chi bộ/đảng bộ…. trong phiên họp ngày … tháng … năm…………. đã tiến hành bầu cử bí thư chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ…………………………. theo quy định của Điều lệ Đảng.

2. Đại hội trải qua danh sách bầu cử gồm: ….. đồng chí có tên tiếp sau này (ghi theo thứ tự a, b, c):

3. Đại hội đã bầu Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm: ………………………………… đồng chí

Trong số đó trưởng phòng ban (tổ trưởng) là đồng chí: ……………………… và những thành viên là:

– Đồng chí………………………………………………………………………………………………………

4. Tổng số đảng viên được triệu tập là: …………… đ/c

– Tổng số đảng viên dự Đại hội: ……….. đ/c

– Số đảng viên vắng mặt: ………………. đ/c

– Số đảng viên dự bị: ………………….. đ/c

– Số đảng viên chính thức: ………..… đ/c

– Tổng số đảng viên có mặt khi bầu cử: … đ/c

5. Tổng số phiếu phát ra: …………… phiếu

– Số phiếu thu về: …………………….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ……………………… phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: … phiếu (Lý do: ……………………………)

– Số phiếu bầu đủ số lượng: … …….Phiếu

– Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: … phiếu

– Kết quả số phiếu được bầu từ cao xuống thấp của từng người trong danh sách bầu cử (tính theo tỷ lệ số đảng viên được đại hội triệu tập)

TT Họ và tên Số phiếu đạt được Tỷ lệ % so với tổng số đảng viên được triệu tập
1      
2      

6. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đồng chí tiếp sau này đã trúng cử Bí thư Chi bộ/đảng bộ …. nhiệm kỳ ……….

TT Họ và tên Số phiếu đạt được Tỷ lệ % so với tổng số đảng viên được triệu tập
1      
2      

7. Biên bản này được lập thành 02 bản, trải qua Đại hội vào hồi … ngày … tháng .. .năm………

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

T.M/BAN KIỂM PHIẾU
trưởng phòng ban
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ XÃ ………..
CHI BỘ TRƯỜNG ………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

… ngày …. tháng 01 năm 20…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ 20…. – 20….

Hôm nay, ngày …. tháng 01 năm 20….

Chi bộ trường ……..tiến hành Đại hội và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20….- 20…..

Tổng số Đảng viên: … đồng chí (Trong đó Đảng viên chính thức: … đ/c; dự bị: … đ/c, Đảng viên MSH: … đ/c)

Đảng viên vắng mặt: ….đ/c (Trong đó Đảng viên chính thức: ………đ/c; dự bị: ……đ/c; Có lý do: …. đ/c, không có lý do: …….đ/c).

Tổng số Đảng viên chính thức có mặt lúc bỏ phiếu là: ………….đ/c.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng Cấp ủy mới là: ……đồng chí.

Đại hội đã giới thiệu các đại biểu ứng cử Bí thư Chi bộ mới gồm:

1. Đồng chí: …………………………………………………………………..

2. Đồng chí: …………………………………………………………………..

* Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm: ………..đồng chí:

1. Đồng chí: ……………………………… – Tổ trưởng

2. Đồng chí: ……………………………… – Thư ký

3. Đồng chí: ……………………………… – Ủy viên

* Phiếu bầu:

– Số phiếu phát ra: …………………………….phiếu.

– Số phiếu thu về: ……………………………..phiếu.

– Số phiếu hợp lệ: ……………………………..phiếu.

– Số phiếu không hợp lệ: ………………………phiếu.

* Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đồng chí ……………………………..đạt………….phiếu = …………%

2. Đồng chí ……………………………..đạt………….phiếu = …………%

* Đồng chí trúng vào Bí thư Chi bộ mới nhiệm kỳ 20…. – 20…. là đồng chí:

……………………………………

* Biên bản được trải qua Đại hội lúc …..giờ….phút, ngày … tháng 01 năm 20…..

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *