Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn được lập ra nhằm ghi chép về sự việc họp bình xét phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn. tiếp về sau là nội dung chi tiết mẫu biên bản, mời những bạn cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN ……………………………………

Ban Chấp hành Chi đoàn …………..

Ngày ….. tháng …….. năm …………

BIÊN BẢN
HỌP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN
VÀ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN ……………………………

NĂM ……………

Vào lúc ……………… tại …………………………………

Căn cứ hướng dẫn của Đoàn cấp trên về sự việc phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn.

Chi đoàn …………………………… đã tiến hành họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn với nội dung và kết quả như sau:

1. Thành phần tham gia:

– Chủ tọa: Đ/c …………………………………..; Thư ký: Đ/c …………………………..

– Đoàn viên tham gia: …………… đồng chí/tổng số đoàn viên chi đoàn.

2. Phân tích chất lượng đoàn viên:

– Đ/c ………………………………… đọc tự kiểm và tự phong loại ………….

Góp ý của chi đoàn:

+ Mạnh:…………………………………………………………………………………

+ Hạn chế:…………………………………………………………………………….

Biểu quyết phân loại của chi đoàn: ……………………………………….

– Đ/c ………………………………… đọc tự kiểm và tự phong loại

Góp ý của chi đoàn:

+ Mạnh:…………………………………………………………………………………

+ Hạn chế:…………………………………………………………………………….

Biểu quyết phân loại của chi đoàn: …………………………

3. Phân loại chi đoàn:

– Ban chấp hành chi đoàn đọc bản tự nhận xét mạnh, hạn chế đánh giá theo tiêu chuẩn xếp loại chi đoàn, đề xuất xếp loại.

– Đoàn viên chi đoàn đóng góp bản nhận xét, biểu quyết xếp loại:

Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên:

+ ………………… đồng chí đạt xuất sắc – tỷ lệ: …………%

+ ………………… đồng chí đạt khá – tỷ lệ: …………%

+ ………………… đồng chí đạt trung bình – tỷ lệ: …………%

+ ………………… đồng chí đạt yếu – tỷ lệ: …………%

– Chi đoàn: ……………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………… ngày ………………….

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *