Biên bản xử lý học viên vi phạm là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về sự việc xử lí học viên vi phạm nội quy của nhà trường. 

Nội dung trong mẫu biên bản xử lý học viên vi phạm cần nêu rõ thông tin của học viên bị xử lí, lỗi vi phạm, hình thức xử phạt. Ngoài ra, khi học viên vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng những bạn xem thêm thêm mẫu biên bản đình chỉ học tập. Vậy tiếp trong tương lai là 5 mẫu biên bản xử lý học viên, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Biên bản xử lý học viên vi phạm nội quy nhà trường

  • Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 1
  • Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 2
  • Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 3
  • Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 4
  • Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 5

Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BIÊN BẢN XỬ LÝ học viên VI PHẠM

Hôm nay ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

Tại lớp ………………. Trường …………………………………………………………………….

Thành phần gồm:

1.……………………………………………. ……………………………………………..

2..……………………………………………. …………………………………………….

3..……………………………………………. …………………………………………….

4..……………………………………………. …………………………………………….

Tiến hành lập biên bản học viên:…………. .……………………………………………

Đã vi phạm những nội dung sau trong giờ học môn:………………………………………

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của giáo viên bộ môn:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của lớp:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của học viên vi phạm:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

học viên vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 2

TRƯỜNG ……………………
LỚP:……………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

BIÊN BẢN
về sự việc xử lý học viên vi phạm nội quy nhà trường

Hôm nay vào lúc ……… giờ…….. phút, ngày……… tháng……… năm 20……..

Tại phòng ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………………………

Cùng……………………………… bạn học viên lớp…………………

Tiến hành lập biên bản xử lí học viên:………………… đã vi phạm nội qui của trường về……………………………………… lần thứ ………….

Ý kiến của đại diện học viên:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của GVCN: 

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của HS vi phạm nội quy nhà trường: 

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau khi tranh luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học viên………………………………… với hình thức …………………………………………

Bản thân học viên……………………………………………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho tới khi hết thời hạn kỉ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỉ luật với gia đình của học viên và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …… phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA học viên BỊ XỬ LÝ

……………………………………….

……………………………………….

CHỮ KÍ CỦA PHỤ HUYNH học viên

……………………………………….

……………………………………….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

……………………………………….

……………………………………….

Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
———–

BIÊN BẢN
“V/v Xử lý học viên vi phạm nội quy”

Hôm nay vào lúc………giờ………..ngày ……..….tháng………….năm 20……..

Tại lớp ………………….trường THCS …………………………………………………….

Chúng tôi gồm có :

1. ……………………………………………. Chức vụ : Giáo viên chủ nhiệm

2. ……………………………………………. Chức vụ : Lớp trưởng

3. ……………………………………………. …………………………………………..

Tiến hành lập biên bản học viên vi phạm nội quy lần thứ …………..đối với em :

NỘI DUNG

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

CAM KẾT CỦA học viên VI PHẠM

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

Biên bản đã đọc cho cả lớp cùng nghe, đồng ý và ký.

Biên bản kết thúc vào lúc ………giờ………cùng ngày.

ngày ……tháng ……năm 20……
HS vi phạm nội quy
(Ký,ghi rõ họ tên)
Lớp trưởng
(Ký,ghi rõ họ tên)
GVCN
(Ký,ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN
(về sự việc xử lý học viên vi phạm)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng …… năm 20…. tại phòng ……….

Tôi tên là: …………………….. là giáo viên chủ nhiệm lớp …………….

Đã xử lý học viên vi phạm như sau:

Họ tên học viên vi phạm:……………………….là học viên lớp .. năm học 20…. – 20…

Lý do: ………………………………………… ……………………………………….…

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biện pháp xử lý:

GVCN mời ông (bà):…………………………… ……………………………………

là phụ huynh của em đến họp và thông báo về nội dung vi phạm của em đồng thời để phụ huynh của em và em có lời cam kết.

Phụ huynh học viên của em cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

học viên cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biên bản kết thúc lúc ….giờ ….. phút cùng ngày.

  ….ngày…tháng …năm……

Phụ huynh học viên
(Ký,ghi rõ họ tên)

học viên
(Ký,ghi rõ họ tên)

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký,ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học viên vi phạm – Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN
(V/v xử lí học viên vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201……

Địa điểm: Tại phòng học lớp …………………………………………………………..

Thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: ………………………………………. dạy môn: ………………

Họ và tên học viên vi phạm: …………………………………………………………..

Đã phạm lỗi:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

học viên vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *